A Runic Inscription
  Bookmark and Share
Index
 

This page contains runes with verbs from the region of Vastmanland. Click a link in the Runic Swedish text to conjugate the verb

The text is represented in the following ways:

  • Rune
  • Transliterated rune
  • Text normalized to Runic Swedish (AKA Runic Danish); click a link in Runic Swedish to conjugate the verb.
  • Translation in English

Västmanland

Tuhundra hd - Dingtuna sn - Kävlinge (Bysingsberg)

[ᛁᚴᛁᚱᚢᚾ ᛬ ᛚᚽᛏ ᛬ ᚱᚽᛋᛅ ᛬ ᛋᚽᚾ ᚦᛁᚾ ᛬ ᚤᛏᛁᛦ --... ...ᛁᚢᛅᛚᛏ ᛬ ᛅ- ᛬ -----ᛋᛏ ᛬ ᛏᚽᚱᚽᚴᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛘᚽᛚᛏᛁ ᛬ ᚦᛏ ᛬ ᛒᛅᚦᚢ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚽᛅᛚᛒᛅ ᛬ ᛋᛅᛚᚢ ᛬ ᚦᚽᚱᛅ]

[ikirun : let : resa : sen þin : ytiR --... ...iualt : a- : -----st : tereka : kuþa : auk : melti : þt : baþu : kuþ : ealba : salu : þera]

"Ingirun let ræisa stæin þenna æftiR ... "[Ing]ivald o[k] "..., drængia goða. Ok mælti þat [ok] baðu "Guð hialpa salu þæiRa.

Ingirún had this stone raised in memory of ... Ingivaldr and ... good valiant men. And spoke this and prayed to God to help their souls.

Tuhundra hd - Dingtuna sn - Vändle, Norrgården

... ...-ᚦᛅᚾ × ᛁᛋᚢᚾ × ᛁᛋᛦᚾ × ᛒᛦᚴᛁᛅ ᚾᚢ × ᚴᚢᚦ ᛁᛚ×... ...

... ...-þan × isun × isRn × bRkia nu × kuþ il×... ...

... [go]ðan(?), sun(?) sinn(?). Biðia(?) nu(?) "Guð(?) hial[pa](?) ...

... good(?), his(?) son(?). Now(?) (they) pray(?) to God(?) to help(?) ...

Tuhundra hd - Dingtuna sn - Vändle, Sörgården (Gästgivargården)

[ᚴᚱᛅ-ᚼᚾᛁ- × ᛚᛁᛏ × ᚱᚽᛋᛅ × ᛋ... ...] ᛭ ᚢᛅᛋ × ᚡᛅᚱᛁᚾ ᛭ ᛏᛁᛚ ᛭ ᚽᚴᛚᛅ-ᛋ [× (ᛏ)ᚢ ᛁ × ᛋᛒᚽᛚᛒᚢᚦᛅ × --ᛋ(ᛅ)ᚦᚢ × ᚼᚽᛚᛒ]ᛁ × ᚴᚢᚦ [× ᛋᚽ... ... ... ᛋᛁᚵᛁ ᛫ ᛁᚢᚴ × -ᚢ...]

[kra-hni- × lit × resa × s... ...] + uas × farin + til + ekla-s [× (t)u i × sbelbuþa × --s(a)þu × helb]i × kuþ [× se... ... ... sigi * iuk × -u...]

" let ræisa s[tæin] ... vas farinn til "Ængla[nd]s. Do i "Spiallbuða ... Hialpi "Guð se[lu hans] ... "Siggi hiogg [r]u[naR].

had the stone raised ... travelled to England, died in Spjallboði's ... May God help his soul ... Siggi cut the runes.

- Västerås (f.d. Lundby sn) - Saltängsbron

× ᚴᛁᛋᛚ × ᛚᛁᛏ × ᚴᚽᚱᛅ × ᛒᚢᚱᚢ × ᚽᚡᛏᛦ × ᚬᛋᛚ × ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ × ᚼᛅᚾ ᚢ(ᛅ)[ᚱᚦ] × ᛏᚤᚦᚱ × ᛅ ᚽᚴᛚᛅᛏᛁ × ᚴᚢᚦ ᛁᛅᛚᛒᛁ × ᚼᛅᛋ × ᚬᚾᛏ ᛅᚢᚴ × ᛋᚽᛚᚢ

× kisl × lit × kera × buru × eftR × osl × sun × sin × han u(a)[rþ] × tyþr × a eklati × kuþ ialbi × has × ont auk × selu

"Gisl let gærva bro æftiR "Asl/"Ôsl, sun sinn. Hann varð dauðr a "Ænglandi. "Guð hialpi hans and ok selu.

Gísl had the bridge made in memory of Ásl/Ôsl, his son. He died in England. May God help his spirit and soul.

- Västerås (f.d. Badelunda sn) - Västerås, Anundshögsområdet

Runes written on runsten, granit. Date: V 1000-1050

× ᚡᚢᛚᚴᚢᛁᚦᚱ × ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ × ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ × ᚦᛅᛋᛁ × ᛅᛚᛅ × ᛅᛏ × ᛋᚢᚾ ×× ᛋᛁᚾ × ᚼᛁᚦᛁᚾ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ × ᛅᚾᚢᛏᛅᛦ × ᚢᚱᛅᛁᚦᚱ ᚼᛁᚴ × ᚱᚢᚾᛅᛦ

× fulkuiþr × raisti × staina × þasi × ala × at × sun ×× sin × hiþin × bruþur × anutaR × uraiþr hik × runaR

"Folkviðr ræisti stæina þasi alla at sun sinn "Heðin, broður "AnundaR. "Vræiðr hiogg runaR.

Folkviðr raised all of these stones in memory of his son Heðinn, Ônundr's brother. Vreiðr cut the runes.

Yttertjurbo hd - Björksta sn - Lilla Kyringe

Runes written on runsten, granit. Date: V

§A × ᚼᛁᚵᚢᛚᚡᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚴᛁᚱᛅ × ᛘᚽᚱᚴᛁ × ᚦᛁᛋᛅ × ᛅᛏ × ᚴᚾᚢᛏ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛅᚾ × ᚢᚴ × ᚴᚢᚦᛚᚢᚵ᛫ᚢ × ᚴᛋᛁᛋᛏᚢᚱ × ᚼᛅᚾᛁᛋ × ᛒᛅᛚᛁ × ᚱᛁᛏᛁ × ᛁᛋᛏᛅᚽᚾ × ᛒᛅᛚᛁ ¤ ᚴᚾᚢᛏᚱ × §B × ᛋᛏᚽᚾ ᛬ ᚼᛅᚡᛁᚱ × ᚱᛁᛏᚬᚾ × ᚦᚬᚾ × ᛋᛏᚬᚾᛏᛅ × ᛘᚬ × ᛒᛅᛚᛁ (ᚼ)ᛁ- ᚱᛅᚢᚦᛁ × ᚤᚡᛏᛁᚱ × ᛒᚱᚢᚦ[ᚢ]ᚱ × ᛒᛅᛚᛁ

§A × higulfr × lit × kira × merki × þisa × at × knut × faþur san × uk × kuþlug*u × ksistur × hanis × bali × riti × istaen × bali ¤ knutr × §B × sten : hafir × riton × þon × stonta × mo × bali (h)i- rauþi × yftir × bruþ[u]r × bali

§A "HægulfR let gæra mærki þessa at "Knut, faður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli retti stæin. "Balli. "Knutr. §B Stæin hafiR rettan, þann standa ma, "Balli hi[nn] "Rauði æftiR broður. "Balli.

§A Hegulfr had these landmarks made in memory of Knútr, his father, and Guðlaug, his sister. Balli erected the stone. Balli. Knútr. §B The stone has been erected so that it will stand, by Balli the Red in memory of (his) brother. Balli.

Yttertjurbo hd - Tortuna sn - Tortuna k:a

× ᚽᚱᚾᛒᛅᚱᚢᛅ × ᛚᛁᛏ × ᚱᚽᛋᛅ × ᛋᛏᚽᚾ × ᚤᚡ... ... ᚼᚱᛁᛋᛏᛁ

× ernbarua × lit × resa × sten × yf... ... hristi

" let ræisa stæin æf[tiR] ... risti

Ernbiorn had the stone raised in memory of ... carved.

Yttertjurbo hd - Tortuna sn - Råby

ᚼᚬᛚᛘᛋᛏᚽ[ᚾ] ᛬ ᛚᚽᛏ ᛬ ᚱᚽᛋᛅ ᛬ ᛘᚽᚱ[ᚴᛁ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛏᛁᚡᚱᛁᛏ ᛬ ᚵᚬᚾᚢ ᛬ ᛋᛁᚾᛅ ᛬ ᚬᚴ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᚱ] ᛬ ᛋᛁᚴ ᛬ ᛋᚽᛚᚡᛅᚾ ᛬

holmste[n] : let : resa : mer[ki : eftir : tifrit : gonu : sina : ok : iftir] : sik : selfan :

"Holmstæinn let ræisa mærki æftiR "Tiðfrið, konu sina, ok æftiR sik sialfan.

Holmsteinn had the landmark raised in memory of Tíðfríðr, his wife, and in memory of himself.

Norrbo hd - Skultuna sn - Berga

(ᚴ)ᚼᚢᚾᛅᛚᛏᚱ ᛫ ᛚᛁᚽᛏ ᚱᚽᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᚼᛁᚾ ᛫ ᚦᚽᚾᛋᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᚱ ᛫ ᚴᚽᚱᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛋᚽᚾ ᛫ ᛏᚱᚽᚴ| |ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚢᛅᛋ ᚡᛅᚱᛁᚾ ᛫ ᛏᛁᛚ ᚽᚴᛚᛅᚾᛋ ᛫ ᚼᛁᚬᛚᛒᛁ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᛋᛅᛚᚢ ᛫ ᚼᛅᚾᛋ

(k)hunaltr * liet resa * sthin * þensa * iftir * kerfast * sun sen * trek| |kuþan * auk * uas farin * til eklans * hiolbi * kuþ * salu * hans

"Gunnaldr let ræisa stæin þennsa æftiR "GæiRfast, sun sinn, dræng goðan, ok vas farinn til "Ænglands. Hialpi "Guð salu hans.

Gunnvaldr had this stone raised in memory of Geirfastr, his son, a good valiant man. And (he) had travelled to England. May God help his soul.

Norrbo hd - Skultuna sn - Berga

ᚴᚼᚢ[ᚾᛅᛚ-](ᚱ) ᛫ [(ᛚ)ᛁᛏ ... ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᚽᚡ]ᛏᛁᚱ ᛫ ᚼᚬᚱᛘ ᛫ ᛋᛏᚬᛒ ᛋᚽᚾ ᛫ ᛏᚱᚽᚴ| |ᚴᚢ-...ᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚢᛅᛋ ᛫ ᚡᛅᚱᛁᚾ ᛫ (ᚬ)(ᛋ)-ᚱ ᛫ ᛘᛁᚦ ᛫ ᛁᚴᚢᛅᚱᛁ ᛫ ᚼᛁᚬᛚᛒᛁ ᚴ[-ᚦ ᛫ ᛋᛅᛚᚢ ᚼ...ᚾᛋ ᛫]

khu[nal-](r) * [(l)it ... stain * þinsa ef]tir * horm * stob sen * trek| |ku-...n * auk * uas * farin * (o)(s)-r * miþ * ikuari * hiolbi k[-þ * salu h...ns *]

"Gunnal[d]r let [ræisa] stæin þennsa æftiR "Orm, stiup sinn, dræng go[ða]n, ok vas farinn aus[t]r með "Ingvari. Hialpi "G[u]ð salu h[a]ns.

Gunnvaldr had this stone raised in memory of Ormr, his stepson, a good valiant man. And (he) travelled to the east with Ingvarr. May God help his soul.

Norrbo hd - Romfartuna sn - Prästgården

ᛏᛁᚬᚱᛁ ᛬ ᚬᚴ ᛬ ᛁᚢᚬᚾ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᚽᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᚽᚾ ᛬ ᚤᛏᛁᛦ ᛬ ᚢᛁᛒᛁᚬᚱᚾ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ... ᛚᛁᛏᛚᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢᚾᛁᛦ

tiori : ok : iuon : litu : resa : sten : ytiR : uibiorn : faþur ... litli : risti * runiR

"DiuRi ok "Ioan letu ræisa stæin æftiR "Vibiorn, faður [sinn]. "Litli risti runiR.

Djúri and Jóhan had the stone raised in memory of Vébjôrn, their father. Litli carved the runes.

Norrbo hd - Fläckebo sn - Gussjö

[...ᚢᛁ... × ᛚᛁᛏ × ᚱᛁ-... ...ᛁᚦᚢᚾ × ᚽ(ᚡ)ᛏᛁ × ...ᛚ... ...ᛚᛁᚱ × ...ᛒ... ...----ᚾᚢᛘ × --ᚦᛁ × ᚱᚽ---ᚾᛁᚱᛅᚽᚡᛏ(ᛦ)-...]

[...ui... × lit × ri-... ...iþun × e(f)ti × ...l... ...lir × ...b... ...----num × --þi × re---niraeft(R)-...]

"... let ... ... æftiR ... ... ... ... ... ...

... had ... ... in memory of ... ... ... ... ... ...

Norrbo hd - Fläckebo sn - Hassmyra

Runes written on runsten, gnejs med vittrad yta. Date: V

ᛒᚢᚬᚾᛏᛁ × ᚴᚢᚦᚱ × ᚼᚢᛚᛘᚴᚬᚽᛏᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᚽᛋᛅ × ᚢᚡᛏᚽᛦ × ᚬᚦᛁᚾᛏᛁᛋᚢ × ᚴᚢᚾᚢ × ᛋᚽᚾᚬ × ᚴᚢᛘᛒᚱ × ᚼᛁᚡᚱᚤᛅ × ᛏᛁᛚ × ᚼᛅᛋᚢᛁᛘᚢᚱᛅ × ᛁᚴᛁ ᛒᚽᛏᚱ × ᚦᚬᚾ × ᛒᚤᛁ ᚱᛅᚦᚱ ᚱᚬᚦᛒᛅᛚᛁᚱ × ᚱᛁᛋᛏᛁ × ᚱᚢᚾᛁ × ᚦᛁᛋᛅ × ᛋᛁᚴᛘᚢᚾᛏᛅᛦ × ᚢᛅᛦ ... ᛋᚽᛋᛏᛦ × ᚴᚢᚦ

buonti × kuþr × hulmkoetr × lit × resa × ufteR × oþintisu × kunu × seno × kumbr × hifrya × til × hasuimura × iki betr × þon × byi raþr roþbalir × risti × runi × þisa × sikmuntaR × uaR ... sestR × kuþ

Boandi goðr "Holmgautr let ræisa æftiR "Oðindisu, kunu sina. KumbR hifrøya til "Hasvimyra æigi bætri, þan byi raðr. "Rauð-BalliR risti runiR þessaR. "SigmundaR vaR "[Oðindisa] systiR goð.

The good husbandman Holmgautr had (the stone) raised in memory of Óðindísa, his wife. There will come to Hôsumýrar no better housewife, who arranges the estate. Red-Balli carved these runes. Óðindísa was a good sister to Sigmundr.

Övertjurbo hd - Kila sn - Grällsta

ᚦᚢᚱᛒᛁᚬᚱᚾ ᚬᚴ ᛬ ᛁᚴᛁᚡᛅᛋᛏᚱ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᚽᛋᛅ ᛬ ᚤᛏᛁᛦ ¤ ᛋᛁᚼᚦᚬᚱᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ × ᚼᚬᚾ × ᛏᚬᚦᚱ × [ᛁ] ᚡᛅᚱᚢ × ᛚᛁᛏᛚᛁ × ᚱᛁᛋᛏᛁ × ᚱᚢᚾᛁᛦ

þurbiorn ok : ikifastr : lit * resa : ytiR ¤ sihþorn × faþur : sin × hon × toþr × [i] faru × litli × risti × runiR

"Þorbiorn ok "Ingifastr letu ræisa æftiR "Sigþorn, faður sinn. Hann [varð] dauðr i faru. "Litli risti runiR.

Þorbjôrn and Ingifastr had (the stone) raised in memory of Sigþorn, their father. He died on a voyage. Litli carved the runes.

Övertjurbo hd - Sala landsförsamling - Sala landsförsamlings k:a

᛭ ᚢᛁᛋᛏᛁ ᛭ ᚤᚴ ᛭ ᛅᛚᚡᛏᚬᚾ ᛭ ᛚᛁᛏᚢ ᛭ ᛅᚴᚢᛅ ᛭ ᛋᛏᛁᚾ ᛭ ᚤᚡᛏᛁᚱ ᛭ ᚢᛚᛘᚬ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᚽᚾ ᛭ ᚤᚴ ᛭ ᚢᛚᚡᛅᛋᛏ ᛭ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᚽᚾ ᛭ ᛚᛁᚡᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᚱᛁᛋᛁ ᛭ ᚱᚢᚾᛁ ᛭ ᚦᛁᛋᛅ ᛭

+ uisti + yk + alfton + litu + akua + stin + yftir + ulmo + faþur + sen + yk + ulfast + bruþur + sen + lifsten + risi + runi + þisa +

"Viseti ok "Halfdan letu haggva stæin æftiR "Holma, faður sinn, ok "Holmfast, broður sinn. "Lifstæinn risti runi þessa.

Véseti and Halfdan had the stone cut in memory of Holmi, their father, and Holmfastr, their brother. Lífsteinn carved these runes.

Övertjurbo hd - Möklinta sn - Forneby

...-ᚱᚡᛅᛋᛏᚱ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛏ... ...

...-rfastr + raist... ...

"[Þo]rfastr(?) ræist[i] ...

Þorfastr(?) raised ...

Övertjurbo hd - Möklinta sn - Österbännbäck

᛫ (ᚼ)ᚢᛚᚴᚽᚱ ᛫ ᛚᚽᛏ ᛫ ᚴᚽᚱᛅ ᛫ ᛒᚱᚢ ᛫ ᚽᚡᛏᚱ (ᚡ)ᚱᚬᛏᛅ ᛫ ᛋᚽᚾ ᛫ (ᛅ)ᚢᚴᚢᛏ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᚢ(ᛁ)ᚾᚢᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᚽᚾ ᛫

* (h)ulker * let * kera * bru * eftr (f)rota * sen * (a)ukut * ok * u(i)nut * sun * sen *

"HolmgæiRR(?)/"Holmgærðr(?) let gæra bro æftiR frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Viniut(?), sun sinn.

Holmgeirr(?)/Holmgerðr(?) had the bridge made in memory of his/her kinsman Auðgautr(?) and Vénjótr(?), his/her son.

Siende hd - Hubbo sn - Jädra

ᛏᛅᚡ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᚽᛋᛏᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛬ ᚼᛁᛏᛁᛦ ᛬ ᚴᚱᛁ(ᛘ)ᚢᛏ ÷ ᚢᛅᛋ ᛬ ᚡᛅᚱᛁᚾ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ (ᚢ)ᛁᚦᚡᛅᛋᛏ-- ᛬ ᛅᚢᛋᛏ᛬ᛅᚱᛚᛅ ᚢᛚᚡᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚢᛁᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ -... ᚴᛁᛏᛁᛚᛅᛋ ᛬ ᚴᚱᚦᛁ ᛬ ᛒ-...(ᚢ) ᛫ (ᚬ) ᛬ ᛋ---

taf : lit : risa : estn : þina : hitiR : kri(m)ut ÷ uas : farin : sun : (u)iþfast-- : aust:arla ulfr : auk : uibiurn : -... kitilas : krþi : b-...(u) * (o) : s---

"Taf(?) let ræisa stæin þenna æftiR "Grimmund. VaR farinn, sunn "Viðfast[aR], austarla. "UlfR ok "Vibiorn ... "Kætilas(?)/"Kætilhôss(?) gærðu b[ryggi]u a ...

Taf(?) had this stone raised in memory of Grímmundr. The son of Viðfastr travelled to the east. Ulfr and Vébjôrn ... Ketilas(?)/Ketilhôss(?) made the bridge at ...