A Runic Inscription
  Bookmark and Share
Index
 

This page contains runes with verbs from the region of Vastergotland. Click a link in the Runic Swedish text to conjugate the verb

The text is represented in the following ways:

  • Rune
  • Transliterated rune
  • Text normalized to Runic Swedish (AKA Runic Danish); click a link in Runic Swedish to conjugate the verb.
  • Translation in English

Västergötland

Vadsbo hd - Berga sn - Säby

§A ᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛋ- ...---ᚾ ᛬ (ᚴ)(ᛅ)(ᚱ)(ᚦ)(ᛁ) ᛫ ᛒᚱᚢ ᛬ ᚦᛁᛋᛅ ᛬ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛒᛁ... §B ... ᛋᛁᚾ ᛬ ᚢᚢᚴ ᛬ ᛅ-... (ᛁ)ᚢ(ᚱ)ᚢᚾ(ᛁ) ᛬

§A biurn : raisti : stain : þins- ...---n : (k)(a)(r)(þ)(i) * bru : þisa : aftir bi... §B ... sin : uuk : a-... (i)u(r)un(i) :

§A "Biorn ræisti stæin þenns[i] ... gærði(?) bro þessa æftiR "... §B ... sinn ok æ[ftiR] "Iorunni(?)

§A Bjôrn raised this stone ... made(?) this bridge in memory of ... §B ... his and in memory of Jórunnr(?)

Vadsbo hd - Bällefors sn - Armeneby

᛬ (ᛏ)ᚢᛘᛁ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚦᛁᛦ ᛬ ᛒᚱᚬᚦᛦ ᛬ ᚱᛁᛋᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚾᛁ ᛬ ᚼᛅᚡᛏᛦ ᛬ ᚦᚢᚱᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚡᛅᚢᚦᚱ

: (t)umi : auk : þiR : broþR : risi : stin : þni : haftR : þurstin : fauþr

"Tumi/"Tummi ok þæiR brøðr ræisa(?) stæin þenna æftiR "Þorstæin, faður.

Tumi/Tummi and his brothers raise(?) this stone in memory of Þorsteinn, (their) father.

Vadsbo hd - Eks sn - Stora Ek

Runes written on runsten. Date: V

ᚢᛏᚱ ᛬ ᛋᚴᛅᛚᛏ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛋᛁ ᛬ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᚦᚢᚱᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ᛬ᛒᚱᚢ ᛬ ᚴᛅᚱᚦᛁ ᛬ (ᚡ)(ᛁ)(ᚱ)(ᛁ)(ᚱ) ᛬ (ᛁ)(ᛋ) ᛬ (ᛅ)(ᛏ)(ᛁ) ᛬ (ᚦ)ᚱᛁᛅ ᛬ ᛒᚢᛁᛅ ᛬ ᛁ ᛬ ᚼᚬᛘᚱᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚦᚱᛁᛅ ᛬ ᛏᛁᛅᚢᚴᚢ ᛬ ᛘᛅᚱᚴᛅ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛅᛁᚱᛁᚴᛁ

utr : skalt : raisti : stain : þinsi : aftir : þurstain : sun : sin : auk : stain:bru : karþi : (f)(i)(r)(i)(r) : (i)(s) : (a)(t)(i) : (þ)ria : buia : i : homri * auk : þria : tiauku : marka : at : airiki

"Uddr "Skald ræisti stæin þennsi æftiR "Þorstæin, sun sinn, ok stæinbro gærði fyriR. Es atti þria byia i hamri ok þria tiugu marka at "Æiriki.

Oddr Skald raised this stone and made the stone-bridge in memory of Þorsteinn, his son. He owned three estates in 'hamarr'-partition and thirty marks (deposit) with Eiríkr.

Vadsbo hd - Fägre sn - Fägremo

ᚦᛅᛁᚱ ᛬ ᚬᚾᚢᚾᛏᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚦᚬᚱᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋ... ...

þair : onuntr : auk : þorstin : raistu : s... ...

ÞæiR "Anundr ok "Þorstæinn ræistu s[tæin] ...

Ônundr and Þorsteinn, they raised the stone ...

Vadsbo hd - Götlunda sn - Sörgården, Vallby

ᚴᚱᛁᛘ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛁ ᛫ ᚼᛚᛏᛅᚾ ᛫ ᚡᚱᚽᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

krim * risti * stin * efti * hltan * freta * sin *

"GrimR ræisti stæin æftiR "Halfdan, frænda sinn.

Grímr raised the stone in memory of Halfdan, his kinsman.

Vadsbo hd - Hjälstads sn - Hjälstads k:a

ᚴᛁᛏᛁᚴᚱ × ᚱᛁᛋᛏᛁ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᚽᚾᛅ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚴᛁᛘᚢᛏ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᚦᚽᚾ × ᚴᚢᚦᛅᛅ × ᚴᚢᚦ ᛅᛚᛒᛁ ×

kitikr × risti × stin × þena × eftiR × kimut × bruþur × sin × þen × kuþaa × kuþ albi ×

"GæitingR(?) ræisti stæin þenna æftiR "GæiRmund, broður sinn, þegn goðan. "Guð hialpi.

Geitingr(?) raised this stone in memory of Geirmundr, his brother, a good thegn. May God help.

Vadsbo hd - Leksbergs sn - Leksbergs kyrkogård

Runes written on runsten. Date: V

× ᚴᚢᚾᚢᚱ ᛬ ᛅᚱᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛚᛏᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛅ-(ᛁ)ᛒ × ᚾᛅᚴᛅ × ᚡᚬᚦᚢᚱ ÷ ᚦᚱᚴᛚᛋ ×

× kunur : arsti : sltn : þina : iftiR × a-(i)b × naka × foþur ÷ þrkls ×

"Gunnur ræisti stæin þenna æftiR "A[l]æif "Hnakka/"Nakka, faður "Þorkels.

Gunnvôr raised this stone in memory of Áleifr the Neck, Þorkell's father.

Vadsbo hd - Leksbergs sn - Leksbergs backe

Runes written on runsten. Date: V

ᚦᚬᚱᛁᚱ × ᛋᚴᚢᚱᛒᛅ × ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ × ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᚬ ᛬ ᛁᚡᛏ(ᛁ)(ᚱ) [᛬] (ᚴ)(ᛁ)ᛏᛁᛚ × ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ

þorir × skurba × raisti × stin : þino : ift(i)(r) [:] (k)(i)til × sun : sin

"ÞoriR "Skorpa ræisti stæin þenna æftiR "Kætil, sun sinn.

Þórir Rusk raised this stone in memory of Ketill, his son.

Vadsbo hd - Leksbergs sn - Storegården, Hindsberg

§A ᚬᛚ(ᛅ)ᚡ(ᚱ) ᛬ ᚼᚾᛅᚴᛁ ᛬ -... ...ᚱᛅ ᛬ ᚡᛅᛘᛏᛅᚾ ᛬ (ᛒ)ᚬ ᛬ ᚴᛅᚾ-ᚦᛁᛋ... ...ᚾ(ᛘ)... ...(ᛁ)ᚱᚦᛁ ᛬ ᛋ---... §B × ᛅᛚᛁᚱ ᛬ ᚴᛅᚢᛏ ᛬ ᛋᛁᛅᚱ(ᚦ)... ...

§A ol(a)f(r) : hnaki : -... ...ra : famtan : (b)o : kan-þis... ...n(m)... ...(i)rþi : s---... §B × alir : kaut : siar(þ)... ...

§A "OlafR "Hnakki ... ... femtan bo ... ... ... ... §B AlliR "Gaut siarð[i](?) ...

§A Ólafr the Neck ... ... fifteen estates ... ... ... ... §B all may violate Gautr(?) ...

Vadsbo hd - Leksbergs sn - Nolgården, Karleby

Runes written on runsten. Date: V

× ᚦᚬᚱᛁᚱ × ᛋᚴᚢᛒᛅ × ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚴᚾᚬ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᚱ ÷ ᚴᛁᛏᛁᛚ × ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬× ᛅᚢᚴ × (ᚢ)ᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᚬᛚᛅᚡ × ᛋᛏᚱᚬ ᛬ ᛋᛁᚾᚬ ×

× þorir × skuba × risti stin : þikno : iftir ÷ kitil × sun : sin :× auk × (u)ftir : olaf × stro : sino ×

"ÞoriR "Skorpa ræisti stæin þenna æftiR "Kætil, sun sinn, ok æftiR "Olof, fostru sina.

Þórir Rusk raised this stone in memory of Ketill, his son, and in memory of Ólôf, his foster-mother/daughter

Vadsbo hd - Lyrestads sn - Rogstorp

(ᚦ)(ᛅ)(ᛁ)ᚱ ᚼᛅᛏ(ᛁ)ᚴᚱ [᛬] (ᚼ)ᛅ(ᚱ)(ᚢ)ᛅᚱᚦᚱ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᛁ(ᚡ)ᛏ[ᛁᚱ ᛬ ᚴᚢᚾᛅᚱ ᛬ ᚡᛅ]ᚦ[ᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬]

(þ)(a)(i)r hat(i)kr [:] (h)a(r)(u)arþr : raistu * stain : i(f)t[ir : kunar : fa]þ[ur : sin :]

ÞæiR "HættingR(?), "Hærvarðr ræistu stæin æftiR "Gunnar, faður sinn.

Hettingr(?) (and) Hervarðr, they raised the stone in memory of Gunnarr, their father.

Vadsbo hd - Mariestads sn - Sunnevad

Runes written on runsten. Date: V

¤ ᚼᚱᚢᛅᚱ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᚬ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᚦᚬᚱᛁᚱ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬

¤ hruar : raisti : stein : þino : iftir : þorir : sun : sin :

"Hroarr ræisti stæin þenna æftiR "Þori, sun sinn.

Hróarr raised this stone in memory of Þórir, his son.

Vadsbo hd - Tidavads sn - Mellomgården, Frölunda

ᚦᛁᚱ × ᚬᛋᛏᛁ × ᛒᚱᛏᚦᚱ × ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛁ(ᛋ)ᛁ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᚦᚬᚱ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ

þir × osti × brtþr × raistu × stin : þi(s)i : iftir : þor : faþur : sin

ÞæiR "Asti brøðr ræistu stæin þennsi æftiR "Þori(?)/"Þor(?)/"Þorn(?), faður sinn.

Ásti and his brothers raised this stone in memory of Þórir(?)/Þórr(?)/Þorn(?), their father.

Vadsbo hd - Torsö sn - Skeberga

§A [ᚢᛁᚴᛁᚴᚱ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚴᛁᚱᚢᛅ ...---ᚴ ᛬ ᛅᛁᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛁᚢᛏᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾᚬ ᚢᚱ--- ᛬ ᛏᛁᛏ ᛬ ᚴᛅᚱᚦᛅ ᛬ ᛅᛁᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ...-ᚾᚬᚾ ᛬ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬] §B [ᛅᚢᚴ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦ--... ᛬ ᛁᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᚦᚬᚱᛋᛏᛅᛁᚾ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾᛅ ᛬ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛘᛁᚴ]

§A [uikikr : lit : kirua ...---k : aiftir : iutur : sino ur--- : tit : karþa : aiftir : sin ...-non : aftir : biurn : bruþur : sin :] §B [auk : risti : stain : þ--... : iftir : þorstain bruþur : sina : aftir : sun : auk : bruþur : auk : mik]

§A "VikingR let gærva ... æftiR dottur sina "... let gærva æftiR ... æftiR "Biorn, broður sinn, §B ok ræisti stæin þ[enna] æftiR "Þorstæin, broður sinn; æftiR sun ok broður ok mag.

§A Víkingr had ... made in memory of his daughter ... had made in memory of his ... in memory of Bjôrn, his brother, §B and raised this stone in memory of Þorsteinn, his brother; in memory of son and brother and kinsman-by-marriage.

Kållands hd - Gösslunda sn - Gösslunda k:a

᛫ ᚢᛁᚡᛁᚱ ᛫ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛅᛁ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚢᛁᛋᛁᛏᛁ ᛫ ᛒᚢᛏᛅ

* uifir * risþi * stin * þai * iftiR * uisiti * buta

"Vifriðr ræisti stæin þenna æftiR "Viseta, bonda.

Véfríðr raised this stone in memory of Véseti, (her) husbandman.

Kållands hd - Gösslunda sn - Västanåker

... ᚱᛁᛋᛏᛁ × ᛋᛏᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚴᚢᚱᛘᛅᚱ × ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ ᛭ ᛁᛅᛦ × ᚢᛅᛦ ᛭ ᛏᚱᛒᛁᚾ × ᛅ × ᛁᚴᛚᛅᚾᛏᛁ ×

... risti × stin × iftiR × kurmar × sun × sin + iaR × uaR + trbin × a × iklanti ×

... ræisti stæin æftiR "Guðmar(?), sun sinn. ER vaR drepinn a "Ænglandi.

... raised the stone in memory of Guðmarr(?), his son, who was killed in England.

Kållands hd - Kållands-Åsaka sn - Kållands-Åsaka k:a

Runes written on runsten. Date: V

ᚦᚢᚱᚦᚱ × ᚢᚴ ᛬ ᚦᚢᚱᚢᚾ × ᚦᛅᚾᛅ × ᚱᛁᛋᚦᚢ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁ × ᚽᚱᛅ × ᛅᛚᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᛏᚱᛁᚴ

þurþr × uk : þurun × þana × risþu × stin × efti × era × alkuþan : trik

"Þorðr ok "Þorunn þenna ræistu stæin æftiR "Ærra, allgoðan dræng.

Þórðr and Þórunnr raised this stone in memory of Erri, an excellent valiant man.

Kållands hd - Mellby sn - Stommen

ᚴᛦᚱᚢᛅ ᛬ ᚱᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁ ᛬ ᚡᛏᛁ ᛬ ᛏᚢᛋᛅ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋ-ᚾ ᛬ ᚦᚢᛅ ᛬ ᚼᛁᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛁ

kRrua : rþi : sti : fti : tusa : sun : s-n : þua : hiti : sti

"GæiRvarr(?)/"GæiRvar(?)/"Groa(?) ræisti stæin æftiR "Tosta(?), sun s[i]nn. "Þora hæmti(?) stæin.

Geirvarr(?)/Geirvôr(?)/Gróa(?) raised the stone in memory of Tosti(?), his son. Þóra fetched(?) the stone.

Kållands hd - Mellby sn - Tolsgården

× ᛅᚼᛘᚢᛏᚱ × ᚱᛁᛋᚦᛁ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚽ... ...

× ahmutr × risþi × stin × e... ...

"Agmundr ræisti stæin æ[ftiR] ...

Agmundr raised the stone in memory of ...

Kållands hd - Otterstads sn - Läckö

᛬ ᛏᚢᛚᛁᛦ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚬᚾᛋᛁ ᛬ ᛅᚡᛏ ᛬ ᚦᚢᚱᚴᛁᛚ ᛬ ᛘᛅᚵ ᛬ ᛋᛁ-

: tuliR : risþi : stin : þonsi : aft : þurkil : mag : si-

"ToliR ræisti stæin þannsi æftiR "Þorkel, mag si[nn].

Tólir raised this stone in memory of Þorkell, his kinsman-by-marriage.

Kållands hd - Råda sn - Råda kyrkogård

ᚦᚢᚱᛅ × ᛚᚽᛏ × ᚴᛁᚱᛅ × ᛁᛏᛁᚱ × ᛏ...

þura × let × kira × itir × t...

"Þora let gæra æftiR "...

Þóra had (this) made in memory of ...

Kållands hd - Skalunda sn - Skalunda k:a

...(ᚱ)ᛁᚦᚱ × ᚱᛁᛋᚦᛁ × ᛋᛏᛁᚾ ᛭ ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛋᚢᚾᚢ × ᛋᛁᚾᛅ × ᛋᚢᛁᚾ × ...

...(r)iþr × risþi × stin + eftiR × sunu × sina × suin × ...

"...riðr ræisti stæin æftiR sunu sina, "Svæin ...

...-ríðr raised the stone in memory of her sons Svein ...

Kållands hd - Uvereds sn - Brokvarn

[ᚢᛒ(ᛁ)(ᛦ) × ᛅᚢᚴ × ᛋᚢᛁᚾ × ᚱᛁᛋᚦᚢ ᛋᛏᛁ(ᚾ) --ᛋᛁ × ᛁᚡᛏᛁᛦ ...]

[ub(i)(R) × auk × suin × risþu sti(n) --si × iftiR ...]

"ØpiR(?) ok "Svæinn ræistu stæin [þann]si æftiR ...

Œpir(?) and Sveinn raised this stone in memory of ...

Kinnefjärdings hd - Husaby sn - Husaby kyrkogård

ᚴᚤᚱᚽᚦᚱ ᛚᛁ... ...

kyreþr li... ...

"Gyriðr le[t](?) ...

Gyríðr had(?) ...

Kinnefjärdings hd - Källby sn - Källby ås

Runes written on runsten, ortocerkalksten. Date: V

ᚢᛚᚡᛦ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚦᛁᛦ ᛬ ᚱᛅ(ᚴ)ᚾᛅᚱ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᚢ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᚾᛋᛁ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚡᛅᚱᛅ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛬ ... ...ᚱᛁᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᛘᛅᚾ ᛬ ᛋᛅᛦ ᛬ ᚼᛅᚡᚦᛁ ᛬ ᚴᚢᚦᛅ ᛬ ᛏᚱᚢ ᛬ ᛏᛁᛚ ᛬ ᚴᚢᛋ ᛬

ulfR : auk : þiR : ra(k)nar : risþu : stin : þansi : iftiR : fara : faþur sin : ... ...ristin : man : saR : hafþi : kuþa : tru : til : kus :

"UlfR ok þæiR "Ragnarr ræistu stæin þannsi æftiR "Fara, faður sinn ... [k]ristinn mann, saR hafði goða tro til "Guðs.

Ulfr and Ragnarr, they raised this stone in memory of Fari, their father ... Christian man. He had good belief in God.

Skånings hd - Edsvära sn - Ballstorp

ᚢᛏᛚᛅᚴᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚾ- ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚢᚢᛁᛏ ᛬ ᚼᛅᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᚬᚾ ᛬ ᚦᛁᚴᚾ ᛬

utlaki : risþi : stin : þn- iftiR : uuit : harþa : kuþon : þikn :

"Utlagi ræisti stæin þenn[a] æftiR "Øyvind, harða goðan þegn.

Útlagi raised this stone in memory of Eyvindr, a very good Þegn.

Skånings hd - N. Vånga sn - Postgården

ᚬᛋᛅ × ᛅᚢᚴ × ᚦᚢᚱᛅ × ᚱᛁᛋᚦᚢ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᚬᚾᛋᛁ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚬᛋᚴᚢᛏ ×

osa × auk × þura × risþu × stin × þonsi × iftiR × oskut ×

"Asa ok "Þora ræistu stæin þannsi æftiR "Asgaut.

Ása and Þóra raised this stone in memory of Ásgautr.

Skånings hd - Synnerby sn - Synnerby k:a

× ᚴᛅᚱᛦ × ᛅᚢᚴ × ᚴᛅᛚᛁ × ᚱᚽᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᚽᚾᛋᛁ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚢᚽᚢᚱᚦ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ᛫ ᛘᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛫ ᚦᚽᚴᚾ ᛫

× karR × auk × kali × reistu × stin × þensi × eftiR × ueurþ : faþur × sin * muk * kuþan * þekn *

"Karr ok "Kali/"Kalli ræistu stæin þannsi æftiR "Veurð, faður sinn, miok goðan þegn.

Kárr and Kali/Kalli raised this stone in memory of Véurðr, their father, a very good Þegn.

Skånings hd - Vinköls sn - Skolgården (gamla kyrkogården)

× ᛅᚴ-(ᛏ)ᛁ × ᚱᛁᛋᛏᛁ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᚬᚾᛋᛁ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚬᛋᚴᚢᛏ × ᚦᚽᚴᚾ [× ᚼᛅ]ᚱᚦᛅ ᛭ ᚴᚢ... ...ᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ᛭

× ak-(t)i × risti × stin × þonsi × eftiR × oskut × þekn [× ha]rþa + ku... ...ur × sin +

"Ag[u]ti(?) ræisti stæin þannsi æftiR "Asgaut, þegn harða go[ðan, fað]ur(?) sinn.

Ágoti(?) raised this stone in memory of Ásgautr, his father(?), a very good Þegn.

Valle hd - Eggby sn - Eggby kyrkogård

᛭ ᛅᚢᚴᛅ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᚾᛋᛁ ᛬ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚬᛋᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ×

+ auka : raisti : stain : þansi : aftiR : osbiurn : sun : sin ×

"Auga ræisti stæin þannsi æftiR "Asbiorn, sun sinn.

Auga raised this stone in memory of Ásbjôrn, his son.

Valle hd - Stenums sn - Stenums gata

[ᚢᛚᚡᛦ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛬ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᚦᚢᚱᛁ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ]

[ulfR : risþi : stin : þina : aftiR þuri : bruþur sin]

"UlfR ræisti stæin þenna æftiR "Þori, broður sinn.

Ulfr raised this stone in memory of Þórir, his brother.

Gudhems hd - Broddetorps sn - Frimansgården, Fjällåkra

Runes written on fragment av runsten. Date: V

... ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ... ...ᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᚬᚾ ᛬

... : risþi : ... ...a : kuþon :

... ræisti ... [harð]a(?) goðan.

... raised ... very(?) good

Gudhems hd - Högstena sn - Högstena k:a

᛬ ᛁᛅᚱᚢᛏᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅ[ᚢᚦᛁᚾ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᚢ ᛬ ᛋ... ... ... ᛅᛋ]ᚢᚱ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛒᚢᚾᛏ=(ᛅ) ᛬ ᚼᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬

: iarutr : auk : a[uþin : risþu : s... ... ... as]ur : faþur : sin : bunt=(a) : hrþa : kuþan :

"Iarundr ok "Auðinn ræistu s[tæin þenna æftiR] "Assur, faður sinn, bonda harða goðan.

Jôrundr and Auðin raised this stone in memory of Ôzurr, their father, a very good husbandman.

Åse hd - Flo sn - Flo kyrkogård

᛫᛬᛬ ᛅᛚᚢᛁᛦ ᛬ ᚱᛋᚦᛁ ᛬ ᚴᚢᛘᛚ ᛬ ᚦᚢᛋᛁ ÷ ᛦᚡᛏᛦ ᛬ ᚦᚬᚱᛁ ᛬ ᛒᚱᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬

*:: aluiR : rsþi : kuml : þusi ÷ RftR : þori : brþur : sin :

"AlveR/"ØlveR ræisti kumbl þausi æftiR "Þori, broður sinn.

Ôlvir raised these monuments in memory of Þórir, his brother.

Åse hd - Flo sn - Bragnum

... ...-ᚦᛁ ᛬ ᚴᚢᛘᛚ ᛬ ᚦᚢᛋᛁ ᛬ ᛦᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛏᛅᚴ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦ(ᛅ)ᚾ ᛬ ᚦᛦᚴᚾ ᛬ ᚬᛋᛒᛁᚢ... ...

... ...-þi : kuml : þusi : RftiR : tak : faþur : sin : kuþ(a)n : þRkn : osbiu... ...

... [ræis]ti(?) kumbl þausi æftiR "Dag, faður sinn, goðan þegn. "Asbio[rn] ...

... raised(?) these monuments in memory of Dagr, his father, a good Þegn. Ásbjôrn ...

Åse hd - Håle sn - Håle gamla k:a

ᚬᛋᚴᚢᛏᚱ × ᚱᛁᛋᚦᛁ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᚬᚾᛋᛁ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚢᚦᚴᛁᛏᛁᛚ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᚼᛅᚱᚦᛅ × ᚴᚢᚦᛅᚾ ᚦᛁᚴᚾ

oskutr × risþi × stin × þonsi × iftiR × uþkitil × faþur × sin × harþa × kuþan þikn

"Asgautr ræisti stæin þannsi æftiR "Auðkætil, faður sinn, harða goðan þegn.

Ásgautr raised this stone in memory of Auðketill, his father, a very good Þegn.

Åse hd - Tuns sn - Tuns k:a

[ᚱᛁᚡᛅᛏᛅ × ᚱᛁᛋᚦᛁ × ᛋᛏᛁᚾ ×] ... ᛅᛁᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᚦᚢ-ᛋ... [ᛅᚢᚴ × ᛅᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚦᚢᚱᛚᛅᚡ ×]

[rifata × risþi × stin ×] ... aiftiR + þu-s... [auk × aiftiR × þurlaf ×]

" ræisti stæin [þennsi] æftiR "Þo[r]s[tæin] ok æftiR "Þorlaf/"Þorlak.

raised this stone in memory of Þorsteinn and in memory of Þorlafr/Þorlakr.

Åse hd - Tängs sn - Tängs gamla k:a

᛬ ᛋᛏᚢᛚᚾᚢᚡᚦᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚬᚾᛋᛁ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛬ ... ᛬ ᚡᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛘᛁᚢ(ᚴ) ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᚦᛁᚴᚾ ᛬

: stulnufþi : risþi : stin : þonsi : iftiR : ... : fuþur : sin : miu(k) : kuþan : þikn :

"...haufði ræisti stæin þannsi æftiR ..., faður sinn, miok goðan þegn.

...-hôfði raised this stone in memory of ... his father, a very good Þegn.

Åse hd - Vänersnäs sn - Näsbyholm

§P [ᚴᚢᚦᛅ × ᚱᛁᛋᛁᚦ × ᛋᛏᛁ]ᚾ × ᛁᚡᛁᛏᛁ × ᚼ... ᚢᛁᚱᚦᛁ × ᚢ[ᛏᛁ × ᚼᛘᛁᚾᛁ × ᛋᚢᚾ × ... ...ᚱ × ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦᛅᚾ × ᚢᛅᛋ × ᛘ]ᚢᚦ × ᚴᛅᚾᛅᛏ... ...--ᚡ[ᚢᚢᚡᛁ × ᚢᚴ × ᛅᚱᛅ... × ᛋᛁᛚᚴᛁ × ᛋᛁᛘ × ...ᚢᛁ × ᚱᚢᚾᛅ × ᚢᚴ ×] §Q [ᚴᚢᚦᛅ × ᚱᛁᛋᛁᚦ × ᛋᛏᛁ]ᚾ × ᛁᚡᛁᛏᛁ × ᚼ... ᚢᛁᚱᚦᛁ × ᚢ[ᛏᛁ × ᚼᛘᛁᚾᛁ × ᛋᚢᚾ × ... ...ᚱ × ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦᛅᚾ × ᚢᛅᛋ × ᛘ]ᚢᚦ × ᚴᛅᚾᛅᛏ... ...--ᚡ[ᚢᚢᚡᛁ × ᚢᚴ × ᛅᚱᛅ... × ᛋᛁᛚᚴᛁ × ᛋᛁᛘ × ...ᚢᛁ × ᚱᚢᚾᛅ × ᚢᚴ ×] ...

§P [kuþa × risiþ × sti]n × ifiti × h... uirþi × u[ti × hmini × sun × ... ...r × sin × kuþan × uas × m]uþ × kanat... ...--f[uufi × uk × ara... × silki × sim × ...ui × runa × uk ×] §Q [kuþa × risiþ × sti]n × ifiti × h... uirþi × u[ti × hmini × sun × ... ...r × sin × kuþan × uas × m]uþ × kanat... ...--f[uufi × uk × ara... × silki × sim × ...ui × runa × uk ×] ...

§P "Gyða ræisti stæin æftiR "... sun ..., [faðu]r/[broðu]r sinn goðan; vas ... ... ok ... ... runaR hiogg. §Q "Gyða ræisti stæin æftiR "... sun ..., [faðu]r/[broðu]r sinn goðan; vas ... ... ok ... ... "Runa ok ...

§P Gyða raised the stone in memory of ... son ... her good father / brother; (he) was ... ... ... ... cut the runes. §Q Gyða raised the stone in memory of ... son ... her good father / brother; (he) was ... ... ... ... Rúni/Rúna and ...

Åse hd - Ås sn - Ås k:a

Runes written on runsten. Date: V

ᚦᚢᚱᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᚾ ᛬ ᚦᚬᚾᛋᛁ ᛬ ᚽᚡᛏᛁ ᛬ ᚴᛅᚱᛚ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚡᛦ᛬ᛚᛅ(ᚴ)(ᛅ) ᛬ (ᚼ)ᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᚬᚾ (ᛏ)ᚱᛦᚴ ᛫

þuri : risþi : stn : þonsi : efti : karl * sin : fR:la(k)(a) : (h)rþa : kuþon (t)rRk *

"ÞoriR ræisti stæin þannsi æftiR "Karl, sinn felaga, harða goðan dræng.

Þórir raised this stone in memory of Karl, his partner, a very good valiant man.

Viste hd - Bjärby sn - Lärkegapet, Töfta

Runes written on runsten. Date: V

ᛏᛅᚴᚼ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᚾ ᛬ ᚦᛅᛁᛋᛁ ᛬ ᛦᚡᛏᛁ ᛬ ᛒᚢᚱᚾ ᛬ ᚡᚱᛁᛏᛅ ᛬ ᚼᛅᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛁᚼ ᛬ ᚦᛁᚴᚾ ᛬

takh : risþi : stn : þaisi : Rfti : burn : frita : harþa : kuþih : þikn :

"DagR ræisti stæin þannsi æftiR "Biorn frænda, harða goðan þegn.

Dagr raised this stone in memory of Bjôrn, (his) kinsman, a very good Þegn.

Viste hd - Bjärby sn - Börjesgården, Töfta

Runes written on runsten. Date: V

᛫ ᚦᚢᚱᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚬᚾᛋᛁ ᛬ ᛁᚡᛏ- ᛬ ᛏᚢᚴᛅ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚼᛅᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᛏᚱᛁᚴ ᛬

* þuri : risþi : stin : þonsi : ift- : tuka : bruþur : sin : harþa : kuþan : trik :

"ÞoriR ræisti stæin þannsi æft[iR] "Toka, broður sinn, harða goðan dræng.

Þórir raised this stone in memory of Tóki, his brother, a very good valiant man.

Viste hd - Hyringa sn - Hyringa k:a

᛬ ᚦᚢᚱᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚬᛋᛁ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛬ -...

: þurstin : risþi : stin : þosi : iftiR : -...

"Þorstæinn ræisti stæin þannsi æftiR ...

Þorsteinn raised this stone in memory of ...

Viste hd - Levene sn - Levene k:a

Runes written on runsten. Date: V

× ᚼᚽ(ᚱ)ᛚᚡᛦ × ᚱᛁᛋᚦᛁ × ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛋᚢᚾᚢ × ᛋᛁᚾᛅ × ᚢᛅᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚦᚢᚱᚵᚢᛏ × ᚴᚢᚦ × ᚼᛅᛚᛒᛁ × ᛋᚽᛚᚢ × ᚦᛁᛦᛅ × ᚢᚽᛚ ᚦᛁ... ...

× he(r)lfR × risþi × stin : eftiR × sunu × sina × uar × auk × þurgut × kuþ × halbi × selu × þiRa × uel þi... ...

"HærulfR ræisti stæin æftiR sunu sina "Var(?) ok "Þorgaut. "Guð hialpi selu þæiRa vel. ÞæiR ...

Herulfr raised the stone in memory of his sons Varr(?)/Vôrr(?) and Þorgautr. May God well help their souls. They ...

Viste hd - Sparlösa sn - Sparlösa k:a

[...ᛁᚦᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᚦᛁᛦ ᚢ... ...ᚢ ᚱᛁᛋ᛫ᚢ ᚱᚢᛏᛅᛦ ...]

[...iþin * auk þiR u... ...u ris*u rutaR ...]

"[H]eðinn ok þæiR b[røðr](?) ... ristu runaR ...

Heðinn and his brothers(?) ... carved the runes ...

Barne hd - Barne-Åsaka sn - Abrahamstorp

᛬ ᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᚱᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛋᛁ ᛬ ᛁᚡᛏᛁ(ᚱ) ᛬ ᚦᛁᚢᚦ ᛬ ᚡᛁᛚᚢᚴ᛬ᛅ ᛬ ᛋᛁᛅ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᛁᛅᛚᛒᛁ ᛬ ... ᛬ ᛋᚢᚾᛚ ᛬ ᚬᚴ ᛬ ᛋᚢ ᛬ ᚴᛁᛚᚴᛅ ᛬ ᛋᛅᛏᛅ ᛘᛅᚱᚴᛁ

: biurn : rsþi : stin : þinsi : ifti(r) : þiuþ : filuk:a : sia : kuþ : ialbi : ... : sunl : ok : su : kilka : sata marki

"Biorn ræisti stæin þennsi æftiR "Þiuð, felaga sinn. "Guð hialpi ... salu ok su hælga "Sankta "Maria.

Bjôrn raised this stone in memory of Þjóðr, his partner. May God and the holy Saint Mary help ... soul.

Barne hd - Barne-Åsaka sn - Västergården

᛬ ᚱᛁᚢᛁᚦᚱ ᛬ ᚱᛁᛋᛁᚦ ᛬ ᛋᛏᛁ ᛬ ᚦᛅᛋᛁ ᛬ ᛅᚢᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚴᛁᚱᛘ ᛬ ᛋᚢ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛘᛁᚢᚴ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᛏᚱᛁᚴ ᛬

: riuiþr : risiþ : sti : þasi : auftiR : kirm : su : sin : miuk : kuþan : trik :

" ræisti stæin þannsi æftiR "Grim, sun sinn, miok goðan dræng.

raised this stone in memory of Grímr, his son, a very good valiant man.

Barne hd - Ryda sn - Ryda k:a

ᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᚾᛋᛁ ᛬ ᛁᚡᛁᛦ ᛬ ᛏᚢᚴ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ

osmuntr : risþi : stin : þansi : ifiR : tuk * faþur * sin

"Asmundr ræisti stæin þannsi æftiR "Toka(?)/"Tøk(?), faður sinn.

Ásmundr raised this stone in memory of Tóki(?)/Tœkr(?), his father.

Laske hd - Larvs sn - Larvs k:a

[--ᛅᚱᚢᚴᛦ ᛫ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᛋᛅ ᛫ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛫ ---ᚾ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚼᛅᚱᚦᛅ ᛫ ᚴᚢᚦᚬᚾ ᛫ ᛏᚱᚬᚴ ᛁᛏᛁᚦ]

[--arukR * risþi * stin * þisa * aftiR * ---n : sun * sin * harþa * kuþon * trok itiþ]

"<--arukR> ræisti stæin þennsa æftiR "[Svæi]n(?), sun sinn, harða goðan dræng .

<--arukR> raised this stone in memory of Sveinn(?), his son, a very good valiant man ...

Laske hd - Österbitterna sn - Per Jonsgården

ᚼᛅᚴᚢᚾ ᛫ ᚬᚢᚴ ᛫ ᚦᚢᚱᚴᚢᛏᚱ ᛫ ᚱᛁᛋᚦᚢ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚱ--- ᛫ ᛒᚢ(ᛏ)(ᛅ) ᛫ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛫

hakun * ouk * þurkutr * risþu * stin * þina * iftiR * faþur * sin * r--- * bu(t)(a) * kuþan *

"Hakon ok "Þorgautr ræistu stæin þenna æftiR faður sinn "..., bonda goðan.

Hákon and Þorgautr raised this stone in memory of their father ... good husbandman.

Vilske hd - Grolanda sn - Skånum

᛬ ᚴᚢᚦᛘᚢᛏᚱ ᛬ ᚱᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᛋᛁ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚽᛋᚴᛁᛚ ᛬ ᛒᚱᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛏᚱᚽᚴ ᛬ ᚼᛅᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᚼ(ᚴ) ᛬ ᛏᚱᚢᚴᛁ ᛫

: kuþmutr : rsþi : stin : þesi : eftiR : eskil : brþur : sin : trek : harþa : kuþan : h(k) : truki *

"Guðmundr ræisti stæin þennsi æftiR "Æskel, broður sinn, dræng harða goðan. Hiogg(?) "Tryggvi(?).

Guðmundr raised this stone in memory of Áskell, his brother, a very good valiant man. Tryggvi(?) cut(?)

Vilske hd - Marka sn - Skyberg

----ᚦᚢᚱᛁᛦ ᛬ ᛋ(ᛁ)-ᚢ ᛬ ᛋᚢ- ᚱᛅᛁᛋᚦᛁ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᛋᛁ ᛫ -ᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚢᛁᚾ ᛫ (ᛒ)(ᚱ)ᚢᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

----þuriR : s(i)-u : su- raisþi * stin * þisi * -ftiR * suin * (b)(r)uþur * sin *

"[Stæin]þoriR(?), "Si[ð]u(?) su[nn], ræisti stæin þennsi [æ]ftiR "Svæin, broður sinn.

Steinþórir(?), Síða's(?) son raised this stone in memory of Sveinn, his brother.

Frökinds hd - Kinneve sn (nu: Kinneved) - Hassla by

[ᛒᚱᛅᚾᛏᚱ ᛭ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛭ ᛋᛏᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛋᛁ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᚾᚬᛋᛘᚢ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛋᛅᛦ ᚢᛅᚱᚦ ᚦᚱᚽᛒᛁᚾ × ᚬ ᛏᚢᛋᛏᛁᛏᚴᛁ]

[brantr + risþi + stin + þinsi * eftiR nosmu × bruþur sin * saR uarþ þrebin × o tustitki]

"Brandr ræisti stæin þennsi æftiR "Asmund(?), broður sinn. SaR varð drepinn a austrvegi(?).

Brandr raised this stone in memory of Ásmundr(?), his brother; he was killed on the eastern route(?).

Frökinds hd - Kinneve sn (nu: Kinneved) - Sörby

ᛅᛚᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᛅᚱᛚᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᚦᚢ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛅᚾᛋᛁ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛅᚾᛋᛁ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚡᛁᚱᛁᛋᛏ(ᛁ)ᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛘᛁᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᚦᛁᚴᚾ

ali * auk * karli * risþu * stin * þansi * stin * þansi * iftiR * firist(i)n * faþur * sin * miuk * kuþan þikn

"Ali/"Alli ok "Karli ræistu stæin þannsi stæin þannsi æftiR "Frøystæin, faður sinn, miok goðan þegn.

Áli/Alli and Karli raised this stone [this stone] in memory of Freysteinn, their father, a very good Þegn.

Frökinds hd - Vårkumla sn - Vårkumla kyrkogård

...-ᚢᛏᚱ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦ-... ...ᛦ ᛬ ᚴᚢᚦᛘᚢᛏ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚱᚢᚴᚢ ᛬ ᛋᚢ... ...ᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ

...-utr : risþi : stin : þ-... ...R : kuþmut : faþur : sin : ruku : su... ...rþa : kuþan

"...[g]autr(?) ræisti stæin þ[annsi æfti]R "Guðmund, faður sinn, "Ruggu(?) su[n, ha]rða goðan.

...-gautr raised this stone in memory of Guðmundr, his father, Rugga's(?) son, very good.

Vartofta hd - Baltaks sn [skall vara Velinga sn] - Madängsbro

... × ᛚᚽᛏ ᛭ ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᚦᚽᚾᛅ ᛭ ᚽ(ᚡ)-ᛁᛦ ᚽᛋᚴ(ᚢ)- -ᚱ...

... × let + risa × sten + þena + e(f)-iR esk(u)- -r...

... let ræisa stæin þenna æf[t]iR "Æsgau[t](?) ...

... had this stone raised in memory of Ásgautr(?) ...

Väne hd - Väne-Åsaka sn - Skattegården, Velanda

Runes written on runsten. Date: V

× ᚦᚢᚱᚢᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚢᚴᛘᚢᛏ ᛬ ᛒᚢᛏᛅ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛘᛁᚢᚴ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᚦᛁᚴᚾ × ᚦᚢᚱ ᛬ ᚢᛁᚴᛁ ×

× þurui : risþi : stin : iftiR : ukmut : buta : sin : miuk : kuþan : þikn × þur : uiki ×

"Þyrvi ræisti stæin æftiR "Ogmund, bonda sinn, miok goðan þegn. "Þorr vigi.

Þyrvé raised the stone in memory of Ôgmundr, her husbandman, a very good Þegn. May Þórr hallow.

Kullings hd - Eggvena sn - Eggvena k:a

᛬ ᚢᛁᚡᛅᛋᛏ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏ(ᛁ)... ... ...ᛦ ᛬ ᚢᛁᚡᛅ ᛬ ᚼᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᚦᚽᚵᚾ ᛬

: uifast : risþi : st(i)... ... ...R : uifa : hrþa : kuþan : þegn :

"Vifastr ræisti stæi[n þenna æfti]R "Vifa, harða goðan þegn.

Véfastr raised this stone in memory of Vífi, a very good Þegn.

Kullings hd - Eggvena sn - Håkansgården

ᚴᚢᚾᚢᛅᚱ ᛬ ᚱᚽᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᚾᛁ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚴᛅᚾᛅ ᛬ ᛒᚢᚾᛏᛅ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᚵᚾ ᚼᛅᚱᚦᛅ ᚴᚢᚦᛅᚾ

kunuar : resþi : stin : þani : eftiR : kana : bunta : sin : þegn harþa kuþan

"Gunnvar ræisti stæin þenna æftiR "Kana, bonda sinn, þegn harða goðan.

Gunnvôr raised this stone in memory of Kani, her husbandman, a very good Þegn.

Kullings hd - Fölene sn - Fölene kyrkogård

᛬ ᛒᚢᚾ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚦᚬ... ... ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚼᛅᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᛏᛁᚱᛁᚴ ᛬

: bun : risþi : sin : þo... ... : sun : sin : haþa : kuþan : tirik :

"Biorn ræisti stæin þa[nnsi] ..., sun sinn, harða goðan dræng.

Bjôrn raised this stone ... his son, a very good valiant man.

Kullings hd - Fölene sn - Fölene kyrkogård

ᚬᛋᚡᚱᛁᚦᚱ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚬᚾᛋᛁ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚬᛋᚵᛁᛦ ᛬ ᚼᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᛏᚱᚽᚴ ᛬ ᛒᚢᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ

osfriþr : risþi : stin : þonsi : eftiR : osgiR : hrþa : kuþan : trek : buta * sin

"Asfriðr ræisti stæin þannsi æftiR "AsgæiR, harða goðan dræng, bonda sinn.

Ásfríðr raised this stone in memory of Ásgeirr, her husbandman, a very good valiant man.

Kullings hd - Hols sn - Hols k:a

Runes written on runsten. Date: V

... ...(ᛋ)(ᚦ)ᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚾᛅ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚴᚢᚦᛘᚢᛏ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚦᛅ-...

... ...(s)(þ)i : stin : þna : iftiR : kuþmut : sun sin : þa-...

... [ræi]sti stæin þenna æftiR "Guðmund, sun sinn ...

... raised this stone in memory of Guðmund, his son ...

Kullings hd - Remmene sn - Remmene k:a

§A ᛬ ᚦᚢᚱᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁ- ... ...ᛦ ᛬ ᚦᚢᚱᛁ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ᛬ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ §B ᚼᛅᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᛋᚢᛁᚾ ᛬

§A : þurbiurn : risþi : sti- ... ...R : þuri : bruþur:sun : sin : §B harþa : kuþan : suin :

§A "Þorbiorn ræisti stæi[n] [þenna æfti]R "Þori, broðursun sinn, §B harða goðan svæin.

§A Þorbjôrn raised this stone in memory of Þórir, his brother's son, §B a very good lad.

Gäsene hd - Hovs sn - Storegården, Fröstorp

Runes written on runsten. Date: V

ᚦᚢᚱᚦᚱ ᛫ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᚽᛋᛁ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᚡᚢᛏᛁᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚦᛅᚼᚾ ᛫ ᚼᚱᚦᛅ ᛫ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᚽᛋᛒᚢᚱᚾ ᛫ ᛒᚱᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛏᚱᚴ ᛫ ᚼᚱᚦᛅ ᛫ ᚴᚦᛅᚾ ᛫

þurþr * risþi * stin * þesi * eftR * futin * faþur * sin * þahn * hrþa * kuþan * uk * eftR * esburn * brþur * sin * trk * hrþa * kþan *

"Þorðr ræisti stæin þennsi æftiR "Fundin, faður sinn, þegn harða goðan, ok æftiR "Æsbiorn, broður sinn, dræng harða goðan.

Þórðr raised this stone in memory of Fundinn, his father, a very good Þegn, and in memory of Ásbjôrn, his brother, a very good valiant man.

Ås hd - Fänneslunda sn - Fänneslunda k:a

ᚴᛅᚡᛚᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᚽᛋᛁ ᛫ ᚽᛏᛦ ᛫ ᚴᛁᛦᛅ ᛫ ᚦᛅᚼᚾ ᛫ ᚼᚱᚦᛅ ᛫ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛫ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ᛫ᛋᚢᚾ ᛫ ᛒᛁᛏᚢ

kafli : risþi * stin * þesi * etR * kiRa * þahn * hrþa * kuþan * bruþur*sun * bitu

"Kafli ræisti stæin þennsi æftiR "GæiRa, þegn harða goðan, broðursun ".

Kafli raised this stone in memory of Geiri, a very good Þegn, 's brother's son.

Ås hd - Hällstads sn - Västergården, Väby

ᚦᚢᚱᛁ × ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛋᛏᚾ × ᚦᛅᚾᛋᛁ ᛁᚡᛏᛦ × ᚦᚢᚱᛁᚢᚦ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁ(ᚾ)

þuri × risþi stn × þansi iftR × þuriuþ × faþur si(n)

"ÞoriR ræisti stæin þannsi æftiR "Þorvið(?), faður sinn.

Þórir raised this stone in memory of Þorviðr(?), his father.

Ås hd - Härna sn - Skräddargården nr 2, Härna by

᛬ ᛒᚢᛚᛁ ᛬ ᚱᚽᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚬᚾᛋᛁ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛒᚢᛚᚢ ᛬ ᛘᛅᚵ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬

: buli : resþi : stin : þonsi : eftiR : bulu : mag : sin :

"Bolli/"Boli ræisti stæin þannsi æftiR "Bollu/"Bolu, mag sinn.

Bolli/Bóli raised this stone in memory of Bolla/Bóla, his kinsman-by-marriage.

Redvägs hd - Blidsbergs sn - Blidsbergs k:a

ᚦᚽᚱᚢᛁ ᛬ ᛚᚽᛏ ᛬ ᛋ... ...(ᛅ) ᛬ ᚦᚽᛋᛁ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚦ-... ... ...(ᚢ)ᚦᚢᛚᚡ ᛬ ᛒᚢᚾᛏᛅ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ

þerui : let : s... ...(a) : þesi : eftiR : þ-... ... ...(u)þulf : bunta : sin : auk : sun : sin

"Þyrvi let s[ætia stæin]a þessi æftiR "... [ok "Þi]uðulf(?), bonda sinn, ok sun sinn.

Þyrvé had these stones placed in memory of ... and Þjóðulfr(?), her husbandman, and her son.

Redvägs hd - Blidsbergs sn - Storegården

ᛋᛏᛅᚱᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᚦ(ᛁ) ... ...(ᚢ)ᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛁᚾ ...

stari : risþ(i) ... ...(u)r : sin : in ...

"Starri/"Stari ræisti ... [fað]ur/[broð]ur sinn. En ...

Starri/Stari raised ... his father/ brother. And ...

Redvägs hd - Dalums sn - Nöre

Runes written on runsten. Date: V

᛫ ᚴᛅᛚᛘᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᚾᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚼᚽᛚᚴᛅ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛁᛅᛦ ᛬ ᛏᚢᚱᚴᚾᛅᚦᛁ ᛬

* kalmi : risþi : stin : þena : eftiR : helka : sun : sin : iaR : turknaþi :

"Gamli(?)/"Galmi(?) ræisti stæin þenna æftiR "Hælga, sun sinn, eR drunknaði.

Gamli(?)/Galmi(?) raised this stone in memory of Helgi, his son, who drowned.

Redvägs hd - Dalums sn - Silarps bro

Runes written on runsten. Date: V

ᚱᛁᚡᚱ ᛫ (ᚢ)ᚴ ᛫ (ᚢ)(ᚽ)ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚱᛁᛋᚦᚢ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᚽᚾᛋᛁ ᛫ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚦᚢᚱᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚡᛁᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ

rifr * (u)k * (u)(e)stin * risþu * stin þensi * aftiR * þurstin * fiþur * sin

"RefR ok "Vistæinn ræistu stæin þennsi æftiR "Þorstæin, faður sinn.

Refr and Vésteinn raised this stone in memory of Þorsteinn, their father.

Redvägs hd - Humla sn - Humla gamla k:a

× ᚴᛅᛏᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋ... ... ...(ᛏ)ᚢᚱ ᛬ ᚴᚾᛁᚴᛁᛋ

× kati : risþi : s... ... ...(t)ur : knikis

"Kati ræisti s[tæin ..., do]ttur/[sys]tur "Gnæggis(?)/"Knæikis(?).

Káti raised the stone ... Gneggir's(?)/Kneikir's(?) daughter / sister.

Redvägs hd - Kölaby sn - Kölaby kyrkogård

Runes written on runsten. Date: V

᛬ ᛅᚵᛘᚢᚾᛏᚱ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚬᚾᛋᛁ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛁᛋᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᚡᚱᛁᚾᛏᛅ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ (ᛅ)(ᛋ)(ᛅ) ᛬ ᛁᛏ ᛬ ᛒᚢᛏᛅ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛁᛅᚾ ᛬ ᛋᛅᛦ ᛬ ᚢᛅᛦ ᛬ ᚴᛚᛒᛁᚾᛋ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛅᛦ ᛬ ᚢᛅᚱᚦ ᛬ ᛏᚢᚦᚱ ᛬ ᛁ ᛬ ᚴᚱᛁᚴᚢᛘ

: agmuntr : risþi : stin : þonsi : iftiR : isbiurn : frinta : sin : auk : (a)(s)(a) : it : buta : sin : ian : saR : uaR : klbins : sun : saR : uarþ : tuþr : i : krikum

"Agmundr ræisti stæin þannsi æftiR "Æsbiorn, frænda sinn, ok "Asa(?) at bonda sinn, en saR vaR "Kulbæins sunn. SaR varð dauðr i "Grikkium.

Agmundr raised this stone in memory of Ásbjôrn, his kinsman; and Ása(?) in memory of her husbandman. And he was Kolbeinn's son; he died in Greece.

Redvägs hd - Kölaby sn - Lillegården

᛬ ᛋᛏᚤᚱ ᛬ ᚦᚢᚦᚢᛚᚡᛋ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᚱᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᛋᛁ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚽᚢᛁᛏ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋ-- ᛏᚱᚴ ᚼᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬

: styr : þuþulfs : sun : rsþi : stin : þesi : eftiR : euit : bruþur : s-- trk hrþa : kuþan :

"Styrr, "Þiuðulfs sunn, ræisti stæin þennsi æftiR "Øyvind, broður s[inn], dræng harða goðan.

Styrr, Þjóðulfr's son, raised this stone in memory of Eyvindr, his brother, a very good valiant man.

Redvägs hd - N. Åsarps sn - Frugården

Runes written on runsten, grovkornig granit. Date: V

ᚴᚢᚡᛁ ᛬ ᚱᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᛋᛁ ᛬ ᚽᚡᛏᛦ ᛬ ᚢᛚᛅᚡ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛏᚱᚴ ᛫ ᚼᚱᚦᛅ ᛫ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛫ ᚼᚾ ᛫ ᚢᛅᚱᚦ ᛫ ᛏᚱᛒᛁᚾ ᛫ ᛁ ᛫ ᚽᛋᛏᛚᛅᛏᚢᛘ ᛫ ᚼᚢ(ᛅ)ᚱᚦ(ᚱ) ᛫ ᛁᚢᚴ ᛫ ᛋ---

kufi : rsþi : stin : þesi : eftR : ulaf : sun : sin * trk * hrþa * kuþan * hn * uarþ * trbin * i * estlatum * hu(a)rþ(r) * iuk * s---

"Gufi ræisti stæin þennsi æftiR "Olaf, sun sinn, dræng harða goðan. Hann varð drepinn i "Æistlandum. "Havarðr(?) hiogg s[tæin].

Gufi raised this stone in memory of Ólafr, his son, a very good valiant man. He was killed in Estonia.Hávarðr(?) cut the stone.

Redvägs hd - N. Åsarps sn - Skattegården, Hög

᛬ ᛋᛚᚢᛏᛅ ᛬ ᚱᚽᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋ(ᛏ)ᚽᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᚾᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚽᛋᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᚡᚽᛚᛅᚵᛅ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᛅᚱᚦᛁ ᛬ ᛒᚱᚢ ᛬ ᚦᚽᛋᛁ

: sluta : reisþi : s(t)ein : þena : eftiR : esbiurn : felaga : sin : auk : karþi : bru : þesi

"Sluta(?) ræisti stæin þenna æftiR "Æsbiorn, felaga sinn, ok gærði bro þessi.

Slúta(?) raised this stone and made this bridge in memory of Ásbjôrn, his partner.

Redvägs hd - N. Åsarps sn - Hög

[ᚼᚾᚢᚦᛅ ᛬ ᚱᚽᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᚾᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚢᚽᚡᚢᛏ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᛅᚱᚦᛁ ᛬ ᛒᚱᚢ ᛬ ᚦᛁᛋᛁ ᛬]

[hnuþa : reisti : stein : þena : eftiR : uefut : bruþur : sin : auk : karþi : bru : þisi :]

" ræisti stæin þenna æftiR ", broður sinn, ok gærði bro þessi.

raised this stone and made this bridge in memory of , his brother.

Redvägs hd - Smula sn - Smula kyrkogård

᛬ ᚴᚢᛚᛁ ᛬ ᚱᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᛋᛁ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚱᚦᚱ ᛬ ᚴᚢᚾᚢ ᛬ ᛋᛁᚾᛅᛦ ᛬ ᚽᛋᛒᚢᚱᚾ ᛬ ᚬᚴ ᛬ ᛁᚢᛚᛅ ᛬ ᛏᚱᚽᚴᛅ ᛬ ᚼᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅ ᛬ ᛁᛅᚾ ᛬ ᚦᛁᛦ ᛬ ᚢᚱᚦᚢ ᛬ ᛏᚢᚦᛁᛦ ᛬ ᛁ ᛬ ᛚᚦᛁ ᛬ ᚢᛋᛏᚱ ᛬

: kuli : rsþi : stin : þesi : eftiR : rþr : kunu : sinaR : esburn : ok : iula : treka : hrþa : kuþa : ian : þiR : urþu : tuþiR : i : lþi : ustr :

"Gulli/"Kolli ræisti stæin þennsi æftiR brøðr konu sinnaR, "Æsbiorn ok "Iula, drængia harða goða. En þæiR urðu dauðiR i liði austr.

Gulli/Kolli raised this stone in memory of his wife's brothers Ásbjôrn and Juli, very good valiant men. And they died in the east in the retinue.

Marks hd - Örby sn - Örby k:a

[... ...ᚢᚾᛏᛅ ᛫ ᚱᚽᛋᚦ... ...]

[... ...unta * resþ... ...]

... "<...unta> ræist[i](?) ...

... <...unta> raised(?) ...

Kinds hd - Nittorps sn - Sörgården, Gölingstorp

ᛋᚢᛁᚾ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᚾᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚡ(ᚱ)ᚢᛅ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ

suin : risti : stin : þena : eftiR : f(r)ua : sun : sin

"Svæinn ræisti stæin þenna æftiR ", sun sinn.

Sveinn raised this stone in memory of , his son.

Kinds hd - Dalums sn - Dalums k:a

Runes written on runsten. Date: V

ᛏᚢᚴᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚦᛁᛦ ᛫ ᛒᚱᚤᚦᚱ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᚽᛋᛁ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛒᚱᚤᚦᚱ ᛬ ᛋᛁᚾᛅ ᛫ ᚽᛦ ᛬ ᚢᛅᚱᚦ ᛫ ᛏᚢ(ᚦ)ᚱ ᚢᚽᛋᛏᚱ ᛬ ᚽᚾ ᛫ ᛅᚾᛅᚱ ᛬ ᛅᚢ(ᛋ)ᛏᚱ ᛬

tuki * auk * þiR * bryþr * ristu * stin * þesi * eftiR : bryþr : sina * eR : uarþ * tu(þ)r uestr : en * anar : au(s)tr :

"Toki ok þæiR brøðr ræistu stæin þennsi æftiR brøðr sina. ER varð dauðr vestr, en annarr austr.

Tóki and his brothers raised this stone in memory of their brothers. One died in the west, another in the east.

Kinds hd - Dalums sn - Dalums k:a

Runes written on runsten. Date: V

ᛒᚱᚢᚾᛁ ---(ᛏ)(ᛁ) ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᚾᛅ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚽᛋᚴᛁᛚ ᛫ (ᛋ)ᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛬

bruni ---(t)(i) * stin : þana * eftiR * eskil * (s)un * sin :

"Bruni [ræis]ti stæin þenna æftiR "Æskel, sun sinn.

Brúni raised this stone in memory of Áskell, his son.

Kullings hd - Tumbergs sn - Tumbergs kyrkoruin

... ...ᚽᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᚽᚾ ᛬ ...ᛁᛦ ᛬ ᛏᚢᚡᛅ ᛬ ᛘᛅ... ...

... ...esþi : sen : ...iR : tufa : ma... ...

... [r]æisti stæin [æft]iR "Tofa, ma[g] ...

... raised the stone in memory of Tófi, (his) kinsman-by-marriage ...

Kullings hd - Remmene sn - Venevalla

...-- × ᚱᛁᛋᚦᚢ × ᛋ-... ...

...-- × risþu × s-... ...

... ræistu s[tæin](?) ...

... raised the stone(?) ...

Kullings hd - Hols sn - Hols k:a

Runes written on runsten. Date: V

᛬ ᚢᛚᚡᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᛋᚢᚱ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᚢ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚬᛋᛁ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚬᛋᛚᛅᚴ ᛬ ᚼᛅᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᚦᛁᚴᚾ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚼᚱᚦᛅ ᛬ ᚡᚱᚢᚾᛅᚾ

: ulfr : auk : asur : risþu : stin : þosi : eftiR : oslak : harþa : kuþan : þikn : faþur : sin : hrþa : frunan

"UlfR ok "Assurr ræistu stæin þannsi æftiR "Aslak, harða goðan þegn, faður sinn, harða frynan.

Ulfr and Ôzurr raised this stone in memory of Áslakr, a very good Þegn, their father, very brave and valiant.

Redvägs hd - Norra Åsarps sn - Norra Åsarps by

...ᛁᚡᛁ (᛬) ᚱ--ᛋᚦᛁ (᛬) ᛋᛏᚽᛁᚾ (᛬) ... ...-- ᛬ ᚽ-...-...-...ᚢ...

...ifi (:) r--sþi (:) stein (:) ... ...-- : e-...-...-...u...

"...fi r[æi]sti stæin ... ... ...

...-fi raised the stone ... ... ...