A Runic Inscription
  Bookmark and Share
Index
 

This page contains runes with verbs from the region of Uppland. Click a link in the Runic Swedish text to conjugate the verb

The text is represented in the following ways:

  • Rune
  • Transliterated rune
  • Text normalized to Runic Swedish (AKA Runic Danish); click a link in Runic Swedish to conjugate the verb.
  • Translation in English

Uppland

Färentuna hd - Adelsö sn - Adelsö k:a

[ᛅᛋ]ᚴᛁᛚ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛁᛏᛅ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛅ[ᚾᛅ ᛫ -ᚡ-]- ᛬ ᚢ[ᚾ]-- ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ [ᛋᛁ]ᚾ [-ᚢ-]ᛅ ᛬ ᚴᚢᚦ[ᛅᚾ]

[as]kil : lit : rita : stin : þa[na * -f-]- : u[n]-- : faþur : [si]n [-u-]a : kuþ[an]

"Æskell let retta stæin þenna [æ]f[tiR] "..., faður sinn, [b]o[nd]a goðan(?).

Áskell had this stone erected in memory of ... his father, a good husbandman.

Färentuna hd - Adelsö sn - Adelsö k:a

[ᚤᚡᛅᛁᚵᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ...ᚦ(ᛒ)ᚬᚱᚾ ᚦᛅᛁᚱ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁ(ᛋ)ᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᛫ ᚦᛁᛋᛅ ᛅᛏ ᛫ ᚽᚱᚾᛒᛁᚬᚱᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᚽᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᚽᛚᛒᛁ ᛋᛁᛚ ᚼᛅᚾᛋ ᛫]

[yfaigr * auk ...þ(b)orn þair litu * rai(s)a * staina * þisa at * ernbiorn * faþur * sen * kuþ * hielbi sil hans *]

"OfæigR ok "...biorn þæiR letu ræisa stæina þessa at "Ærnbiorn, faður senn. "Guð hiælpi sial hans.

Ófeigr and ...-bjôrn, they had these stones raised in memory of Ernbjôrn, their father. May God help his soul.

Färentuna hd - Adelsö sn - Hovgården

Runes written on jordfast stenblock, grå granit. Date: V 1075-1085

ᚱᛅᚦ| |ᚦᚢ ᛬ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᛬ ᚱᚽᛏ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᛬ ᛏᚬᛚᛁᛦ ᛬ ᛒᚱᚤ[ᛏ]ᛁ ᛬ ᛁ ᚱᚬᚦ ᛬ ᚴᚢᚾᚢᚴᛁ ᛬ ᛏᚬᛚᛁᛦ ᛬ ᛅ(ᚢ)ᚴ ᛬ ᚵᚤᛚᛅ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᛁᛋ... ...- ᛬ ᚦᛅᚢᚾ ᛬ ᚼᛁᚬᚾ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ...ᚴ ᛬ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛋᚱᚾᛁ... ᚼᛅᚴᚢ(ᚾ) ᛫ (ᛒ)ᛅᚦ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛅ

raþ| |þu : runaR : ret : lit : rista : toliR : bry[t]i : i roþ : kunuki : toliR : a(u)k : gyla : litu : ris... ...- : þaun : hion : eftiR ...k : merki srni... haku(n) * (b)aþ : rista

Rað þu runaR. Rett let rista "ToliR bryti i roði kunungi. "ToliR ok "Gylla letu ris[ta] ..., þaun hion æftiR [si]k(?) mærki ... "Hakon bað rista.

Interpret the runes! Tólir the steward of Roðr had them rightly carved for the King. Tólir and Gylla had [the runes] carved ... this married couple as a landmark in memory of themselves(?) ... Hákon ordered (it) be carved.

Färentuna hd - Munsö sn - Bona

[--ᚢᛁᚴᚱᛁᚦ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛋᛏᛅ ᚢᚾᛅᛦ ᛫ ᛅᛏ × ...ᛏᛁ(ᛦ) ᛁᚾᛋᛏᚡᛅᚢ ᚱ]

[--uikriþ × lit × rista unaR * at × ...ti(R) instfau r]

"<--uikriþ> let rista runaR at "... ...

... had the runes carved in memory of ... ...

Färentuna hd - Munsö sn - Österås, Munkudden

᛬ ᛏᚢᚴᛁ ᛬ ᚬᚴ ᛬ ᚦᚬᚱᚴᚽᚱ ᛬ ᚦᛅᚢ ᛫ ᛚᛁ... ... ᛅᛏ ᛬ ᚡᚬᚱᚴᚢᚾ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬

: tuki : ok : þorker : þau * li... ... at : forkun : sun : sin :

"Toki ok "Þorgærðr þau le[tu] ... at "Forkunn, sun sinn.

Tóki and Þorgerðr, they had ... in memory of Forkunnr, their son.

Färentuna hd - Ekerö sn - Skytteholm

᛬ ᚦᚢᚱᚢᛏᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᛋᛁ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛅᚡᛏᛦ ᛫ ᛅᚢᚦᚴᛁᛦ ᛫ (ᛒ)... ...- ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚼᚾᛋ ᛬

: þuruti * auk * asi * raisa * stin * aftR * auþkiR * (b)... ...- kuþ * hialbi * at * hns :

"Þrotti ok "Asi ræisa stæin æftiR "AuðgæiR, b[roður] ... "Guð hialpi and hans.

Þrótti and Ási raise the stone in memory of Auðgeirr, (their) brother ... May God help his spirit.

Färentuna hd - Ekerö sn - Stavsund

-ᛅ-ᚢᚱ ᛫ [ᛅᚢ]ᚴ ᛬ ᚢᛚ... ᛫ ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛏᛁᚾ [᛬] (ᚦ)ᛁᚾᛅ ᛫ [ᚽᚡᛏᛁ(ᛦ) ᛫ -ᛅᚢ-ᛅᛚᛏᛅᚱ ᛫ ᛘᛅᚴ ᛫] ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴ[ᚢᚦᛅ]ᚾ ᛫ [ᛁ ᛫ ᚢᛁᚴᛁ ᛬]

-a-ur * [au]k : ul... * ristu : tin [:] (þ)ina * [efti(R) * -au-altar * mak *] sin * k[uþa]n * [i * uiki :]

"<-a-ur> ok "... ræistu stæin þenna æftiR "<-au-altar>, mag sinn goðan i "Vik/"Vikby.

... and ... raised this stone in memory of ... their good kinsman-by-marriage in Vík/Víkbýr.

Färentuna hd - Ekerö sn - Älby

᛬ ᚡᚱᚽᚤᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚱᚽᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᚾᛋᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚼᛅᚦᛋᚴᛅ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛬

: freystin : reisti : stein : þensa : eftiR : haþska : faþur sin :

"Frøystæinn ræisti stæin þennsa æftiR "Haðska, faður sinn.

Freysteinn raised this stone in memory of Haðski, his father.

Färentuna hd - Hilleshögs sn - Hilleshögs k:a

ᛋᚢᛅᛁᚾ ' [ᛚᛁᛏ] ...ᛅᛁᛋ- [᛫] ᛋᛏ(ᛅ)ᛁᚾᛅ ...ᚡ... ...ᛅᚼ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ [᛫] ᚤᛒᛁᛦ [᛫] ᚱᛁᛋᛏᛁ

suain ' [lit] ...ais- [*] st(a)ina ...f... ...ah ' faþur sin [*] ybiR [*] risti

"Svæinn let [r]æis[a] stæina [æ]f[tiR] "..., faður sinn. "ØpiR risti.

Sveinn had the stones raised in memory of ... , his father. Œpir carved.

Färentuna hd - Hilleshögs sn - Hilleshögs k:a

Runes written on runsten, gnejs. Date: V

᛫ ᚼᚢᛘᚡᚱᛁᚦᚱ ' ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛋ- ᛫ ᛋᛏᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛫ ᛁᚡᛅ-- ᛫ ᚼᛅᚢᚱ ᛫ ᛒᚢᚾᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛁ ᚬᛏ ᚼᛅᚾᛋ

* humfriþr ' lit × ris- * stn * þinsa * ifa-- * haur * bunta * sin * kuþ hialbi i ot hans

"Holmfriðr let ræis[a] stæin þennsa æf[tiR] "Haur, bonda sinn. "Guð hialpi and hans.

Holmfríðr had this stone raised in memory of Haurr, her husbandman. May God help his spirit.

Färentuna hd - Hilleshögs sn - Hillersjö

Runes written on berghäll. Date: V

ᚱᛅᚦ| |ᚦᚢ ᚴᛅᛁᛦᛘᚢᚾᛏᚱ -ᛁᚴ ᛫ ᚴᛅᛁᛦ[ᛚ]ᛅ[ᚢᚴ ᛫] (ᛘ)ᛅᚤᛏᚢᛘᛁ| |ᛁ ᚦᛅ ᛫ ᚡᛁᚾᚴᚢ ᛫ ᚦᛅᚢ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛅᚦ ᚼᛅᚾ ᛫ ᛏᚱᚢᚴᚾᛅᚦᛁ ᛫ ᛁᚾ ᛋᚢᚾ ᛏᚬ ᛬ ᛋᛁᚦᛅᚾ ᛬ ᚦᛅ ᛭ ᚡᛁ(ᚴ) (ᚼ)(ᚢ)- --ᚦᚱᛁᚴ ᛫ ᚼᛅ- ... (ᚦ)(ᛁ)ᚾᛋᛅ ᛫ ᚦᛅ ᛫ ᚡᛁᚾᚴᚢ ᚦᛅ(ᚢ) [ᛒᛅᚱ](ᚾ) ... (ᛁ)(ᚾ) ᛘᛅᛦ ᛅᛁᚾ ᛚᛁᚡᚦᛁ ᛫ [ᚼᚢ]ᚾ ᚼᛁᛏ ' ...ᚵ[ᛅ] ' ᚼ(ᛅ)... ᚡᛁᚴ ᚱᛅᚴᚾᚡᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᛁ ᛫ ᛋᚾᚢᛏᛅᛋᛏᛅᚦᚢᛘ ᛫ ᚦᛅ ᚢᛅᚱᚦ ᚼᛅᚾ ᛏᛅᚢᚦᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚦᛅᚾ ᛫ ᛁᚾ ᛫ ᛘᚬᚦᛁᚱ ᚴᚢᛅᛘ ᛭ ᛅᛏ ᛋᚢᚾᛅᚱ ' ᛅᚱᚡᛁ ' ᚦᛅ ' ᚡᛁᚴ ᚼᚢᚾ ' ᛅᛁᚱᛁᚴ ' ᚦᛅᚱ ' ᚢᛅᚱᚦ ᚼᚢᚾ ᛏᛅᚢᚦ ' ᚦᛅᚱ ᚴᚢᛅᛘ ' ᚵᛅᛁᛦᛚᛅᚢᚴ ᛅᛏ ᛅᚱᚡᛁ ' ᛁᚾᚴᚢ ᛏᚢᛏᚢᚱ ᛋᛁᚾᛅᚱ ᚦᚢᚱᛒᛁᚢᚱ(ᚾ) ' ᛋᚴᛅᛚᛏ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢᚾᛅᚱ

raþ| |þu kaiRmuntr -ik * kaiR[l]a[uk *] (m)aytumi| |i þa * finku * þau sun * aþ han * truknaþi * in sun to : siþan : þa + fi(k) (h)(u)- --þrik * ha- ... (þ)(i)nsa * þa * finku þa(u) [bar](n) ... (i)(n) maR ain lifþi * [hu]n hit ' ...g[a] ' h(a)... fik raknfastr * i * snutastaþum * þa uarþ han tauþr * auk * sun * siþan * in * moþir kuam + at sunar ' arfi ' þa ' fik hun ' airik ' þar ' uarþ hun tauþ ' þar kuam ' gaiRlauk at arfi ' inku tutur sinar þurbiur(n) ' skalt ' risti runar

Rað þu! "GæiRmundr [f]ikk "GæiRlaug møydomi i. Þa fingu þau sun, aðan hann drunknaði. En sunn do siðan. Þa fikk ho[n] "[Gu]ðrik. Ha[nn] ... þennsa. Þa fingu þau barn. En maR æin lifði; hon het "[In]ga. Ha[na] fikk "Ragnfastr i "Snutastaðum. Þa varð hann dauðr ok sunn siðan. En moðiR kvam at sunaR arfi. Þa fikk hon "Æirik. Þar varð hon dauð. Þar kvam "GæiRlaug at arfi "Ingu, dottur sinnaR. "Þorbiorn "Skald risti runaR.

Interpret! Geirmundr got Geirlaug (to wife) in her maidenhood. Then they got a son, before he (= Geirmundr) drowned. And then the son died. Then she got Guðríkr. He ... this. Then they got children. And one maid lived; she was called Inga. Ragnfastr of Snotastaðir got her (to wife). Then he died, and thereafter the son. And the mother came to inherit from her son. Then she got Eiríkr. Then she died. Then Geirlaug came to inherit from Inga, her daughter. Þorbjôrn Skald carved the runes.

Färentuna hd - Hilleshögs sn - Kvarsta

ᛋᛏᛅᛁᚾᚢᛚᚡᚱ ᛚᛁᛏ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦ(ᛅ)--ᛅ ᚽᛒᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᛁᚴᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛅᚢᚴ ᚼᚢᛚᛘᚴᛁᚱᚦᚱ ᛅᛏ ᛒᚢᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ᚴᚢᚦ ----ᛒ- ᛋᛅᛚ ᚼᛅᚾᛋ

stainulfr lit raisa * stain þ(a)--a ebtiR * sikfast * faþur sin auk hulmkirþr at bunta sin kuþ ----b- sal hans

"StæinulfR let ræisa stæin þe[nns]a æptiR "Sigfast, faður sinn, ok "Holmgærðr at bonda sinn. "Guð [hial]p[i] sal hans.

Steinulfr had this stone raised in memory of Sigfastr, his father, and Holmgerðr in memory of her husbandman. May God help his soul.

Färentuna hd - Hilleshögs sn - Väntholmen

§A ᛬ ᛋᛏᛅ[ᛁᚾᚡᛅᛋ-ᚱ ᛬ ᛚᛁ- ... ...ᛁᚾ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛒ]ᛁᛅᚱ[ᚾ] -ᚢ---[ᚢ]ᚱ ...ᛁ[ᚾ] §B ... ᛅᛏ ᛬ ᛒᛁᛅ-[ᚾ ᛅ-... ...ᚱᚾᚡᛅᛋ]... ...

§A : sta[infas-r : li- ... ...in : at : b]iar[n] -u---[u]r ...i[n] §B ... at : bia-[n a-... ...rnfas]... ...

§A "Stæinfas[t]r le[t] ... [stæ]in at "Biorn, [br]o[ð]ur [s]inn. §B ... at "Bio[r]n o[k "A]rnfas[t] ...

§A Steinfastr had ... the stone in memory of Bjôrn, his brother. §B ... in memory of Bjôrn and Arnfastr ...

Färentuna hd - Sånga sn - Stockby

᛭ ᚢᚾᚡᛅᛁᚴᚱ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᚴᚱᚢᚴᚱ ᛭ ᛅᚢᚴ × ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᚼᛅᛚᚴᛁ × ᛚᛁᛏᚢ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚦᛅᚾᛅ ᛭ ᛅᚡᛏᛁᚱ × ᛋᚢᛅᛁᚾ ᛭ ᚡᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ ᛭ ᛅᛏ ᛭ ᛒᚢᛏᚾᛅ ᛭ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛅᚢᚴ × ᛁᚴᛅ ᛭ ᚴᚢᚦ × ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛭ ᚬᚾᛏ ᚦᛅᛁᚱᛅ

+ unfaikr + auk + krukr + auk × stain + auk + halki × litu + raisa + stain × þana + aftir × suain + foþur sin × auk + at + butna + bruþur sin auk × ika + kuþ × hialbi + ont þaira

"OfæigR ok "KrokR ok "Stæinn ok "Hælgi letu ræisa stæin þenna æftiR "Svæin, faður sinn, ok at "Botna, broður sinn, ok "Inga. "Guð hialpi and þæiRa.

Ófeigr and Krókr and Steinn and Helgi had this stone raised in memory of Sveinn, their father, and in memory of Botni, their brother, and Inga (also raised). May God help their spirits.

Färentuna hd - Sånga sn - Sundby

ᛋᚢᛅᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚼᛅᛚᚡᛏᛅᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚦᚬᚱᛅ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ -ᛁᚾᛅ × ᛅᚡᛏᛁᚱ × ᚢᛁᚴᛁᚴ × ᚡᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᛅᚢ(ᚴ) × ᛅᛏ × ᚦᛅᚵᚾ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦ × ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛅᛏ ᚦᛅᛁᚱᛅ

suain × auk × halftan × auk × þora × litu × raisa × stain -ina × aftir × uikik × foþur sin × au(k) × at × þagn × bruþur × sin × kuþ × hialbi at þaira

"Svæinn ok "Halfdan ok "Þora letu ræisa stæin [þ]enna æftiR "Viking, faður sinn, ok at "Þegn, broður sinn. "Guð hialpi and þæiRa.

Sveinn and Halfdan and Þóra had this stone raised in memory of Víkingr, their father, and in memory of Þegn, their brother. May God help their spirits.

Färentuna hd - Sånga sn - Svartsjö

ᛅᚦᛁᛋᛚ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᚤᛋ- ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ---ᚡᚱ ᛬ ᚦᛅᛁᛦ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᚢᛁᚴᛁᛋᛚ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛒᚬᛅᚾᛏᛅ ᛬ ᛁᚱᚡᚱᛁᚦᛅᛦ

aþisl : auk : ays- : auk : ---fr : þaiR : litu : raisa : stain : þinsa : at : uikisl : faþur : sin : boanta : irfriþaR

"Aðisl ok "As[l]/"Ôs[l] ok "[Ola]fR þæiR letu ræisa stæin þennsa at "Vigisl, faður sinn, boanda "ÆrnfriðaR.

Aðísl and Ásl/Ôsl and Ólafr, they had this stone raised in memory of Végísl, their father, Ernfríðr's husbandman.

Färentuna hd - Sånga sn - Svartsjö djurgård

ᛁᚾᚴᛁᛘᚬᚦ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ' ᚢᚴ ' ᛒᚱᚬ ' ᚽᚡᛏᛁᛦ ' ᚴᛅᚱᛚ ᛒᚬᛅᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ᚤᛒᛁᛦ ᚱᛁᛋᛏᛁ

inkimoþ ' lit ' raisa ' staina ' uk ' bro ' eftiR ' karl boanta sin ybiR risti

"Ingimoð let ræisa stæina ok bro æftiR "Karl, boanda sinn. "ØpiR risti.

Ingimóð had the stones raised and (made the) bridge in memory of Karl, her husbandman. Œpir carved.

Färentuna hd - Sånga sn - Säby, Galgbacken

᛭ ᚢᛏᚱᚤᚴᚱ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᛒᚢᛅᚾᛏᛁ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᛅᛚᚡᚱᛁᚴᚱ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛭ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᚴᛅᚱᛅ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᛁᚾ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᚵᚢᚾᚽᚦᚱ ᛭ ᛅᛏ ᛭ ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ᛭ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚵᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ (ᛅ)-- -ᛅᚾᛋ ᛭ ᚦᚢᚱᛒᛁᚢᚱᚾ ᛭ ᚼᛁᚢᚴ ' ᚱᚢᚾᛅᛦ

+ utrykr + auk + buanti + auk + alfrikr + raistu + stain + þinsa + eftiR + kara + faþur + sin + auk + guneþr + at + buanta + sin * guþ hialbi (a)-- -ans + þurbiurn + hiuk ' runaR

"OtryggR ok "Boandi ok "AlfrikR ræistu stæin þennsa æftiR "Kara, faður sinn, ok "Gunnæiðr at boanda sinn. "Guð hialpi a[nd h]ans. "Þorbiorn hiogg runaR.

Ótryggr and Bóndi and Alfríkr raised this stone in memory of Kári, their father; and Gunnheiðr in memory of her husbandman. May God help his spirit. Þorbjôrn cut the runes.

Färentuna hd - Sånga sn - Säby, Galgbacken

' ᛚᛁᚴᚢᛁᚦᚱ ' ᛅᚢᚴ ' ᚴᚾᚢ-... ... ...(ᛏ)ᚢ ' ᚱ--ᛋᛅ ' ...ᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ (ᚢ)... ᛋᛁ- ᛫ (ᛒ)ᚢ--ᛏ(ᛅ) ' ...ᚱᛚᛅᚢᚵᛅᚱ ᛫ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᚽ(ᛒ)ᛚᛁ - ᛋᛅᛚ ᛫ ᚼᛅ-ᛋ

' likuiþr ' auk ' knu-... ... ...(t)u ' r--sa ' ...n * at * (u)... si- * (b)u--t(a) ' ...rlaugar * kuþ hie(b)li - sal * ha-s

"Likviðr ok "Knu[tr] ... [le]tu r[æi]sa [stæi]n at ... si[nn], boa[n]da "[Gæi]RlaugaR. "Guð hiælpi ... sal ha[n]s.

Líkviðr and Knútr ... had the stone raised in memory of ... their ..., Geirlaug's husbandman. May God help ... his soul.

Färentuna hd - Sånga sn - Torslunda

[ᚼᛅᛚᚴᛁ ᛬ ᛚᛁᛏ ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛬ (ᛋ)-ᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᛋᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛋᛅᛚᛘᚢᛏ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛬ ᚬᛏ ᛬ ᚼᛅᚾᛋ ×]

[halki : lit hakua : (s)-ain : þisa * at * salmut : sun * sin * kuþ : hialbi : ot : hans ×]

"Hælgi let haggva s[t]æin þennsa at "Salmund, sun sinn. "Guð hialpi and hans.

Helgi had this stone cut in memory of Salmundr, his son. May God help his spirit.

Färentuna hd - Skå sn - Eneby

᛬ ᛅᛋᛒᛁᛅᚱᚾ ... ᚦᚬ[ᚾᚾᛋᛏᚱ... ... ...- ᚴᚢᛁᛚᚡᚱ ᛬ ᛚ]ᛁᛏᚢ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛅᛋᚢᛚᚡ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᚽᚾ

: asbiarn ... þo[nnstr... ... ...- kuilfr : l]itu : at : asulf * faþur sen

"Asbiorn ... ... ... ... "GunnælfR(?) letu at "Asulf, faður sinn.

Ásbjôrn ... ... ... Gunnelfr(?) had (raised) in memory of Ásulfr, their father.

Färentuna hd - Skå sn - Kumla

᛬ ᚡᚬᚱᚴᚢᚦᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚡᚢᛚᚢᚴᛁ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᛬ ᚱᚢᚾᛅ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᚱ ᛫ ᚼᛁᛚᚢᚴᛅ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛁᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚱᛁᛋᛏᚱ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁᚾ ᛫ ᛁᚱᛁᚾᚡᛅᛋᛏᚱ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫

: forkuþr : auk : fuluki : litu : rista : runa : iftir * hiluka : faþur * isin : kristr hialbin * irinfastr risti *

"Forkuðr ok "Fullhugi letu rista runaR æftiR "Illhuga, faður sinn. "Kristr hialpin. "Ærinfastr risti.

Forkunnr and Fullugi had the runes carved in memory of Illugi, their father. May Christ help. Erinfastr carved.

Färentuna hd - Skå sn - Troxhammar

ᚴᛁᚢᛚᛅᚴᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛁᛋᛏᛅᛁ[ᚾ] × ᛁᚡᛏᛁᚱ × ᚴᚢᛁᚼ ᛋᚢᛅ[ᚢᚾ] ᛋᛁᚾ × (ᚴ)ᚢ-ᛅᚾ ×

kiulakr × lit × raisa istai[n] × iftir × kuih sua[un] sin × (k)u-an ×

"KiulakR let ræisa stæin æftiR "Kvig, sun(?) sinn go[ð]an.

Kjallakr/Kjullakr had the stone raised in memory of Kvígr, his good son(?).

Färentuna hd - Skå sn - Törnby

§A ᛬ ᚬᚡᛅᛁᚴᚱ ᛬ ᚬᚴ ᛬ ᛋᛁᚴᛘᛅᚱ ᛬ ᚬᚴ ᛬ ᚡᚱᛅᛁᛒᛁᛅᚱᚾ ᛬ ᚦᛁᛦ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛁᛅᚱᚢᛏ ᛬ ᚡᛅᚦᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛒᚬᛏᛅ ᛬ ᚵᚢᚾᚢᛘ ᛬ §B ᛬ ᛁᚱᚾᚡᛅᛋᛏᚱ ᛬ ᛁᚢᚴ ᛬ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᛬ ᚦᛅᛋᛁ ᛬

§A : ofaikr : ok : sikmar : ok : fraibiarn : þiR : raistu : at : iarut : faþr : sin : bota : gunum : §B : irnfastr : iuk : runaR : þasi :

§A "OfæigR ok "Sigmarr ok "Frøybiorn þæiR ræistu at "Iarund, faður sinn, bonda "GunnuR. §B "Ærnfastr hiogg runaR þessi.

§A Ófeigr and Sigmarr and Freybjôrn, they raised (the stone) in memory of Jôrundr, their father, Gunna's husbandman. §B Ernfastr cut these runes.

Färentuna hd - Skå sn - Törnby

§A ᛅᚤᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚬᚴ ᛬ ᚡᚱᛅᚤᛋᛏᛁᚾ [᛬ ᚱᛅ... ... ᛁ]ᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛅᛁᛋᛏᛅ [᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋ]ᛁᚾ ᛬ ᚬᚴ ᛬ ... §B ᛅᛋᚴᚽᚱ ᛬ -- ᛒᚢ-ᛅ ᛬ --- ᛬ ᚽᚾ ᛬ ᛋᚾᛅᚱᛁ ᛬ ᛁᛅᚴ

§A aystin : ok : fraystin [: ra... ... i]ftiR : aista [: faþur * s]in : ok : ... §B asker : -- bu-a : --- : en : snari : iak

§A "Øystæinn ok "Frøystæinn ræ[istu stæin] æftiR "Æista, faður sinn, ok ... §B "Asgærðr [at] bo[nd]a [sinn]. En "Snari hiogg.

Eysteinn and Freysteinn raised the stone in memory of Eisti, their father, and ... Ásgerðr in memory of her husbandman. And Snari cut.

Färentuna hd - Skå sn - Törnby

ᛋᛅᚼᛋᛁ ᛫ ᛚᛁᛏ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚼᛅᚴᚢᛅ ' ᚬᚴ ᛫ ᛒᚱᚬ ᛫ ᚴᛁᛅᚱᛅ ᚽᚡᛏ-- -...(ᚱ)ᚦᛁ ' ᛘᚬᚦᚬᚱ ' ᛋᛁᚾᛅ ᛋᚢᛅᛁᚾ ᛁᛅᚴ

sahsi * lit ' stain ' hakua ' ok * bro * kiara eft-- -...(r)þi ' moþor ' sina suain iak

"Saxi let stæin haggva ok bro gærva æft[iR] "..., moður sina. "Svæinn hiogg.

Saxi had the stone cut and the bridge made in memory of ... his mother. Sveinn cut.

Färentuna hd - Lovö sn - Lovö k:a

Runes written on runsten. Date: V

ᚼᚢᛚᛘᚴ[ᛅ]ᛁᛦ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚢ... ...[ᛁᛋᛏ]ᚢ ᛫ ᛋᛏ[ᛅ]ᛁᚾ ... ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛘᚢᚦᚢ- ...-ᚾᚢᚴ-... ...[ᛁ]ᛚ... ...ᚢ ᛫ ᛋᛁᚢᛅ

hulmk[a]iR * auk * u... ...[ist]u * st[a]in ... aftiR * muþu- ...-nuk-... ...[i]l... ...u * siua

"HolmgæiRR ok "... [r]æistu stæin ... æftiR moðu[r] ... ... ... ...

Holmgeirr and ... raised the stone ... in memory of (their) mother ... ... ... ...

Färentuna hd - Lovö sn - Lovö k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V

᛬ ᚦᚬᚱᚴᛁᛋᛚ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛋᛁᚴᚾᛁᚢᛏᚱ ᛬ ᚦᛁᛦ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᚢᛁᚴ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬

: þorkisl : auk : sikniutr : þiR : raistu : stain : at : uik : faþur : sin :

"Þorgisl ok "Signiutr þæiR ræistu stæin at "Vig, faður sinn.

Þorgísl and Signjótr, they raised the stone in memory of Vígr, their father.

Färentuna hd - Lovö sn - Lovö k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V

᛫ ᛁᛚᚢᚼᛁ ᛫ ᛚᛁ(ᛏ) (ᚱ)ᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚦᛁᚴᚡᛅᛋᛏ × ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ ... ...(ᚢ)ᛚᚡᛅᛋᛏᚱ ' ᛅᛏ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ' ᛋ...

* iluhi * li(t) (r)aisa * stain × eftiR × þikfast × sun × sin ... ...(u)lfastr ' at * broþur ' s...

"Illugi let ræisa stæin æftiR "Þingfast, sun sinn ... "...fastr at broður s[inn].

Illugi had the stone raised in memory of Þingfastr, his son ... ...-fastr in memory of his brother.

Färentuna hd - Lovö sn - Drottningholm

[ᛁᚴᚢᛚᛒᛁᛅᚱᚾ ᛬ ᚬᚴ ᛫ ᚢᛁᛒᛁᛅᚱᚾ ᛬ ᚬᚴ ᛬ ᚼᚢᚴᛒᛁᛅᚱᚾ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᚵᚢᛒᛅ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚬᚾᚱ ᛭]

[ikulbiarn : ok * uibiarn : ok : hukbiarn : raistu : stain : at : guba : faþur : sin * onr +]

"Igulbiorn ok "Vibiorn ok "Hugbiorn ræistu stæin at "Gubba, faður sinn. .

Ígulbjôrn and Vébjôrn and Hugbjôrn raised the stone in memory of Gubbi, their father ...

Färentuna hd - Lovö sn - Edeby

Runes written on berghäll. Date: V

ᛅᚡᚱᛁᚦ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛋᚢᛅᚱᛏᛅᚢ(ᛅ) ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛁᚢᛚᚡᛅᛋᛏ ᛬ ᛋᚢᚾᛁ ᛬ ᛋᛁᚾᛅ ᛬ ᚬᚴ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛅᛋᚴᛅᚢᛏ ᛫

afriþ : lit : at : suartau(a) : auk : at : iulfast : suni : sina : ok : at : askaut *

"Afrið let at "Svarthaufða ok at "Igulfast, syni sina, ok at "Asgaut.

Áfríðr had (this cut) in memory of Svarthôfði and in memory of Ígulfastr, her sons, and in memory of Ásgautr.

- Stockholm - Riddarholmskyrkan

[...ᛁᚱ × ᛅᚢᚴ × ᛅᚤᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛅᚢᚴ ᛭ ᛋᚬᛏᛁ ᛭ ...-ᚾ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᚽᚡᛏᛁ... ...ᚢᚱ × ᛋᛁ... ...ᚢᚦ ᛁᛅᛚᛒᛁ × ᛅᚾ... ...]

[...ir × auk × aystain × auk + soti + ...-n * raistu × stain þinsa efti... ...ur × si... ...uþ ialbi × an... ...]

"... ok "Øystæinn ok "Soti ... ræistu stæin þennsa æfti[R] [fað]ur/[broð]ur si[nn]. "[G]uð hialpi an[d] ...

... and Eysteinn and Sóti ... raised this stone in memory of their father / brother. May God help (his) spirit ...

- Stockholm - Glia, Bromma församling

× ᚴ[ᛅ]ᛘᛅᛚ ᛅᚴ × ᚦᛁᛅᛚᚡᛁ × ᚦᛁᛦ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛋᛅ × ᛋ(ᛏ)ᛅᛁᚾ × ᚦᛁ(ᚾ)ᛋᛅ × ... ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᛘᛅᚾ| |ᚾᚢ(ᛏ)ᛅᚾ × ᛁᛅᛚᛒᛁᚾ ᚴᚢᚦ × ᛋᛁᛅᛚ ᛅᚾ

× k[a]mal ak × þialfi × þiR × litu × risa × s(t)ain × þi(n)sa × ... faþur × sin × man| |nu(t)an × ialbin kuþ × sial an

"Gamall ok "Þialfi þæiR letu ræisa stæin þennsa ... faður sinn, mann nytan. Hialpin "Guð sial hans.

Gamall and Þjalfi, they had this stone raised ... their father, a capable man. May God help his soul.

- Stockholm - Riksby, Bromma församling

᛬ ᛋᛁ[ᚾᛅᚱ ᛬] ᛅᚢᚴ [ᚦᚬᚱᚴ... ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚢᛁᚡᛅᛋᛏ- ...]ᛏᚢ ᛬ ᚱ[ᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚽᚡᛏ]ᛁᛦ ᛬ ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁ[- -ᚬᛏᛁ] ᚴᚬᚦᚱ ᛬ ᛒᚤ[ᚴᛁ| |ᛁ ᛬ ᚢᛚᛋᚢᚾᛏᛁ]

: si[nar :] auk [þork... : auk : uifast- ...]tu : r[isa : stin : eft]iR : biarn : faþur si[- -oti] koþr : by[ki| |i : ulsunti]

"Sinarr ok "Þork[ell](?) ok "Vifast[r] [le]tu ræisa stæin æftiR "Biorn, faður si[nn, b]ondi goðr, byggi i "Ulfsundi.

Sinarr and Þorkell and Véfastr had the stone raised in memory of Bjôrn, their father, a good husbandman (who) lived in Ulfsund.

- Stockholm - Riksby, Bromma församling

Runes written on berghäll, gnejsgranit. Date: V

× ᛋᛁᚼᚢᛁᚦᚱ × ᛅᚢᚴ × ᛋᛁᚼᚱᛅᛁ-ᚱ × ᛚᛁ-ᚢ × ᚱᛁᛋ(ᛏ)(ᛅ) × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚦᛁ-(ᛋ)ᛅ ᚽᚡᛏᛦ × ᛋᛁᚾᛅᚱ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ×

× sihuiþr × auk × sihrai-r × li-u × ris(t)(a) × stain × þi-(s)a eftR × sinar × faþur × sin ×

"Sigviðr ok "Sigræi[f]R le[t]u rista stæin þe[nn]sa æftiR "Sinar, faður sinn.

Sigviðr and Sigreifr had this stone carved in memory of Sinarr, their father.

- Stockholm - Riksby, Bromma församling

Runes written on berghäll, gnejsgranit. Date: V

ᚾᚽᛁᛋᛏᚱ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᛬ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᛬ ᚦᛁᛋᛅ ᛬ ᚽᛒᛏᛁ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᚽᛁᚾ ᛬ ᚡᛅᛋᛏᛅ ᛬ ᚬᛚᚡ ᛬ ᛅᛁᚴ

neistr : lit : rista : runaR : þisa : ebti * faþur sein : fasta : olf : aik

"Næstr(?) let rista runaR þessaR æptiR faður sinn "Fasta .

Næstr(?) had these runes carved in memory of his father Fasti ...

- Stockholm - Ängby, Bromma församling

ᚴᛁᚱᛦᚦᚢ ᚦᛦᛁᚱ ᚢᛏᚱ × ᛚᛦᛏ ᛭ ᚱᚾᚽᛋᚾ × ᛋ=ᛏᚾᚽᛅ ᛭ ᛁᚡᛏᛦᚱ ᛭ ᛒᛁᚱᛅ ᚡᚾᚦᚢᚱ ᛭ ᛦᚴᛦᚴᚱᛁᚦᚾᚱ × ᚼᚾᛅ × ᚬᚼᚱ × ᛁᚱᚡᛦᚴᛦ ᚢᛦᚦᛅ × ᚼ...-...ᚦ

kirRþu þRir utr × lRt + rnesn × s=tnea + iftRr + bira fnþur + RkRkriþnr × hna × ohr × irfRkR uRþa × h...-...þ

<þRir> "Uddr let ræisa stæin æftiR "Biorn, faður "IngiriðaR. Hann vaR ærfingi "Viða ...

... Oddr had the stone raised in memory of Bjôrn, Ingifríðr's father. He was Viði's/Víði's heir ...

Sollentuna hd - Spånga sn - Spånga k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᚼᛁᛅᛚᛘᚢᛁᚦ(ᚱ) ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚦᚢᚱᛒᛁᛅᚱᚾ ᛬ ᚴᚢᚾᛒᛁᛅᚱᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚼᛅᛚᚡᛏᛅᚾ ᛬ ᚦᛅᛁᛋ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚢᛚᚡ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᚽᚾ ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᚽᚾ ᛬ ᛒᛚᛅᚴᛅᚱᛁ

hialmuiþ(r) : auk : þurbiarn : kunbiarn : auk : halftan : þais : raistu : stin : þina : eftiR : bruþur : sin : ulf : auk : faþur : sen biarn : auk : bruþur : sen : blakari

"Hialmviðr ok "Þorbiorn, "Gunnbiorn ok "Halfdan, þæiR ræistu stæin þenna æftiR broður sinn "Ulf ok faður sinn "Biorn ok broður sinn "Blakara(?).

Hjalmviðr and Þorbjôrn (and) Gunnbjôrn and Halfdan, they raised this stone in memory of their brother Ulfr and their father Bjôrn and their brother Blákári(?)

Sollentuna hd - Spånga sn - Spånga k:a

Runes written on runsten, gnejs. Date: V

× ᛅᚾᚢ[ᚾ]ᛏᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ' -... ...ᚱᛅ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚴᛅᛏᛁᛚ×ᚢᛁ × ᛅ[ᚡᛏᛁ](ᛦ) ᛒ[ᚬ]ᚾᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

× anu[n]tr × lit × raisa * staina ' -... ...ra × faþur × sin × auk × katil×ui × a[fti](R) b[o]nta * sin *

"Anundr let ræisa stæina ... "... faður sinn, ok "Kætilvi æftiR bonda sinn.

Ônundr had the stones raised ... ... his father; and Ketilvé in memory of her husbandman.

Sollentuna hd - Spånga sn - Spånga k:a

... ᛒᚽᛏᛅᚱ/ᛒᚽᛏᛅᚱ ᛫ ᛚ-- ...

... betær/betar * l-- ...

... "Petr/"Petar l[et](?) ...

... Pétr had ...

Sollentuna hd - Spånga sn - Spånga k:a

... ᛫ ᛋᛁᚼᛅᛏᚱ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱ(ᛅ)... ...

... * sihatr : litu * r(a)... ...

... "Sighvatr letu ræ[isa] ...

... (and) Sighvatr had raised ...

Sollentuna hd - Spånga sn - Spånga prästgård

... ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛭ ᛋᛏᚽ... ...

... reisa + ste... ...

... ræisa stæ[in] ...

... the stone raised ...

Sollentuna hd - Spånga sn - Eggeby

ᚱᛅᚴᚾᛁᛚᚡᛦ × ᛚᛁᛏ × ᚴᛁᚱᚢᛅ × ᛒᚱᚢ × ᚦᛅᛋᛁ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛅᚾᚢᚾᛏ ᛭ ᛋᚢᚾ ᛭ ᛋ[ᛁ](ᚾ) [× ᚴ]ᚢᚦᛅᚾ × ᚴᚢᚦ ---ᛒᛁ × ᚬᚾᛋ × ᛅᚾᛏ × ᚢᚴ × ᛋᛅᛚᚢ × ᛒᛁᛏᚱ × ᚦᛅᚾ × ᚬᚾ ᚴᚱᚦᛁ × ᛏᛁᛚ × ᛘᚢᚾᚢ × ᛁᚴᛁ × ᛘᛁᚱᚴᛁ × ᛘᛁᛦᛁ × ᚢᛁᚱᚦᛅ × ᛘᚢᚦᛁᛦ × ᚴᛅᚱᚦᛁ × ᛁ(ᚡ)ᛏᛁᛦ × ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ × ᛅᛁᚾᛁᚴᛅ ×

raknilfR × lit × kirua × bru × þasi × iftiR × anunt + sun + s[i](n) [× k]uþan × kuþ ---bi × ons × ant × uk × salu × bitr × þan × on krþi × til × munu × iki × mirki × miRi × uirþa × muþiR × karþi × i(f)tiR × sun × sin × ainika ×

"RagnælfR let gærva bro þessi æftiR "Anund, sun sinn goðan. "Guð [hial]pi hans and ok salu bætr þan hann gærði til. Munu æigi mærki mæiRi verða, moðiR gærði æftiR sun sinn æiniga.

Ragnelfr had this bridge made in memory of Ônundr, her good son. May God help his spirit and soul better than he deserved. No landmark will be more (great). The mother made in memory of her only son.

Sollentuna hd - Spånga sn - Hansta (numera Hägerstalund)

Runes written on runsten, granit. Date: V

᛫ ᚴᛁᛅᚱᚦᛅᚱ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛁᚬᚱᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᛚᛅᛏᛅ ' ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛫ ᚦᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᚽᛁᚾᛅ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛫ ᛋᚤᛋᛏᚢᚱ᛫ᛋᚢᚾᛁ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ ᛫ ᛁᚱᚾᛘᚢᚾᛏ ᛬ ᛅᚢᚴ ' ᛁᚴᛁᚢᚾᛏ ᛫

* kiarþar + auk * ioruntr * lata ' reisa * þisa * steina * eftir * systur*suni * sina * irnmunt : auk ' ikiunt *

"Gærðarr ok "Iorundr lata ræisa þessa stæina æftiR systursyni sina "Ærnmund ok "Ingimund.

Gerðarr and Jôrundr have raised these stones in memory of their sister's sons Ernmundr and Ingimundr.

Sollentuna hd - Spånga sn - Hansta (numera Hägerstalund)

' ᚦᛁᛋᚢᚾ ' ᛘᚽᚱᚴᛁ ' ᛁᚱᚢ ' ᚵᛅᚱ ' ᚽᚡᛏᛦ ' ᛋᚢᚾᛁ ' ᛁᚴᚢᚱ ' ᚼᚬᚾ ᚴᛅᛘ ' ᚦᚽᛁᚱᛅ × ᛅᛏ ᛅᚱᚡᛁ ' ᛁᚾ ᚦᚽᛁᚱ × ᛒᚱᚦᚱ ᛫ ᚴᛅᛘᚢ ᚼᚾᛅᛅ ᛬ ᛅᛏ ' ᛅᚱᚡᛁ × ᚴᛁᛅᚦᛅᚱ ᛒ'ᚱᚽᚦᚱ ' ᚦᛁᚱ ᛏᚬ ᛁ ᚴᛁᚱᛁᚴᛁᚢᛘ

' þisun ' merki ' iru ' gar ' eftR ' suni ' ikur ' hon kam ' þeira × at arfi ' in þeir × brþr * kamu hnaa : at ' arfi × kiaþar b'reþr ' þir to i kirikium

Þessun mærki æRu gar æftiR syni "InguR. Hon kvam þæiRa at arfi, en þæiR brøðr kvamu hænnaR at arfi, "Gærðarr brøðr. ÞæiR dou i "Grikkium.

These landmarks are made in memory of Inga's sons. She came to inherit from them, but these brothers -- Gerðarr and his brothers -- came to inherit from her. They died in Greece.

Sollentuna hd - Spånga sn - Husby

Runes written on runsten, gnejs. Date: V

᛭ ᛒᛁᚬᚱᚾ ᛭ ᛚᚽᛏ ᛭ ᚱᚽᛋᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᛋᛅ ᛭ ᛁᚡ[ᛏ]ᛦ ᛭ ᛒᚽ[ᚱᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛭] ...(ᛋ)ᛏᚽᛁᚾ ᛭ ᚴᚬᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ' ᛅᚾᛏ ᚼᛅᚾᛋ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᚴᚬᛋ ᛘᚬᚦᛁᛦ ᚢᛁᛋᛏᛁ × ᚱᛁᛋᛏᛁ

+ biorn + let + resa + stein + þisa + if[t]R + be[rþur sin +] ...(s)tein + koþ hialbi ' ant hans + auk + kos moþiR uisti × risti

"Biorn let ræisa stæin þennsa æftiR broður sinn "...stæin. "Guð hialpi and hans ok "Guðs moðiR. "Viseti risti.

Bjôrn had this stone raised in memory of his brother ...-steinn. May God and God's mother help his spirit. Véseti carved.

Sollentuna hd - Spånga sn - Kista

᛬ ᛋᛁᚼᚢᛁᚦᚱ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛬ ᚽᚡᛏᛦ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚽᚼᚢᛁᚦ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛘᚬᚦᚢ ᛬ ᛋᚾᛅ ᛫ ᚼᚢᛚᛘᚡᚱᛁᚦᛁ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛁᚤᚡᚢᚱ᛫ᚡᛁᚱᚦ

: sihuiþr : lit : reisa : þina stein : eftR : faþur * sin * ehuiþ auk * moþu : sna * hulmfriþi : auk : iyfur*firþ

"Sigviðr let ræisa þenna stæin æftiR faður sinn "Egvið/"Hægvið ok moður sina "Holmfriði, ok "Iufurfrið.

Sigviðr had this stone raised in memory of his father Egviðr/Hegviðr and his mother Holmfríðr, and Jôfurfríðr (also raised)?

Sollentuna hd - Spånga sn (nu: Sundbyberg) - Råsta

ᚼᚢᛚᛘᛋᛏᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚼᛅᚬᛋᚢᛁ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛁᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁᚱ × ᛁᚤᛒᛁᚢᚱᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚴᛁᚱᛁᚦ × ᛁᚡᛏᛁ

hulmstin × auk × haosui × litu × raisa istain × iftir × iybiurn × faþur sin × auk × kiriþ × ifti

"Holmstæinn ok "Hosvi letu ræisa stæin æftiR "Iobiorn, faður sinn, ok "Gyrið(?) æftiR.

Holmsteinn and Hôsvi had the stone raised in memory of Jóbjôrn, their father; and Gyríðr(?) in memory of (him).

Sollentuna hd - Spånga sn - Råsta

[ᚼᛅᛋᚢᛁ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛋᛁᚱᛁᚦ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚴᚽᛏᛁᛚᚢ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫] ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚦᛁᚾᛅ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ['] ᚼᚢᛚᛘᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛒ[ᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ]

[hasui * uk * siriþ * uk * ketilu * litu *] raisa ' stain ' þina ' aftiR ['] hulmstain ' b[roþur * sin]

"Hosvi ok "Sigriðr ok "Kætiløy letu ræisa stæin þenna æftiR "Holmstæin, broður sinn.

Hôsvi and Sigríðr and Ketiley had this stone raised in memory of Holmsteinn, their brother.

Sollentuna hd - Spånga sn - Skesta

Runes written on runsten, granit. Date: V

§A ᛫ ᚴᚤ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛋᚢᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᛁᛦ ᛬ ᚱᛅᛁᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛒᛁᚱᛋᚢ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚬᚦᛅᚾ ᛫ §B ᛬ ᚽᚱᚾᚡᛅᛋᛏᚱ ᛬ ᛁᚢᚴ ᛬ ᛋ(ᛏ)ᛅᛁᚾ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛒᚽᚱᛋᚢ ᛬ ᛒᚬᛏ=ᛒᛅ ᛬ ᚢᛁᚴᚽᚱᚦᛅᛦ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᚦᚬᚱᚴᚽᚱᚦᛅᛦ ᛬ ᚵᚬᚦ ᛫

§A * ky : auk : suain : þaiR : raitu : stain : at : birsu : faþur : sin : koþan * §B : ernfastr : iuk : s(t)ain : at : bersu : bot=ba : uikerþaR : sun : þorkerþaR : goþ *

§A "Gyi ok "Svæinn þæiR ræistu stæin at "Bersu/"Birsu, faður sinn goðan. §B "Ærnfastr hiogg stæin at "Bersu/"Birsu, bonda "VigærðaR, sun "ÞorgærðaR goðan.

§A Gýi and Sveinn, they raised the stone in memory of Bersa/Birsa, their good father. §B Ernfastr cut the stone in memory of Bersa/Birsa, Végerðr's husbandman, the good son of Þorgerðr.

Sollentuna hd - Spånga sn - Sundby

Runes written on berghäll. Date: V

× ᛅᚾᛏᚢᚽᛏᚱ × ᛅᚢᚴ ᛭ ᚴᚽᚱᚦᛅᚱ ᛭ ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛋᛏᛅ × ᚱᚢᚾᛅᚱ × ᚦᛁᛋᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛋᚢᛅᛁᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚴᛅᛏᛁᛚᚢᛁ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ᛭

× antuetr × auk + kerþar + litu × rista × runar × þisa × iftiR × suain × faþur sin × auk × katilui × iftiR × buanta sin +

"Andvettr ok "Gærðarr letu rista runaR þessaR æftiR "Svæin, faður sinn, ok "Kætilvi æftiR boanda sinn.

Andvéttr and Gerðarr had these runes carved in memory of Sveinn, their father; and Ketilvé in memory of her husbandman.

Sollentuna hd - Järfälla sn - Järfälla k:a

[...-...] -ᛁᛏ [ᚱᛅᛁᛋ(ᛅ) ᛋ...ᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚼᛅᚢ... ᛋᛁᚾ ᛫]

[...-...] -it [rais(a) s...ain : þina : eftiR × hau... sin *]

... [l]et ræisa s[t]æin þenna æftiR ... sinn.

... had this stone raised in memory of ... his

Sollentuna hd - Järfälla sn - Egglunda

× -(ᛋ)ᚴᛅᚢᛏᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁ[ᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁ- -]... ᛒᚢᚽᚾᛏᛅ -...

× -(s)kautr × lit × rai[sa × stai- -]... buenta -...

"[A]sgautr let ræisa stæi[n] ... boanda ...

Ásgautr had the stone raised ... husbandman ...

Sollentuna hd - Järfälla sn (nu: Spånga) - Lövsta

ᛒᛁᚬᚱᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚡᚢᛚᚢᛁᚴ ᛬ ᚦᛅᛁᛦ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ... ᛋᛁᚾ

biorn : auk : fuluik : þaiR : litu : hakua : stain * ... sin

"Biorn ok "Fullugi(?) þæiR letu haggva stæin ... sinn.

Bjôrn and Fullugi(?), they had the stone cut ... their

Sollentuna hd - Järfälla sn - Skylsta

× ᛋᚢᛅᛁᚾ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛋᛏᛅ × ᚱᚢᚾᛅᛦ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚦᚬᚱᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ×

× suain × lit × rista × runaR × eftiR × þorbiarn × bruþur × sin ×

"Svæinn let rista runaR æftiR "Þorbiorn, broður sinn.

Sveinn had the runes carved in memory of Þorbjôrn, his brother.

Sollentuna hd - Järfälla sn - Skylsta

[... ...ᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛋᚢᛅᚱᛏᚼ... ...]

[... ...sa * stain * at * suarth... ...]

... [ræi]sa stæin at "Svarth[aufða] ...

... the stone raised in memory of Svarthôfði ...

Sollentuna hd - Järfälla sn - Skälby

ᛋ(ᛒ)ᛁᛅᛚᛒᚢᚦᛁ ᛬ ᚬᚴ ᛬ ᚢᚾᛁ ᛬ ᛚᛁ(ᛏ)ᚢ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᛅᛏ ᛫ (ᛏ)ᛁᚦᚴᚢᛘᛅ ᛬ ᛁᚴᛁᚦᚬᚱᚢ

s(b)ialbuþi : ok : uni : li(t)u : raistu : stain : at * (t)iþkuma : ikiþoru

"Spiallbuði ok "Uni/"Unni letu ræistu stæin at "Tiðkuma, "Ingiþoru.

Spjallboði and Uni/Unni had the stone raised in memory of Tíðkumi (and) Ingiþóra.

Sollentuna hd - Järfälla sn - Skälby

᛫ ᚼᚽᛚᚴᛅ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᚢᛚᛘᚡᚱᛁᛋ ᛫ ᛚ--ᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏ-- ᛫ ᚦᛁ... ...- ᛫ ᚢᛚᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫᛫ ᛋᚽᚾ

* helka * ok * ulmfris * l--u * raisa * st-- * þi... ...- * ulfast * faþur ** sen

"Hælga ok "Holmfriðr l[et]u ræisa st[æin] þe[nna æftiR] "Holmfast, faður senn.

Helga and Holmfríðr had this stone raised in memory of Holmfastr, their father.

Sollentuna hd - Järfälla sn - Säby

× ᚢᛁᚡᛁᚱᛁᛦ × ᛚᛁᛏ × ᚼᚴᚢᛅ × ᛁᛚᛁ × ᚦᛁᛋᛅ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛒᚱᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᚦᚽᚱᚡ × ᛅᚢᚴ × ᛘᚢᚾᛏᛁ × ᛅᛏ × ᛘᛅᚼ × ᛋᛁᚾ ×

× uifiriR × lit × hkua × ili × þisa × eftiR × brþur × sin × þerf × auk × munti × at × mah × sin ×

"Vifriðr let haggva hælli þessa æftiR broður sinn "Þerf, ok "Mundi at mag sinn.

Véfríðr had this rock-slab cut in memory of his brother Þerfr; and Mundi in memory of his kinsman-by-marriage.

Sollentuna hd - Järfälla sn - Vible

ᚡᚢᚾᚢᚾ[ᚱ] ᚬᚴ ᛬ ᚴᛁᛏ᛬ᛁᛏᚡ[ᚱᛁᚦ] ---ᚢ ᛬ ᚱᚾᛁᛋᚾ ᛬ ᛋᛏᚾᛁᛅ ᛬ ᚼᛚᛘᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᚼᚢᛚᛘᛁ ᛬ ᛁᛋᚾᛁᛋᛏᚢ ᛬ [ᛁᛘ]ᛁᚾ ᛬ ᛅ- ᚡᚱᚢᛋᛏᛁᚾ ᛬ [ᚴᛘ]ᚢᛅᛁ ᚾ ᛁᚢᛒᚾ[ᚱ]ᛏ

funun[r] ok : kit:itf[riþ] ---u : rnisn : stnia : hlmstain : auk hulmi : isnistu : [im]in : a- frustin : [km]uai n iubn[r]t

"Gunnvar(?) ok "Kætilfriðr [let]u ræisa stæin. "Holmstæinn ok "Holmi ræistu stæin a[t] "Frøystæin .

Gunnvôr and Ketilfríðr had the stone raised. Holmsteinn and Holmi raised the stone in memory of Freysteinn ...

Sollentuna hd - Järfälla sn - Vible

ᚴᚾᚢᛏᚱ ' ᛁ ᚢᛁᚴ'ᚼᚢᛋᚢᛘ ' ᛚᛁᛏ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚱᛁᛏᛅ ' ᚢᚴ ' ᛒᚱᚬ ' ᚴᛁᚱᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᚢᚴ ᛫ ᛘᚬᚦᚬᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛒᚱᚤᚦᚱ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛋᚢᛋᛏᚢᚱ

knutr ' i uik'husum ' lit ' stain ' rita ' uk ' bro ' kira * iftiR ' faþur uk * moþor * uk * bryþr * sina * uk * sustur

"Knutr i "Vikhusum let stæin retta ok bro gæra æftiR faður ok moður ok brøðr sina ok systur.

Knútr of Víkhús had the stone erected and the bridge made in memory of (his) father and (his) mother and his brothers and (his) sister.

Sollentuna hd - Järfälla sn - Väddesta (nu: Veddesta)

[' ᛋᛦᚴᚢᛅᛋᛏᚱ × ᛅᚢᚴ × ᛏᛅᛋᛦ × ᛅ... ᛅ-ᚢᛏᚱ ᛭ ᚦᛅᛁᚱ × ᛚᛏᚢ ᛭ ᛁᚡ-ᛦ ᚦᚬᚢᛦ᛭ᛋᛏᛅᛁᚼ ᛭]

[' sRkuastr × auk × tasR × a... a-utr + þair × ltu + if-R þouR+staih +]

"Sigfastr ok "Tassi(?)/"Dasi(?) o[k] "A[n]undr(?) þæiR letu æf[ti]R "Þorstæin.

Sigfastr and Tassi(?)/Dási(?) and Ônundr(?), they had (the stone raised) in memory of Þorsteinn.

Sollentuna hd - Sollentuna sn - Sollentuna k:a

--(ᛚ)ᚢᚵᛁ ᛭ ᚬᚴ ᚴᚢᚾᛅᚱ ᛭ ᛚᛁᛏᚢ ᛭ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛅ ᛭ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᚴᛁᚱᚢ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ... ... ᚼᛅᛚᛒᛁ ᛬ ᚼᛅᚾᛋ ᛅᚾᛏ

--(l)ugi + ok kunar + litu + risa : stin + þina + iftiR + kiru + faþur ... ... halbi : hans ant

"[Fu]llugi(?) ok "Gunnarr letu ræisa stæin þenna æftiR "GæiRrøð(?), faður ... "[Guð] hialpi hans and.

Fullugi(?) and Gunnarr had this stone raised in memory of Geirrøðr(?), (their) father. ... May God help his spirit.

Sollentuna hd - Sollentuna sn - Rotebro

[ᚼᚢᛚᛘᚡᚱᛁᚦ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚴᛅᚱᛅ ᛫ ᛘᛁᚱᚴᛁ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ... ᚬᛘ ᛫ ᚴᚢᛁᚼᚢᛚᚡᚱ ᛫ ᛁᚡᛏᛦ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᚴᛅᛏᛁᛚ ᛫ ᛁᛅᚴ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᛫]

[hulmfriþ * lit * kara * mirki * iftiR ... om * kuihulfr * iftR * faþur * sin katil * iak * runaR *]

"Holmfriðr let gærva mærki æftiR ... ok "KvigulfR æftiR faður sinn. "Kætill hiogg runaR.

Holmfríðr had the landmark made in memory of ... and Kvígulfr in memory of his father. Ketill cut the runes.

Sollentuna hd - Sollentuna sn - Rotsunda

[ᛁᚵᛁᚦᚢᚱ- ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛋᚤᚴᛏᚱᚤᚴᛦ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚱᛅᚵᚾᚡᛅᛋᛏᚱ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᚼᚽᚾᛅᛦ ᛬ ᚱᛅᚵᚾᛅᚱ ᛬ ᚼᛁᛏ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᛁᛦ ᛬ ᚼᚽᚾᛅᛦ ᛬]

[igiþur- : lit : raisa : stain : þina : eftiR : faþur : sin : syktrykR : auk : ragnfastr : sun : henaR : ragnar : hit : bruþiR : henaR :]

"Ingiþor[a] let ræisa stæin þenna æftiR faður sinn, "SigtryggR, ok "Ragnfastr, sunn hænnaR. "Ragnarr het broðiR hænnaR.

Ingiþóra had this stone raised in memory of her father Sigtryggr, and (so did) Ragnfastr, her son. Her brother was called Ragnarr.

Sollentuna hd - Sollentuna sn - Skillinge

ᛅᚡᛅᚱᛁ × ᛅᚢᚴ × ᚦᚢᚱᚴᛁᛋᛚ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛋᛏᛅ × ᚱᚢᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛁᚱ × ᛅᚢᚱᛋᛅ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛁᚡᛏᛁᚱ × ᚢᛁᚡᛅᚱᛅ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ×

afari × auk × þurkisl × litu × rista × runa × iftir × aursa × faþur sin × auk × iftir × uifara × bruþur sin ×

"Atfari ok "Þorgisl letu rista runaR æftiR "Horsa, faður sinn, ok æftiR "Viðfara, broður sinn.

Atfari and Þorgísl had the runes carved in memory of Haursi, their father, and in memory of Víðfari, their brother.

Sollentuna hd - Sollentuna sn - Skälby

× ᚵᚢᚱᛁᚦ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛅᛏ ᛫ ᚢᛚᚡᚴᚽᛚ × ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᛁ ᛫ (ᛅ)... ... ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛅᛏ × ᚼᚢᛚᛘᛏᛁᛋᛁ ᛫ ᛋᚢᛋᛏᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ ×

× guriþ × lit × raisa × stain × at * ulfkel × sun × sin × auk * kui * (a)... ... broþur * sin × auk × at × hulmtisi * sustur * sina ×

"Gyrið let ræisa stæin at "Ulfkel, sun sinn, ok "Gyi ... ... broður sinn ok at "Holmdisi, systur sina.

Gyríðr had the stone raised in memory of Ulfkell, her son, and Gýi (did?) ... ... their brother, and in memory of Holmdís, their sister.

Sollentuna hd - Sollentuna sn - S. Sätra

× ᚼᚽᚾᛘᛁᚴᚱ × ᛅᚢᚴ × ᛁᛅᚱᛚᛅᛒᛅᚴᛁ × ᚦᛅᛁᛦ × ᛚᛁᛏᚢ × ᛒᚱᛅᚢᛏ ᛭ ᚱᚤᚦᛁᛅ × ᛅᚢᚴ × ᛒᚱᚬᛅᛦ × ᚴᛁᛅᚱᛅ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚽᛋᛏᚱᛁᚦ × ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛋᚢᚾᛁ × ᛋᛁᚾᛅ × ᛁᚾᚴᛁᚡᛅᛋᛏ × ᛅᚢᚴ × ᛁᚾᚴᚢᛅᚱ ᛭ ᚴᚢᚦ × ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ × ᛅᚾᛏ × ᚦᛅᛁᛦᛅ ×

× henmikr × auk × iarlabaki × þaiR × litu × braut + ryþia × auk × broaR × kiara × eftiR × faþur × sin × auk × estriþ × eftiR suni × sina × inkifast × auk × inkuar + kuþ × hialbi × ant × þaiRa ×

"HæmingR ok "Iarlabanki þæiR letu braut ryðia ok broaR giæra æftiR faður sinn ok "Æstrið æftiR syni sina "Ingifast ok "Ingvar. "Guð hialpi and þæiRa.

Hemingr and Jarlabanki, they had the path cleared and the bridges made in memory of their father; and Ástríðr in memory of her sons Ingifastr and Ingvarr. May God help their spirits.

Sollentuna hd - Sollentuna sn - Viby

ᚴᛅᛚ|ᛁ| |ᛚ|ᛁᛏ ᚼᚴᚢᛅ ᚼᚽᛚᛁ ᚦᛁᛋᛅ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚢᚾᛁ ᛋᛁᚾᛅ ᛏᚬᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᚦᛅᚢ ᛁᚴᛁᚦᚬᚱᛅ ᛫ ᛒᛦ- (ᛅ)ᛁᚾᛅ ᚴᛁᛅᚱᚦᚢ ᛘᚢᚴᛁᛏ ᛘᛁᚱᚴᛁ ᚡᚢᚱᛁᛦ ᛅᚱᚴᚢᛘ ᛘᛅᚾᛁ

kal|i| |l|it hkua heli þisa iftiR * suni sina toa * auk þau ikiþora * bR- (a)ina kiarþu mukit mirki furiR arkum mani

"Kali let haggva hælli þessa æftiR syni sina tva, ok þau "Ingiþora br[o] æina giærðu, mykit mærki fyriR margum(?) manni.

Kali had this rock-slab cut in memory of his two sons, and he and Ingiþóra made one bridge -- a great landmark for many(?) men.

Sollentuna hd - Sollentuna sn - Ytterby

᛫ ᛋᚢᛁᚾ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚴᛁᛏᛁ[ᛚᛘ](ᚢ)[ᛏ]ᚱ ᛫ ᚢ[ᚴ] ᛫ (ᛁ)ᚱᛁᚾ[ᛘ]ᚢᛏᚱ ᛫ ᚦᛁ[ᛦ] ᛫ (ᛚ)[ᛁ]ᛏᚢ ᛫ ᚱ[ᛁ]ᛋᛅ ᛫ (ᛋ)ᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᚽ(ᚡ)ᛏᛁᛦ ᛫ ᛏᛁ(ᚦ)(ᚴ)ᚢᛘᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

* suin * uk * kiti[lm](u)[t]r * u[k] * (i)rin[m]utr * þi[R] * (l)[i]tu * r[i]sa * (s)tin * þina * e(f)tiR * ti(þ)(k)uma * faþur sin

"Svæinn ok "Kætilmundr ok "Ærinmundr þæiR letu ræisa stæin þenna æftiR "Tiðkuma, faður sinn.

Sveinn and Ketilmundr and Erinmundr, they had this stone raised in memory of Tíðkumi, their father.

Sollentuna hd - Eds sn - Eds k:a

' ᚦᚬᚱᛋᛏᛁᚾ ' ᛚᛁᛏ × ᚴᚽᚱᛅ ' ᛘᚽᚱᚴᛁ ' ᚡᛏᛁᛦ ' ᛋᚢᛁᚾ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᚡᛏᛁᛦ ' ᚦᚬᚱᛁ ' (ᛒ)ᚱᚬᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚦᛁᛦ ' ᚼᚢᛅᚱᚢ ' ᚼᚢᛏ ' ᛏᛁᛚ ' ᚴ--ᛁᚴᛅ ' (ᚢ)(ᚴ) ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᛁᚾᚴᛁᚦᚢᚱᚢ ' ᛘᚬᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚤᛒᛁᛦ ᚱᛁᛋᛏᛁ '

' þorstin ' lit × kera ' merki ' ftiR ' suin ' faþur ' sin ' uk ' ftiR ' þori ' (b)roþur ' sin ' þiR ' huaru ' hut ' til ' k--ika ' (u)(k) ' iftiR ' inkiþuru ' moþur ' sin ' ybiR risti '

"Þorstæinn let gæra mærki æftiR "Svæin, faður sinn, ok æftiR "Þori, broður sinn, þæiR vaRu ut til "G[r]ikkia, ok æftiR "Ingiþoru, moður sina. "ØpiR risti.

Þorsteinn had the landmark made in memory of Sveinn, his father, and in memory of Þórir, his brother. They were abroad in Greece. And in memory of Ingiþóra, his mother. Œpir carved.

Sollentuna hd - Eds sn - Prästgården

...(ᚢ)ᚾ[ᛅᚱ] × ᛅᚢᚴ × ᛋᚢᛅᛁᚾ × ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏ=ᛅᛁᚾ × ᛅᛏ × ᛏᚬᚾ(ᚢ) × ᛘᚬᚦᚢᚱ ...

...(u)n[ar] × auk × suain × raistu × st=ain × at × ton(u) × moþur ...

"[G]unnarr ok "Svæinn ræistu stæin at "Tonnu, moður ...

Gunnarr and Sveinn raised the stone in memory of Tunna/Tonna, (their) mother ...

Sollentuna hd - Eds sn - Antuna

Runes written on runsten. Date: V

§A ᚴᚽ-ᛚᛅᚴ- ' ᛚ-ᛏ ... ...ᛏᛁᛦ -ᚽᛘᛁᚴ ' -ᚢᚾ ᛋᛁᚾ ' ᛅᚢᚴ ' ᛁᚱᛁ-ᛘᚢᚾᛏᚱ §B ᛁᚡᛏᚽ × ᚼᚢᛚᛘᚡ-ᛁᚦᛁ × ᚴᚢᚾᚢ × ᛋᛁᚾᛅ ᛭ ᛅᚢ(ᚴ) × ᛁᚡᛏᚽ × ᚢᚾᚢ × ᛏᚬᛏᚢᚱ

§A ke-lak- ' l-t ... ...tiR -emik ' -un sin ' auk ' iri-muntr §B ifte × hulmf-iþi × kunu × sina + au(k) × ifte × unu × totur

§A "Gæi[R]lak[R](?) l[e]t ... [æf]tiR "[H]æming, [s]un sinn, ok "Æri[n]mundr §B æftiR "Holmf[r]iði, kunu sina, ok æftiR "Unu/"Unnu, dottur.

§A Geirlakr(?) had ... in memory of Hemingr, his son; and Erinmundr §B in memory of Holmfríðr, his wife, and in memory of Una/Unna, (his) daughter.

Sollentuna hd - Eds sn - Bisslinge

᛫ -ᚴᛁ ᛅᚢ- ᛫ ᛁᚴᛁᚴ(ᚽ)ᚱ ᛫ ᚢ- -ᚴᚱᚦᛁᛦ ᛫ ᚦᚢ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱ-ᛅ ᛫ ᛋᛏ[ᛅᛁᚾ ᛫ ᛁ](ᚡ)[ᛏᛁ](ᛦ) ᛫ ᛁᚢ---- ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢ[ᚦ] ᚽᛚ(ᛒ)[ᛁ] ᚬᚾᛋ ᛫ ᚬᛏ ᚢᚴ ᛋᛅᛚᚢ

* -ki au- * ikik(e)r * u- -krþiR * þu * litu * r-a * st[ain * i](f)[ti](R) * iu---- faþur sin * ku[þ] el(b)[i] ons * ot uk salu

"[I]ngi o[k] "Ingigærðr/"IngigæiRR o[k] "<-krþiR> þau letu r[æis]a stæin æftiR "..., faður sinn. "Guð hialpi hans and ok salu.

Ingi and Ingigerðr/Ingigeirr and ... , they had the stone raised in memory of ... their father. May God help his spirit and soul.

Sollentuna hd - Eds sn - Bisslinge

[ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛅᚢᚴ ᛋᚢᛁᚾ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛅᛋᛅ ... ...ᛋᛏ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛅᚢᚴ ᛅᚡᛏᛁ ᛫ ᛋᛁᚼᛏᛁᚱᚡ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ]

[biarn auk suin litu rasa ... ...st faþur sin auk afti * sihtirf broþur sin]

"Biorn ok "Svæinn letu ræisa ... "...[fa]st, faður sinn, ok æftiR "Sigdiarf, broður sinn.

Bjôrn and Sveinn had raised ... ...-fastr, their father, and in memory of Sigdjarfr, their brother.

Sollentuna hd - Eds sn - Hjältarängen, Ed

[ᛁᚾᚴᚢ... ...ᚴ... ...ᚢ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚢᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛒᛅ... ᛘᚬᚦᚢᚱ]

[inku... ...k... ...u rista * runaR * iftiR * suain * auk ba... moþur]

"Ingv[arr] ... [let]u rista runaR æftiR "Svæin ok ... moður.

Ingvarr (and) ... had the runes carved in memory of Sveinn and ... mother.

Sollentuna hd - Eds sn - Kyrkstigen, Ed

Runes written on flyttblock. Date: V

§A ᛫ ᚱᛅᚼᚾᚢᛅᛚᛏᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᚱ ᛫ ᚽᚡᛦ ᛫ ᚡᛅᛋᛏᚢᛁ ᛫ ᛘᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ ᛫ ᚬᚾᚽᛘᛋ ᛫ ᛏᚬᛏᛦ ᛫ ᛏᚬ ᛁ ᛫ ᛅᛁᚦᛁ ᛫ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛫ ᛅᚾᛏ ᛫ ᚼᚽᚾᛅ ᛫ §B ᚱᚢᚾᛅ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᚼᚾᚢᛅᛚᛏᚱ ᛫ ᚼᚢᛅᚱ ᛅ × ᚵᚱᛁᚴᛚᛅᚾᛏᛁ ᛫ ᚢᛅᛋ ᛫ ᛚᛁᛋ ᛫ ᚡᚬᚱᚢᚾᚴᛁ ᛫

§A * rahnualtr * lit * rista * runar * efR * fastui * moþur * sina * onems * totR * to i * aiþi * kuþ hialbi * ant * hena * §B runa * rista * lit * rahnualtr * huar a × griklanti * uas * lis * forunki *

§A "Ragnvaldr let rista runaR æftiR "Fastvi, moður sina, "Onæms dottiR, do i "Æiði. "Guð hialpi and hænnaR. §B RunaR rista let "Ragnvaldr. VaR a "Grikklandi, vas liðs forungi.

§A Ragnvaldr had the runes carved in memory of Fastvé, his mother, Ónæmr's daughter, (who) died in Eið. May God help her spirit. §B Ragnvaldr had the runes carved; (he) was in Greece, was commander of the retinue.

Sollentuna hd - Eds sn - Runby

§A ᛫ ᛁᚴᚱᛁᚦ ' ᛚ[ᛁ]ᛏ ᛫ ᛚᛅᚦᛒᚬ ᛫ ᚴᛁᛅᚱᛅ ' ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚼᛅᚴᚢ[ᛅ ᚽᚡᛏᛁᚱ] ᛁᚴᛁᛘ[ᛅ]ᚱ (ᛒ)(ᚬ)[ᛏᛅ ᛋ]ᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚽᚡᛏᛅᚱ ᛫ ᛏᛅᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛫ ᛒᛅᚴᛅ ᛫ ᛋᚢᚾᛁ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ §B ' ᚦᛅᛁᛦ ᛒᚤᚴᚢ ' ᛁ ᚱᚤᚾᛒᚤ ' ᛅᚢᚴ ' ᛒᚬ ᛅᛏᚢ ' [ᚴᚱ]ᛁᛋᛏᚱ ᛫ ᛁᛅᛚᛒᛁ ' ᛋ(ᛅ)(ᛚ)(ᚢ) ᛫ ᚦᛅᛁ[ᚱ- ᛫] (ᚦ)ᛁᛏ ᛋᚴᛅᛚ ' ᛅᛏ ᛘᛁᚾᚢᛘ ᛫ ᛘᛅᚾᛅ ' ᛘᛁᚦᛅᚾ ᛫ ᛘᛁᚾ ᛚᛁ[ᚡᛅ]

§A * ikriþ ' l[i]t * laþbo * kiara ' auk * stain * haku[a eftir] ikim[a]r (b)(o)[ta s]in * auk * eftar * tan * auk * eftir * baka * suni * sina §B ' þaiR byku ' i rynby ' auk ' bo atu ' [kr]istr * ialbi ' s(a)(l)(u) * þai[r- *] (þ)it skal ' at minum * mana ' miþan * min li[fa]

§A "Ingrið let laðbro gæra ok stæin haggva æftiR "Ingimar, bonda sinn, ok æftiR "Dan ok æftiR "Banka/"Bagga, syni sina. §B ÞæiR byggu i "Runby ok bo attu. "Kristr hialpi salu þæiR[a]. Þæt skal at minnum manna, meðan mænn lifa.

§A Ingríðr had the causeway made and the stone cut in memory of Ingimarr, her husbandman, and in memory of Danr, and in memory of Banki/Baggi(?), her sons. §B They lived in Runbýr and owned the estate. May Christ help their souls. That will (stand) in memory of the men while man lives.

Sollentuna hd - Eds sn - Runby

§A ... ᚡᛁᚾᚢᛁᚦᚱ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᚱᛅᚼᚾᚡᚱᛁᚦ ᛫ ᛚᛁᛏ ... §B ...ᚱ ᛫ ᛋᚢᛘ ᛫ ᚼᛅᛏᛁ ᛫ ᛁᚾᚴᛁᚴᛁᛅᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛏ-... §C ... ...ᛁᚱ ᚴᚢᛁᚴᛋ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚡᛁᚾᚢᛁ-... ...

§A ... finuiþr * sun * rahnfriþ * lit ... §B ...r * sum * hati * inkikiar * uk * t-... §C ... ...ir kuiks * uk * finui-... ...

§A ... "Finnviðr, sunn "RagnfriðaR, let ... §B ... sum atti "Ingigærðr ok ... §C ... ... "Kviks ok "Finnvi[ðaR] ...

§A ... Finnviðr, Ragnfríðr's son, had ... §B ... who owned (i.e., was married to) Ingigerðr and ... §C ... ... Kvikr's and Finnviðr's ...

Sollentuna hd - Eds sn - Älvsunda

§P ᛏᛁᚱᚢᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚦᚬᚱᚴᛅᚱ ᛫ ᚦᛅᛁᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛒᚱᚤᚦᚱ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ §Q ᛏᛁᚱᚢᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚦᚬᚱᚴᛅᚱ ᛫ ᚦᛅᛁᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛒᚱᚤᚦᚱ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ

§P tirui * risti * runar * auk * þorkar * þair * litu hkua * stain eftiR bryþr * sina §Q tirui * risti * runar * auk * þorkar * þair * litu hkua * stain eftiR bryþr * sina

§P "Tyrvi/"Tiarvi risti runaR, ok "ÞorgæiRR, þæiR letu haggva stæin æftiR brøðr sina. §Q "Tyrvi/"Tiarvi risti. "Runarr ok "ÞorgæiRR, þæiR letu haggva stæin æftiR brøðr sina.

§P Tjôrvi carved the runes and (with) Þorgeirr, they had the stone cut in memory of their brothers. §Q Tjôrvi carved. Rúnarr ok Þorgeirr, they had the stone cut in memory of their brothers.

Sollentuna hd - Eds sn - Älvsunda

ᚦᚬᚱᚡᛅᛋᛏᚱ ' ᚢᚴ ᛫ ᛁᚴᛁᛚᚢᚴ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᚴᚽᛦᛒᛁᛅᚱᚾ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ

þorfastr ' uk * ikiluk ' litu ' raisa ' stain ' iftiR ' keRbiarn sun sin

"Þorfastr ok "Ingilaug letu ræisa stæin æftiR "GæiRbiorn, sun sinn.

Þorfastr and Ingilaug had the stone raised in memory of Geirbjôrn, their son.

Sollentuna hd - Eds sn - Älvsunda

ᚱᛅᚵᚾᚡᛅᛋᛏᚱ ' ᛚᛁᛏ ' (ᚱ)[ᛅᛁ](ᛋ)ᛅ ' [ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛒᚱᚬ ᛫ ᚴᛅᚱᛅ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ] ᚽᛘᛁᚾᚴ ' ᚡᛅᚦ(ᚢ)[ᚱ ᛫] ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅᚾ ᚢᛅᛦ ' ᛋᚢᚾ ' ᚱᛅᚵ[ᚾᛁᛚᛏᛅᛦ ᛫ ᛁᚾ ᛫] ᚤᛒᛁᛦ [ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢᚾ]ᛅ[ᛦ]

ragnfastr ' lit ' (r)[ai](s)a ' [stain * uk * bro * kara ' iftiR] emink ' faþ(u)[r *] sin * an uaR ' sun ' rag[niltaR * in *] ybiR [risti run]a[R]

"Ragnfastr let ræisa stæin ok bro gæra æftiR "Hæming, faður sinn. Hann vaR sunn "RagnhildaR. En "ØpiR risti runaR.

Ragnfastr had the stone raised and the bridge made in memory of Hemingr, his father. He was Ragnhildr's son. And Œpir carved the runes.

Sollentuna hd - Eds sn - Älvsunda

' ᛋᚴᛅᚵᛁ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᚦᛁᚾᛅ ' ᛋᛏᚽᛁᚾ ' ᛅᛏ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᛋᛏᛁᚾ

' skagi ' lit ' raisa ' þina ' stein ' at ' faþur ' sin ' stin

"Skagi/"Skæggi let ræisa þenna stæin at faður sinn "Stæin.

Skagi/Skeggi had this stone raised in memory of his father Steinn.

Danderyds skeppslag - Solna sn - Solna k:a

...ᚢᛁᛏᚱ/ᚢᛁᛏᚱ ᛬ ᛚᛁ(ᛏ) ... ... ...-ᛁ ᚼᛁᚢ

...uitr/uitr : li(t) ... ... ...-i hiu

"Andvettr/"Øyndr let ... ... "... hio(?).

Andvéttr/Eyndr had ... ... ... cut(?).

Danderyds skeppslag - Solna sn - Frösunda

ᚽᚢᛒᚽᚱᚾ ᛭ ᚬᚴ × ᛋᛅᚽᚾ ᛭ ᚦᛅᛁᛦ × ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚦᚬᚱᚡᚱᛁᚦ × ᛒᚬᛅᛏᛅ × ᛁᚴᛁᚦᚬᚱᚢ ᛫

eubern + ok × saen + þaiR × raistu × stain × eftiR × þorfriþ × boata × ikiþoru *

"Iobiorn/"Øybiorn ok "Svæinn/"Stæinn þæiR ræistu stæin æftiR "Þorfreð, boanda "Ingiþoru.

Jóbjôrn/Eybjôrn and Sveinn/Steinn, they raised the stone in memory of Þorfrøðr, Ingiþóra's husbandman.

Danderyds skeppslag - Solna sn - Järva krog

[...ᚴ ᛫ ᛋᛁᚱᚼᚢᚾ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ... ...--ᚡ---... ...ᚱᚬ-... ᚤᛒᛁᛦ ᚱᛁᛋᛁ ᚱᚢ...]

[...k * sirhun litu * raisa stain ... ...--f---... ...ro-... ybiR risi ru...]

... " letu ræisa stæin ... ... ... "ØpiR risti ru[naR].

... had the stone raised ... ... ... Œpir carved the runes.

Danderyds skeppslag - Solna sn - Karlberg, Stenbrottet

Runes written on runsten, granit. Date: V

᛭ ᛅᚾᚢᛏᚱ ᛭ ᛅᚢᚴ × ᚦᚬᚱᚴᛁᛦᛋᛚ × ᚦᛅᛁᛦ × ᛚᛦᛏᚢ × ᚱᛅᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛦ ᛭ ᛅᛋᚴᛅᚢᛏ ᛭

+ anutr + auk × þorkiRsl × þaiR × lRtu × rasa × stain × ifR + askaut +

"Anundr ok "Þorgisl þæiR letu ræisa stæin æftiR "Asgaut.

Ônundr and Þorgísl, they had the stone raised in memory of Ásgautr.

Danderyds skeppslag - Solna sn - Över-Järva

Runes written on runsten, gråsten. Date: V

[× ᚡᚢᚱᚴᚢᚦᚱ ᛬] ᛚᛁᛏ ᛬ (ᚱ)[ᛁᛋᛅ ᛬ ---(ᚾ) ᛬ ...(ᚴ) ᛬ ᛒᚱᚢ ᛬ ᚦᛅᛋᛁ ᛬ ᚽᚡᛏᛁ ᛬ ᚦᚢᚱᚴᛅᚱ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚽᚡᛏᛁ ᛬ ᚼᛋᚴᛁᛋ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼ(ᛁ)ᛚ(ᛒ)(ᛁ) --ᛏ ᛬ ᚦᛁᛋᛅ ᛬ ᛅᚢᚴ ᚴᚢᛋ ᛫ ᛘᛅᛋ ᛬ ᚴᚢᚦ]

[× furkuþr :] lit : (r)[isa : ---(n) : ...(k) : bru : þasi : efti : þurkar : sun : sin : auk : efti : hskis : kuþ : h(i)l(b)(i) --t : þisa : auk kus * mas : kuþ]

"Forkuðr let ræisa [stæi]n [o]k bro þessi æftiR "ÞorgæiR, sun sinn, ok æftiR "Asgisl/"AsgæiR. "Guð hialpi [an]d þæiRa ok "Guðs maR goð.

Forkunnr had the stone raised and this bridge (made) in memory of Þorgeirr, his son, and in memory of Ásgísl/Ásgeir. May God and God's good maid help their spirits.

Danderyds skeppslag - Danderyds sn - Danderyds k:a

× ᛁᛅᚱᛚᛅ×ᛒᛅᚴᛁ × ᛚᛁᛏ ᚱᛅᛁᛋᛅ [×] ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ × ᚦᛅᛋᛅ ᛅᛏ ᛋᛁᚴ × ᚴᚢᛁᚴᚢᛅᚾ × ᛅᚢᚴ ᛒᚱᚢ ᚦᛁᛋᛅ ᚴᛅᚱᚦᛁ × ᚡᚢᚱ ᚬᚾᛏ ᛋᛁᚾᛅ × ᛅᚢᚴ × ᛅᛁᚾ ᛅᛏᛁ ᛏᛅᛒᚢ ᛅᛚᛅ-

× iarla×baki × lit raisa [×] staina × þasa at sik × kuikuan × auk bru þisa karþi × fur ont sina × auk × ain ati tabu ala-

"Iarlabanki let ræisa stæina þessa at sik kvikvan, ok bro þessa gærði fyr and sina, ok æinn atti "Tæby alla[n].

Jarlabanki had these stones raised in memory of himself while alive, and made this bridge for his spirit, and (he) alone owned all of Tábýr.

Danderyds skeppslag - Danderyds sn - Danderyds k:a

...ᛚᛅᚴᛋ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛁᛏᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ' ᚴ-... ...--ᛒᛁ ᛋᛁ(ᛅ)ᛚ

...laks ' lit ' rita ' stain ' aftiR ' k-... ...--bi si(a)l

"<...laks> let retta stæin æftiR "... [hial]pi sial.

<...laks> had the stone erected in memory of ... may help (his) soul.

Danderyds skeppslag - Danderyds sn - Nora

Runes written on berghäll. Date: V

ᛒᛁᚢᚱᚾ ' ᚡᛁᚾᚢᛁᚦᛅᛦ ᛋᚢᚾ ᛚᛁᛏ ' ᚼᛅᚢᚴᚢᛅ ' ᚼᛁᛚᛁ ᚦᛁᛋᛅ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ᚢᛚᛅᛁᚡ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ' ᚼᚬᚾ ᚢᛅᚱᚦ ᛋᚢᛁᚴᚢᛁᚾ ᚬ ᚡ(ᛁ)(ᚾ)ᛅᛁᚦᛁ ' ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚬᚾ ᚼᚬᚾᛋ ' ᛁᛦ ᚦᛁᛋᛁ ᛒᛁᛦ ' ᚦᛅᛁᛦᛅ ᚢᚦᛅᛚ ᚢᚴ ᛅᛏ(ᚱ)ᚡᛁ ' ᚡᛁᚾᚢᚦᛅᛦ ᛋᚢᚾᚬ| |ᚬ ᛁᛚᚼᛁᛅᛋᛏᛅᚦᚢᛘ

biurn ' finuiþaR sun lit ' haukua ' hili þisa ' aftiR ulaif bruþur sin ' hon uarþ suikuin o f(i)(n)aiþi ' kuþ hialbi on hons ' iR þisi biR ' þaiRa uþal uk at(r)fi ' finuþaR suno| |o ilhiastaþum

"Biorn, "FinnviðaR sunn, let hoggva hælli þessa æftiR "Olæif, broður sinn. Hann varð svikvinn a "Finnæiði. "Guð hialpi and hans. ER þessi byR þæiRa oðal ok ættærfi, "FinnviðaR suna a "Ælgiastaðum.

Bjôrn, Finnviðr's son, had this rock-slab cut in memory of Óleifr, his brother. He was betrayed at Finnheiðr. May God help his spirit. This estate is the allodial land and family inheritance of Finnviðr's sons at Elgjastaðir.

Danderyds skeppslag - Danderyds sn - Rinkeby

× ᚦᛁᛅᚴᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛏᛅᚾ × [ᛚᛁᛏ]ᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛅᚡᛏᛁᛦ × ᚦᚬᚱᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᚾᚢᛅᚱ ᛅᚡᛏᛁᛦ × ᛒᚬᚾᛏᛅ × ᛋᛁᚾ ×

× þiakn × auk × tan × [lit]u × raisa × stain × aftiR × þorstain × faþur × sin × auk × kunuar aftiR × bonta × sin ×

"Þiagn ok "Dan letu ræisa stæin æftiR "Þorstæin, faður sinn, ok "Gunnvar æftiR bonda sinn.

Þegn and Danr had the stone raised in memory of Þorsteinn, their father; and Gunnvôr in memory of her husbandman.

Danderyds skeppslag - Danderyds sn - Rinkeby

[... ᛅᛏ ᛬ ᛁᚾᚴᛁᚡᛅᛋᛏ ᛅᚱᚡ... ... ...ᛚᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛬]

[... at : inkifast arf... ... ...li : risti :]

... at "Ingifast arf[a] ... "... risti.

... in memory of Ingifastr, the heir ... ... carved.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Täby k:a

᛭ ᚴᚢᚦᛚᚢᚴ ᛫ ᛚᛁᛏ ... ... ... ...ᛅ × ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛋᛁᚴ ᛫ ᛋᛁᛅᛚᚡᛅ ᛫ ᚼᛅᚾ ᛫ ᛏᚬ ᛫ ᛅ ᛚᛅᚾᚴ᛫ᛒᛅᚱᚦᛅ᛫ᛚ--ᛏᛁ ᛫

+ kuþluk * lit ... ... ... ...a × sun * sin * auk * at * sik * sialfa * han * to * a lank*barþa*l--ti *

"Guðlaug let [ræisa stæina at "Holm]a, sun sinn, ok at sik sialfa. Hann do a "Langbarðal[an]di.

Guðlaug had the stones raised in memory of Holmi, her son, and in memory of herself. He died in Lombardy.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Ö. Arninge

§A [× ᚴᚢᚾᛅᚱ × ...] §B ... ...ᛅᛁᛋᛅ ᛫ --... §A [... ...ᛋᛏᛁ ᚱ-...]

§A [× kunar × ...] §B ... ...aisa * --... §A [... ...sti r-...]

§A "Gunnarr ... §B ... [r]æisa ... §A ... [ri]sti(?) r[unaR](?)

§A Gunnarr ... §B ... raise ... §A ... carved the runes(?)

Danderyds skeppslag - Täby sn - Broby

Runes written on runsten, granit. Date: V

× ᛁᚴᛁᚡᛅᛋᛏᚱ × ᛅᚢᚴ × ᛅᚢᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛋᚢᛅᛁᚾ × ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᚦᛅᛋᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛅᚢᛋᛏᛅᛁᚾ ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛒᚱᚢ × ᚦᛅᛋᛅ ᚴᛅᚱᚦᚢ × ᛅᚢᚴ × ᚼᛅᚢᚴ ᚦᛅᚾᛅ ×

× ikifastr × auk × austain × auk × suain × litu * raisa + staina þasa * at * austain faþur × sin × auk × bru × þasa karþu × auk × hauk þana ×

"Ingifastr ok "Øystæinn ok "Svæinn letu ræisa stæina þessa at "Øystæin, faður sinn, ok bro þessa gærðu ok haug þenna.

Ingifastr and Eysteinn and Sveinn had these stones raised in memory of Eysteinn, their father, and made this bridge and this mound.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Broby

Runes written on runsten. Date: V

× ᛅᛋᛏᚱᛁᚦᚱ × ᛚᛅ(ᛏ) ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ × ᚦᛅᛋᛅ × [ᛅ]ᛏ ᛅᚢᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛒᚢᛏᛅ ᛋᛁᚾ × ᛁᛋ × ᛋᚢᛏᛁ × ᛁᚢᚱᛋᛅᛚᛁᚱ ᛅᚢᚴ ᛅᚾᛏᛅᚦᛁᛋ ᚢᛒ ᛁ × ᚴᛁᚱᚴᚢᛘ

× astriþr × la(t) + raisa × staina × þasa × [a]t austain × buta sin × is × suti × iursalir auk antaþis ub i × kirkum

"Æstriðr let ræisa stæina þessa at "Øystæin, bonda sinn, es sotti "IorsaliR ok ændaðis upp i "Grikkium.

Ástríðr had these stones raised in memory of Eysteinn, her husbandman, who attacked Jerusalem and met his end up in Greece.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Broby

Runes written on runsten, granit. Date: V

᛫ ᛅᚤᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᛋᛏᚱᛁᚦᚱ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛫ ᛋᛏᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛫ ᚴᛅᚴ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

* aystin * auk * astriþr * raistu * stina * aftir * kak * sun * sin *

"Øystæinn ok "Æstriðr ræistu stæina æftiR "Kag(?)/"Gag(?), sun sinn.

Eysteinn and Ástríðr raised the stones in memory of Kagr(?)/Gagr(?), their son.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Broby

[... ...ᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏ... ... ...ᚴ ᛫ ᛁᚴᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ...]

[... ...sa * stain * ift... ... ...k * ika * iftiR ...]

... [ræi]sa stæin æft[iR] ... [o]k "Inga æftiR ...

... the stone raised in memory of ... and Inga in memory of ...

Danderyds skeppslag - Täby sn - Broby

... ...ᛋᛏᛁ ' ᚱᚢ... ... ᛫ ᚼᛁᛅ(ᛚ)... ... ᚼᛅᚾᛋ

... ...sti ' ru... ... * hia(l)... ... hans

... [ri]sti ru[naR] ... hial[pi] ... hans

... carved the runes ... may help ... his

Danderyds skeppslag - Täby sn - Fittja

[ᚴᚢᚦᛚᚢᚴ × ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚼᚢᛚᛘᛅ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚼᛅᚾ ᛫ ᛏᚬ ᛫ ᛅ ᛫ ᛚᛅᚾᚴ᛫ᛒᛅᚱᚦᛅ᛫ᛚᛅᚾᛏᛁ ×]

[kuþluk × lit * raisa * staina * at * hulma * sun * sin * han * to * a * lank*barþa*lanti ×]

"Guðlaug let ræisa stæina at "Holma, sun sinn. Hann do a "Langbarðalandi.

Guðlaug had the stones raised in memory of Holmi, her son. He died in Lombardy.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Fällbro

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᛁᚴᛁᚡᛅᛋᛏᚱ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚢᚴ ' ᛒᚱᚬ ' ᚴᚽᚱᛅ ' ᚽᚡᛏᛁᛦ ' ᛁᛅᚱᛚᛅᛒᛅᚴᛅ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋ[ᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᛋᚢᚾ ' ᛁᚬ]ᚱᚢᚾᛅ ' ᚢᚴ ' ᚴᚽᛏᛁᛚᛅᚢ ᛚᛁᛏ ' ᛅᛏ ' ᛒᚬᚾᛏᛅ ' ᛋᛁᚾ ᚤᛒᛁᚱ ᚱᛁᛋᛏᛁ

ikifastr ' lit ' raisa ' stain * uk ' bro ' kera ' eftiR ' iarlabaka ' faþur ' s[in ' uk ' sun ' io]runa ' uk ' ketilau lit ' at ' bonta ' sin ybir risti

"Ingifastr let ræisa stæin ok bro gæra æftiR "Iarlabanka, faður sinn ok sun "IorunaR, ok "Kætiløy let at bonda sinn. "ØpiR risti.

Ingifastr had the stone raised and the bridge made in memory of Jarlabanki, his father, Jórunnr's son. And Ketiley had (it raised/made) in memory of her husbandman. Œpir carved.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Hagby

Runes written on berghäll. Date: V

× ᛁᚢᚱᚢᚾ × ᛚᛁᛏ × ᚴᛁᛅᚱᛅ ×× ᛒᚱᚬᛅᛦ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛒᚬᛅᚾᛏᛅ ×× ᛋᚽᚾ ×× ᛅᚢᚴ ×× ᚼᚽᚾᛘᛁᚾᚴᚱ × ᛅᚢᚴ × ᛁᛅᚱᛚᛅᛒᛅᚾᚴᛁ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛁᚾᚴ[ᛁ]ᚡᛅᛋᛏ × ᚽᛋᛏᚱᛁᚦ × ᛁᚡᛏᛦ × ᛁᚾᚴᚢᛅᚱ × ᛅᛚᚴᚬᚦᛅᚾ × ᛏᚱᚽᚾᚴ

× iurun × lit × kiara ×× broaR × iftiR × boanta ×× sen ×× auk ×× henminkr × auk × iarlabanki × eftiR × ink[i]fast × estriþ × iftR × inkuar × alkoþan × trenk

"Iorun let gærva broaR æftiR boanda senn ok "HæmingR ok "Iarlabanki æftiR "Ingifast, "Æstrið æftiR "Ingvar, allgoðan dræng.

Jórunnr had the bridges made in memory of her husbandman; and Hemingr and Jarlabanki in memory of Ingifastr; Ástríðr in memory of Ingvarr, an excellent valiant man.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Hagby

Runes written on berghäll. Date: V

᛭ ᚴᛅᛘᛅᛚ × ᛅᚢᚴ × ᚦᚢᚱᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᛅᚢᚴ × ᚦᚢᚱᚼᛁᛚᛋ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛋᛏᛅ × ᚱᚢᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛒᛁᛅᚱᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛁᛋᚾᚾ × ᛅᚢᚴ ᛭ ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛁᛋᛁᚴᛅᛏ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛁᛋ- ᛅᚢᚴ × ᚼᚢᛚᛘᚡᚱᛁᛦ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ

+ kamal × auk × þurstain + auk × þurhils × litu × rista × runa × iftiR × biarn × faþur isnn × auk + iftiR × isikat × bruþur is- auk × hulmfriR iftiR buanta sin

"Gamall ok "Þorstæinn ok "Þorgils letu rista runaR æftiR "Biorn, faður sinn, ok æftiR "Sighvat, broður si[nn], ok "Holmfriðr æftiR boanda sinn.

Gamall and Þorsteinn and Þorgísl had the runes carved in memory of Bjôrn, their father and in memory of Sighvatr, their brother; and Holmfríðr in memory of her husbandman.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Hagby, Brohammaren

Runes written on berghäll. Date: V

ᚦᚢᚱᚴᚽᛚ × ᛅᚢᚴ × ᚡᚢᛚᚢᚼᛁ × ᛚᛁᛏᚢ × ᛅᚼᚴᚢᛅ × ᚽᛚᛁ ' ᚦᛁᛋᛅ × ᛅᚢᚴ × ᛒᚱᚢ ᚴᛁᛅ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᚽᚾ × ᚢᛚᛅᚤᛁᚡᚱ ᛁᛅᚴ

þurkel × auk × fuluhi × litu × ahkua × eli ' þisa × auk × bru kia * eftiR stain × faþur sen × ulayifr iak

"Þorkell ok "Fullugi letu haggva hælli þessa ok bro gærva æftiR "Stæin, faður senn. "OlæifR hiogg.

Þorkell and Fullugi had this rock-slab cut and the bridge made in memory of Steinn, their father. Óleifr cut.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Hagby, Brohammaren

Runes written on berghäll. Date: V

ᛁᚾᚴᛁᛒᚽᚱᚼ ᛚᛁᛏ ' ᚼᛅᚴᛅ ' ᚼᚽᛚᛁ ' ᚢᚴ ' ᛒᚱᚬ ᚴᛅᚱᛅ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᚼᚬᛚᛘᛋᛏᛅᛁᚾ ' (ᛒ)ᚢᛅᚾᛏᛅ ' ᛋᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᚦᚬᚱᛋᛏᛅᛁ- ' ᛋᚬᚾ ᛋᛁᚾ ᚦᚢᛋᛏᛅᛁᚾᛋ ' ᛋᚬᚾᛅ ÷ ᛋᛁᚾ

inkiberh lit ' haka ' heli ' uk ' bro kara ' iftiR ' holmstain ' (b)uanta ' sin ' uk ' iftiR ' þorstai- ' son sin þustains ' sona ÷ sin

"Ingibiorg let haggva hælli ok bro gærva æftiR "Holmstæin, boanda sinn, ok æftiR "Þorstæi[n], son sinn. "Þorstæins, sonaR sins.

Ingibjôrg had the rock-slab cut and the bridge made in memory of Holmsteinn, her husbandman and in memory of Þorsteinn, her son. Þorsteinn's, her son's.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Hagby, Sparingsberg

-(ᚢ)(ᚱ)(ᚢ)(ᚾ) ...(ᛏ)(ᚱ)... ᚦᛅᛦ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚼᛅᚴᚢᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ × --ᛏᛁ- × ᛁᛅᚴᛁᚡ... -ᚢᚴ ᛭ ᛁᚾᚴᚢᛅᚱ

-(u)(r)(u)(n) ...(t)(r)... þaR × litu × hakua × staina × --ti- × iakif... -uk + inkuar

"[I]orunn ... þaR letu haggva stæina [æf]ti[R] "Ingif[ast] ok "Ingvar.

Jórunnr ... they had the stones cut in memory of Ingifastr and Ingvarr.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Hagby, Sparingsberg

× ᛁᚾᚴᛁᚡᛅᛋᛏᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛋᛏᛅ × ᚱᚢᚾᛅᛦ ᚦᛁᛋᛅᛦ × ᛅᚡᛏᛁᛦ × ᚱᛅᚼᚾᚡᚱᛁᚦᛁ × ᚴᚢᛁᚾᚢ × ᛋᛁᚾᛅ × ᛅᚢᚴ × -[ᛘ-](ᚾ)ᚴᚱ × ᛅᚡᛏᛁᛦ × ᛘᚢᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾᛅ

× inkifastr × lit × rista × runaR þisaR × aftiR × rahnfriþi × kuinu × sina × auk × -[m-](n)kr × aftiR × muþur × sina

"Ingifastr let rista runaR þessaR æftiR "Ragnfriði, kvinnu sina, ok "[Hæ]m[i]ngR æftiR moður sina.

Ingifastr had these runes carved in memory of Ragnfríðr, his wife; and Hemingr in memory of his mother.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Hagby

[ᛁᛅᚱᛚᛅᛒᛅᚴᛁ × ᛚᛁᛏ × -... ...ᛏᛅᛁᚾ × ᛅᛏ ᛫ ᛋᛁᛅᛚᚡᛅᚾ ᛫ ᛋᛁᚴ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛒᚱᛅᚢᛏ ᚱᚢᚦᛁᛅ]

[iarlabaki × lit × -... ...tain × at * sialfan * sik * auk * braut ruþia]

"Iarlabanki let ... [s]tæin at sialfan sik ok braut ryðia.

Jarlabanki had ... the stone in memory of himself and cleared a path.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Karby

[᛫ ᛁᛅᚱᛚᛅ᛫ᛒ]ᛅᚴᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚡᛅᛋᛏᚢᛁ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᚡᛏᛁᛦ [᛫ ᛋᚢᛅᛁᚾ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ]

[* iarla*b]aki * auk * fastui * litu * raisa * stina * aftiR [* suain * sun * sin]

"Iarlabanki ok "Fastvi letu ræisa stæina æftiR "Svæin, sun sinn.

Jarlabanki and Fastvé had the stones raised in memory of Sveinn, their son.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Karby

× ᚦᚢᚱᛒᛁᛅᚱᚾ × ᚢᚴ × ᛁᚴᛁᚦᚢᚱᛅ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛁᛋᛏ[ᛅᛁ]ᚾ × ᚦᛁᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛁᚴᚢᛚ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᚢᚴ × ᛁᚱᛁᚾᚢᛁ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ × ᚢᚴ ᛅᚡᛏᛁ(ᛦ) ---

× þurbiarn × uk × ikiþura × litu × raisa × ist[ai]n × þina × iftiR × ikul × faþur sin × uk × irinui × iftiR × buanta sin × uk afti(R) ---

"Þorbiorn ok "Ingiþora letu ræisa stæin þenna æftiR "Igul, faður sinn, ok "Ærinvi æftiR boanda sinn ok æftiR ...

Þorbjôrn and Ingiþóra had this stone raised in memory of Ígull, their father; and Erinvé in memory of her husbandman and in memory of ...

Danderyds skeppslag - Täby sn - Lissby

× ᚼᚢᛚᛘᚡᚱᛁᛦ × -ᛁᛏ --ᛁᛋᛅ × ᛁᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ᛁᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛁᛋᛁᚴᛅᛏ (ᛋ)ᚢᚾ ᛁᛋᛁᚾ ×

× hulmfriR × -it --isa × istain × þina × iftiR × biarn × buanta isin × auk × iftiR × isikat (s)un isin ×

"Holmfriðr [l]et [ræ]isa stæin þenna æftiR "Biorn, boanda sinn, ok æftiR "Sighvat, sun sinn.

Holmfríðr had this stone raised in memory of Bjôrn, her husbandman and in memory of Sighvatr, her son.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Lissby

...[(ᚢ)](ᛅ)ᛁ- × [(ᛅ)]ᚢᚴ × ᚢᛚᚡ- ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁ-(ᛅ) × ᚽ(ᚡ)ᛏᛁᛦ × ᚼᛚᚡᛏᛅᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚴᚢᚾᛅᚱ × ᛒᚱᚤᚦᚱ × ᛋᛁᚾᛅ × ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᛅᚾᛏᛅᚦᚢᛋ × ᛅᚢᛋᛏ... ...(ᚢ)ᛘ

...[(u)](a)i- × [(a)]uk × ulf- litu × raisa × stai-(a) × e(f)tiR × hlftan * auk * eftiR × kunar × bryþr × sina × þaiR * antaþus × aust... ...(u)m

"[S]væi[nn] ok "Ulf[R] letu ræisa stæi[n]a æftiR "Halfdan ok æftiR "Gunnar, brøðr sina. ÞæiR ændaðus aust[r] ...

Sveinn and Ulfr had the stones raised in memory of Halfdan and in memory of Gunnarr, their brothers. They met their end in the east ...

Danderyds skeppslag - Täby sn - Lissby

[ᚦ(ᚬ)]...ᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁ... ... ...ᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᛅᚢᚴ × ᛅᛏ × (ᚴ)ᛅᛁᛦᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛒᚱᚢᚦ- ... ...ᛁ(ᛦ) ᛫ (ᛏ)ᚬ ᛅ(ᚢ)ᛋ... ×

[þ(o)]...r × lit × rai... ... ...fast * auk × at × (k)aiRbiarn × bruþ- ... ...i(R) * (t)o a(u)s... ×

"... let ræi[sa] ... "...fast ok at "GæiRbiorn, brøð[r] ... [þæ]iR dou aus[tr].

... had raised ... ...-fastr and in memory of Geirbjôrn, (their) brothers ... They died in the east.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Lissby

...ᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚢᛚᚡᚱ ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁ(ᛋ)(ᛅ) ᛋᛏᛅ... ... ... ...ᚾᛅ × ᚦᛅᛁᛦ × ᚢᛅᚱᚢ × ᛋᚢᚾᛁᛦ × ᛅᚱᚾᛅᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚱᛅᚴᚾᚡᚱᛁᚦᛅᚱ ×

...n × auk × ulfr litu × rai(s)(a) sta... ... ... ...na × þaiR × uaru × suniR × arnar × auk × raknfriþar ×

"[Svæi]nn ok "UlfR letu ræisa stæ[ina æftiR brøðr si]na. ÞæiR vaRu syniR "ArnaR ok "RagnfriðaR.

Sveinn and Ulfr had the stones raised in memory of their brothers. They were the sons of Ôrn and Ragnfríðr.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Lissby

× (ᚼ)-ᛚᛘᛁ × ᛚᛁᛏ × ...

× (h)-lmi × lit × ...

"H[o]lmi let ...

Holmi had ...

Danderyds skeppslag - Täby sn - Löttinge

[ᚴᛅᛚᚢᚴᛦ ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᚾ ᚦᛁᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛦ × ᛋᛁᛒᛅ ᛒᚬᛅᚾᛏᛅ ᛋᚾ × ᚴᚬᚽᛋ... ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᚼᛅᚾ ᚡᛅᛚ ...ᚴᚽᚦᚡᚱ]

[kalukR lit × risa × stn þina × iftR × siba boanta sn × koes... faþur * sin han fal ...keþfr]

"KarlungR(?) let ræisa stæin þenna æftiR "Sibba, boanda sinn ... faður sinn. Hann fioll ...

Kôrlungr had this stone raised in memory of Sibbi, his husbandman ... his father. He fell ...

Danderyds skeppslag - Täby sn - Löttinge

Runes written on runsten. Date: V

[× ᚴᛁᛋᛘᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚼᛁᛘᛁᚴᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛋ]ᛅ ᛫ [ᛋᛏᛅᛁᚾ] ᛅᚡᛏᛁᛦ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋ[ᛁᚾ × ᚼᛚᚡᛏᛅᚾ]

[× kismuntr * uk * himikr * litu ris]a * [stain] aftiR × faþur s[in × hlftan]

"Gismundr ok "HæmingR letu ræisa stæin æftiR faður sinn "Halfdan.

Gísmundr and Hemingr had the stone raised in memory of their father Halfdan.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Risbyle

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᚢᛚᚡᚴᛁᛏᛁᛚ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᛁ ᚢᚴ ᛭ ᚢᚾᛁ ᛭ ᚦᛁᛦ × ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᚼᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚢᛚᚡ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᚬᚾ ᛫ ᛒᚢᚴᛁ ᛫ ᛁ ᛋᚴᚢᛚ(ᚬ)ᛒᚱᛁ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᛁᛚᛒᛁ ᛫ ᚬᚾᛋ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛋᛅᛚᚢ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᛋᚦ ᛘᚢᚦᛁᛦ ᛫ ᛚᛁ ᛅᚾᚢᛘ ᛚᚢᛋ ᛫ ᚢᚴ ᛒᛅᚱᛅᛏᛁᛋ

ulfkitil * uk * kui uk + uni + þiR × litu * rhisa × stin þina * iftiR * ulf * faþur * sin * kuþan on * buki * i skul(o)bri * kuþ * ilbi * ons * at * uk * salu * uk * kusþ muþiR * li anum lus * uk baratis

"Ulfkætill ok "Gyi ok "Uni/"Unni þæiR letu ræisa stæin þenna æftiR "Ulf, faður sinn goðan. Hann byggi i "Skulhambri. "Guð hialpi hans and ok salu ok "Guðs moðiR, le hanum lius ok paradis.

Ulfketill and Gýi and Uni/Unni, they had this stone raised in memory of Ulfr, their good father. He lived in Skolhamarr. May God and God's mother help his spirit and soul; grant him light and paradise.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Risbyle

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᚢᛚᚡᛦ ᛫ ᛁᚢᚴ ᛁ ᛒᛅᚱᛋᛏᛅᛘ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚢᛚᚡ ᛫ ᛁ ᛋᚴᚢᛚᚬᛒᚱᛁ ᛫ ᛘᛅᚴ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛫ ᚢᛚᚡᚴᛁᛚ ᛚᛁᛏ ᛅᚴᚢᛅ

ulfR * iuk i barstam * iftiR * ulf * i skulobri * mak * sin * kuþan * ulfkil lit akua

"UlfR hiogg i "Baristam æftiR "Ulf i "Skulhambri, mag sinn goðan. "Ulfkell let haggva.

Ulfr of Báristaðir cut (the stone) in memory of Ulfr in Skolhamarr, his good kinsman-by-marriage. Ulfkell had (it) cut.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Skogberga

[ᚴᚱᛁᛘᛒᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᛅᚼᚴᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚢᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚢᛁᛋᛏᛅᛁᚾ ᚢᛚᛅᛁᚡᚱ ᛫ ᚼᚬᚴ]

[krimbr * lit * ahka * stain uftiR * faþur * sin * uistain ulaifr * hok]

"GrimbR let haggva stæin æftiR faður sinn "Vistæin. "OlæifR hiogg.

Grímr had the stone cut in memory of his father Vésteinn. Óleifr cut.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Såsta

Runes written on berghäll. Date: V

ᚴ=ᛚᛅᛘᛅᛚ ᛅᛋ=ᛅᚢᚴ=ᛅ ᚾ=ᛋᛅ=ᚢ=ᚴᛅᛁᚾ=ᚡᛅ ᛅᚢᚴ ᛭ ᚡᛅᚱᚢᛚᚡᚱ ᛭ ᛚᛁᛏᚢ ᛭ ᚱᛁᛋᛏᛅ × ᛁᛚᛁ ᛏᚡᛋ=ᛚ'ᚡᛦ ᛭ ᚦᚢᚱᛁ ᛭ ᛦ=ᚢᚡᛅ=ᚴᚦ=ᛅᚢ=ᛘᚱ=ᛅ ᛋ=ᛚᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚴᛅᛘᛅᛚ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚡᚢᛋᚱᛅ ᛋᛁᚾ ᚡ-ᛋᛏᚱ × ᛁᛅᛦᚴ

k=lamal as=auk=a n=sa=u=kain=fa auk + farulfr + litu + rista × ili tfs=l'fR + þuri + R=ufa=kþ=au=mr=a s=lin × auk × kamal × iftiR × fusra sin f-str × iaRk

"Gamall ok "Svæinn ok "FarulfR letu rista hælli æftiR "Þori, faður sinn, ok "Gamall æftiR fostra sinn. "...f[a]str hiogg.

Gamall and Sveinn and Farulfr had the rock-slab carved in memory of Þórir, their father; and Gamall in memory of his foster-father. ...-fastr cut.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Täby tä

Runes written on runsten, granit. Date: V

× ᛁᛅᚱᛚᛅᛒᛅᚴᛁ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚦᛁᛋᛅ × ᛅᛏ ᛋᛁᚴ × ᚴᚢᛁᚴᚢᛅᚾ ×× ᛅᚢᚴ ᛒᚱᚢ × ᚦᛁᛋᛅ × ᚴᛅᚱᚦᛁ × ᚡᚢᚱ ᚬᚾᛏ × ᛋᛁᚾᛅ × ᛅᚢᚴ ᛅᛁᚾ ᛅᛏᛁ × ᛅᛚᛅᚾ × ᛏᛅᛒᚢ × ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚬᚾᛏ ᚼᛅᚾᛋ

× iarlabaki × lit × raisa × stain × þisa × at sik × kuikuan ×× auk bru × þisa × karþi × fur ont × sina × auk ain ati × alan × tabu × kuþ hialbi ont hans

"Iarlabanki let ræisa stæina þessa at sik kvikvan, ok bro þessa gærði fyr and sina, ok æinn atti allan "Tæby. "Guð hialpi and hans.

Jarlabanki had these stones raised in memory of himself while alive, and made this bridge for his spirit, and (he) alone owned all of Tábýr. May God help his spirit.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Täby tä

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᛁᛅ[ᚱ]ᛚᛅᛒᛅᚴᛁ × ᛚᛁ- ---ᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ × ᚦᛁᛋᛅ × ᛅᛏ ᛋᛁᚴ × ᚴᚢᛁᚴᚢᛅᚾ × ᛅᚢᚴ ᛒᚱᚢ ᚦᛁᛋ(ᛅ) [× ᚴᛅᚱᚦᛁ ᚡᚢᚱ ᚬᚾᛏ ×] ᛋᛁ-- --- × ᛅᛏᛁ ᛭ (ᛅ)ᛚᛅᚾ × ᛏᛅᛒᚢ ᛭

ia[r]labaki × li- ---sa × staina × þisa × at sik × kuikuan × auk bru þis(a) [× karþi fur ont ×] si-- --- × ati + (a)lan × tabu +

"Iarlabanki le[t ræi]sa stæina þessa at sik kvikvan, ok bro þessa gærði fyr and si[na ...] atti allan "Tæby.

Jarlabanki had these stones raised in memory of himself while alive, and made this bridge for his spirit ... owned all of Tábýr.

Danderyds skeppslag - Ö. Ryds sn - Ö. Ryds k:a

ᚴᚢ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛋᛅ ᛫ ᚴᚢᚦᛚᛅᚢᚼ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛘᛁᚢᚴ ᛫ ᚾᚢᛏᛅᚾ ᛫ ᛏᚱᛁᚴ ᛫ ᛘᛁᚱᚴᛁ ᛫ ᚦᛁᛋᛅ ᛫ ᛅᚾ ᛁᛏ ᛫ ᛋᛁᚼᚢᛅᛋᛏᚱ ᛫

ku lit * rasa * kuþlauh * iftiR * sun * miuk * nutan * trik * mirki * þisa * an it * sihuastr *

"Gyi let ræisa [ok] "Guðlaug æftiR sun [sinn], miok nytan dræng, mærki þessa. Hann het "Sigfastr.

Gýi and Guðlaug had these landmarks raised in memory of their son, a very capable valiant man. He was called Sigfastr.

Danderyds skeppslag - Ö. Ryds sn - Ö. Ryds k:a

× ᛅᛋᚢᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛅ[ᛏ] × ᚴᚢᚾᛅ × ᛘᛅᚴ ᛫ ᛋᛁᚾ × ᚼᛅᚾ × ᚢᛅᛋ × ᛒᚱᚬᚦᛁᛦ × ᚴᚢᚦᛚᛅᚢᚴᛅᛦ × ᚡᚬᛏᚱ × ᚱᛁᛋᛏᛁ × ᚱᚢᚾᛅᛦ × ᚦᛅᛋᛁ ×

× asur × lit × raisa × stain × a[t] × kuna × mak * sin × han × uas × broþiR × kuþlaukaR × fotr × risti × runaR × þasi ×

"Assurr let ræisa stæin at "Gunna, mag sinn. Hann vas broðiR "GuðlaugaR. "Fotr risti runaR þessi.

Ôzurr had the stone raised in memory of Gunni, his kinsman-by-marriage. He was Guðlaug's brother. Fótr carved these runes.

Danderyds skeppslag - Ö. Ryds sn - Björkeby

[ᚼᚢ=ᛚᛘᛋᛏᛁᚾ ' ᚱᛅᚾᚡᛅᛋᛏᚱ ' ᛅᚤᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛅᚴᚢᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚡᛅᛋᛏᛅ ' ᛚᚢᛋᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ -- ᚦᚬᚱᚢ ᚤᛒᛁᛦ ᛫ ᛁᛅᚴ]

[hu=lmstin ' ranfastr ' aystin * litu akua ' stain * at * fasta ' lusa * sin * -- þoru ybiR * iak]

"Holmstæinn, "Ragnfastr, "Øystæinn letu haggva stæin at "Fasta, løysa(?) sinn [ok] "Þoru. "ØpiR hiogg.

Holmsteinn, Ragnfastr (and) Eysteinn had the stone cut in memory of Fasti, their and Þóra's freedman. Œpir cut.

Danderyds skeppslag - Ö. Ryds sn - Bogesund

[᛬ ᚴᚢᚾᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᛋ(ᛅ) ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏ-- ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚼᚢᛅᛚᚡ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛅᚴᚾ- -ᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛅᚾ ... ...ᛅᚢᚦᚱ ᛫ ᛁ ᛅᚴᚱᚢ ᛫ ᛅ- -ᛦ ᛫ ᚴᚱᛅᚡᛁᚾ ᛫ ᛁ ᛫ ᚴᛁᚱᛁᚴᛁᚢ᛫ᚴᛅᚱᚦᛁ ᛫ ᚡᛅᛋᛏᚢᛚᚡᛦ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᛫ ᚴᚢᛁᚾ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾᚼᛅᛚ ᚦᛁᛋᛅ ᛫]

[: kuni * auk * as(a) * litu * raisa * st-- þina * auk * hualf * iftiR * akn- -un sin an ... ...auþr * i akru * a- -R * krafin * i * kirikiu*karþi * fastulfR * risti * runaR * kuin * raisti * stainhal þisa *]

"Gunni ok "Asa letu ræisa st[æin] þenna ok hvalf æftiR "Øyn[d, s]un sinn. Hann [varð d]auðr i "Æikrøy(?). Ha[nn e]R grafinn i kirkiugarði. "FastulfR risti runaR. "Gunni ræisti stæinhall þessa.

Gunni and Ása had this stone and the vault raised in memory of Eyndr, their son. He died in Eikrey(?). He is buried in the churchyard. Fastulfr carved the runes. Gunni raised this stone rock-slab.

Danderyds skeppslag - Ö. Ryds sn - Söderby

ᚴᚢᚾᛁ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᛅᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁ-ᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛅᚢᚾᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛁᚡ(ᛏ)(ᛁ)- ᛫ ᛋ(ᛁ)(ᚴ) ᛫ ᛋᛁᛅᛚᚡᛅᚾ ᛫ ᚡᛅᛋᛏᛁ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢᚾᛅᛦ

kuni * lit * akua * stain * þi-a * iftiR * aunt * sun * sin * kuþan * auk * if(t)(i)- * s(i)(k) * sialfan * fasti risti runaR

"Gunni let haggva stæin þe[nn]a æftiR "Øynd, sun sinn goðan, ok æfti[R] sik sialfan. "Fasti risti runaR.

Gunni had this stone cut in memory of Eyndr, his good son, and in memory of himself. Fasti carved the runes.

Värmdö skeppslag - Värmdö sn - Väsby

[ᛋ]ᚴᛅᛚᛁ ' ᛅᚢᚴ ' ᛋᛁᛒᛁ ' ᚢᚴ ' ᛚᛁᚡᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁ[ᚾ ' ᛁᚡᛏ]ᛁᛦ ' ᛅᚾᚢᛁᛏ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᛁᚾ ' ᚴᛁᛚᛅᚢᚴ ' ᛅᛏ ' ᛒᚬᚾᛏᛅ ' ᛋᛁᚾ

[s]kali ' auk ' sibi ' uk ' lifstain ' litu ' raisa ' stai[n ' ift]iR ' anuit ' faþur ' sin ' in ' kilauk ' at ' bonta ' sin

"Skalli ok "Sibbi ok "Lifstæinn letu ræisa stæin æftiR "Andvett(?), faður sinn, en "Gillaug at bonda sinn.

Skalli and Sibbi and Lífsteinn had the stone raised in memory of Andvéttr(?), their father; and Gillaug in memory of her husbandman.

Åkers skeppslag - Österåkers sn - Österåkers k:a

[ᚬᚴᛅ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛋᚢᛁᚾ ᛭ ᛅᚢᚴ × ᛋᛁᚡᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛚᛁᛏᚢ × ᛋᛏᛅᛁᚾ ...ᛅ... ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚴᚢᛁᚴ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅᚾ ᚢ-ᚱ ᛫ ᛒᚱᚢᚦᚱᚢ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᚴᛅᚢᚴᛁ ᚴᛅᚢᚦᚢᛦ]

[oka * uk * suin + auk × sifstain × litu × stain ...a... iftiR × kuik bruþur sin * an u-r * bruþru faþur kauki kauþuR]

" ok "Svæinn ok "Sigstæinn(?) letu stæin ... æftiR "Kvik, broður sinn. Hann v[a]R .

... and Sveinn and Sigsteinn(?) had the stone ... in memory of Kvikr, their brother. He was ... ... ... ...

Åkers skeppslag - Österåkers sn - Berga

[× ᚴᛅᛁᛦᛏᛁᛅᚱᚡᚱ ' ᛅᚢᚴ ' ᚦᚬᚱᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᛅᚢᚴ ' ᚦᚢᚱᛘᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛅᚽᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ]

[× kaiRtiarfr ' auk ' þorbiarn ' auk ' þurmuntr * raistu * stin * at * aebiarn * faþur sin]

"GæiRdiarfR ok "Þorbiorn ok "Þormundr ræistu stæin at "Æibiorn, faður sinn.

Geirdjarfr and Þorbjôrn and Þormundr raised the stone in memory of Eibjôrn, their father.

Åkers skeppslag - Roslagskulla sn - Stav

× ᛁᚾᚴᛁᚢ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛅᛏ × ᚴᚽᚱᚦᛅᚱ × ᚡ... ... ᛋᛁᚾ × ᚦᛅᛁᛦ × ᛏᛅᚾ × ᚢᛅᛦᚢ × ᛋᚢᚾᛁᛦ × ᚴᚢᛚᛋ(ᚢ)--ᚾᛋ × ᚡᚬᛏᚱ × ᚱᛁᛋᛏᛁ × ᚱᚢᚾᛅᛦ ×

× inkiu × lit × raisa × stain × at × kerþar × f... ... sin × þaiR × tan × uaRu × suniR × kuls(u)--ns × fotr × risti × runaR ×

"Ingiøy let ræisa stæin at "Gærðar, f[aður] ... sinn. ÞæiR "Dan vaRu syniR "Kulsv[æi]ns. "Fotr risti runaR.

Ingiey had the stone raised in memory of Gerðarr, her ... father. ... Danr, they were Kolsveinn's sons. Fótr carved the runes.

Åkers skeppslag - Riala sn - Riala k:a

Runes written on runsten, sandsten. Date: V

ᛁᚬᛅᚾ ' ᚢᚴ ᛚᛁᚡᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅ... ...ᛅ- ' ᚼ-... (ᚡ)ᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ᚤᛒᛁᚱ ' ᚱᛁᛋᛏ

ioan ' uk lifstain ' litu ' raisa ' sta... ...a- ' h-... (f)aþur ' sin ybir ' rist

"Ioan ok "Lifstæinn letu ræisa stæ[in] ... "... faður sinn. "ØpiR risti.

Jóhan and Lífsteinn had the stone raised ... ... their father. Œpir carved.

Vallentuna hd - Össeby-Garns sn - Össeby-Garns k:a

᛭ ᛋᛁᚼᛅᛏᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛭ ᚦᚢᚱᛒᛁᚬᚱᚾ ᛭ ᚢᚴ ᛫ ᚦᚢᚱᚴᚱᛁ(ᛘ) ᛭ ᚢᚴ ᛫ ᚽᚱᛁᚾᛘᚬᚾᛏᚱ '× ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᚽᛁᛋᚾ ᛭ ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛭ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᛁᚾ ᛭ ᛋᛁᚴᛋᛏᚾᛁᚾ ᛭ ᚼᚾ ᛏᚬ ᛁ ᚢᛁᛒ(ᚢ)(ᚱ)ᚴᚢᛘ

+ sihatr * uk + þurbiorn + uk * þurkri(m) + uk * erinmontr '× litu × reisn + stein + aftiR + broþur + sin + sikstnin + hn to i uib(u)(r)kum

"Sighvatr ok "Þorbiorn ok "ÞorgrimR ok "Ærinmundr letu ræisa stæin æftiR broður sinn "Sigstæin. Hann do i "Viborgum.

Sighvatr and Þorbjôrn and Þorgrímr and Erinmundr had the stone raised in memory of their brother Sigsteinn. He died in Véborg.

Vallentuna hd - Össeby-Garns sn - Össeby-Garns k:a

ᛅᛋᚴᚢᛏᚱ ' ᚢᚴ ' ᛋᚢᛅᛁᚾ ' ᛁᚴᛁᚡᛅᛋᛏᚱ ' ᚢᚴ ' ᛁᚴᛁᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᚢᚴ ' ᛏᚢᛏᚱ ' ... ...ᛅᛁᚾ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᚽᛋᛏ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᛁᚾ ' ᚢᛒᛁᛦ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ ' ᚱᚢᚾ

askutr ' uk ' suain ' ikifastr ' uk ' ikibiarn ' uk ' tutr ' ... ...ain ' iftiR ' est ' faþur ' sin ' in ' ubiR ' risti ' run

"Asgautr ok "Svæinn, "Ingifastr ok "Ingibiorn ok døtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]æin æftiR "Æist, faður sinn. En "ØpiR risti runaR.

Ásgautr and Sveinn (and) Ingifastr and Ingibjôrn and the daughters(?)/Dyntr(?) ... the stone in memory of Eistr, their father. And Œpir carved the runes.

Vallentuna hd - Össeby-Garns sn - Össeby-Garns k:a

[...-ᚴᚢᛏᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛁᚴᛁᚡᛅ...] ... [ᛚᛁᛏ]ᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ ' [ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ...] ...ᛁᚱ... [...ᛅᛋᚾᛏᚱ...]

[...-kuti * auk * ikifa...] ... [lit]u × raisa ' [stain * iftiR ...] ...ir... [...asntr...]

"...guti ok "Ingifa[str] ... letu ræisa stæin æftiR ... ... ...

...-goti and Ingifastr ... had the stone raised in memory of ... ... ...

Vallentuna hd - Össeby-Garns sn - Össeby ödekyrka

ᛁᛅᛦ ' ᛚᛁᚴᚱ ' ᚼᚢᛋᚴᛅᚱᛚ

iaR ' likr ' huskarl

Hiar liggR "Huskarl.

Here lies Húskarl.

Vallentuna hd - Össeby-Garns sn - Gillberga

ᛏᚱᛅᚾᛁ × ᚢᚴ × ᚬᛋᛒᛁᛅᚱᚾ ᚦᛁᛦ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛁᛅᚱᚴᛁᛦ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚴᚢᚦᛅᚾ

trani × uk × osbiarn þiR litu risa × stin × þina iftiR × iarkiR faþur sin kuþan

"Trani ok "Asbiorn þæiR letu ræisa stæin þenna æftiR "IargæiR, faður sinn goðan.

Trani and Ásbjôrn, they had this stone raised in memory of Jargeirr, their good father.

Vallentuna hd - Össeby-Garns sn - L. Karby

[ᚡᚱᚢᛋᛏᛁᚾ × ᚢᚴ × ᚴᛅᛏᛁ × ᛁ × ᚴᚢᛚᛁᚴᛁ × ᚦᛁᛦ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᛅᚾᛅ × ᚢᚴ × ᛒᛁᚱᛋᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚴᚢᛁᚴᛒᛁᛅᚱᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ]

[frustin × uk × kati × i × kuliki × þiR × litu × risa × stin × þana × uk × birsa × iftiR × kuikbiarn × faþur sin]

"Frøystæinn ok "Kati i "Kølingi þæiR letu ræisa stæin þenna, ok "Bersa/"Birsa, æftiR "Kvigbiorn, faður sinn.

Freysteinn and Káti of Kœlingi and Bersa/Birsa, they had this stone raised in memory of Kvígbjôrn, their father.

Vallentuna hd - Össeby-Garns sn - Kumla

× ᚡᛅᛋᛏᛒᛁᚢᚱᚾ × ᛚᛁᛏ ᚱᛁᛏᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛘᛁᚾᛏᛁᛚ × ᚡᛅᚦᚢᚱᛦ ᛋᛁᚾ

× fastbiurn × lit rita × stain × iftiR mintil × faþurR sin

"Fastbiorn let retta stæin æftiR "Myndil, faður sinn.

Fastbjôrn had the stone erected in memory of Myndill, his father.

Vallentuna hd - Össeby-Garns sn - Svista

ᚴᚢᚾᚬ ᛅᚢᚴ ᛁᚾᚴᛁᛅᛚᛏᚱ ᛁᛚᚢᚼᛁ ᚦᚬᚼ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᛅᛒᛏᛁᛦ ᛋᛁᚼᚡᛅᛋᛏᛅ ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ᚴᚢ-ᚢ

kuno auk inkialtr iluhi þoh litu ritu rita stin abtiR sihfasta buanta ku-u

"Gunna ok "Ingialdr, "Illugi, þau letu rettu retta stæin æptiR "Sigfasta, boanda "Gu[nn]u.

Gunna and Ingjaldr (and) Illugi, they had the stone erected in memory of Sigfasti, Gunna's husbandman.

Vallentuna hd - Össeby-Garns sn - Väsby

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᛅᛚ|ᛁ| |ᛚ|ᛁᛏ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ| |ᚬᚡᛏᛁᛦ ᛋᛁᚴ ᛋᛁᛅᛚᚡᛅᚾ ' ᚼᚬᚾ ᛏᚢᚴ| |ᚴᚾᚢᛏᛋ ᚴᛁᛅᛚᛏ ᛅ| |ᛅᚾᚴᛚᛅᚾᛏᛁ ' ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᚾᛋ ᛅᚾᛏ

al|i| |l|it raisa stain þino| |oftiR sik sialfan ' hon tuk| |knuts kialt a| |anklanti ' kuþ hialbi hons ant

"Ali/"Alli let ræisa stæin þenna æftiR sik sialfan. Hann tok "Knuts giald a "Ænglandi. "Guð hialpi hans and.

Áli/Alli had this stone raised in memory of himself. He took Knútr's payment in England. May God help his spirit.

Vallentuna hd - Össeby-Garns sn - Åby

...- ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛅᚡᛏᛦ ' ᚴᚽᛏᛁᛚᛘᚢᚾᛏ ' ᚢᚴ ' ᛅᚡᛏᛦ ' ᚬᛚᛅᚡ ' ᛋᚢᚾ -...

...- lit * raisa ' stain ' aftR ' ketilmunt ' uk ' aftR ' olaf ' sun -...

... let ræisa stæin æftiR "Kætilmund ok æftiR "Olaf, sun(?) ...

... had the stone raised in memory of Ketilmundr and in memory of Ólafr(?), son ...

Vallentuna hd - Vada sn - Stora Benhamra

× ᚡᛁᚾᚢᛁᚦᚱ × ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᚦᚢᚱᚦᚱ × ᚦᛁᛅᛚᚡᛅ × ᛋᚢᚾ × ᚴᚢᚦ ᚼᛅᛚᛒᛁ × ᛅᛏ × ᚼᚾᛋ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᛋ × ᛘᚢᚦᛁᛦ × ᚼᚾ × ᚴ×ᚱᚦᛁ ᛒᚱᚢ × ᛅᛏ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛅᚢᚴ ᚬᛋᛅ ᛘᚢᚦᛁᛦ ᚦᛁᛦᛅ

× finuiþr × risti stin þina × iftiR × bruþur sin × þurþr × þialfa × sun × kuþ halbi × at × hns × auk × kus × muþiR × hn × k×rþi bru × at bruþur sin auk osa muþiR þiRa

"Finnviðr ræisti stæin þenna æftiR broður sinn, "Þorðr, "Þialfa sun. "Guð hialpi and hans ok "Guðs moðiR. Hann gærði bro at broður sinn, ok "Asa, moðiR þæiRa.

Finnviðr raised this stone in memory of his brother Þórðr, Þjalfi's son. May God and God's mother help his spirit. He made the bridge in memory of his brother and (so did) Ása, their mother.

Vallentuna hd - Angarns sn - Angarns k:a

᛫ ᚦᛁᛅᚵᚾ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᛏᛁᚱᚡᛦ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛋᚢᚾᛅᛏᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚦᚢᚱᚢᛚᚡ ᛫ ᚦᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛏᚢᚴᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚬᚾ ᛫ ᚡᚢᚱᛋ ᛫ ᚢᛏ ᛁ ᛫ ᚴᚱᛁᚴᚢᛘ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᛁᛅᛚᛒᛁ ᚬᛏ ᛅᚾᛋ ᛫ ᚬᛏ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛋᛅᛚᚢ

* þiagn * uk * kutirfR * uk * sunatr * uk * þurulf * þiR * litu * risa * stin * þina * iftiR * tuka * faþur * sin * on * furs * ut i * krikum * kuþ * ialbi ot ans * ot * uk * salu

"Þiagn ok "GautdiarfR(?) ok "Sunnhvatr(?) ok "ÞorulfR þæiR letu ræisa stæin þenna æftiR "Toka, faður sinn. Hann fors ut i "Grikkium. "Guð hialpi and hans, and ok salu.

Þegn and Gautdjarfr(?) and Sunnhvatr(?) and Þórulfr, they had this stone raised in memory of Tóki, their father. He perished abroad in Greece. May God help his spirit, spirit and soul.

Vallentuna hd - Angarns sn - Angarns k:a

× ᚬᚱᛁᚴᛁᛅ × ᛅᚢᚴ × ᛁᚴᚢᛚ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ... ...ᛒᛁᚢᚱᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ×

× orikia × auk × ikul × litu × raisa × stain × ... ...biurn × faþur sin ×

"Orøkia ok "Igull letu ræisa stæin ... "...biorn, faður sinn.

Órœkja and Ígull had the stone raised ... ...-bjôrn, their father.

Vallentuna hd - Angarns sn - Angarns k:a

ᛅᛚᛁ ᛚᛁᛏ -... ...-(ᛁ)ᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ' ᚢᛚᚡ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᚡᚱᛅᛁᚴᛁᚱᚦᛅᛦ ' ᛁ ᚢᛁᛋᛒᛁ ' ᚱᛁᛏ ᛁᛋ ᚱᛁᛋᛏᛁᛏ

ali lit -... ...-(i)n þino ' aftiR ' ulf sun sin ' faþur ' fraikirþaR ' i uisbi ' rit is ristit

"Ali/"Alli let [ræisa st]æin þenna æftiR "Ulf, sun sinn, faður "FrøygærðaR i "Vesby. Rett es ristit.

Áli/Alli had this stone raised in memory of Ulfr, his son, Freygerðr in Vestbyr's father. (This) is carved rightly.

Vallentuna hd - Angarns sn - Angarns k:a

ᛒᛁᚢᚱᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚢᛁᚴᚢᚾᛏᚱ × ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛋᚢᛁᚾ × ᚡᚬᛋᛏᚱᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ

biurn × auk × uikuntr × litu raisa × stin × eftiR × suin × fostrsun × sin

"Biorn ok "Vigunnr letu ræisa stæin æftiR "Svæin, fostrsun sinn.

Bjôrn and Végunnr had the stone raised in memory of Sveinn, their foster-son.

Vallentuna hd - Angarns sn - Angarns k:a

[... ...ᛁᛏᚢ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᛅ ᚼᚴᚢᚾ ᚡ...]

[... ...itu * staia hkun f...]

... [l]etu stæin haggva ...

... had the stone cut ...

Vallentuna hd - Angarns sn - Råcksta

ᚢᛚᚡᚱ ' ᛅᚢᚴ ' ᚦᚢᚱᛘᚬᚾᛏᚱ ' ᛅᚢᚴ ' ᚴᛅᛘᛅᛚ ' ᛚᛅᛏᛅ ' ᚱᚽᛁᛋ(ᛅ) ᚦᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛁᚾᛅ ' ᚦᛅᚱ ᛭ ᚽᚡᛏᛦ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ '

ulfr ' auk ' þurmontr ' auk ' kamal ' lata ' reis(a) þisa ' stina ' þar + eftR ' faþur ' sin '

"UlfR ok "Þormundr ok "Gamall lata ræisa þessa stæina þar æftiR faður sinn.

Ulfr and Þormundr and Gamall have raised these stones here in memory of their father.

Vallentuna hd - Angarns sn - Råcksta

ᚱᛁᛋᛏᚢ ' ᛘᚽᚱᚴ(ᛁ) ᛅᛏ ' ᛘᛅᚾ ' ᛘᚽᛏᛅᚾ ' ᛋᚢᚾᛁᚱ ' ᛅᛚᚴᚬᚦᛁᚱ ' ᛅᛏ ÷ ᛋᛁᚾ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛏᚽᚱᚴᛅᚱ ᚢᛋᛁᛏᛁ ' ᚱᛋᛏᛁ ᛋᛏᛁᚾᛅ

ristu ' merk(i) at ' man ' metan ' sunir ' alkoþir ' at ÷ sin ' faþur sterkar usiti ' rsti stina

Ristu/Ræistu mærki at mann mætan, syniR allgoðiR at sinn faður "Sterkar. "Viseti risti stæina.

In memory of their father Styrkárr, excellent sons carved/raised the landmark in memory of a venerable man. Véseti carved the stones.

Vallentuna hd - Angarns sn - Åsta

ᚡᛁᚾᚢᛁᚦᚱ ' ᛅᚢᚴ ' ᚼᚢᛚᛘᚴᛅᛁᛦ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚴᚽᚱᛅ ' ᛘᚽᚱᚴᛁ ÷ ᛅᛏ ÷ ᚼᚢᛚᛘᚴᚢᛏ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ÷ ᛋᛁᚾ ÷ ᛁᚦᛁᚾᚢᛁ ' ᛅᛏ ' ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ' ᚤᛒᛁᛦ ' ᛁᛅᚴ

finuiþr ' auk ' hulmkaiR ' litu ' kera ' merki ÷ at ÷ hulmkut ' faþur ÷ sin ÷ iþinui ' at ' bonta sin ' ybiR ' iak

"Finnviðr ok "HolmgæiRR letu gærva mærki at "Holmgaut, faður sinn, "Heðinvi at bonda sinn. "ØpiR hiogg.

Finnviðr and Holmgeirr had the landmark made in memory of Holmgautr, their father; Heðinvé in memory of her husbandman. Œpir cut.

Vallentuna hd - Angarns sn - Örsta

ᛁᚢᚡᚱᛁᚦ ᛫ ᛚᚽᛏ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᛋᛒᛁᚽ... ...ᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

iufriþ * let * stain * hkua * eftR * sbie... ...ta * sin *

"Iofrið let stæin haggva æftiR "Spia[lla](?), [boan]da sinn.

Jófríðr had the stone cut in memory of Spjalli(?), her husbandman.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Vallentuna k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V

§A × ᛁᛅᚱᛚᛁᛒᛅᚴᛁ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛅ × ᛅ... ... ...ᚴᚢᛅᚾ ᛭ ᚼᛅᚾ × ᛅᛏᛁ ᛅᛁᚾ × ᛏᛅᛒᚢ × ᛅᛚᛅᚾ × -... ... ᚬᚾᛏ ᚼᛅᚾᛋ ᛭ §B × ᛁᛅᚱᛚᛅᛒᛅᚴᛁ × ᛚᛁᛏ ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚦᛁᚾ- ᛅᛏ ᛋᛁᚴ ᚴᚢᛁᚴᚢᛅᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚦᛁᚾᚴᛋᛏᛅᚦ × ᚦᛁᚾᛅ × ᚴᛅᚱᚦᛁ ᛭ ᛅᚢᚴ × ᛅᛁᚾ ᛅᛏᛁ ᛭ ᛅᛚᛏ ᚼᚢ-(ᛏ)ᛅᚱᛁ × ᚦᛁᛏᛅ ᛭

§A × iarlibaki × lit × raisa × stan + þina × a... ... ...kuan + han × ati ain × tabu × alan × -... ... ont hans + §B × iarlabaki × lit raisa × stain × þin- at sik kuikuan × auk × þinkstaþ × þina × karþi + auk × ain ati + alt hu-(t)ari × þita +

§A "Iarlabanki let ræisa stæin þenna a[t sik kvi]kvan. Hann atti æinn "Tæby allan. "[Guð hialpi] and hans. §B "Iarlabanki let ræisa stæin þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gærði, ok æinn atti allt hu[n]dari þetta.

§A Jarlabanki had this stone raised in memory of himself while alive. He alone owned all of Tábýr. May God help his spirit. §B Jarlabanki had this stone raised in memory of himself while alive, and made this Assembly-place, and alone owned all of this Hundred.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Vallentuna k:a

Runes written on runsten, sandsten. Date: V ca 1100

[ᚦᛅᚾᛁᛚᛏᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚬᛚᚡᛁᛚ](ᚱ) ᛫ [ᛚᛁ](ᛏ)(ᚢ) ᛋ[ᛏ]ᛅᛁᚾ × ᚽ(ᚡ)[ᛏᛁᛦ ᚡᛅᚦᚬᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛒᚱᚬᚦᚬᚱ ᛋᛁᚾ ᛫]

[þaniltr * uk * olfil](r) * [li](t)(u) s[t]ain × e(f)[tiR faþor * uk broþor sin *]

"Ragnhildr(?) ok "Ulfhildr letu stæin æftiR faður ok broður sinn.

Ragnhildr(?) and Ulfhildr had the stone (raised) in memory of their father and brother.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Vallentuna k:a

Runes written on runsten, sandsten. Date: V

ᛁᚢᛅᚾ ÷ ᛚᛁᛏ ÷ ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᛭ ᚽᚡ... ' ᛅᚤ(ᛋ)-(ᛅ)ᛁᚾ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ÷ ᛑᚱᚬᛋᛒᚬᛁ ÷ ᚱᛁᛋᛏᛁ

iuan ÷ lit ÷ raisa ' staina + ef... ' ay(s)-(a)in + faþur ' sin ÷ drosboi ÷ risti

"Ioan let ræisa stæina æf[tiR] "Øys[t]æin, faður sinn. "Drosboi risti.

Jóhan had the stones raised in memory of Eysteinn, his father. Drósbúi carved.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Vallentuna k:a

[ᛁᚴᛁᚡᛅᛋᛏᚱ ᛚᛁᛏ ᛒᚱᚬ ᚴᛁᛅᚱᚢᛅ ᛁ]ᚡᛏᛦ ᛫ ᛋ...

[ikifastr lit bro kiarua i]ftR * s...

"Ingifastr let bro gærva æftiR ...

Ingifastr had the bridge made in memory of ...

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Bällsta

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛫ ᛋᛏᛁᚾᛅ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛋᛏᛅᚡ ᛫ ᚢᛅᚾ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛁᚾ ᛫ ᛘᛁᚴᛚᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛁᛅᚱᛏᛁᚴᚾᚢᛘ ᚢᚴ ᚴᚢᚱᛁᚦᛁ ᛫ ᚴᛅᛋ ᛅᛏ ᛫ ᚢᛁᚱᛁ ᛫ ᚦᚢ ᛘᚬᚾ ᛁ ᚴᚱᛅᛏᛁ ᛫ ᚴᛁᛅᛏᛁᛏ ᛚᛅᛏᛅ ᚴᚢᚾᛅᚱ ᛁᚴ ᛋᛏᛁᚾ

ristu * stina * uk * staf * uan * uk * in * mikla * at * iartiknum uk kuriþi * kas at * uiri * þu mon i krati * kiatit lata kunar ik stin

Ræistu stæina ok staf unnu(?) ok inn mikla at iarteknum. Ok "Gyriði gats at veri. Þy man i grati getit lata. "Gunnarr hiogg stæin.

(They) raised stones and produced the staff(?) and the great signs (of acclaim); Gyríðr also cherished her husband: he will therefore be commemorated in weeping. Gunnarr cut the stone.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Grana

× ᚢ(ᛚ)[ᚴ]ᛁᛚ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛁᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚡᚱᛅᛁᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛁᛋᛁᚾ × ᛅ[ᚢᚴ × ᚴ]ᚢ[ᚾᛏᚱᚢ] × ᛁᚡᛏᛁ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ×

× u(l)[k]il × lit × raisa × istain × iftiR × fraistain × bruþur isin × a[uk × k]u[ntru] × ifti sun sin ×

"Ulfkell let ræisa stæin æftiR "Frøystæin, broður sinn, ok " æftiR sun sinn.

Ulfkell had the stone raised in memory of Freysteinn, his brother; and in memory of his son.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Gällsta

ᚼᛅᛚᚡᚾᛏᛅᚾ ÷ ᛅᚢᚴ ' ᛏᚢᛒᛁ ÷ ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛁᚾ ' ᛅᛏ ' ᚼᚢᛏᛅ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᛋᚢᚾ ᛫ ᚦᚬᚱᛒᛁᛅᚱᚾ ÷ ᚤᛒᛁᚱ ÷ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢᛅᚾ

halfntan ÷ auk ' tubi ÷ litu ' risa ' stin ' at ' huta ' faþur ' sin ' sun * þorbiarn ÷ ybir ÷ risti * ruan

"Halfdan ok "Tobbi/"Tubbi letu ræisa stæin at "Udda, faður sinn, sun "ÞorbiarnaR. "ØpiR risti runaR.

Halfdan and Tobbi/Tubbi had the stone raised in memory of Oddi, their father, Þorbjôrn's son. Œpir carved the runes.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Gällsta

ᛁᚦᛁᚾᚢᛁ ' ᚢᚴ ' ᛅᚢᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᚢᛚᚡᚱ ' ᚢᚴ ᛫ ᚬᛚ(ᛅ)[ᚡᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋ]ᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᚼᛅᛚ(ᚡ)ᛏᛅᚾ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

iþinui ' uk ' austain ' uk ' ulfr ' uk * ol(a)[fr * litu * raisa * s]tain * iftiR hal(f)tan faþur sin

"Heðinvi ok "Øystæinn ok "UlfR ok "OlafR letu ræisa stæin æftiR "Halfdan, faður sinn.

Heðinvé and Eysteinn and Ulfr and Ólafr had the stone raised in memory of Halfdan, their father.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Gällsta

ᛏᚬᛋᛏᛁ ÷ ᚢᚴ ' ᛋᛁᚼᚢᛋ ' ᚢᚴ ' ᛋᛁᚼᛘᛅᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅ-- ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ÷ ᛏᚢᛒᛅ ÷ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ

tosti ÷ uk ' sihus ' uk ' sihmar ' litu ' raisa ' sta-- * iftiR ÷ tuba ÷ faþur * sin

"Tosti ok "Sigfuss ok "Sigmarr letu ræisa stæ[in] æftiR "Tobba/"Tubba, faður sinn.

Tosti and Sigfúss and Sigmarr had the stone raised in memory of Tobbi/Tubbi, their father.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Kusta

ᛁᛚᛅᚡᚱ ' ᚢᚴ ' ᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ ' ᚢᚴ ' ᛁᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ÷ ᚬᛚᛅᚡ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ÷ ᛋᛁᚾ ÷ ᛁᚾ ' ᚴ[ᚢᚦᛚᚢᚴ ' ᛅᛏ ' ᛏ]ᛅᚾ ' ᛋᚢᚾ ᛋᛁ[ᚾ]

ilafr ' uk ' osmuntr ' uk ' istain ' litu ' risa stain ' iftiR ÷ olaf ' faþur ÷ sin ÷ in ' k[uþluk ' at ' t]an ' sun si[n]

"ÆilafR ok "Asmundr ok "Øystæinn/"Æistæinn letu ræisa stæin æftiR "Olaf, faður sinn, en "Guðlaug at "Dan, sun sinn.

Eilafr and Ásmundr and Eysteinn had the stone raised in memory of Ólafr, their father; and Guðlaug in memory of Danr, her son.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Kusta

᛭ ᚢᛚᚽᚡ[ᛦ ᛅᚢᚴ ᚦ](ᚢ)ᚱᛁᛦ × ᛅᚢᚴ × (ᛏ)ᚢᚡᛅ × [ᚱᛋᛏᚢ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁ](ᚾ)ᛅ ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚴᚢᚦᛘᚢᛏ × ᚴᚢ[ᚦᛅᚾ ᛒᚬᛏᛅ]

+ ulef[R auk þ](u)riR × auk × (t)ufa × [rstu stin þi](n)a iftiR × kuþmut × ku[þan bota]

"OlæifR ok "ÞoriR ok "Tofa ræistu stæin þenna æftiR "Guðmund, goðan bonda.

Óleifr and Þórir and Tófa raised this stone in memory of Guðmundr, the good husbandman.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Lindö, Gullbron

' ᚢᛚᚡᛋ ᛅᚱᚡᛅᚱ ' ᛁ ᛚᛁᚾᛏᚽᚢ ' ᛚᛅᛏᛅ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᚦᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ' ᚽᚡᛏᛦ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ' ᚢᚴ ' ᛒᚱᚢ ' ᚴᛅᚱᚦᚢ × ᚢᛁᛋᚽᛏᛁ ᚼᛁᚢᚴ

' ulfs arfar ' i linteu ' lata ' raisa ' þisa ' staina ' eftR ' faþur ' sin ' uk ' broþur ' uk ' bru ' karþu × uiseti hiuk

"Ulfs arfaR i "Lindøy lata ræisa þessa stæina æftiR faður sinn ok broður ok bro gærðu. "Viseti hiogg.

Ulfr's heirs í Lindey have raised these stones and made the bridge in memory of their father and brother. Véseti cut.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Lindö, Gullbron

[ᚴᛅᚱᚦᛅᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚡᚢᛚᚢᚼᛁ ᛫ ... ᛋ...]ᚱᚽᚡ ' [ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛁᛒᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛁᚼᚢᛅᛏ]ᚱ ' ᚦᚽ[ᛁ](ᚱ) [ᛒᚽᚱᚽᚦᚱ ᛫ ᛚᛅᛏᛅ ᛫ ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ '' ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫] (ᚡ)ᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᚾ ' ᚢᚡ ᛫ ᛅᚢᚴ ' ᛋᚢᚽᛁᚾ ' [ᛒ]ᚱᚬᚦᚢ[ᚱ '] ᛋᛁᚾ ' ᚴ(ᚬ)[ᚦ ᛁᛅᛚᛒ]... ... ᚦᛁ(ᚢ)...

[karþar * auk * fuluhi * ... s...]ref ' [auk * sibi * auk * sihuat]r ' þe[i](r) [bereþr * lata * reisa * þina '' stein * at *] (f)aþur ' sn ' uf * auk ' suein ' [b]roþu[r '] sin ' k(o)[þ ialb]... ... þi(u)...

"Gærðarr ok "Fullhugi [ok] "S[ig]ræifR(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þæiR brøðr lata ræisa þenna stæin at faður sinn "Ulf ok "Svæin, broður sinn. "Guð hialp[i] ... ...

Gerðarr and Fullugi and Sigreifr(?) and Sibbi and Sighvatr, these brothers have raised this stone in memory of their father Ulfr and (in memory of) Sveinn their brother. May God help ... ...

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Lindö, Gullbron

' ᛅᛋᛏᚱᛁᚦ ' ᛚᛁᛏ ᚱᚽᛁᛋᛅ ' ᚦᛁᚾᛅ ' ᛋᛏᚽᛁᚾ ' ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ' ᛋᚢᚽᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ × ᚢᛚᚡ × ᛒᚬᚾᛏᛅ ' ᛋᛁᚾ '

' astriþ ' lit reisa ' þina ' stein ' eftiR sun sin ' suein : auk × ulf × bonta ' sin '

"Astriðr let ræisa þenna stæin æftiR sun sinn "Svæin ok "Ulf, bonda sinn.

Ástríðr had this stone raised in memory of her son Sveinn and Ulfr her husbandman.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Lindö, Avunda

ᛁ(ᚴ)ᛅ ᛚᛁᛏ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᛫ ... ...ᛅ -ᚬ--ᛅ ... ----ᚴᚱᚢ-...

i(k)a lit hkua * staina * ... ...a -o--a ... ----kru-...

"Inga let haggva stæina ... "... [b]o[nd]a ... ...

Inga had the stones cut ... ... husbandman ... ...

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Lingsberg

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᛏᛅᚾ ᛅᚢᚴ ᚼᚢᛋ(ᚴ)ᛅᚱᛚ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛋᚢᛅᛁᚾ ᛭ ᛅᚢᚴ ᚼᚢᛚᛘᚡᚱᛁᚦᚱ × ᚦᛅᚢᚾ (ᛘ)(ᛁ)(ᚦ)ᚴᛁᚾ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ × ᛅᚡᛏᛁᛦ ᚼᛅᛚᚡᛏᛅᚾ ᛭ ᚡᛅ(ᚦ)ᚢᚱ ᚦᛅᛁᛦᛅ ᛏᛅᚾᛋ ' ᛅᚢᚴ ᚼᚢᛘ(ᚡ)ᚱᛁᚦᚱ ᛅᛏ ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ

tan auk hus(k)arl + auk suain + auk hulmfriþr × þaun (m)(i)(þ)kin litu rita stin þino × aftiR halftan + fa(þ)ur þaiRa tans ' auk hum(f)riþr at buanta sin

"Dan ok "Huskarl ok "Svæinn ok "Holmfriðr, þaun møðgin letu retta stæin þenna æftiR "Halfdan, faður þæiRa "Dans, ok "Holmfriðr at boanda sinn.

Danr and Húskarl and Sveinn and Holmfríðr, the mother and (her) sons, had this stone erected in memory of Halfdan, the father of Danr and his brothers; and Holmfríðr in memory of her husbandman.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Lingsberg

Runes written on runsten, gnejsgranit. Date: V

ᚾ ᛏᛅᚾ ᛅᚢᚴ ᚼᚢᛋᚴᛅᚱᛚ ' ᛅᚢᚴ ᛋᚢᛅ(ᛁ)ᚾ ' ᛚ(ᛁ)ᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᛅᚡᛏᛁᛦ ' ᚢᛚᚡᚱᛁᚴ ' ᚡᛅᚦᚢᚱᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾᚬ ' ᚼᚬᚾ ᚼᛅᚡᚦᛁ ᚬ| |ᚬᚾᚴᛚᛅᚾᛏᛁ ᛏᚢᚼ ᚴᛁᛅᛚᛏ| |ᛏᛅᚴᛁᛏ ᛭ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚦᛁᛦᛅ ᚴᛁᚦᚴᛅ ᛋᛅᛚᚢ| |ᚢᚴ| |ᚴᚢᚦᛋ ᛘᚢᚦ(ᛁ)

n tan auk huskarl ' auk sua(i)n ' l(i)tu rita stin aftiR ' ulfrik ' faþurfaþur sino ' hon hafþi o| |onklanti tuh kialt| |takit + kuþ hialbi þiRa kiþka salu| |uk| |kuþs muþ(i)

En "Dan ok "Huskarl ok "Svæinn letu retta stæin æftiR "Ulfrik, faðurfaður sinn. Hann hafði a "Ænglandi tu giald takit. "Guð hialpi þæiRa fæðga salu ok "Guðs moðiR.

And Danr and Húskarl and Sveinn had the stone erected in memory of Ulfríkr, their father's father. He had taken two payments in England. May God and God's mother help the souls of the father and son.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Lingsberg

- × ᛅᚢᚴ × ᛋᛏ[ᚢ]... ... ...- × (ᚱ)(ᛅ)(ᛁ)(ᛋ)(ᛅ) × ...

- × auk × st[u]... ... ...- × (r)(a)(i)(s)(a) × ...

... ok "... ... ... ræisa ...

... and ... ... ... raise ...

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Molnby

[ᚼᚬᛚᛘᛚᛅᚢᚴ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚼᚬᛚᛘᚡᚱᚦ ᛫ ᛚᛅᛏᛅ ᛫ ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᚽᛁᚾᛅ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᚡᛅᛋᛏᛅ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛋᚼᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᛋᚢᚾᚢ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ ᛫ ᚦᛁᛦ ᛫ ᛏᚬ ᛁ ᚼᚬᛁᛏᛅᚢᛅᚦᚢᛘ]

[holmlauk * uk * holmfrþ * lata * reisa * steina * eftR * fasta * uk * shfast * sunu * sina * þiR * to i hoitauaþum]

"HolmlaugR ok "Holmfriðr lata ræisa stæina æftiR "Fasta ok "Sigfast, sunu sina. ÞæiR dou i hvitavaðum.

Holmlaugr and Holmfríðr have raised the stones in memory of Fasti and Sigfastr, their sons. They died in (their) christening robes.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Mällösa

ᚡᛅᛋᛏᛁ ' ᛚᛁᛏ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛦ ᛫ ᚡᛅᛋᛏᚢᛚᚡ ᛫ ᛋᚢᚾ ÷ ᛋᛁᚾ

fasti ' lit * hkua * stain * iftR * fastulf * sun ÷ sin

"Fasti let haggva stæin æftiR "Fastulf, sun sinn.

Fasti had the stone cut in memory of Fastulfr, his son.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Mällösa

[᛫ ᚱᛅᚢᚦᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᛘᛅᚴ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛋᛁᚴᛅᛏ ᛫ ᚴᚬᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚬᚾᛏ ᚼᚾᛋ ᛫]

[* rauþr * auk * biarn * litu * raisa * stein * eftR * mak sin * sikat * koþ hialbi ont hns *]

"Rauðr ok "Biorn letu ræisa stæin æftiR mag sinn "Sighvat. "Guð hialpi and hans.

Rauðr and Bjôrn had the stone raised in memory of their kinsman-by-marriage Sighvatr. May God help his spirit.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Lilla Mällösa

ᚴᛅᛋᛚᛅ[ᚢᚴ ᛫] ᛚᛏ [ᚼᚴᚢᛅ ᛫] ᛋ[ᛏᛅᛁ](ᚾ) [᛫] ᛁ[ᚡ]ᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᚽᛏᛁᛚ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢ(ᚱ) [ᛋ](ᛁ)ᚾ [ᛋᚢ]ᛅᛁᚾ (ᚱ)[ᛋᛏᛁ]

kasla[uk *] lt [hkua *] s[tai](n) [*] i[f]tiR * ketil * broþu(r) [s](i)n [su]ain (r)[sti]

"Fastlaug(?) let haggva stæin æftiR "Kætil, broður sinn. "Svæinn risti.

Fastlaug(?) had the stone cut in memory of Ketill, her brother. Sveinn carved.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Näle, Södergården

ᚴᚢᚾᚢᛁᚦᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᛅᛋᚽ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚢᛅᚱᛏᛅᚦᛅ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛘᛅ(ᚾ) ᚴ--ᚾᛅ

kunuiþr * lit * stain * hkua * auk * kase * eftiR * suartaþa faþur * sin ma(n) k--na

"Gunnviðr let stæin haggva ok "Kasi/"Kassi/"Gasi æftiR "Svarthaufða, faður sinn, mann g[oð]an(?).

Gunnviðr had the stone cut, and Kasi/Kassi/Gási (too) in memory of Svarthôfði, their father, a good(?) man.

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Sursta

ᚡᛅᛋᛏᛁ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᚱ ᛫ ᚦᛁᛋᛅᚱ ᛫ ᛁᚡᛏᛦ ᚡᛅᛋᛏᚢᛚᚡ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ

fasti * lit * hkua * runar * þisar * iftR fastulf * sun sin

"Fasti let haggva runaR þessaR æftiR "Fastulf, sun sinn.

Fasti had these runes cut in memory of Fastulfr, his son.

Vallentuna hd - Fresta sn - Fresta k:a

§A ᛫ ᚴᚢᚦᚱᛚᛅᚢᚵ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚼᚴ-...- ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚢ...-ᚢ ᛫ ᛒ(ᚢ)ᚾᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ §B ...--- ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚡᛅᛋᛏᛁ ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ...

§A * kuþrlaug * lit * hk-...- * stain * iftiR * su...-u * b(u)nta * sin §B ...--- * auk * fasti * þaiR * ...

§A "Guðlaug let hagg[va] stæin æftiR "... bonda sinn. §B ... ok "Fasti, þæiR ...

§A Guðlaug had the stone cut in memory of ... her husbandman. §B ... and Fasti, they ...

Vallentuna hd - Fresta sn - Fresta k:a

× ᛁᛚᚢᚴᛁ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋ(ᛅ) × ---(ᚾ)(ᛅ) × ----ᛦ × ᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚵᛁᛚᚢᚴ × ᛅᛏ × ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ×

× iluki × lit × rais(a) × ---(n)(a) × ----R × biarn × broþur × sin × auk × giluk × at × sun sin ×

"Illugi let ræisa [stæi]na [æfti]R "Biorn, broður sinn, ok "Gillaug at sun sinn.

Illugi had the stones raised in memory of Bjôrn, his brother; and Gillaug in memory of her son.

Vallentuna hd - Fresta sn - Fresta k:a

× ᛁᚾᚴᛁᛅᛚᛏᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚼᚽᛘᛁᚾᚴᚱ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ × ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛫ ᚢᛚᚡ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ×

× inkialtr × auk × heminkr × litu × raisa × staina × eftir * ulf × faþur × sin ×

"Ingialdr ok "HæmingR letu ræisa stæina æftiR "Ulf, faður sinn.

Ingjaldr and Hemingr had the stones raised in memory of Ulfr, their father.

Vallentuna hd - Fresta sn - Fresta k:a

...ᚱ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᚦᛁᛋᛅᛦ

...r * risti runaR þisaR

"... risti runaR þessaR.

... carved these runes.

Vallentuna hd - Fresta sn - Fresta k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᚴᚢᚾᛅᚱ × ᚢᚴ × ᛋᛅᛋᚢᚱ × ᚦᛁᛦ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚴᛁᛦᛒᛁ(ᛅ)ᚱᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᛋᚢᚾ × ᚢᛁ(ᛏ)ᚴᛅᚱᛋ × ᛁ × (ᛋ)ᚢ--ᚢᚾᛁᛋᛁ × ᚬᚾ × ᛏᚱᛅᛒᚢ × ᚾᚢᚱᛘᛁᚾᚱ × ᚬ ᚴᚾᛁᚱᛁ × ᛅᛋᛒᛁᛅᚱᚾᛅᛦ

kunar × uk × sasur × þiR × litu × risa × stin × þina × iftiR × kiRbi(a)rn × faþur × sin × sun × ui(t)kars × i × (s)u--unisi × on × trabu × nurminr × o kniri × asbiarnaR

"Gunnarr ok "Sassurr þæiR letu ræisa stæin þenna æftiR "GæiRbiorn, faður sinn, sun "Vittkarls/"Hvitkars i "Sv[al]unæsi(?). Hann drapu norrmænnr a knærri "AsbiarnaR.

Gunnarr and Sassurr, they had this stone raised in memory of Geirbjôrn, their father, Vittkarl/Hvítkarr of Svalunes's son. Norwegians killed him on Ásbjôrn's cargo-ship.

Vallentuna hd - Fresta sn - Fresta k:a

ᚴᛅᚱᛁ × ᛘ(ᚢ)[ᚾ]ᚢᛚᚡᛋ × ᛅᚱᚡᛁ × [ᛚᛁᛏ] ... [ᛅ]ᛏ × ᚡᚱᚢᛋᛏᛅ × ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ

kari × m(u)[n]ulfs × arfi × [lit] ... [a]t × frusta × sun sin

"Kari, "Munulfs arfi, let ... at "Frosta, sun sinn.

Kári, Munulfr's heir, had ... in memory of Frosti, his son.

Vallentuna hd - Fresta sn - Fresta k:a

× ᚴᛁᛋᛘᚢᚾᛏᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚢᛁᚴᛁᚾᚴᚱ × ᛚᛁᛏᚢ ... ...(ᛏ)ᛅ... ...ᛁᛦ ᛋᛁᚴᚢᛅᛋᛏ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ×

× kismuntr × auk × uikinkr × litu ... ...(t)a... ...iR sikuast × faþur × sin ×

"Gismundr ok "VikingR letu ... [s]tæ[in æft]iR "Sigfast, faður sinn.

Gísmundr and Víkingr had ... the stone in memory of Sigfastr, their father.

Vallentuna hd - Fresta sn - Fresta k:a

ᛁᛅᚱᛚᛅᛒᛅ... ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋ[ᛏᛅᛁᚾᛅ × ᚦᛅᛋᛅ × ᛅ]ᛏ ᛋᛁᚴ × ᚴᚢᛁᚴᚢᛅᚾ ×
ᛅᚢᚴ × ᛒᚱᚢ × ᚦᛁᛋᛅ × ᚴᛅᚱᚦᛁ × ᚡᚢᚱ ᚬᚾᛏ [×] ᛋ[ᛁᚾ]ᛅ × ᛅᚢᚴ × ᛅᛁᚾ ᛅᛏᛁ ᛅᛚᛅᚾ ᛏᛅᛒᚢ

iarlaba... lit × raisa × s[taina × þasa × a]t sik × kuikuan ×
auk × bru × þisa × karþi × fur ont [×] s[in]a × auk × ain ati alan tabu

"Iarlaba[nki] let ræisa stæina þessa at sik kvikvan, ok bro þessa gærði fyr and sina, ok æinn atti allan "Tæby.

Jarlabanki had these stones raised in memory of himself while alive and made this bridge for his spirit, and (he) alone owned all of Tábýr.

Vallentuna hd - Fresta sn - Fresta k:a

[...ᛚ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱ... ... ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ' ᚽᚾ ᚤᛒᛁᛦ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢ]

[...l * lit * r... ... broþur × sin ' en ybiR * risti ru]

"... let r[æisa] ... broður sinn. En "ØpiR risti runaR.

... had raised ... his brother. And Œpir carved the runes.

Vallentuna hd - Fresta sn - Fresta k:a

[... ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛅᛏ ᚡᚱᚢᛋᛏᛅᛁᚾ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᛅ...]

[... litu * raisa * stain at frustain sun sin * ka...]

... letu ræisa stæin at "Frøystæin, sun sinn ...

... had the stone raised in memory of Freysteinn, their son ...

Vallentuna hd - Fresta sn - Ekeby

ᚽᚱᛁᚾᚢᛁ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᛫ ᚼᚽᛚᛁ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᛅᛁᛚᛅᛁᚡ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚬᚦᛅᚾ

erinui * lit * rista * heli * eftR * ailaif sun sin * koþan

"Ærinvi let rista hælli æftiR "Æilæif, sun sinn goðan.

Erinvé had the rock-slab carved in memory of Eileifr, her good son.

Vallentuna hd - Fresta sn - Ekeby

ᛋᛁᚼᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚢᛁᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ -ᛁ-ᛅ ᛫ ᚽ[ᚡ]ᛏᛁᛦ ᛫ [ᛁᚾᚴᚢ]ᛅᚱᛁ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋ[ᛁᚾ]

sihstain * auk * uistain * litu * raisa * stain -i-a * e[f]tiR * [inku]ari faþur s[in]

"Sigstæinn ok "Vistæinn letu ræisa stæin [þ]e[nn]a æftiR "Ingvar(?), faður sinn.

Sigsteinn and Vésteinn had this stone raised in memory of Ingvarr(?), their father.

Vallentuna hd - Fresta sn - Harby

× ᚴᛁᛚᚢᚴ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋ[ᛅ × ᛋᛏᛁᚾᛅ × ᛅ]ᚢᚴ × ᛒᚱᚬ × ᚴᛁᛅᚱᛅ × ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ ×

× kiluk × lit × rais[a × stina × a]uk × bro × kiara × eftiR biarn × sun × sin ×

"Gillaug let ræisa stæina ok bro gæra æftiR "Biorn, sun sinn.

Gillaug had the stones raised and the bridge made in memory of Bjôrn, her son.

Vallentuna hd - Fresta sn - Harby

ᚡᚬᛏᚱ × ᚱᛁᛋᛏᛁ ×

fotr × risti ×

"Fotr risti.

Fótr carved.

Vallentuna hd - Fresta sn - Harby

× ᛁᛚᚢᚴᛁ ᛭ ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾᛅ × ᛅᚢᚴ × ᚼᛅᚢᚴ × (ᚴ)[ᛁᛅᚱᛅ ᚽᚡ](ᛏ)ᛁᛦ × ᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ×

× iluki + lit × raisa × stina × auk × hauk × (k)[iara ef](t)iR × biarn × broþur × sin ×

"Illugi let ræisa stæina ok haug gæra æftiR "Biorn, broður sinn.

Illugi had the stones raised and the mound made in memory of Bjôrn, his brother.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Hammarby k:a

× ᛁᛅᚡᚢᚱᚡᚬᛋᛏ × ᛚ... ...- × ᛁᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛒᚱᚢ × (ᚴ)(ᛁ)(ᛅ)(ᚱ)(ᚢ)(ᛅ) × ----(ᛦ) ...ᚾᛅ × ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦ ᛁᚼᛁᛅᛚᛒᛁᚾ × ᛋᛁᛅᛚᚢ × ᛅᚾᛋ ×

× iafurfost × l... ...- × istain × auk × bru × (k)(i)(a)(r)(u)(a) × ----(R) ...na × sun sin × kuþ ihialbin × sialu × ans ×

"Iofurfast l[et ræisa] stæin ok bro gærva [æfti]R "... sun sinn. "Guð hialpin sialu hans.

Jôfurfast had the stone raised and the bridge made in memory of ... his son. May God help his soul.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Hammarby k:a

ᛁᛚᚢᚼᛁ × ᛚᛁᛏ × ᛋ(ᛏ)(ᛅ)ᛁᚾ × ᚱᛁᛏᛅ -- ...- × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᛅᛋᚢᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚡᚢᛚᚢᚼᛁ × ᛅᛏ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ×

iluhi × lit × s(t)(a)in × rita -- ...- × faþur sin × asur × auk × fuluhi × at × bruþur sin ×

"Illugi let stæin retta [at "Diarf], faður sinn, "Assurr ok "Fullugi at broður sinn.

Illugi had the stone erected in memory of Djarfr, his father; Ôzurr and Fullugi in memory of their brother.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Klockargården (Brunnby)

[... ᛚᛁᛏ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛅ ᛭ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᛁᚾᚴᛁᛅᛚᛏ ᛭ ᛋᚢᚾ ᛭ ᛋᛁᚾ ᛭]

[... lit + raisa + stain + þina + eftiR + inkialt + sun + sin +]

... let ræisa stæin þenna æftiR "Ingiald, sun sinn.

... had this stone raised in memory of Ingjaldr, his son.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Brunnby

ᚦᚢᚱᛁ ÷ ᛅᚢᚴ ᚡᚱᚤᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᚦᚢᚱᛋᛏᛅᛁᚾ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

þuri ÷ auk frystain ' litu raisa stain iftiR ' þurstain broþur sin

"ÞoriR ok "Frøystæinn letu ræisa stæin æftiR "Þorstæin, broður sinn.

Þórir and Freysteinn had the stone raised in memory of Þorsteinn, their brother.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Hammarby

ᛏᛁᚼᚱᚡᛦ ᛫ ᚢᚴ ᚬᚾᛏᛋᚢᛅᚱ ᛫ ᚢᚴ ᚡᚢᛚᚢᚴᛁ ᛫ ᚦᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᛁᛦᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᛁᛅᛚᛒᛁ ᛫ ᚬᚾᛋ ᛫ ᚬᛏ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛋᛅᛚ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᛋ ᛫ ᛘᚢᚦᛁᛦ

tihrfR * uk ontsuar * uk fuluki * þiR * litu * risa * stin iftiR * kiRbiarn * faþur * sin * kuþ * ialbi * ons * ot * uk * sal * uk * kus * muþiR

"DiarfR ok "Andsvarr ok "Fullugi þæiR letu ræisa stæin æftiR "GæiRbiorn, faður sinn. "Guð hialpi hans and ok sal ok "Guðs moðiR.

Djarfr and Andsvarr and Fullugi, they had the stone raised in memory of Geirbjôrn, their father. May God and God's mother help his spirit and soul.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Hammarby, Pickhus (Hammarby apotek)

ᚴᚽᛏᛁᛚᚴᛁᚱ ᛫ ᛚ[ᛁᛏ] ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛅᛋᚢᚱ ᛫ ᛒᚬᛏᛅ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚢᛚᚡᛦ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛦ ᛫ ᛒᛁᛅᚱᚾ

ketilkir * l[it] * stain * hkua * iftiR * asur * bota sin * auk * ulfR * lit * hkua * iftR * biarn

"Kætilgærðr let stæin haggva æftiR "Assur, bonda sinn, ok "UlfR let haggva æftiR "Biorn.

Ketilgerðr had the stone cut in memory of Ôzurr, her husbandman; and Ulfr had (it) cut in memory of Bjôrn.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Skälby

ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛭ ᚢᚴ ' ᛁᚼᚢᛚᚡᛅᛋᛏᚱ ᚢᚴ × ᛁᚬᚾ ᛭ ᛚᛁᛏᚢ ᚴᛁᛅᚱᛅ ' (ᛒ)ᚱᚬ ' ᛅᛏ ' ᚦᚬᚱᛋᛏᛁ(ᚾ) ' ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚤᛒᛁᛦ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢᚾᛅ

biarn + uk ' ihulfastr uk × ion + litu kiara ' (b)ro ' at ' þorsti(n) ' broþur sin ybiR ' risti runa

"Biorn ok "Igulfastr ok "Ion letu gæra bro at "Þorstæin, broður sinn. "ØpiR risti runaR.

Bjôrn and Ígulfastr and Jón had the bridge made in memory of Þorsteinn, their brother. Œpir carved the runes.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Smedby

ᚢᛁᛒᛁᛅᚱᚾ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᚢᚾᛅ ᛏᚬᛏᚢᚱ ᛫ ᚴᚢᚾᚢ ᛋᛁᚾᛅ

uibiarn lit * hkua stain * iftiR * kuna totur * kunu sina

"Vibiorn let haggva stæin æftiR "Gunna dottur, kunu sina.

Vébjôrn had the stone cut in memory of Gunni's daughter, his wife.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Smedby

× [ᚢᛁ](ᛒ)ᛁᛅᚱᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚼᚢᛋᚴᛅᚱᛚ × ᛚᛁᛏᚢ [ᚱ]...[ᛅ ×] (ᛋ)ᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛋᛁᛒᛅ × ᚡᛅᚦᚢ(ᚱ) × (ᛋ)[ᛁ]ᚾ ×

× [ui](b)iarn × auk × huskarl × litu [r]...[a ×] (s)tain × iftiR × siba × faþu(r) × (s)[i]n ×

"Vibiorn ok "Huskarl letu r[æis]a stæin æftiR "Sibba, faður sinn.

Vébjôrn and Húskarði had the stone raised in memory of Sibbi, their father.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Torsåker

[... ᛚᛁᛏ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋ... ...]

[... lit raisa s... ...]

... let ræisa s[tæin] ...

... had the stone raised ...

Vallentuna hd - Hammarby sn - Torsåker (Tjursåker)

[× ᛋᛁᛒᛁ × ᛅᚢᚴ × ᛁᚱᛘᚢᚾᛏᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚦᚬᚱᛁᛦ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛋ(ᚢ)... ... ...-- (ᚼ)(ᛅ)ᚾ ᛫ ᛏᚬ × ᛅᚢᛋᛏᚱ × ᛋᚢᚾ × ᚴᛁᛋᛘᚢᚾᛏᛅᛦ]

[× sibi × auk × irmuntr × auk × þoriR × litu × raisa × stain × iftiR × s(u)... ... ...-- (h)(a)n * to × austr × sun × kismuntaR]

"Sibbi ok "Ærnmundr ok "ÞoriR letu ræisa stæin æftiR ... ... ... Hann do austr, sunn "GismundaR.

Sibbi and Ernmundr and Þórir had the stone raised in memory of ... ... ... He, Gísmundr's son, died in the east.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Torsåker

ᛋᚢᛅᛁᚾ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᚱ ᛫ ᚦᛁᛋᛅᚱ ᛫ ᛁᚴ=ᛏᛁᛚ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛘᛅᚾᛁ ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛁᚡᛏᛦ ᛫ ᚴᚢᚾᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ

suain * risti * runar * þisar * ik=til * lit * hkua * auk * mani * þaiR * litu * hkua iftR * kuna * faþur * sin

"Svæinn risti runaR þessaR. "Kætill(?) let haggva ok "Manni/"Mani. ÞæiR letu haggva æftiR "Gunna, faður sinn.

Sveinn carved these runes. Ketill had (the stone) cut and Manni/Máni, they had (it) cut in memory of Gunni, their father.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Tryninge

[ᚼ...ᛚᚢᚴ × ᛚᛁᛏ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛅ ×] (ᛋ)ᛏᛅᛁᚾᛅ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚬᛚᛅᛁᚡ × ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚴᚽᛏᛁᛚ[ᛘᚢᚾᛏ × ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ] ...ᚾ ×

[h...luk × lit + raisa ×] (s)taina × eftiR × olaif × sun sin × auk × eftiR × ketil[munt × broþur] ...n ×

"H[olm]laugR(?)/"H[olm]laug(?) let ræisa stæina æftiR "Olæif, sun sinn, ok æftiR "Kætilmund, broður [si]nn.

Holmlaugr(?)/Holmlaug(?) had the stones raised in memory of Óleifr, his son and in memory of Ketilmundr, his brother.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Tryninge

× ᚼᚢ... ᚢᚴ × ᚴᛁᛚᚢᚴ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚬ(ᛚ)... ...

× hu... uk × kiluk × litu × raisa × stain × eftiR × o(l)... ...

"Ho[lmlaugR](?)/"Ho[lmlaug](?) ok "Gillaug letu ræisa stæin æftiR "Ol[æif](?) ...

Holmlaugr(?)/Holmlaug(?) and Gillaug had the stone raised in memory of Óleifr(?) ...

Vallentuna hd - Hammarby sn - Vik

Runes written on runsten, granodiorit. Date: V

ᚵᛁᚢᛚᛅᚴᚱ ᛚᛁᛏ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛋᚢᚾ ' ᛋᛁᚾ ' ᛁᚾᚵᛁᚡᛅᛋᛏ ' ᛅᚢᚴ ' ᛁᚾᚵᚢᛅᛦ ' (ᚢ)(ᚴ) ' ᛅᛏ ' ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᛁᚾ ' ᚤᛒᛁᛦ [ᚱᛁ]ᛋᛏᛁ ' ᚱᚢᚾᛅ

giulakr lit raisa stain eftiR sun ' sin ' ingifast ' auk ' inguaR ' (u)(k) ' at ' broþur ' sin ' in ' ybiR [ri]sti ' runa

"GiulakR(?)/"KiulakR(?) let ræisa stæin æftiR sun sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at broður sinn, en "ØpiR risti runaR.

Kjallakr(?)/Kjullakr(?) had the stone raised in memory of his son Ingifastr; and Ingvarr also(?) in memory of his brother. And Œpir carved the runes.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Vik

ᚬᛚᛅᚡᚱ ' ᚢᚴ ' ᚴᚢᚾᛁᛚᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚽᚡᛏᛦ ÷ ᚴᚢᚾᛅ ' ᛋᚢᚾ ' ᛋᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᚴᚽᛏᛁᛚ ' ᛚᛁᛏ ÷ ᚽᚡᛏᛁᛦ ÷ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚤᛒᛁᚱ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ ' ᚱᚢᚾᛅ

olafr ' uk ' kunilr ' litu ' raisa ' stain ' eftR ÷ kuna ' sun ' sin ' uk ' ketil ' lit ÷ eftiR ÷ broþur ' sin ' ybir ' risti ' runa

"OlafR ok "Gunnhildr letu ræisa stæin æftiR "Gunna, sun sinn, ok "Kætill let æftiR broður sinn. "ØpiR risti runaR.

Ólafr and Gunnhildr had the stone raised in memory of Gunni, their son; and Ketill had (it raised) in memory of his brother. Œpir carved the runes.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Vik

...ᚱ × ᛅᚢᚴ ᚼᚢᛚᛘ[ᚡᛅᛋᛏᚱ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛋᛅ ᛋᛏᛁᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ ×] (ᚼ)ᚢᛚᛘᚴᛁᛦ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ᛏᚱᛁᚾᚴ ᚼᛁᚡᛅᚾ

...r × auk hulm[fastr × litu × risa stina × iftiR ×] (h)ulmkiR × faþur × sin trink hifan

"... ok "Holmfastr letu ræisa stæina æftiR "HolmgæiR, faður sinn, dræng hæfan.

... and Holmfastr had the stones raised in memory of Holmgeirr, their father, a competent valiant man.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Stora Vilunda

...ᚴᛅᚦᚡᛅᚱᛁ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛅᛁ-... ... ...ᛚᚢᚼᛅ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ...

...kaþfari ' litu ' rai-... ... ...luha ' faþur ...

"...fari letu ræi[sa] ... "...luga, faður ...

...-fari had raised ... ...-lugi, father ...

Vallentuna hd - Hammarby sn - Lilla Vilunda

' ᚡᚬᚱᚴᚢᚦᚱ × ᛅᚢᚴ ' ᚦᚢᚱᛁᚱ × ᛚᛅᛏᛅ ' ᚱᚽᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᚽᛁᚾᛅ ' ᚦᛁᛋᛅ ' ᚽᚡᛏᛦ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᚾ ' ᚴᚽᛏᛁᛚ ' ᚴᚬᚦ ᚼᛁ-ᛚᛒᛁ ᛭ ᛅᚾᛏ ' ᚼᚾᛋ '

' forkuþr × auk ' þurir × lata ' reisa ' steina ' þisa ' eftR ' faþur sn ' ketil ' koþ hi-lbi + ant ' hns '

"Forkuðr ok "ÞoriR lata ræisa stæina þessa æftiR faður sinn "Kætil. "Guð hi[a]lpi and hans.

Forkunnr and Þórir have raised these stones in memory of their father Ketill. May God help his spirit.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Lilla Vilunda

ᚴᚢᚦᚱᛚᛅᚢᚴ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚼᚴᚢᛅ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚡᚬᚱᚴᚢᚾ ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛅᚢᚴ ᚴᛁᛏᚽᛚᚡᛦ

kuþrlauk * lit * stain hkua iftiR * forkun bonta * sin auk kitelfR

"Guðlaug let stæin haggva æftiR "Forkunn, bonda sinn, ok "KætilælfR(?).

Guðlaug had the stone cut in memory of Forkunnr, her husbandman; and Ketilelfr (also had it cut).

Seminghundra hd - Skånela sn - Skånela k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᚢ(ᛁ)ᚡᛅᛁᛦ ᛫ ᛚᛁ[ᛏ] ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚼ[ᚴᚢ](ᛅ) -ᚡ... ...ᛋᚢ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᚡᛅ--ᛚᛅᚢᚴ ᛚᛁᛏ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚼᚴᚢᛅ ᛁᚡᛏ(ᛦ) ᛒ-ᚬ(ᚦ)ᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚡᚢᛚᚢᚴᛅ

u(i)faiR * li[t] * stain * h[ku](a) -f... ...su sun sin fa--lauk lit stain hkua ift(R) b-o(þ)ur sin fuluka

"VigæiRR(?) let stæin haggva [æ]f[tiR] "[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), sun sinn. "Fa[st]laug let stæin haggva æftiR b[r]oður sinn "Fulluga.

Végeirr(?) had the stone cut in memory of Bersa(?)/Birsa(?) his son; Fastlaug had the stone cut in memory of her brother Fullugi.

Seminghundra hd - Skånela sn - Skånela k:a

Runes written on runsten, röd jotnisk sandsten. Date: V

ᛁᚾᚴᛁᚢᛅᛚᛏᚱ ' ᚬᚴ ' ᚴᛁᛋᛚᛅᚢᚼ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚼᚴᚢᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ' ᚽᚡᛏᚱ ' ᛁᚾᚴᛁᛘᚢᚾᛏ ' ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ

inkiualtr ' ok ' kislauh ' litu ' hkua ' staina ' eftr ' inkimunt ' sun sin

"Ingivaldr ok "Gislaug letu haggva stæina æftiR "Ingimund, sun sinn.

Ingivaldr and Gíslaug had the stones cut in memory of Ingimundr, their son.

Seminghundra hd - Skånela sn - Skånela k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V

× ᛁᚢᛒᛁᛅᚱᚾ × ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ × ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛋᚤᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ×

× iubiarn × raisti × staina × eftiR × sybiarn * faþur sin ×

"Iobiorn ræisti stæina æftiR "Sygbiorn/"Søybiorn, faður sinn.

Jóbjôrn raised the stones in memory of Sigbjôrn/Seybjôrn, his father.

Seminghundra hd - Skånela sn - Skånela k:a

[ᚦᚤᚱᚢᛁ ᛭ ᛚᛁᛏ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᚼᛚᚡᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛭ ᛘᚢᚴᛁᛏ ᛭ ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛘᛅᚾ ᚴᚢᚦᛅᚾ]

[þyrui + lit + raisa + stain × eftiR + hlftain + merki + mukit + eftiR × man kuþan]

"Þyrvi let ræisa stæin æftiR "Halfdan, mærki mykit æftiR mann goðan.

Þyrvé had the stone raised in memory of Halfdan: a great landmark in memory of a good man.

Seminghundra hd - Skånela sn - Skånela k:a

§P [᛫ ᚾᛋᛘᛅᚱ × ᛚᛁ- (ᚱ)ᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁ]ᚾᚬ ᛅ... [... ...ᚦᛋ ᛘᚢᚦᛁᛦ ᛫ ᛅᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᚴᛚᛅ ᛘᛅᚱᚴᛅᚦᛁ] §Q [᛫ ᚾᛋᛘᛅᚱ × ᛚᛁ- (ᚱ)ᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁ]ᚾᚬ ᛅ... [... ...ᚦᛋ ᛘᚢᚦᛁᛦ ᛫ ᛅ ᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᚴᛚᛅᚦᛁ ᛘᛅᚱᚴᛅᚦᛁ]

§P [* nsmar × li- (r)ita * stin þi]no a... [... ...þs muþiR * aosmuntr * kla markaþi] §Q [* nsmar × li- (r)ita * stin þi]no a... [... ...þs muþiR * a osmuntr * klaþi markaþi]

§P "Asmarr(?) le[t] retta stæin þenna æ[ftiR] ... "[Gu]ðs moðiR. "Asmundr markaði. §Q "Asmarr(?) le[t] retta stæin þenna æ[ftiR] ... "[Gu]ðs moðiR. En(?) "Asmundr "Glaði(?) markaði.

§P Ásmarr(?) had this stone erected in memory of ... God's mother. Ásmundr ... marked. §P Ásmarr(?) had this stone erected in memory of ... God's mother. And(?) Ásmundr Glaði(?) marked.

Seminghundra hd - Skånela sn - Skånela k:a

-----ᚢᛁ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛁᚴᚱᛁᚦᚱ ... ᛫ ᚱᛁᛋ᛫ᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛁᚡᛏ... ...(ᚱ) ᚦᛁᛦ ᛫ ᛁ ᛫ ᛋ--... ... ... ...ᛅ(ᛚ)ᚢ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᚦᛋ ᛫ ᛘᚦᛁᛦ

-----ui * uk * ikriþr ... * ris*a * stin * þina * ift... ...(r) þiR * i * s--... ... ... ...a(l)u * uk * kuþs * mþiR

"[Kætil]vi(?) ok "Ingriðr [letu] ræisa stæin þenna æft[iR] ... <þiR> ... "[Guð hialpi s]alu ok "Guðs moðiR.

Ketilvé(?) and Ingríðr had this stone raised in memory of ... ... May God and God's mother help (his) soul.

Seminghundra hd - Skånela sn - Bensta

ᚡᚢᛚᚢᚴᛁ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᚼᚢᚴᛦ ᛫ ᛒᛅᚦᛁᛦ ᛒᚱᚤ[ᚦᚱ ᛫ ᚽ]ᚡᛏᛁ(ᛦ) ᛫ ᛘᛅᚾᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

fuluki * lit * hkua * stain * auk þaiR * hukR * baþiR bry[þr * e]fti(R) * mana * faþur sin

"Fullugi let haggva stæin ok þæiR "HaukR baðiR brøðr æftiR "Manna/"Mana, faður sinn.

Fullugi had the stone cut, and (also) Haukr, both brothers in memory of Manni/Máni, their father.

Seminghundra hd - Skånela sn - Bensta

ᛅᛋᚴᛅᛚᛅ ᛚᛁᛏ ᚼᛁᚢᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᚡᚢᛚᚢᚴᛅ ᛅᚢᚴ ᛁᛚᚢᚴᛁ ᛅᚢᚴ ᛋᛁᚴᚾᛁ

askala lit hiua stain iftiR fuluka auk iluki auk sikni

"Askatla(?) let haggva stæin æftiR "Fulluga, ok "Illugi ok "Signy.

Áskatla(?) had the stone cut in memory of Fullugi, and Illugi and Signy (also had it cut).

Seminghundra hd - Skånela sn - Dal

ᛁᚴᚱᛁᚦ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛁᚢᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛁᚴᛁᛘᛅᚱ ᛫ ᛅᚢᛁ ᛫ ᛁᚴᛁᚢᛅᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᛅᚱᛚ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛁᚴᚱᛁᚦᚱ

ikriþ * lit * hkua * stain * eftiR * iubiarn * auk * ikimar * aui * ikiuatr * auk * karl * auk ikriþr

"Ingriðr let haggva stæin æftiR "Iobiorn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok "Karl ok "Ingriðr.

Ingríðr had the stone cut in memory of Jóbjôrn, and Ingimarr and Ingivaldr and Karl and Ingríðr (also had it cut).

Seminghundra hd - Skånela sn - Ekeby

ᛁᛅᚱᚢᚾᛏᚱ ᚢᚴ ᛁᛅᚱᛚ ' (ᚦ)--- ...ᚢᚾᛁᛦ ᛫ ᛁᚴᛁᛘᛅᚱ ÷ ᚢᚴ ᛫ ᚴᚽᛏᛁᛚᚤᛅᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᚴᛁᛅᚱᛅ ᛘᛁ[ᚱ]ᚴᛁ ᛫ [ᛁ]ᚡ(ᛏ)ᛁᛦ ᛁᚾᚴᚢᛅᚱ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛁᚾ ' ᚤᛒᛁᛦ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ

iaruntr uk iarl ' (þ)--- ...uniR * ikimar ÷ uk * ketilyaR * litu kiara mi[r]ki * [i]f(t)iR inkuar * broþur * sin in ' ybiR ' risti

"Iarundr ok "Iarl, þ[æiR s]yniR(?) "IngimaraR ok "KætiløyaR, letu gæra mærki æftiR "Ingvar, broður sinn. En "ØpiR risti.

Jôrundr and Jarl, these sons(?) of Ingimarr and Ketiley had the landmark made in memory of Ingvarr, their brother. And Œpir carved.

Seminghundra hd - Skånela sn - Ekeby

ᚴᚢᚾᛁ ᛚᛁᛏ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᚦᛁᛋᛅᚱ ᚽᚡᛏᛦ ᛋᛁᚴ ᛫ ᚴᚢᛁᚴᚼᛅᚾ ᚦᚢᚱᚼᚴᚢᛏᚱ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢᚾᛅ ᚦᛁᛋᛅᚱ ᚡᚬᛏᛋ ᛅᚱᚡᛁ

kuni lit rista runaR þisar eftR sik * kuikhan þurhkutr * risti runa þisar fots arfi

"Gunni let rista runaR þessaR æftiR sik kvikvan. "Þorgautr risti runaR þessaR, "Fots arfi.

Gunni had these runes carved in memory of himself while alive. Þorgautr, Fótr's heir, carved these runes.

Seminghundra hd - Skånela sn - Harg

× ᛋᛁᚴᚢᛁᚦᚱ × ᛅᚢᚴ × ᛁᚾ[ᚴᚢᛅ]ᚱ × ᛅᚢᚴ × ᛁᛅᚱᛚᛅᛒᛅᚾᚴᛁ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛋᛏᛅ × ᚱᚢᚾᛅᛦ × ᛅᛏ ᛁᚾᚴᚢᛅᚱ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛅᛏ ᚱᛅᚴᚾᚢᛅᛚᛏ × ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛭

× sikuiþr × auk × in[kua]r × auk × iarlabanki × litu × rista × runaR × at inkuar × faþur × sin × auk × at raknualt × broþur sin +

"Sigviðr ok "Ingvarr ok "Iarlabanki letu rista runaR at "Ingvar, faður sinn, ok at "Ragnvald, broður sinn.

Sigviðr and Ingvarr and Jarlabanki had the runes carved in memory of Ingvarr, their father, and in memory of Ragnvaldr, their brother.

Seminghundra hd - Skånela sn - Harg

× ᚽᛋᛏᚱᛁᚦ × ᛚᛁᛏ × ᛒᚱᚬ × ᚴᛁᛅᚱᛅ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛁᚴᚢᛅᚱ × ᛒᚬᚾᛏᛅ × ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛅᛏ ᚱᛅᚴᚾᚢᛅᛚᛏ × ᛋᚢᚾ × ᚼᛅᚾᛋ ×

× estriþ × lit × bro × kiara × eftiR × ikuar × bonta × sin × auk × at raknualt × sun × hans ×

"Æstrið let bro gæra æftiR "Ingvar, bonda sinn, ok at "Ragnvald, sun hans.

Ástríðr had the bridge made in memory of Ingvarr, her husbandman, and in memory of Ragnvaldr, his son.

Seminghundra hd - Skånela sn - Harg

ᛁᚾᚴᚱᛁᚦ ' ᛚᛁᛏ ' ᚴᛁᛅᚱᛅ ' ᛒᚱᚬ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛁᚾᚴᛁᚴᛁᛅᚱᛁ ' ᛏᚬᛏᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ
ᛁᚾᚴᛁᚼᚢᛅᛚᛏᚱ ' ᛁᚾᚴᛁᛘᛅᚱ ' ᚴᛅᚱᛚ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᛅᛏ ' ᛋᚤᛋᛏᚢᚱ ᛋ'ᛁ[ᚾ]

inkriþ ' lit ' kiara ' bro ' iftiR * inkikiari ' totur ' sin
inkihualtr ' inkimar ' karl ' litu ' at ' systur s'i[n]

"Ingrið let gæra bro æftiR "Ingigærði, dottur sina. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl letu at systur sina.

Ingríðr hadthe bridge made in memory of Ingigerðr, her daughter. Ingivaldr (and) Ingimarr (and) Karl had (it made) in memory of their sister.

Seminghundra hd - Skånela sn - Harg

ᚴᚢᚾᛅᚱ ' ᛋᚢᚾ ' ᚡᛅᚱᚢᛚᚡᛋ ' ᛚᛁᛏ ' ᚴᛁᛅᚱᛅ ' ᛘᛁᚱᚴᛁ ' ᚡᚱ ᛋᛁᛅᛚ ' ᛁᚢᚡᚢᚱᚡᛅᛋᛏ ' ᛋᛏᛁᚢᛒᚢ ' ᛋᛁᚾ ' ᛏᚬᛏᚢᚱ ᚼᚢᛚᛘᛏᛁᛋ

kunar ' sun ' farulfs ' lit ' kiara ' mirki ' fr sial ' iufurfast ' stiubu ' sin ' totur hulmtis

"Gunnarr, sunn "Farulfs, let gæra mærki fyr sial "IufurfastaR, stiupu sinnaR, dottur "HolmdisaR.

Gunnarr, Farulfr's son, had the landmark made for the soul of Jôfurfast, his stepdaughter, Holmdís' daughter.

Seminghundra hd - Skånela sn - Harg

ᚴᚢᚾᛅᚱ ᛚᛁᛏ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛁᛅᚡᛅ=ᚢᚱ=ᚴ=ᚢᛏ=ᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᛅ=ᛋ=ᛒᛏ=ᚢᛁᚢᛒᚢ ᛋᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᚼᚢᛚᛘᛏᛁᛋ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛏᚬᛏᚢᚱ ᛋᛁᚾᛅ

kunar lit hkua * stain * eftiR iafa=ur=k=ut=fast * a=s=bt=uiubu sina * auk hulmtis eftiR totur sina

"Gunnarr let haggva stæin æftiR "Iufurfast, stiupu sina, ok "Holmdis æftiR dottur sina.

Gunnarr had the stone cut in memory of Jôfurfast, his stepdaughter; and Holmdís in memory of her daughter.

Seminghundra hd - Skånela sn - Harg

[ᚼᚢᛚᛘᚾᛏᛁᛋ ' ᛚᛁᛏ ᛫ ᚴᛁᛅᚱᛅ ' ᛘᛁᛅᚱᚴᛁ ' ᛅᛏ ' ᛁᚢᚡᛁᚱᚡᛅᛋᛏ ' ᛏᚬᛏᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ]

[hulmntis ' lit * kiara ' miarki ' at ' iufirfast ' totur * sin]

"Holmdis let gæra mærki at "Iufurfast, dottur sina.

Holmdís had the landmark made in memory of Jôfurfast, her daughter.

Seminghundra hd - Skånela sn - Harg

[ᚴᚢᚾᛅᚱ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᚡᛅᚱᚢᛚᚡᛋ ᛚᛁᛏᚢ ᚢᚴ ' ᚼᚢᛚᛘᛏᛁᛋ ' ᚴᚽᚱᚦᚢ × ᛘᛁᚱᚴᛁ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᚦᚬᚱᚦ ' ᛋᚢᚾ ' ᛋᛁᚾ ᛁᚾ ' ᚤᛒᛁᛦ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ]

[kunar * sun * farulfs litu uk ' hulmtis ' kerþu × mirki * eftir þorþ ' sun ' sin in ' ybiR ' risti]

"Gunnarr, sunn "Farulfs, letu ok "Holmdis gærðu mærki æftiR "Þorð, sun sinn. En "ØpiR risti.

Gunnarr, Farulfr's son, and Holmdís had the landmark made in memory of Þórðr, their son. And Œpir carved.

Seminghundra hd - Skånela sn - Harg

[ᚬᛚᛅᛁᚡᛦ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᛒᚱᚬ × ᚴᛁᛅᚱᚢᛅ × ᛅᚢᚴ × ᛋᚢᛅᛁᚾ ... ...ᛅᚱᛚ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛁᛘᛚᛅᚢᚴ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛦ × ᚴᛅᚱᛚ ᛫ ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ]

[olaifR * lit * bro × kiarua × auk × suain ... ...arl * auk * imlauk * lit * hkua * stain × iftR × karl * bonta sin]

"OlæifR let bro gærva ok "Svæinn [at "K]arl ok "Hæimlaug(?) let haggva stæin æftiR "Karl, bonda sinn.

Óleifr and Sveinn had the bridge made in memory of Karl; and Heimlaug had the stone cut in memory of Karl, her husbandman.

Seminghundra hd - Skånela sn - Harg

ᛒᚢᚱᚴᚢᚾᛅ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚼᚴᚢ- ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᚢᛚᛅᛁᚡ ᛫ ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᛋᚴᛁᚱ ᛫ ᛁᚡᛏ-(ᛦ) ᚡᚾ-ᚢᚱ ᛋᛁᚾ

burkuna * lit * stain * hku- * iftiR * kulaif * bonta * sin * auk * askir * ift-(R) fn-ur sin

"Borgunna let stæin haggv[a] æftiR "Gullæif, bonda sinn, ok "Asgærðr(?) æft[i]R fa[ð]ur sinn.

Borgunna had the stone cut in memory of Gulleifr, her husbandman; and Ásgerðr in memory of her father.

Seminghundra hd - Skånela sn - Kimsta

[ᚴᛁᛏᛁᛚᚢᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᛁᛅᚢ ᚦᛅᚢ ᛫ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ] ᛫ ᚦᛁᚾᛋᛁ ᛫ ᛁᚡ[ᛏᛁᛦ] ᛫ ᛁᚢᛋᛏᛁ[ᚾ ᛫ -- ᛫] ᚾ[-]...ᚼᚢᚾᛏ ᛁᚼᛚᛒᛁ ᛫ (ᚴ)[ᚢᚦ ᛫ ᛅᚬᚾ ᛫ ᚼᛁᛏᛁ ᚢ]ᛁᛋᛅ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛁᚢᚡᚢᚱ ᛫ ᛁ[ᛅᚱᚦᚾ]ᚾ

[kitilui * auk * kiau þau * risþi * stin] * þinsi * if[tiR] * iusti[n * -- *] n[-]...hunt ihlbi * (k)[uþ * aon * hiti u]isa iftiR * iufur * i[arþn]n

"Kætilvi ok "Kætill(?) þau ræisþu stæin þennsi æftiR "Iostæin ... ... Hialpi "Guð ræisa(?) æftiR "Iofur .

Ketilvé and Ketill(?), they raised this stone in memory of Jósteinn ... ... May God help ... raise(?) in memory of Jôfurr ...

Seminghundra hd - Skånela sn - Kimsta

[ᚴᚤᛚᚡᛁᚴᛦ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛒᛁᛅ-... ...]

[kylfikR * lit * hkua * stain * auk * bia-... ...]

"KylfingR let haggva stæin ok "Bio[rn] ...

Kylfingr and Bjôrn had the stone cut ...

Seminghundra hd - Skånela sn - Skalmsta

Runes written on runsten, granit. Date: V

§A ᚢᛁᛏᛅᚾ ' ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ -ᚢᚴ ᛫ ᚴᛅᚱᛚ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ §B ᛋᛁᚢᛏᛅ ᛋᛁᚱᛁᚾ ᛫ ᛘᛅᚱᚾᚢ ᛫ ᛘᛅᚦᛋᛁ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚢᛏᚢᛚᚡ

§A uitan ' lit * raisa * stain * þinsa * eftiR * sun sin -uk * karl * eftiR * broþur * sin §B siuta sirin * marnu * maþsi * eftiR * utulf

§A " let ræisa stæin þennsa æftiR sun sinn ok "Karl æftiR broður sinn. §B "Svæinn risti runaR þessaR æftiR "Uddulf.

§A had this stone raised in memory of his son; and Karl in memory of his brother. §B Sveinn carved these runes in memory of Oddulfr.

Seminghundra hd - Skånela sn - Stensta

§P ᚦᛁᚢᚦᛒᚢᚱᚼ ' ᚢᛚᛁᛏ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ' ᚦᛁᚾᛅ ᛁᛒᛏᛁᛦ [᛭ ᚾᛁᛒᛁᛅᛦ ᛭ ...ᛁ ᛭ ᚢᛁᛒᛁᛅᛋᛏ]... --ᛅ-ᛒᛁ ᛅᚾ ᚼᚬᛋ §Q ᚦᛁᚢᚦᛒᚢᚱᚼ ' ᚢᛚᛁᛏ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ' ᚦᛁᚾᛅ ᛁᛒᛏᛁᛦ -... ... ... --ᛅ-ᛒᛁ ᛅᚾ ᚼᚬᛋ

§P þiuþburh ' ulit rita stin ' þina ibtiR [+ nibiaR + ...i + uibiast]... --a-bi an hos §Q þiuþburh ' ulit rita stin ' þina ibtiR -... ... ... --a-bi an hos

§P "Þiuðborg let retta stæin þenna æftiR " ... ... [hi]a[l]pi and hans. §Q "Þiuðborg let retta stæin þenna æftiR "... ... ... [hi]a[l]pi and hans.

Þjóðbjôrg had this stone erected in memory of ... ... may help his spirit.

Seminghundra hd - Skånela sn - Tjusta

[ᚢᚴ]ᚢᛚᚡᛦ × ᚱᛁ[ᛋ-ᛁ × ᛋᛏ--] × ᚦᛁᚾᛅ ----ᛦ × ...ᚱᚡ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᚼᚢᚴ × ᚵᚤᚱᛁᛦ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦᛅᚾ × ᛅᚾ × ᚢᛅᚱᚦ × ᛏᚱ... ...

[uk]ulfR × ri[s-i × st--] × þina ----R × ...rf × bruþur × sin × huk × gyriR × iftiR × sun sin × kuþan × an × uarþ × tr... ...

"...ulfR ræis[t]i st[æin] þenna [æfti]R "..., broður sinn, ok "Gyriðr æftiR sun sinn goðan. Hann varð dr[epinn] ...

...-ulfr raised this stone in memory of ... his brother; and Gyríðr in memory of her good son. He was killed ...

Seminghundra hd - Markims sn - Husby

[ᚼᚢᛚᛘ]ᚴᛁᚱ × ᛅᚢᚴ × ᛋᛁᚴᚱᚢᚦᚱ × ᚦᛅᛁᛦ × ᚱᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛁᚾᛅ × ᚦᛁᛋᛁ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛋᚢᛁᚾ × ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ × ᛋᛁᚦ×ᛒᚢ[ᚱᛁᚾ]

[hulm]kir × auk × sikruþr × þaiR × ristu × stina × þisi × eftiR × suin × sun × sin × siþ×bu[rin]

"Holmgærðr/"HolmgæiRR ok "Sigrøðr/"Sigruðr þæiR ræistu stæina þessi æftiR "Svæin, sun sinn siðburinn.

Holmgerðr/Holmgeirr and Sigrøðr/Sigþrúðr, they raised these stones in memory of Sveinn, their son, the late-born.

Seminghundra hd - Markims sn - Husby

... ᚱᛁᛋ... ... [ᛁ]ᚡᛏᛁᛦ --ᛁᚾ × ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ × ᚢᚴ × ᚴᛁᚱᚦᛁ × ᛒᚱᚢ × ᚡᚢᚱᛁᛦ ᛅᚾ(ᛋ) × ᛋᛅᛚᚢ × ᛒᛅᚦ ᛋᛏᛅᚾᛏᛅ × ᚼᛁᛅ... ...ᚦᛁ ᚢ--... ...ᛅᛚᛏ × --...

... ris... ... [i]ftiR --in × sun × sin × uk × kirþi × bru × furiR an(s) × salu × baþ stanta × hia... ...þi u--... ...alt × --...

... ræis[a] ... æftiR "[Svæ]in/"[Stæ]in, sun sinn, ok gærði bro fyriR hans salu. Bað standa hia[r] ... ... ... ...

... raised ... in memory of Sveinn/Steinn, his son, and made the bridge for his soul. (He) ordered (it) to stand here ... ... ... ...

Seminghundra hd - Markims sn - Lundby

ᚴᚢᚱᛁᚦ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᚦᛚᚢᚴ ᛫ ᚦᛅᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᚢᚾᛁᚡ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚬᚾᛋᚢᚱ ᛫ ᛒᚢᚾᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚱᛅᚦ| |ᚦᛁᛋᛁ

kuriþ * uk * kuþluk * þaR * litu * risa * stin * þina iftiR unif * faþur * sin * uk * iftiR * onsur * bunta * sin * raþ| |þisi

"Gyrið ok "Guðlaug þaR letu ræisa stæin þenna æftiR "Onæm(?), faður sinn, ok æftiR "Ansur, bonda sinn. Rað þessi!

Gyríðr and Guðlaug, they had this stone raised this stone in memory of Ónæmr(?), their father and in memory of Andsvarr, their husbandman. Interpret these!

Seminghundra hd - Markims sn - Snottsta

× ᛁᚾᚴᛅ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ × ᚦᛅᛋᛁ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚱᛅᚴᚾᚡᛅᛋᛏ × ᛒᚬᚾᛏᛅ × ᛋᛁᚾ × ᚼᛅᚾ × ᚢᛅᛦ × ᛒᚱᚬᚦᛁᛦ × ᚴᚢᚱᛁᚦᛅᛦ × ᛅᚢᚴ × ᚽᛋᛏᚱᛁᚦᛅᛦ ×

× inka × lit × raisa × staina × þasi × eftiR × raknfast × bonta × sin × han × uaR × broþiR × kuriþaR × auk × estriþaR ×

"Inga let ræisa stæina þasi æftiR "Ragnfast, bonda sinn. Hann vaR broðiR "GyriðaR ok "ÆstriðaR.

Inga had these stones raised in memory of Ragnfastr, her husbandman. He was Gyríðr's and Ástríðr's brother.

Seminghundra hd - Markims sn - Snottsta

× ᛁᚾᚴᛅ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ × ᛅᚢᚴ × ᛒᚱᚬ × ᚴᛁᛅᚱᛅ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚱᛅᚴᚾᚡᛅᛋᛏ × ᛒᚬᚾᛏ×ᛅ ᛋᛁᚾ × ᛅᛋᚢᚱ × ᚢᛅᛦ × ᚼᚢᛋᚴᛅᚱᛚ × ᚼᛅᚾᛋ ×

× inka × lit × raisa × staina × auk × bro × kiara × eftiR × raknfast × bont×a sin × asur × uaR × huskarl × hans ×

"Inga let ræisa stæina ok bro gærva æftiR "Ragnfast, bonda sinn. "Assurr vaR huskarl hans.

Inga had the stones raised and the bridge made in memory of Ragnfastr, her husbandman. Ôzurr was his housecarl.

Seminghundra hd - Markims sn - Snottsta

× ᛁᚾᚴᛅ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛋᛏᛅ × ᚱᚢᚾᛅᛦ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚱᛅᚴᚾᚡᛅᛋᛏ × ᛒᚬᚾᛏᛅ × ᛋᛁᚾ ᛭ ᚼᛅᚾ × ᛅᛏ[ᛁ ᛭] ᛅᛁᚾ ×× ᛒᚤ × ᚦᛁᚾᛅ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛋᛁᚴᚡᛅᛋᛏ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦ × ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ × ᛅᚾᛏ ᚦᛅᛁᛦᛅ ×

× inka × lit × rista × runaR × eftiR × raknfast × bonta × sin + han × at[i +] ain ×× by × þina × eftiR × sikfast × faþur × sin × kuþ × hialbi × ant þaiRa ×

"Inga let rista runaR æftiR "Ragnfast, bonda sinn. Hann atti æinn by þenna æftiR "Sigfast, faður sinn. "Guð hialpi and þæiRa.

Inga had the runes carved in memory of Ragnfastr, her husbandman. He alone owned this estate after Sigfastr, his father. May God help their spirits.

Seminghundra hd - Markims sn - Vreta

[ᛁᚾᚴᛅ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᛅᚡ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚱᛅᚴᚾᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚼᛅᚾ ᛫ ᚴᚢᛅᛘ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛅᚱᚡᛁ ᛒᛅᚱᚾ ᛫ ᛋᛁᚾᛋ ᛫]

[inka * raisti * staf * auk * staina * at * raknfast * bonta * sin * han * kuam * at * arfi barn * sins *]

"Inga ræisti staf ok stæina at "Ragnfast, bonda sinn. H[o]n kvam at arfi barns sins.

Inga raised the staff and stones in memory of Ragnfastr, her husbandman. She came to inherit from her children.

Seminghundra hd - Orkesta sn - Orkesta k:a

ᚢᛋᚾᚽᚴᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᛋᛁᚴᚾᚽ(ᚬ)ᛏ ' ᚢᚴ ' ᛋᛁᚼᚢᛁᚦ(ᚱ) ' ᛚᛅᛏᛅ ' ᚱᚽᛁᛋ(ᛅ) ᛋ(ᛏ)ᛁᛁᚾ ' ᚽᚡᛏ[ᛦ '] ᛒ[ᚱ](ᚢ)ᛋ(ᛅ) ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

usnekin ' uk ' sikne(o)t ' uk ' sihuiþ(r) ' lata ' reis(a) s(t)iin ' eft[R '] b[r](u)s(a) ' faþur sin

"Osnikinn ok "Signiutr ok "Sigviðr lata ræisa stæin æftiR "Brusa, faður sinn.

Ósníkinn and Signjótr and Sigviðr have raised the stone in memory of Brúsi, their father.

Seminghundra hd - Orkesta sn - Orkesta k:a

(ᚴ)ᚢ[ᚦᛋ]ᚾ[ᚬ]ᚾ--ᚦ[ᛅ]... ᛋᛏᛁᛅᛁᚾ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᚡᛅ[ᚦᚢ]- ...[ᚾ] (ᛒ)ᛁᛅᚬᚱᚾ ᛫ ᚢ(ᚴ) ᛘᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚽᚾᛅ ' ...(ᚡ)(ᛏ)(ᚾ)-... ...-ᛒᛁ ᛋᛁᛅᛚᚢ ... [ᚴᛏ]ᛁᛚ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ

(k)u[þs]n[o]n--þ[a]... stiain ' iftiR ' fa[þu]- ...[n] (b)iaorn * u(k) moþur * siena ' ...(f)(t)(n)-... ...-bi sialu ... [kt]il * risti

... stæin æftiR faðu[r] [si]nn "Biorn ok moður sina ... [hial]pi sialu ... "Kætill risti.

... the stone in memory of his father Bjôrn and his mother ... may help the soul ... Ketill carved.

Seminghundra hd - Orkesta sn - Orkesta k:a

ᚢᛚᛘᛁ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ × ᚢᚴ × ᛒᚱᚢ ᚦᛁᛋᛁ × ᛁ(ᚡ)ᛏᛁᛦ × ᛁᚱᚢ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᚢᛋᚴᛅᚱᛚ × ᛋᛁᚡᚱᚢᚦᛅᛦ

ulmi × lit × risa × stin × þina × uk × bru þisi × i(f)tiR × iru × faþur sin × uskarl × sifruþaR

"Holmi let ræisa stæin þenna ok bro þessi æftiR "Hæru(?), faður sinn, huskarl "SigrøðaR.

Holmi had this stone raised and this bridge (made) in memory of Hæra, his father, Sigrøðr's housecarl.

Seminghundra hd - Orkesta sn - Orkesta k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V

[ᚢᛚ]ᚡᛦ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛋᛅ ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᛁ[ᚾ]ᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚢᚾᛁᛘ × ᚡᛅᚦᚢᚱᛋ×ᛒᚱᚢᚦᚱ ᛋᛁᚾ ᚦᛁᛦ × ᛒᚢᚴᚢ × ᛒᛅᚦᛁᛦ × ᛁ × ᛒᛅᚱᛁᛋᛏᛅᛘ '

[ul]fR × lit × risa stin × þi[n]a × iftiR × unim × faþurs×bruþr sin þiR × buku × baþiR × i × baristam '

"UlfR let ræisa stæin þenna æftiR "Onæm, faðursbroður sinn. ÞæiR byggu baðiR i "Baristam.

Ulfr had this stone raised in memory of Ónæmr, his father's brother. They both lived in Báristaðir.

Seminghundra hd - Orkesta sn - Granby

Runes written on berghäll. Date: V

᛭ ᚼᚽᛘᛁᚴ ᛭ ᚢᚴ ᛭ ᛋᛁᛅᛚᚡᛁ ᛭ ᚢᚴ ᛭ ᛁᚬᚼᛅᚾ ᛭ ᚦᚽᛁᛦ ᛭ ᛚᛅᛏᛅ ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛭ ᚽᚡᛏᛦ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛭ ᚡᛁᚾᚢᛁᚦ ᛭ ᚢᚴ ᛭ ᚢᛅᚱᚴᛅᛋ × ᚢᚴ × ᚱᛅᚼᚾᚡᚱᛁᚦ ᛭ ᚢᚴ ᛘᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾᛅ ᛭ ᚢᚴ ᛭ ᛅᛏ ᛭ ᛁᚴᛁᚴᚽᚱᚦᛁ ᛭ ᚢᚴ ᛭ ᛅᛏ ᛭ ᚴᛅᛚᚡ ᛭ ᚢᚴ ᛭ ᚴᛁᛅᚱᚦᛅᚱ ᛭ ᚢ- ...-ᛅᛏ ᛭ (ᚼ)ᛅᚾ ᛅᛏᛁ ' ᚽᛁᚾ × ᛅᛚᛏ ᚡᚤᚱᛋᛏ × ᚦᛅᛏ × ᚢᛅᚱᚢ × ᚡᚱᚽᛅᚾᛏᚱ ᚦᚽᛁᛅ ᛭ ᚴᚬᚦ ᛬ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛭ ᛅᚾᛏ ᚦᛅᛁᚱᛅ ᛭ ᚢᛁᛋᚽᛏᛁ ᛭ ᚱᛁᛋᛏᛁ × ᚱᚢᚾᛅ ᚦᛁᛋᛅ

+ hemik + uk + sialfi + uk + iohan + þeiR + lata hakua + eftR + faþur sin + finuiþ + uk + uarkas × uk × rahnfriþ + uk moþur sina + uk + at + ikikerþi + uk + at + kalf + uk + kiarþar + u- ...-at + (h)an ati ' ein × alt fyrst × þat × uaru × freantr þeia + koþ : hialbi + ant þaira + uiseti + risti × runa þisa

"HæmingR ok "Sialfi ok "Iohan þæiR lata haggva æftiR faður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghôss(?) ok "Ragnfriðr, ok moður sina, ok at "Ingigærði ok at "Kalf ok "Gærðar o[k] "<...-at>. Hann atti æinn allt fyrst. Þat vaRu frændr þæiRa. "Guð hialpi and þæiRa. "Viseti risti runaR þessaR.

Hemingr and Sjalfi and Jóhan, they have cut (the stone) in memory of their father Finnviðr and Vargas(?)/Varghôss(?) and Ragnfríðr and their mother, and in memory of Ingigerðr and in memory of Kalfr and Gerðarr and ... He alone owned all at first. These were their kinsmen. May God help their spirits. Véseti carved these runes.

Seminghundra hd - Orkesta sn - Granby

Runes written on runsten, granit. Date: V

§A ᚦᚢᚱᛋᛏᛁᚾ × ᚢᚴ × ᚱᛅᚵᚾᚡᚱᛁᛦ × ᚦᚢ (ᚱ)(ᛁ)ᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × (ᛒ)ᛁᚢᚱ[ᚾ] × ᛁ ᚴᚱᚾᛒᚢ §B × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ × ᚴᛅᛚᚡᛋ × ᛅᚾᚢᛘ × ᚢᛅ [ᛅᛏ ᛫ ᚢᛁᚴᛘᚢ--ᛦ × ᚴᚢ]ᚦ ᛁᚼᛚᛒᛁ × [ᚬ]ᚾᛋ × ᚬᛏ × ᚢᚴ × ᛋᛅᛚᚢ × ᛒᛁᛏᚱ × ᚦᛅᚾ × ᚬᚾ ᚴᛅᚱᚦ[ᛁ] -ᛁᛚ

§A þurstin × uk × ragnfriR × þu (r)(i)stu × stin × þina × iftiR × (b)iur[n] × i krnbu §B × bruþur × kalfs × anum × ua [at * uikmu--R × ku]þ ihlbi × [o]ns × ot × uk × salu × bitr × þan × on karþ[i] -il

§A "Þorstæinn ok "Ragnfriðr þau ræistu stæin þenna æftiR "Biorn i "Granby, §B broður "Kalfs. Hanum va at "Vigm[un]dr. "Guð hialpi hans and ok salu bætr þan hann gærði [t]il.

§A Þorsteinn and Ragnfríðr, they raised this stone in memory of Bjôrn in Granbýr, §B Kalfr's brother. Vígmundr slaughtered him. May God help his spirit and soul better than he deserved.

Seminghundra hd - Orkesta sn - Orkesta

... × ᛚᛁᛏ ... ...ᛅᛁᚾ × ᛅᚢᚴ ' ...

... × lit ... ...ain × auk ' ...

... let ... "[Sv]æin/"[St]æin ok ...

... had ... Sveinn/Steinn and ...

Seminghundra hd - Orkesta sn - Söderby

[ᛁᚴᛁᛅᚢᚬᛦ ᛚᛁ]ᛏ ᚱᚽᛁᛋ[ᛅ] × (ᛋ)(ᛏ)ᛁᚾ × ᚦᚽᚾᛋ[ᛅ] × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚴᛅᛚᚡ × ᚡᚢᚦᚢᚱ × ᛋᛁ[ᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛅᚡᛏ]ᛁᚱ × ᛁ[ᚴᚢ-] ᛭ ᛒᚱᚢ[ᚦᛅ] ᛭ ᛋᛁᚾ × ᚼᚢᚴ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚱᛅᚵᚾᚢᛁ × ᛘᚢ ᛋᛁᚾᛅ × ᚾᚢ ᛁᛚᛒᛁ × ᚴᚢᚦ × ᛋᛅᛚᚢ × ᚦᛁᛦᛅ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᛋ × ᛘᚢᚦᛁᛦ

[ikiauoR li]t reis[a] × (s)(t)in × þens[a] × iftiR × kalf × fuþur × si[n × auk × aft]ir × i[ku-] + bru[þa] + sin × huk × iftiR × ragnui × mu sina × nu ilbi × kuþ × salu × þiRa × auk × kus × muþiR

"Ingialdr(?) let ræisa stæin þennsa æftiR "Kalf, faður sinn, ok æftiR "Igu[l], broður sinn, ok æftiR "Ragnvi, moður sina. Nu hialpi "Guð salu þæiRa ok "Guðs moðiR.

Ingjaldr(?) had this stone raised in memory of Kalfr, his father, and in memory of Ígull, his brother, and in memory of Ragnvé, his mother. May God and God's mother now help their souls.

Seminghundra hd - Orkesta sn - Yttergärde

[᛫ ᚴᛅᚱᛋᛁ ' ᚢᚴ ...-ᚱᚾ ᚦᛅᛁᛦ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁ- ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ' ᚢᛚᚡ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ' ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᚾᛋ ... ᛅᚢᚴ| |ᚴᚢᚦᛋ ᛘᚢᚦᛁ]

[* karsi ' uk ...-rn þaiR litu raisa stai- þino ' aftiR ' ulf ' faþur sin ' kuþ hialbi hons ... auk| |kuþs muþi]

"Karsi ok "... þæiR letu ræisa stæi[n] þenna æftiR "Ulf, faður sinn. "Guð hialpi hans ... ok "Guðs moðiR.

Karsi and ... they had this stone raised in memory of Ulfr, their father. May God help his ... and God's mother.

Seminghundra hd - Orkesta sn - Yttergärde

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᛁᚾ ᚢᛚᚡᚱ ᚼᛅᚡᛁᛦ ᚬ| |ᚬᚾᚴᛚᛅᛏᛁ ' ᚦᚱᚢ ᚴᛁᛅᛚᛏ| |ᛏᛅᚴᛅᛏ ᚦᛁᛏ ᚢᛅᛋ ᚡᚢᚱᛋᛏᛅ ᚦᛁᛋ ᛏᚢᛋᛏᛁ ᚴᛅ-ᛏ ' ᚦ(ᛅ) ---- (ᚦ)ᚢᚱᚴᛏᛁᛚ ' ᚦᛅ ᚴᛅᛚᛏ ᚴᚾᚢᛏᚱ

in ulfr hafiR o| |onklati ' þru kialt| |takat þit uas fursta þis tusti ka-t ' þ(a) ---- (þ)urktil ' þa kalt knutr

En "UlfR hafiR a "Ænglandi þry giald takit. Þet vas fyrsta þet's "Tosti ga[l]t. Þa [galt] "Þorkætill. Þa galt "Knutr.

And Ulfr has taken three payments in England. That was the first that Tosti paid. Then Þorketill paid. Then Knútr paid.

Seminghundra hd - Orkesta sn - Yttergärde

[...- ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚢᚱᛘ ᛫ ᛋᚢ(ᚾ) ... ᛁᚡᛏᛁ(ᛦ) ᛋ-ᚴ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚴᛁᚱᛅ ᛫ ᛒᚱᚢ ᛫ ᚦ(ᛅ)-ᛁ ᛫ ᚡᚢᚱᛁᛦ ᛫ ᚬᛏ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛋᛅᛚᚢ ᛫ ᚦᛁᛦᛅ ᛫ ... ᚢᛁᛏᚱᛁᚴ ᛫ ᚦᛅᛋᛁ ᛫ ᚦᛁᛏ ᚢᛁᛏ ᚢᛁᛏᛁ ᛁᚡᛏᛁᛦ]

[...- risti * stin * þina * iftiR * urm * su(n) ... ifti(R) s-k * uk * lit * kira * bru * þ(a)-i * furiR * ot * uk * salu * þiRa * ... uitrik * þasi * þit uit uiti iftiR]

... ræisti stæin þenna æftiR "Orm, sun ... æftiR s[i]k ok let gærva bro þa[s]i fyriR and ok salu þæiRa ... vitring þasi <þit> æftiR

... raised this stone in memory of Ormr, son ... in memory of himself and had this bridge made for their spirit and soul ... this memento ... in memory of

Seminghundra hd - Frösunda sn - Frösunda k:a

[ᚱᛅᚼᚾᚡᚱᛁᚦᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᚱᛏ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛒᛁᚢᚱᚾᚬ ᛋᚢᚾ ᚦᛅᛁᛦᛅ ᚴᛁᛏᛁᛚᛘᚢᚾᛏᛅᛦ ' ᚼᚬᚾ ' ᚡᛁᛚ ᛅ ᚢᚱᛚᛅᛏᛁ ' ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᚾᛋ ᛅᚾᛏ ᛅᚢᚴ| |ᚴᚢᚦᛋ ᛘᚢᚦᛁᛦ ' ᚬᛋᛘᚢᚾᚱ ᛘᛅᚱ'ᚴᛅᚦᛁ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᚱᛁᛏᛅᚱ]

[rahnfriþr * lit rt stain þino ' aftiR biurno sun þaiRa kitilmuntaR ' hon ' fil a urlati ' kuþ hialbi hons ant auk| |kuþs muþiR ' osmunr mar'kaþi runaR ritar]

"Ragnfriðr let retta stæin þenna æftiR "Biorn, sun þæiRa "KætilmundaR. Hann fell a "Virlandi. "Guð hialpi hans and ok "Guðs moðiR. "Asmundr markaði runaR rettaR.

Ragnfríðr had this stone erected in memory of Bjôrn, her son and Ketilmundr's. He fell in Virland. May God and God's mother help his spirit. Ásmundr marked the right runes.

Seminghundra hd - Frösunda sn - Näs

ᛚᚽᚡᛋᛏᚽᛁᚾ ᛫ ᛚᛁᛏ ᚴᚽᚱᛅ ᛫ ᛋᛁᛦ ᛫ ᛏᛁᛚ ᛫ ᛋᛁᛅᛚᚢ᛫ᛒᚬᛏᛅᚱ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᛋᛁᚾᛁ ᚴᚢᚾᚢ ᛫ ᛁᚴᛁᚱᚢᚾ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᛋᛁᚾᚢᛘ ᛫ ᛋᚢᚾᚢᛘ ᛫ ᛁᛅᚱᚾᛏᚱ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᚾᛁᚴᚢᛚᛅᛋ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᛚᚢᚦᛁᚾ ᛫ ᛒᚱᚬᛅᛦ ᛫

lefstein * lit kera * siR * til * sialu*botar * ok * sini kunu * ikirun * ok * sinum * sunum * iarntr * ok * nikulas * ok * luþin * broaR *

"Lifstæinn let gærva seR til sialubotaR ok sinni kunu "Ingirun ok sinum sunum "Iarundr ok "Nikulas ok "Luðinn broaR.

Lífsteinn had the bridges made for himself for the salvation of his soul and that of his wife Ingirún and of their sons Jôrundr and Nikulás and Loðinn.

Seminghundra hd - Frösunda sn - Näs

ᛅᚾ ᛫ ᛅᛏᛁ ᛒᚬ ᛫ ᛁ ᚦᚬᚱᛋᚢᛚᛘᛁ ᛫ ᚬᚴ ᛁ ᚱᚬᛚᛋᛏᛅᛘ ᛫ -ᚴᛁᛒᛚᛁᚦ

an * ati bo * i þorsulmi * ok i rolstam * -kibliþ

Hann atti bo i "Þorsholmi ok i "Rolstam [s]kiplið.

He owned an estate in Þorsholmr and a ship's retinue in Hrólfsstaðir.

Seminghundra hd - Frösunda sn - Odenslunda

[ᚢᛁᚴᛁᛏᛁᛚ × ᚢᚴ × ᚢᛋᚢᚱ -...ᚢ × ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚢᛋᛏᛁᚾ × ᚡᛅᚦ... ... ...ᚦᛅᚾ × ᚬᚾ ᚡᚢᚱᛋ × ᚢᛏᛁ × ᛘᛁᚦ × ᛅᛚᛅ × ᛋᚴᛁᛒᛁᚾ × ᚴᚢᚦ × ᛁᛅᛚᛒᛁ × (ᛅ)ᛏ]

[uikitil × uk × usur -...u × risa × stin × þina * iftiR × ustin × faþ... ... ...þan × on furs × uti × miþ × ala × skibin × kuþ × ialbi × (a)t]

"Vikætill ok "Ossurr [let]u ræisa stæin þenna æftiR "Øystæin, fað[ur] ... [go]ðan. Hann fors uti með alla skipan. "Guð hialpi and.

Véketill and Ôzurr had this stone raised in memory of Eysteinn, ... good father. He perished abroad with all the seamen. May God help (his) spirit.

Seminghundra hd - Frösunda sn - Solsta

᛭ ᛒᛁᚬᚱᚾ ' ᚢᚴ ' ᛅᛋᚴᚽᛁᛦ ' ᛚᛅᛏᛅ ᛭ ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᛚᚬᚴ ' ᛅᚡᛏᛦ ᚡᛅᚦᚢᚱᛋ'ᚡᛅᚦᚢᚱ ᚢᚱᛁᚴᛁᛅ

+ biorn ' uk ' askeiR ' lata + reisa * stein * eftR * faþur ' sin ' uk ' lok ' aftR faþurs'faþur urikia

"Biorn ok "AsgæiRR lata ræisa stæin æftiR faður sinn ok "LokkR(?) æftiR faðursfaður "Orøkia.

Bjôrn and Ásgeirr have raised the stone in memory of their father; and Lokkr(?) in memory of (her) father's father Órœkja.

Seminghundra hd - Frösunda sn - Solsta

' ᚴᚽ(ᛏ)ᛁᛚ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᚽᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᚽᛁᚾ ' ᛅᚡᛏᛦ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚢᛁᛋᛏᚽᛁᚾ ' ᛅᚢᚴ ' ᚢᛁᚴᚱ ' ᚴᚬᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ' ᛅᚾᛏ ᚼᛅᚾᛋ ' ᛒᚬᚾᛅ ᛋᛁᚾ '

' ke(t)il ' lit ' reisa ' stein ' aftR ' faþur ' sin ' uistein ' auk ' uikr ' koþ hialbi ' ant hans ' bona sin '

"Kætill let ræisa stæin æftiR faður sinn "Vistæin ok "Vigærðr, "Guð hialpi and hans, [at] bon[d]a sinn.

Ketill had the stone raised in memory of his father Vésteinn; and Végerðr - may God help his spirit - in memory of her husbandman.

Seminghundra hd - Frösunda sn - Vreta

× ᛋᛁᚼᛚᛅᚢᚼ × ᛚᛁᛏ × ᛋᛏᛅᛁᚾ[ᛅ ᚱ](ᛁ)ᛏᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛋᛁᚼᚢᛁᚦ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ

× sihlauh × lit × stain[a r](i)ta × iftiR sihuiþ sun sin

"Siglaug let stæina retta æftiR "Sigvið, sun sinn.

Siglaug had the stones erected in memory of Sigviðr, her son.

Seminghundra hd - Lunda sn - Lunda k:a

ᛋᚢᚾᛁ ᛫ ᚱᛁᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᚬᚴ| |ᚴᛁᛅᚱᚦᛁ ᛫ ᛒᚱᚬ ᛫᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᛁᚼᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᛅᚴ ᛫ ᚦᛁᛅᚼᚾ ᛋᚢᚾᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫

suni * riti * stan * ok| |kiarþi * bro ** eftiR * sihbiarn * ak * þiahn suni * risti *

"Suni retti stæin ok gærði bro æftiR "Sigbiorn ok "Þiægn. "Suni risti.

Soni erected the stone and made the bridge in memory of Sigbjôrn and Þegn. Soni carved.

Seminghundra hd - Lunda sn - Lunda k:a

ᚴᚢᛚᛅᚢᚼ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚼᚢᛚᛘᛅ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᛅᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛬ ᛅᚡᛏᛁ ᛬ ᛋᚢᛁᚾ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚢᛅᚡᚱᛅ ᛬ ᛅᚱᚡᚢᛅ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛫ ᛅᚾᛏ ᚼ᛬ᛅᚾᛋ ᛬ ᛅᚢᚴ ᚴᚢᛋ ᛘ...

kulauh * auk * hulma : litu : arisa : stain : þinsa : afti : suin : bruþur : sin : uafra : arfua kuþ : hialbi * ant h:ans : auk kus m...

"Guðlaug ok "Holma letu ræisa stæin þennsa æftiR "Svæin, broður sinn, "Vafra arfa. "Guð hialpi and hans ok "Guðs m[oðiR].

Gullaug and Holma had this stone raised in memory of Sveinn, their brother, Vafri's heir. May God and God's mother help his spirit.

Seminghundra hd - Lunda sn - Ängby

ᚱᛅ(ᚼ)ᚾᚡᚱᛁᚦᚱ ' ᛚᛁᛏ ᚱᛅᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛒᛁᚢᚱᚾ ᛫ ᛋᚢᚾ ᚦᛅᛁᛦᛅ ᛫ ᚴᛁᛏᛁᛚᛘᚢᚾ(ᛏ)ᛅᛦ ' ᚴᚢᚦ ᛘᛁᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᚾᛋ (ᛅ)ᚾᛏ ᛅᚢᚴ| |ᚴᚢᚦᛋ (ᛘ)ᚢᚦᛁᛦ ᚼᚬᚾ ᚡᛁᛚ ᛅ ᚢᛁᚱᛚᛅᚾᛏᛁ ᛫ ᛁᚾ ᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ ᛘᛅᚱᚴᛅᚦᛁ

ra(h)nfriþr ' lit rasa stain þino ' aftiR biurn * sun þaiRa * kitilmun(t)aR ' kuþ mialbi hons (a)nt auk| |kuþs (m)uþiR hon fil a uirlanti * in osmuntr markaþi

"Ragnfriðr let ræisa stæin þenna æftiR "Biorn, sun þæiRa "KætilmundaR. "Guð hialpi hans and ok "Guðs moðiR. Hann fell a "Virlandi. En "Asmundr markaði.

Ragnfríðr had this stone raised in memory of Bjôrn, her son and Ketilmundr's. May God and God's mother help his spirit. He fell in Virland. And Ásmundr marked.

Seminghundra hd - Skepptuna sn - Skepptuna k:a

÷ ᚢᛅᚱᚼᛅᛋ ' ᚢᚴ ᛅᚱᚾ-ᛁᛚ ' ᚢᚴ ᚬᚾᛏᚢᛁᛏᚱ ' ᚢᚴ ᚼᚱᚢᚦᛅᛁᛚᚡᚱ ' ᛘᚢᚦᚢᚱ ᚦᛁᛦᛅ ' ᚦᛅᛦ ᚦᚱᛁᛦ ᛒᚱᚢᚦᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛏᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾᚬ ᚦᛁᛋᛅ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᚼᚢᛚᛘᛅ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

÷ uarhas ' uk arn-il ' uk ontuitr ' uk hruþailfr ' muþur þiRa ' þaR þriR bruþr ' litu ' rita ' staino þisa aftiR hulma faþur sin

"Vargas(?)/"Varghôss(?) ok "Arn[k]ell ok "Andvettr ok "HroðælfR, moðiR/moður þæiRa, þæiR þriR brøðr letu retta stæina þessa æftiR "Holma, faður sinn.

Vargas(?)/Varghôss(?) and Arnkell and Andvéttr and Hróðelfr their mother/mother's, these three brothers had these stones erected in memory of Holmi, their father.

Seminghundra hd - Skepptuna sn - Skepptuna k:a

ᚡᚢᛚᚴᛘᛅᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚡᚢᛚᚴᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ × ᛋᛅᛦ × ᛁᛏᛅᚦᛁᛋ × ᚢᚴ ᛘᛁᚦ ᚴᚱᚴᚢᛘ × ᚴᚢᚦ × ᛁᛅᛚᛒᛁ × ᛅᚾᛋ × ᚬᛏ ᚢᚴ ᛋᛅᛚᚢ

fulkmar × lit × risa × stin × þina × iftiR × fulkbiarn × sun × sin × saR × itaþis × uk miþ krkum × kuþ × ialbi × ans × ot uk salu

"Folkmarr let ræisa stæin þenna æftiR "Folkbiorn, sun sinn. SaR ændaðis ok með "Grikkium. "Guð hialpi hans and ok salu.

Folkmarr had this stone raised in memory of Folkbjôrn, his son. He also met his end among the Greeks. May God help his spirit and soul.

Seminghundra hd - Skepptuna sn - Gådersta

[ᚽᚱᚽᚡᛅᛋᛏ ' ᛅᛏᛅᛚᛅ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᚴᛏᛅ ᛋᛏᛅᚾᛁᛦ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛒᛁᚼᚱᚾ ' ᚢᚴ ' ᚼᚢᛚᛘᛅ ' ᚱᛁᛏᛅ]

[erefast ' atala + auk * stain þaiR * litu * rkta staniR * at * bihrn ' uk ' hulma ' rita]

"Ærnfastr, "Atla(?) ok "Stæinn þæiR letu retta stæin(?) at "Biorn, ok "Holma retti.

Ernfastr, Atla(?) and Steinn, they had the stone(?) erected in memory of Bjôrn. And Holma (also) erected.

Seminghundra hd - Skepptuna sn - Gådersta

[ᚴᛁᛏᛁᛚᚡᛅᛋᛏᚱ ' ᚾᛁᚴᛋ ᚢᚡᛅᛁᚼᚱ --ᛁᚢᛏᚱ × ᚦᛅᛁᛦ × ᛚᛁᛏᚢ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛁᚾᚴᛁᛅᛚᛏᛁ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛫]

[kitilfastr ' niks ufaihr --iutr × þaiR × litu ' stain × iftiR × inkialti × faþur sin *]

"Kætilfastr, "NefR(?), "OfæigR "<--iutr> þæiR letu stæin æftiR "Ingiald, faður sinn.

Ketilfastr, Nefr(?), Ófeigr ... they had the stone (raised) in memory of Ingjaldr, their father.

Seminghundra hd - Skepptuna sn - Gådersta

[ᚴᛁᛋᛚᛅᚢᚴ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛋᛒᛁᛅᛚᛏᛒᚢᚦᛁ ᛫ ᚢᛚᚡᚱ ᛫ ᛁᚴᚢᛅᚱ ᛫ ᚼᚢᛚᚡᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᚴᛅᛁᚱᛁ ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᛅᛏ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᛅᚴᚾ ᛫ ᚡᚬᚱᛋ ᛫ ᚢᛏᛁ ᚬᚴ ᛫ ᛅᛏ ᛒᛁᛅᚱᚾ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛒᚱᚬ ᚴᛁᚱᚦᚢ ᛫ ᚴᚢ=ᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛋᛁᛚᚢ]

[kislauk * lit * hakua * at sun sin * sbialtbuþi * ulfr * ikuar * hulfastr * kairi * þaiR * at broþur * sin * þiakn * fors * uti ok * at biarn faþur sin bro kirþu * ku=þ hialbi silu]

"Gislaug let haggva at sun sinn, "Spiallbuði, "UlfR, "Ingvarr, "Holmfastr, "GæiRi, þæiR at broður sinn "Þiagn, fors uti, ok at "Biorn, faður sinn. Bro gærðu. "Guð hialpi salu.

Gíslaug had (this) cut in memory of her son; Spjallboði, Ulfr, Ingvarr, Holmfastr, Geiri, they made the bridge in memory of their brother Þegn, (who) perished abroad, and in memory of Bjôrn, their father. May God help (their) souls.

Seminghundra hd - Skepptuna sn - Helgåby

[...- ᛫ ᚢᚴᛅᚢᛏᚢ- -ᛅᛁᛦ ᛚᛁᛏᚢ ... ᛁ... ...ᚾᛏᚱ ᛫ ᛘᛅᚱᚴ--... ...]

[...- * ukautu- -aiR litu ... i... ...ntr * mark--... ...]

... " [þ]æiR letu ... E[n](?) "[Asmu]ndr mark[aði] ...

... they had ... And(?) Ásmundr marked ...

Seminghundra hd - Skepptuna sn - Lövhamra

ᚴᛁᛏᛁᛚ × (ᚢ)(ᚴ) × ᛒᚱᚢᚾᚴᛁᛏᛁᛚ (ᚦ)(ᛁ)(ᛦ) × [ᚱᛁᛋ]ᛏᚢ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ × -...ᛦ × ᚢᛚᚡ × ᛁ ᛚᚢᚴᚬᛒᚱᛁ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋ[ᛁ]... ... ... ...[ᛚ]ᛒᛁ × ᛅᚾᛋ × ᚬᛏ ᚢᚴ × ᛋᛅ[ᛚ]... ... ... ...[ᚢᚦ]ᛁᛦ ᛒᛁᛏᚱ × ᚦᛅᚾ ᚼᚾ × ᚴᛁᚱᚦᛁ ᛏᛁᛚ

kitil × (u)(k) × brunkitil (þ)(i)(R) × [ris]tu × stin × þina × -...R × ulf × i lukobri × faþur × s[i]... ... ... ...[l]bi × ans × ot uk × sa[l]... ... ... ...[uþ]iR bitr × þan hn × kirþi til

"Kætill ok "Brunkætill þæiR ræistu stæin þenna [æfti]R "Ulf i "Laughambri(?), faður si[nn] ... "[Guð hia]lpi hans and ok sal[u ok "Guðs m]oðiR bætr þan hann gærði til.

Ketill and Brúnketill, they raised this stone in memory of Ulfr of Laughamarr(?), their father ... May God and God's mother help his spirit and soul better than he deserved.

Seminghundra hd - Skepptuna sn - Ånsta

ᚦᚢᚱᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚢᚴ ᚦᛁᚼᚾ ' ᚢᚴ ᛋᛁᛅᛚᚡᛁ ' ᚦᛅᛁᛘ ᚼᛁᛏ ᚴᛁᛚᛅ ᛘᚢᚦᛁᛦ ' ᚦᛅᛁᛦ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ| |ᚬᛒᛏᛁᛦ ᛋᛁᚼᛅᛏ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ' ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᚾᛋ| |ᛋᛅᛚ

þurstain ' uk þihn ' uk sialfi ' þaim hit kila muþiR ' þaiR litu rita stain þino| |obtiR sihat ' faþur sin ' kuþ hialbi hons| |sal

"Þorstæinn ok "Þægn ok "Sialfi, þæim het "Gilla moðiR, þæiR letu retta stæin þenna æptiR "Sighvat, faður sinn. "Guð hialpi hans sal.

Þorsteinn and Þegn and Sjalfi - their mother was called Gilla - they had this stone erected in memory of Sighvatr, their father. May God help his soul.

Seminghundra hd - Skepptuna sn - Örby

ᛁᛅᚱᛒᛁ ᛫ [ᛚ]ᛁᛏ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚼᛏ[ᛏ]ᛦ ᛫ ᛋ(ᚢ)-- ᛋᛁᚾᛅ ᛫ ᛏᚢᛅ

iarbi * [l]it * stain * ht[t]R * s(u)-- sina * tua

"Iarpi let stæin æftiR sy[ni] sina tva.

Jarpi had the stone (raised) in memory of his two sons.

Seminghundra hd - Skepptuna sn - Örby

[... ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛏᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚬ-ᚼᚢ... ...ᛅᚾ ᚼᚬᚾ ᚡᛁᛚ ᚬ ᚴᚱᛁᚴᛚᚬᚾᛏᚱ ᚴᚢᚦ ᚼᛁ-ᛚᛒᛁ ᛋᛅᛚ...]

[... litu ' rita : stain þino * iftiR * o-hu... ...an hon fil o kriklontr kuþ hi-lbi sal...]

... letu retta stæin þenna æftiR "... ... Hann fell a "Grikklandi. "Guð hi[a]lpi sal[u].

... had this stone erected in memory of ... ... He fell in Greece. May God help (his) soul.

Seminghundra hd - Vidbo sn - Vidbo k:a

ᛋᛁᚴᚡᛅᛋᛏᚱ ' ᛅᚢᚴ| |ᚴᛁᚾᛚᛅ-ᚼ ᚦᛅᚢᚼ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛅᛁ(ᚾ) ᚦᛁᚾᚬ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᚢᛁᚾᚬᛘᛅᚾ ᛋᚢᚾ ᛋᛁ- ᛁᚾ ᚼᚬᚾ ᚢᛅᚱᚦ ᛏᛅᚢᚦᚱ ᛁ ᛒᚢᚼᛁ

sikfastr ' auk| |kinla-h þauh litu rita stai(n) þino aftiR uinoman sun si- in hon uarþ tauþr i buhi

"Sigfastr ok "Ginnla[u]g þaun letu retta stæin þenna æftiR "Vinaman, sun si[nn]. En hann varð dauðr i "Bogi(?).

Sigfastr and Ginnlaug, they had this stone erected in memory of Vinaman, their son. And he died in Bógi(?).

Seminghundra hd - Vidbo sn - Vidbo k:a

ᛁᚴᛅ × ᛚᚽᛏ × ᚴᛁᛅᚱᛅ × ᛒᚱᚬ × ᚬᚴ × ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᚱᛁᛏᛅ ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚱᛅᚼᚾᛅ × ᛋ(ᚢ)(ᚾ) × ᛋᛁᚾ × ᚬᚴ × ᚱᛅᚼᚾᛁᛚᛏᚱ × ᚽᚡᛏᛁᚱ × ᛒᚬᛅᚾᛏᛅ × ᛋᛁᚾ × ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚱ[ᛁᛋᛏᛁ]

ika × let × kiara × bro × ok × staina rita eftiR × rahna × s(u)(n) × sin × ok × rahniltr × eftir × boanta × sin × stain ' r[isti]

"Inga let gæra bro ok stæina retta æftiR "Ragna, sun sinn, ok "Ragnhildr æftiR boanda sinn. "Stæinn risti.

Inga had the bridge made and the stones erected in memory of Ragni , her son; and Ragnhildr in memory of her husbandman. Steinn carved.

Seminghundra hd - Vidbo sn - Velamby

[ᚴᚢᚾᛅᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚽᛏᛁᛚᛅᚢ × ᛚᛁᛏᚢ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚱᛁᛏᛅ × ᚬᚴ ' ᛒᚱᚢ × ᚴᛁᛅᚱᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚬᛚᚬᚼ × ᛏᚢᛏᚢᚱ ' ᛋᛁᚾᛅ ᛁᚾ ᛋᚢᛅᛁᚾ ᚱᛁᛋᛏᛁ ...ᚾᛅᚱ]

[kunar × auk × ketilau × litu × stain × rita × ok ' bru × kiara × iftiR × oloh × tutur ' sina in suain risti ...nar]

"Gunnarr ok "Kætiløy letu stæin retta ok bro gæra æftiR "Olog, dottur sina. En "Svæinn risti [ru]naR.

Gunnarr and Ketiley had the stone erected and the bridge made in memory of Ólaug, their daughter. And Sveinn carved the runes.

- Sigtuna - Kyrkogården

Runes written on runsten, granit. Date: V

᛭ ᚡᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᚴᛁᛚᛏᛅᚱ ᛫ ᛚᚽᛏᚢ ᛫ ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛫ ᛋ(ᛏ)ᚽᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᚾᛋᛅ ᛬ ᚽᚡ(ᛏ)ᛁᛦ ᛫ (ᚦ)(ᚢ)(ᚱ)--- ----ᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛬ ᛅᚾᛏ ᛫ ᚼᛅᚾᛋ ᛬ ᚦᚢᚱᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ

+ frisa : kiltar * letu * reisa * s(t)ein : þensa : ef(t)iR * (þ)(u)(r)--- ----a * sin : kuþ : hialbi : ant * hans : þurbiurn : risti

Frisa gildaR letu ræisa stæin þennsa æftiR "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hialpi and hans. "Þorbiorn risti.

The Frisian guild-brothers had this stone raised in memory of Þorkell, their guild-brother. May God help his spirit. Þorbjôrn carved.

- Sigtuna - Kyrkogården

...ᛋ--ᛅᚱᚾ ' ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᛋ ᛫ ᛚᛁ... ...

...s--arn ' auk * kus * li... ...

"[A]s[bi]orn ok "Kuss(?)/"Guss(?) le[tu] ...

Ásbjôrn and Kúss(?)/Guss(?) had ...

- Sigtuna - Kyrkogården

...-ᚾ ᛫ ᚢᛁ-... ... ᛬ ... ...ᚾ ᛬ ᚱᚽᛋᛅ ᛬ ... ...ᛁᛏᛅ...ᛅ...ᚢ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼᛁᛅᛒᛁ ᛅᛏ ᛫ ...

...-n * ui-... ... : ... ...n : resa : ... ...ita...a...u * kuþ : hiabi at * ...

... ... ... ... ... ræisa ... ... "Guð hialpi and ...

... ... ... ... ... raised ... ... May God help (his) spirit ...

- Sigtuna - Sigtuna k:a

Runes written on runsten, röd sandsten. Date: V

...-ᚱ ' ᛚᛁ- ᚱ-... ... ...--ᛦ ...ᚢ(ᚱ) ' ᛋᚢᚾ ᚴᚢᚾᛅᚱᛋ ' ᛁ ' ᚱᛁᛋᚾᚤ ᛋᚢᛅᛁᚾ ᚱᛁᛋᛏᛁ

...-r ' li- r-... ... ...--R ...u(r) ' sun kunars ' i ' risny suain risti

"... le[t] r[æisa] ... [æfti]R "... sun "Gunnars i "Risnøy. "Svæinn risti.

... had raised ... in memory of ... Gunnarr of Hrísney's son. Sveinn carved.

- Sigtuna - Klosterområdet

§A ᚴᛅᛏᛁᛚᚤ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛏᛅ ...ᛁᛘ ᛫ ᚼᚢ-... ...-ᛅᚾ §B ...(ᛅ)ᚱᛚ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚴᚽᚱᚦᚽᚱ ... §C ... ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚢᚽ(ᛚ)... ...

§A katily * lit * raita ...im * hu-... ...-an §B ...(a)rl * uk * kerþer ... §C ... eftiR * sue(l)... ...

§A "Kætiløy let retta ... ... ... §B "[K]arl ok "Gærðar ... §C ... æftiR "... ...

§A Ketiley had erected ... ... ... §B Karl and Gerðarr ... §C ... in memory of ... ...

- Sigtuna - Sigtuna

ᚴᛁᛚᛅᚢᚼ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚢᛋᛁ ᛫ ᚦᛅᚢ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ... ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᚽ-ᛏᛦ ----(ᛅ) ᛋᚢᚾ ᛅᚱᚾᛅ

kilauh * auk * usi * þau * litu * raisa ... * þina * e-tR ----(a) sun arna

"Gillaug ok "Ysi(?) þau letu ræisa [stæin] þenna æ[f]tiR "..., sun "Arna.

Gillaug and Ysi(?), they had this stone raised in memory of ... Árni's son.

- Sigtuna - Sigtuna

Runes written on runsten, granit. Date: V

× ᛋᚢᛅ[ᛁ]... ... ...ᛋᛅ × ᛋ(ᛏ)ᛅᛁᚾ --... ...------... ...- × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚡᚱᛅᚢ×ᛏᛁᛋ ᛭ ᛅᛏ × ᚢᛚᚡ × ᛒᚬᚾᛅ × ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦ × ᚼ... ... ...ᛅᚾᛋ ᛭

× sua[i]... ... ...sa × s(t)ain --... ...------... ...- × faþur sin × auk × frau×tis + at × ulf × bona × sin × kuþ × h... ... ...ans +

"Svæi[nn] ... [ræi]sa stæin [þenna æftiR] ..., faður sinn ok "Frøydis at "Ulf, bonda sinn. "Guð h[ialpi and h]ans.

Sveinn [had] this stone raised in memory of ... his father and Freydís in memory of Ulfr, her/their husbandman. May God help his spirit.

- Sigtuna - Villa Karlsro, Prästgatan

× ᚡᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᚴᛁ... ... ᛬ ᚦᚽᛋᛅᚱ ᛬ ᚽᚡᛏᛦ ᛬ ᛅᛚᛒᚬᚦ ᛬ ᚡᚽᛚᛅᚼᛅ ᛬ ᛋᛚᚬᚦᛅ ᛬ ᚴᚱᛁᛋᛏᚱ ᛬ ᚼᛁᛅ ᛬ ᚼᚽᛚᚵᛁ ᛬ ᚼᛁᚾᛚᛒᛁ ᛬ ᛅᚾᛏ ᛬ ᚼᛅᚾᛋ ᛬ ᚦᚢᚱᛒᛁᚢᚾ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ ×

× frisa : ki... ... : þesar : eftR : alboþ : felaha : sloþa : kristr : hia : helgi : hinlbi : ant : hans : þurbiun : risti ×

Frisa gi[ldaR] ... þessaR æftiR "Alboð, felaga "Sloða. "Kristr hinn hælgi hialpi and hans. "Þorbiorn risti.

The Frisian guild-brothers ... these in memory of Albóð, Slóði's partner. May the holy Christ help his spirit. Þorbjôrn carved.

- Sigtuna - Klockbacken

ᛋᚢᛁᚾ ᛬ ᛚᛁᛏ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᛬ ᚱᚢᚾᛅᚱ ᛬ ᚦᛅᛋ-... ... ...-ᚦᚱ ᛬ ᚼᛁᛏ ᛬ ᛅ[ᚾᛅ]ᚱ ᛬ ᛅ[ᛋ]ᚢᚱ ᛬ ᚦᚱᛁᚦᛁ ᛬ ᚴᚽᚱᛘᚢᚾᚱ ᛬ ---ᚱᚦᛁ [᛬] -[ᚢ]ᚴᛁ ᛬ (ᚦ)... ...ᚱ ᛬ ᚢᛅᚱ ᚦᚽᚱᛅ ᛘᚢᚦ--

suin : lit rista : runar : þas-... ... ...-þr : hit : a[na]r : a[s]ur : þriþi : kermunr : ---rþi [:] -[u]ki : (þ)... ...r : uar þera muþ--

"Svæinn let rista runaR þess[aR] ... ... het annarr, "Assurr þriði, "GæiRmundr [fia]rði "<-uki> ... ... vaR þæiRa moð[iR].

Sveinn had these runes carved ... the second was called ..., the third Ôzurr, the fourth Geirmundr ... ... was their mother.

- Sigtuna - Borgmästarvreten

ᚢᚡᛁᚼᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛭ ᚦᛁᚾᛅ ᛭ ᛋᛏᛁᚾ × ᛅᚡᛏᛦ × ᛋᚽᛋᛏᚱ ᛭ ᛋᛁᚾᛅᚱ ᛭ ᛏᚢᛅᚱ × ᛏᚢᚱᛅ × ᛅᚢᚴ ᚱᚢᚦᚢᛁ

ufihr × lit × raisa + þina + stin × aftR × sestr + sinar + tuar × tura × auk ruþui

"OfæigR let ræisa þenna stæin æftiR systr sinaR tvaR, "Tora(?) ok "Roðvi.

Ófeigr had this stone raised in memory of his two sisters Tóra(?) and Hróðvé.

- Sigtuna - S:t Pers ruin

...ᛅ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁ... ... ... ...ᚡᛏᛅ... ...

...a * lit * rai... ... ... ...fta... ...

"... let ræi[sa] ... ... "[Hal]fda[n] ...

... had raised ... ... Halfdan ...

- Sigtuna - Kv. Professorn

... ...ᛋᛏᛁ ᛬ ᛋ--... ...- ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛋᛅᛚᛋᛅ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ...

... ...sti : s--... ...- : eftiR : salsa : faþur * ...

... [ræi]sti s[tæin] ... æftiR "Salsa, faður ...

... raised the stone ... in memory of Salsi, father ...

Färentuna hd - Ekerö sn - Ekerö k:a

Runes written on 6 fragment av runsten, röd sandsten. Date: V

᛭ ᛚᚬᚦᛁᚾ ᛭ --(ᛏ) ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛭ ᛋᛏ... ... ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛭ ᛋ-... ...--... ...ᚾ ᛭ ᚵᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛅᚾᛏ ᚼᛅᚾᛋ ᚦᚢᚱᛒᛁᚢ(ᚱ)ᚾ ᚼᛁᚢᚴ ᛭

+ loþin + --(t) + raisa + st... ... + faþur + s-... ...--... ...n + guþ hialbi ant hans þurbiu(r)n hiuk +

"Loðinn/"Luðinn [le]t ræisa st[æin] ... faður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hialpi and hans. "Þorbiorn hiogg.

Loðinn had the stone raised ... his father ... his(?) ... May God help his spirit. Þorbjôrn cut.

Ärlinghundra hd - S:t Olovs sn (nu: Odensala) - Lövstaholm

ᚡᚢᚱᚴᚢᚦᚱ × ᛅᚢᚴ ᚴᚬᛘᛅᛚ ᛭ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛅᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ᛅᛒᛏᛁᛦ ᛭ ᚢᚾᛅ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛭ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛅᚾᛏᛅ × ᚢᚾᛅ

furkuþr × auk komal + litu rasa ' stain þino abtiR + una + faþur sin + kuþ hialbi anta × una

"Forkuðr ok "Gamall letu ræisa stæin þenna æftiR "Una/"Unna, faður sinn. "Guð hialpi anda "Una/"Unna.

Forkunnr and Gamall had this stone raised in memory of Uni/Unni, their father. May God help Uni's/Unni's spirit.

Ärlinghundra hd - S:t Olovs sn - N. Til

× ᛋ(ᛏ)ᚢᚱ(ᛒ)ᛁᛅᚱᚾ ᛫ (ᛚ)[ᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋ]ᛅ ' ᛋᛏᛅᛁ... ...ᚡᛏᛁᛦ [᛫] (ᛋ)[ᛁᚴ]ᛋᛏ[ᛅ]ᛁᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ --- ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᚼᚢᛚᛘᛋᛏ...[ᚾ]ᛋ

× s(t)ur(b)iarn * (l)[it * rais]a ' stai... ...ftiR [*] (s)[ik]st[a]in * faþur --- broþur hulmst...[n]s

"Styrbiorn let ræisa stæi[n æ]ftiR "Sigstæin, faður [sinn], broður "Holmst[æi]ns.

Styrbjôrn had the stone raised in memory of Sigsteinn, his father, Holmsteinn's brother.

Ärlinghundra hd - S:t Olovs sn - N. Til

× ᛁᛚᛏᚢᚱᛁ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛋᚢᚴᛁᛦ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦ × ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛫ ᛅᚾᛏ ᛫ ᛅᚼᚾᛋ ×

× ilturi × lit × raisa × stin × eftiR × sukiR × faþur × sin × kuþ × hialbi * ant * ahns ×

" let ræisa stæin æftiR "SyggæiR/"SøygæiR, faður sinn. "Guð hialpi and hans.

had the stone raised in memory of Siggeirr/Seygeirr, his father. May God help his spirit.

Ärlinghundra hd - S:t Olovs sn - Viby

× ᛋᛁᛒᛁ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛋᛏᛅ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚬᚱᚽᚴᛁᚢ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚦᚢᚱᛁ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ᛫

× sibi × lit × rista * runaR * eftiR * orekiu * faþur * sin auk * þuri * at * bonta sin *

"Sibbi let rista runaR æftiR "Orøkiu, faður sinn, ok "Þyri at bonda sinn.

Sibbi had the runes carved in memory of Órœkja, his father; and Þyrvé in memory of her husbandman.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Norrsunda k:a

ᚢᛚᚡᚱ ᛭ ᛚᛁᛏ ᚴᛁᛅᚱᛅ ᛫ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛁᛅᚱᚢᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚽᚾ ᛬ ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛬ ᚬᚴ ᛫ ᚱᚢᛦᛁᚴᚱ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

ulfr + lit kiara * merki * eftiR * iarut * sun * sin * en : biarn : ok * ruRikr * eftiR * broþur * sin *

"UlfR let gæra mærki æftiR "Iarund, sun sinn, en "Biorn ok "RøRikR æftiR broður sinn.

Ulfr had the landmark made in memory of Jôrundr, his son; and Bjôrn and Hrœríkr in memory of their brother.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Norrsunda k:a

...-- ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ...

...-- raisa * stain ...

... ræisa stæin ...

... the stone raised ...

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Brista

(ᚦ)(ᚢ)[ᚱᚡᛅᛋ]ᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ| |ᚴᛁᛏᛁᛚᚢᛁ ᛫ ᚦᛅᚢ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ [᛫] ᚱᛁᛏᚬ [᛫] ᛁᚡᛏᛁ[ᛦ] ᛫ ᚦᚢᚱᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᚾᛏ ᛫ ᚼᚬᚾᛋ

(þ)(u)[rfas]tr * auk| |kitilui * þau * litu * stain [*] rito [*] ifti[R] * þurstain * faþur sin * kuþ hialbi hont * hons

"Þorfastr ok "Kætilvi þau letu stæin retta æftiR "Þorstæin, faður sinn. "Guð hialpi and hans.

Þorfastr and Ketilvé, they had the stone erected in memory of Þorsteinn, their father. May God help his spirit.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Norslunda

Runes written on runsten, blågrå stenart. Date: V

ᚦᛅᚢᚾ ᚴᚢᛚᚡᛁᚾᚴᚱ ' ᛅᚢᚴ ᛋᛏᛁᚾᚡᚱᛁᚦᚱ ' ᛅᚢᚴ ᛋ[ᛁᚴᚡᛅᛋᛏ]ᚱ ᛚᛁᛏᚢ ᚱ[ᛅ]ᛁᛋ(ᛅ) (ᛋ)ᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ| |ᚬᚡᛏᛁ(ᛦ) ᛅᚢᛋᛏᚾᛁᚾ ' ᚴᚢᚾ[ᛅ]ᚱᛋ| |ᛋᚢ[ᚾ] ᛋ ᛅᛏ ᛁᚢᚱᛁᛅ ᚴᚢᚦ [ᚼ]ᛁᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᚾᛋ| |ᛋ-ᛚᚢ

þaun kulfinkr ' auk stinfriþr ' auk s[ikfast]r litu r[a]is(a) (s)tin þino| |ofti(R) austnin ' kun[a]rs| |su[n] s at iuria kuþ [h]ialbi hons| |s-lu

Þaun "KylfingR ok "Stæinfriðr ok "Sigfastr letu ræisa stæin þenna æftiR "Øystæin, "Gunnars sun "Guð hialpi hans s[a]lu.

Kylfingr and Steinfríðr and Sigfastr, they had this stone raised in memory of Eysteinn, Gunnarr's son ... May God help his soul.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Rosersberg

...[- × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁ]ᚾ × ᚦᛁᚾ(ᛅ) × ᛁᚡ[ᛏᛁᛦ ×] (ᛒ)ᛁᛅᚱᚾ [× ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ ᛫]

...[- × raisa × stai]n × þin(a) × if[tiR ×] (b)iarn [× sun × sin *]

... ræisa stæin þenna æftiR "Biorn, sun sinn.

... this stone raised in memory of Bjôrn, his son.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Rosersberg

[ᚴᛁᛏᛁ]ᛚᚢᛁ [᛫ ᛚ]ᛁᛏ ᛫ ᚱᛅ[ᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᚽ]ᚡᛏᛦ ᛫ ᚴᚽᛏᛁᛚ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᚤᚱᛁᚦ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᛒᚬᚾᛏ(ᛅ) [᛫ ᛋᛁᚾ]

[kiti]lui [* l]it * ra[sa * stan * þina * e]ftR * ketil * faþur * sin * auk * kyriþ * eftR * bont(a) [* sin]

"Kætilvi let ræisa stæin þenna æftiR "Kætil, faður sinn, ok "Gyrið æftiR bonda sinn.

Ketilvé had this stone raised in memory of Ketill, her father; and Gyríðr in memory of her husbandman.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Rosersberg

§Pᚼ ... ...ᛋᛁ ᛭ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛘᚢ-(ᛅ) ...(ᚢ)ᚱ × ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ ᛭ ᛘᚢ-ᛅ ᛭ (ᛒ)---... §PB (ᚴ)ᚢᚾᛅᚱ ᛭ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛭ ᚱᚢᚾ-...
...ᛁᛋᛅᚱ ᛭ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᛘᛅᚼ ᛋᛁᚾ ᛋᛁ... §Qᚼ ... ...ᛋᛁ ᛭ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛘᚢ-(ᛅ) ...(ᚢ)ᚱ × ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ ᛭ ᛘᚢ-ᛅ ᛭ (ᛒ)---... §QB ... ...ᛁᛋᛅᚱ ᛭ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᛘᛅᚼ ᛋᛁᚾ ᛋᛁ...
... (ᚴ)ᚢᚾᛅᚱ ᛭ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛭ ᚱᚢᚾ-...

§PA ... ...si + aftiR mu-(a) ...(u)r × sin × auk + mu-a + (b)---... §PB (k)unar + risti + run-...
...isar + aftiR + mah sin si... §QA ... ...si + aftiR mu-(a) ...(u)r × sin × auk + mu-a + (b)---... §QB ... ...isar + aftiR + mah sin si...
... (k)unar + risti + run-...

§PA ... [þenn]si æftiR "Mu[l]a(?) [fað]ur/[broð]ur sinn ok "Mu[l]a(?) ... §PB "Gunnarr risti run[aR þ]essaR æftiR mag sinn "... §QA ... [þenn]si æftiR "Mu[l]a(?) [fað]ur/[broð]ur sinn ok "Mu[l]a(?) ... §QB ... [þ]essaR æftiR mag sinn ... ... Gunnarr risti run[aR].

§PA ... this in memory of Múli(?), his father / brother, and Múli(?) ... §PB Gunnarr carved these runes in memory of his kinsman-by-marriage ... §QA ... this in memory of Múli(?), his father / brother, and Múli(?) ... §QB ... these in memory of his kinsman-by-marriage ... ... Gunnarr carved the runes.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Rosersberg

ᚴᛁᛏᛁᛚ| |ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ᛫ ᛅᚡᛏᛁ[ᛦ ᛫ ᚴᚢᛁ ᛫ ᚡᛅᚦᚢ]ᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚬᚾᛚ ᛫ ᛅᚢᚴ| |ᚴᚢᚦᛋ ᛘᚢᚦᛁᛦ

kitil| |lit * rita * stin þino * afti[R * kui * faþu]r * sin * kuþ hialbi onl * auk| |kuþs muþiR

"Kætill let retta stæin þenna æftiR "Ingulf(?)/"Ingvar(?), faður sinn. "Guð hialpi [hans] and ok "Guðs moðiR.

Ketill had this stone erected in memory of Ingulfr/Ingvarr, his father. May God and God's mother help his spirit.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Rosersberg

[ᚴᚢᛁ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛁᛅᚡᛋᛅ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛫ ᛅᚾᛏ ᛫ ᚼᛅᚾᛋ ᛫]

[kui * lit * risa * stin * þina * iftiR * iafsa * sun * sin * kuþ * hialbi * ant * hans *]

"Gyi let ræisa stæin þenna æftiR "Tafsa(?)/"Lafsa(?), sun sinn. "Guð hialpi and hans.

Gýi had this stone raised in memory of Tafsi(?)/Lafsi(?), his son. May God help his spirit.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Rosersberg

× ᛁᛅᚱᚢ[ᚾᛏᚱ × ᛅᚢᚴ × ᛅᚾᚢᚾᛏᚱ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚴᚢᚦᛘᛅᚱ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ... ...ᛏᛅ ᚴᚢᚦᛅᚾ ×]

× iaru[ntr × auk × anuntr × litu × raisa × stain × iftiR × kuþmar × faþur × ... ...ta kuþan ×]

"Iarundr ok "Anundr letu ræisa stæin æftiR "Guðmar, faður ... [bon]da goðan.

Jôrundr and Ônundr had the stone raised in memory of Guðmarr, (their) father ... good husbandman.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Vallstanäs (Linsunda)

᛫ ᚦᚬᚱᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏ[ᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ] ᛫ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛫ ᛁᛅᚱᚢ(ᚾ)ᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

* þorstain * lit * raisa * st[ain * þina] * eftir * iaru(n)t * sun * sin *

"Þorstæinn let ræisa stæin þenna æftiR "Iarund, sun sinn.

Þorsteinn had this stone raised in memory of Jôrundr, his son.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Viggeby

§P × ᚴᚢᚾᛅᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᛚᛅᚢᚵ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏ[ᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁ](ᛦ) × ᚢᛁᚴᛁ (ᛅ)... × ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ × §Q × ᚴᚢᚾᛅᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᛚᛅᚢᚵ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏ[ᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁ](ᛦ) × ᚢᛁᚴᛁ(ᛅ)... × ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ×

§P × kunar × auk × kulaug × litu × raisa × st[ain × ifti](R) × uiki (a)... × sun sin × §Q × kunar × auk × kulaug × litu × raisa × st[ain × ifti](R) × uiki(a)... × sun sin ×

§P "Gunnarr ok "Gullaug letu ræisa stæin æftiR " ..., sun sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug letu ræisa stæin æftiR "Vighia[lm], sun sinn.

§P Gunnarr and Gullaug had the stone raised in memory of ... their son. §Q Gunnarr and Gullaug had the stone raised in memory of Víghjalmr, their son.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Åshusby

᛫ ᚦᚢᚱᛁᛦ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚼᚱᚢᚦᛅ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛒᚢᚱᚴᚢᛚᚡ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

* þuriR * auk * hruþa * litu * raisa * stain * þinsa * iftiR * burkulf * faþur sin

"ÞoriR ok "Hroða letu ræisa stæin þennsa æftiR "Borgulf, faður sinn.

Þórir and Hróða had this stone raised in memory of Borgulfr, their father.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Åshusby

ᛒᚢᚱ[ᚴᚢᛚᚡᛦ] ᛭ ᚢ=ᚴ ᛭ ᚴᚢᚦᛚᚢᚴ ᛭ ᚦᚢ ᚱᛁᛋ[ᛏᚢ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦ]ᛁᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚦᚢᚱᛒᛁᛅᚱᚾ ᛋ(ᚢ)[ᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦᛅᚾ]

bur[kulfR] + u=k + kuþluk + þu ris[tu stain þ]ina × iftiR × þurbiarn s(u)[n * sin * kuþan]

"BorgulfR ok "Guðlaug þau ræistu stæin þenna æftiR "Þorbiorn, sun sinn goðan.

Borgulfr and Guðlaug, they raised this stone in memory of Þorbjôrn, their good son.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Åshusby

ᛏᚢᚡᛅ ᛅᚢᚴ ᚼᚬᛘᛁᚾᚴᚱ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᛒᛏᛁᛦ ᚴᚢᚾᚬᚱ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ' ᛁᚾ -- ᚼᚬᚾ ᚢ(ᛅ)ᛦ ᛏᛅ(ᚢ)-(ᚱ) ᛘᛁᛦ ᚴᚱᛁᚴᛁᚢᛘ ᚢᛏ ' ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᚾᛋ| |ᛋᛅᛚᚢ| |ᚢᚴ| |ᚴᚢᚦᛋ ᛘ--(ᛁ)(ᛦ)

tufa auk hominkr litu rita stin þino ' abtiR kunor sun sin ' in -- hon u(a)R ta(u)-(r) miR krikium ut ' kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs m--(i)(R)

"Tofa ok "HæmingR letu retta stæin þenna æftiR "Gunnar, sun sinn. En ... hann vaR dau[ð]r meðr "Grikkium ut. "Guð hialpi hans salu ok "Guðs m[oð]iR.

Tófa and Hemingr had this stone erected in memory of Gunnarr, their son, and ... He died abroad among the Greeks. May God and God's mother help his soul.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Åshusby

[ᚢᛁᚴᛁᚾᚴᚱ ᛚᛁᛏ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛅᛏ ᛋᚢᚾᛁ ᛋᛁᚾᛅ ᚴᚱᚢᚴ ᛅᚢᚴ ᛅᛋᛒᛁᛅᚱᚾ ᛋᚢᛅᛁᚾ ᚦᛁᛋᛁ ᚢᛅᚱ ... ᛋᚢᚾᛁ ᚴᛁ-ᛏ ᚴᛁᚱᚦᛅ]

[uikinkr lit raisa stain at suni sina kruk auk asbiarn suain þisi uar ... suni ki-t kirþa]

"VikingR let ræisa stæin at suni sina "Krok ok "Asbiorn. Svæinn þessi vaR ...

Víkingr had the stone raised in memory of his sons Krókr and Ásbjôrn. This lad was ...

Ärlinghundra hd - Husby-Ärlinghundra sn - Husby-Ärlinghundra k:a

×᛫ ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᚡᛁᚾᚢᛁᚦᛅᛦ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᛁᚴ ᛫ ᛋᛁᛅᛚᚡᛅᚾ ᛫

×* biarn * finuiþaR * sun * lit * raisa * stain * eftiR * sik * sialfan *

"Biorn, "FinnviðaR sunn, let ræisa stæin æftiR sik sialfan.

Bjôrn, Finnviðr's son, had the stone raised in memory of himself.

Ärlinghundra hd - Husby-Ärlinghundra sn - Husby-Ärlinghundra k:a

... ...ᛏ ᛫ ᚴᛁᛅᚱᛅ ᛫ ᚢᚡ... [...- (ᚴ)ᛁᛏᛁᛚ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ...]

... ...t * kiara * uf... [...- (k)itil * faþur ...]

... [le]t gæra ... ... "Kætil, faður ...

... had ... made ... Ketill, father ...

Ärlinghundra hd - Husby-Ärlinghundra sn - Husby-Ärlinghundra k:a

× ᚦᚢᚱᚴᛁᛚ × ᛅᚢᚴ × ᛋ(ᛁ)ᛅᚡᛁ × ᛚᛅ(ᛏ)ᚢ × ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ[ᛁᛚ]... ... ...ᛅ × ᚴᛅ=ᚢᚦᛅᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚼᛁᚦᛁᚾᚡᛅᛋᛏ ᛬ ᚴᚢᚾᛅ ᚼᛅᛋ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛬ ᛅᚾᛏ ᛬ ᚼᛅᚾᛋ × ᛅᚢᚴ| |ᚴᚢᛋ ᛘᚢᚦᛁ ×

× þurkil × auk × s(i)afi × la(t)u × risa × stain[il]... ... ...a × ka=uþan × auk × hiþinfast : kuna has : kuþ : hialbi : ant : hans × auk| |kus muþi ×

"Þorkell ok "Siafi letu ræisa stæinhæll(?) ... ... goðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hialpi and hans ok "Guðs moðiR.

Þorkell and Sjafi had the stone-slab(?) raised ... ... the good, and Heðinfast, his wife. May God and God's mother help his spirit.

Ärlinghundra hd - Husby-Ärlinghundra sn - Arnberga

Runes written on runsten, sandsten. Date: V

ᚡᚱᚤᚱᛁᚴᚱ ᛬ ᛚ... ... ᚬᚴ ᛬ ᛁᚡᛏ(ᛦ) ...

fryrikr : l... ... ok : ift(R) ...

"FrøyrikR l[et] ... ok æftiR ...

Freyríkr had ... and in memory of ...

Ärlinghundra hd - Husby-Ärlinghundra sn - Broby

ᚴᚢᚾᛅ ᛬ ᛅ[ᚢᚴ ᛋᚢ]ᛏᛅᚱᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋ(ᛏ)[... ... ᛋᛁᚴᛒᛁᛅᚱ- ᛋᛅᛏᛁ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛋᛁᚾ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᛅᛚᛘᚤᚴᛁᚾ ᛬ ᛁ ᛬ ᛋ...]

kuna : a[uk su]tari : ristu : s(t)[... ... sikbiar- sati : iftiR : sin faþur : stin : almykin : i : s...]

"Gunna ok "Sutari ræistu st[æin] ... "Sigbior[n] satti æftiR sinn faður stæin allmykinn i ...

Gunna and Sútari raised the stone ... Sigbjôrn placed the very great stone in ... in memory of his father.

Ärlinghundra hd - Husby-Ärlinghundra sn - Ekilla

ᚱᚬᚾᛏᚱ ᛅᚢᚴ ᚱᛁᚴᛁ ' ᛅᚢᚴ| |ᚴᚢᚦᚱᚢᚾ ' ᚦᛅᛁᛦ ᛒᚱᚢᚦᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ᚱ-ᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᛒᛏᛁᛦ ' ᛒᚱᚢᚾᚬ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ' ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᚾᛋ| |ᛋᛅᛚᚢ

rontr auk riki ' auk| |kuþrun ' þaiR bruþr ' litu r-isa stain þino ' abtiR ' bruno ' faþur sin ' kuþ hialbi hons| |salu

"Þrandr/"Randr ok "Riki(?) ok "Guðrun, þæiR brøðr letu r[æ]isa stæin þenna æftiR "Bruna, faður sinn. "Guð hialpi hans salu.

Þróndr/Randr and Ríki(?) and Guðrún, these brothers had this stone raised in memory of Brúni, their father. May God help his soul.

Ärlinghundra hd - Husby-Ärlinghundra sn - Steninge

[ᚼᛅᚱᛚᛅᛁᚡ × ᛅᚢᚴ × ᚦᚢᚱᚴᛅᚱᚦᚱ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ ᛅᛏ × ᛋᛅᛒᛁ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᛁᛋ| |ᛋᛏᚢᚱᚦᛁ × ᛅᚢᛋᛏᚱ × ᛋᚴᛁᛒᛁ × ᛘᛅᚦ ᛁᚴᚢᛅᚱᛁ ᛅ/ᛅ| |ᛅᛋᚴᛅᛚᛅᛏ-/ᛋᚴᛅᛚᛅᛏ-]

[harlaif × auk × þurkarþr × litu × raisa × stain × þina at × sabi faþur sin × is| |sturþi × austr × skibi × maþ ikuari a/a| |askalat-/skalat-]

"Hærlæif ok "Þorgærðr/"Þorgarðr letu ræisa stæin þenna at "Sæbiorn, faður sinn. Es styrði austr skipi með "Ingvari a "Æistaland(?)/"Særkland[i](?).

Herleif and Þorgerðr/Þorgarðr had this stone raised in memory of Sæbjôrn, their father, who steered a ship east with Ingvarr to Estonia(?)/Serkland(?).

Ärlinghundra hd - Odensala sn - Odensala k:a

[ᚦᚬ](ᚱ) ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᛋᛁᚱᛁᚦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚴᛁᛅᚱᛅ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚢ=ᚾ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛋᛁᚼᚦᚬᚱ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᛒᚽᚱᚼᛁ ᛫ ᛋᛁᚢᛚᚢ ᛫ ᚼᛅᚾᛋ

[þo](r) * ok * siriþ * litu * kiara merki * eftiR * su=n sin * sihþor * kuþ * berhi * siulu * hans

"Þorðr/"Þorr/"Þorn ok "Sigrið letu gæra mærki æftiR sun sinn "Sigþor(?)/"Sigþorn(?). "Guð bergi siolu hans.

Þórðr/Þórðr/Þorn and Sigríðr had the landmark made in memory of their son Sigþórr(?)/Sigþorn(?). May God save his soul.

Ärlinghundra hd - Odensala sn - Bromsta

× ᚢᛚᚡᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚼᛁᚱᛒᛁᛅᚱᚾ × [ᛅ]ᚢᚴ × ᚾᚽᛋᛒᛁ[ᛅ]ᚱᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚼᛁᛘᛁᚾᚴᚱ × ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱ[ᚽᛋᛅ × ᛋ](ᛏ)ᛅᛁᚾ × ᛅᛏ × ᛒᚬᚱᚴᚢᛚᚡ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ×

× ulfr × auk × hirbiarn × [a]uk × nesbi[a]rn × auk × himinkr × litu ' r[esa × s](t)ain × at × borkulf × faþur × sin ×

"UlfR ok "Hærbiorn ok "Næsbiorn ok "HæmingR letu ræisa stæin at "Borgulf, faður sinn.

Ulfr and Herbjôrn and Nesbjôrn and Hemingr had the stone raised in memory of Borgulf, their father.

Ärlinghundra hd - Odensala sn - Bromsta

× ᚴᚤᛚᚡᛁᚾᚴᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛅᛏ × ᚾᛁᛋᛒᛁᛅᚱᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁ- - ᚢᚴ × ᚴᛁᛚᛅᚢᚴ ᛅᛏ ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ

× kylfinkr × lit × raisa stain at × nisbiarn × faþur si- - uk × kilauk at bonta sin

"KylfingR let ræisa stæin at "Næsbiorn, faður si[nn], ok "Gillaug at bonda sinn.

Kylfingr had the stone raised in memory of Nesbjôrn, his father; and Gillaug in memory of her husbandman.

Ärlinghundra hd - Odensala sn - Droppsta

[ᛁᛋᛁᚡᛅᚱᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ...ᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚼᚬᚾ ᛏᚢ ᛁ ᚴᚱᛁᚴᚢᛘ]

[isifara * auk * ...r * sin * hon tu i krikum]

" ok ... sinn. Hann do i "Grikkium.

and ... their. He died in Greece.

Ärlinghundra hd - Odensala sn - Fransåker

[ᚼᚽᛘᛁᚴ ᛫ ᛅᚢᚴ ᚼᚢᛚᛘᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᚾ ᛬ ᛁᚡᛏᛁ ᛬ ᚡᛁᛅᚢᛅᚱ ᛒᚱᚬᚦᚱ ᛫ ᛋ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚦᚽᛘ]

[hemik * auk hulmi : ristu : stn : ifti : fiauar broþr * s kuþ hialbi þem]

"HæmingR ok "Holmi ræistu stæin æftiR " broður sinn. "Guð hialpi þæim.

Hemingr and Holmi raised the stone in memory of , their brother. May God help them.

Ärlinghundra hd - Odensala sn - Harg

(ᛁ)ᚴᚢᛚ × ᛅᚢᚴ × ᛒᛁᚢᚱᚾ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚦᚢᚱᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ...

(i)kul × auk × biurn × litu × raisa × stain × eftiR × þurstain × faþur ...

"Igull ok "Biorn letu ræisa stæin æftiR "Þorstæin, faður [sinn].

Ígull and Bjôrn had the stone raised in memory of Þorsteinn, their father.

Ärlinghundra hd - Odensala sn - Harg

... (ᛅ)ᚢᚴ ᛭ ᚡᛋᛏᚴᛁᚱ ᛭ ᛅ(ᚢ)- (ᚢ)ᛁᛘᚬᚾᛏᛦ ᛭ ᛚᛁᛏᚢ ᛭ ᚱᛁᛋ... ...

... (a)uk + fstkir + a(u)- (u)imontR + litu + ris... ...

... ok "FastgæiRR/"Fastgærðr o[k] "Vimundr letu ræis[a] ...

... and Fastgeirr/Fastgerðr and Vémundr had raised ...

Ärlinghundra hd - Odensala sn - Hova

[... ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᛁᚴᚱ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᚽᛁᚾ × ᚽᚡᛏ... ...]

[... auk × kuikr × litu × raisa × stein × eft... ...]

... ok "KvikR letu ræisa stæin æft[iR] ...

... and Kvikr had the stone raised in memory of ...

Ärlinghundra hd - Odensala sn - Kumla

ᚦᚢᚱᚴᛚ × ᛅᚢᚴ ᛭ ᚴᛁᛋᛚ ᛭ -ᛁᛏᚢ ᛭ ᚱᛅᛁᛋ- ... ᚦᛁᛅᚾ ᛭ ᛁᚡᛏᛦ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᚾ ᛭ ᚴᛅᚾᛋ- ᚴᚢ- ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛅᚾᛏ ᚼᛅᚾᛋ

þurkl × auk + kisl + -itu + rais- ... þian + iftR + faþur sn + kans- ku- hialbi ant hans

"Þorkell ok "Gisl [l]etu ræis[a stæin] þenna æftiR faður sinn "Gans[a](?)/"Knas[a](?). "Gu[ð] hialpi and hans.

Þorkell and Gísl had this stone raised in memory of their father Gansi(?)/Knasi(?). May God help his spirit.

Ärlinghundra hd - Odensala sn - Kumla

ᚦ--ᚴᛚ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᚴᛁᛋᛚ ᛭ ᛚᛅᛏᛅ ᛭ ᚱᛁᛋᛅ ' ᚦᛁᚾᛅ ᛭ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛋᛏᚤ(ᚱ)ᛒᛁᚢᚾ × ᛅᚢᚴ ᛋᚽᚡᛅᚱᛁ ᚢᛁᛋᚽᛏᛁ ᚼᛁᚢᚴ

þ--kl + auk + kisl + lata + risa ' þina + stin * eftR * bruþur * sin sty(r)biun × auk sefari uiseti hiuk

"Þ[or]kell ok "Gisl lata ræisa þenna stæin æftiR broður sinn "Styrbiorn, ok "Sæfari. "Viseti hiogg.

Þorkell and Gísl have raised this stone in memory of their brother Styrbjôrn, and Sæfari (also raised). Véseti cut.

Ärlinghundra hd - Odensala sn - Näsby

Runes written on runsten, granit. Date: V

× ᛁᚾᚴᛁᚡᛅᛋᛏᚱ ᛭ ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ ᛅᛏ ᚦᚬᚱᚴᛁᛚ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ (ᛅ)ᚢᚴ ᛅᛏ ᚴᚢᚾᛁᛚᛏᛁ ᛘᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾᛅ ᚦᛅ(ᚢ) ᛏᚱᚢᚴᚾᛅᚦᚢ × ᛒᛅᚦᛁ

× inkifastr + lit × raisa × stain × þina at þorkil + faþur sin (a)uk at kunilti moþur sina þa(u) truknaþu × baþi

"Ingifastr let ræisa stæin þenna at "Þorkel, faður sinn, ok at "Gunnhildi, moður sina. Þau drunknaðu baði.

Ingifastr had this stone raised in memory of Þorkell, his father, and in memory of Gunnhildr, his mother. They both drowned.

Ärlinghundra hd - Odensala sn - Tollsta

[ᛁᚴᚢ-]... ... ...(ᚱ)(ᛒ)ᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚴᛁᛅᚱᛅ ᛫ ᛒᚱᚢ (ᛅ)ᛏ ᛫ ᚦᛁᛅ(ᚴ)ᚾ ᛫ (ᚡ)(ᛅ)[ᚦᚢᚱ] ...

[iku-]... ... ...(r)(b)iarn * litu * kiara * bru (a)t * þia(k)n * (f)(a)[þur] ...

"Ing... ... "[Þo]rbiorn letu gæra bro at "Þiagn, faður [sinn].

Ing-... ... Þorbjôrn had the bridge made in memory of Þegn, their father.

Ärlinghundra hd - Haga sn - Skråmsta

× ᛋᚢᛅᚱᛏᚼᚬᚡᚦᛁ ᛬ ᛚᚽᛏ ᛬ ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᚾᛏᛋᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚬᚾᚢᛏ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛬ ᛅᛏ ᛫ ᚼᛅᚾᛋ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᛚᚢᛘ ᛫ ᚴᚱᛁᛋᛏᚾᚢᛘ

× suarthofþi : let : reisa : stein : þentsa : eftiR : onut : sun : sin : kuþ : hialbi : at * hans : auk : alum * kristnum

"Svarthaufði let ræisa stæin þennsa æftiR "Anund, sun sinn. "Guð hialpi and hans ok allum kristnum.

Svarthôfði had this stone raised in memory of Ônund, his son. May God help his and all Christians' spirits.

Ärlinghundra hd - Haga sn - Skråmsta

[× ᛅᛁᛋᛏ]ᚱ × ᛚᛁᛏ × [ᚱᛅ... ... ... ᛋᚢᛅᚱᛏ×ᚼᛅᚢᚡᚦᛅ × ᚡᛅᚦᚢᚱ] ...

[× aist]r × lit × [ra... ... ... suart×haufþa × faþur] ...

"Æistr let ræ[isa] ... [æftiR] "Svarthaufða, faður [sinn].

Eistr had ... raised in memory of Svarthôfði, his father.

Ärlinghundra hd - Haga sn - Skråmsta

᛫ ᛋᛅᚴᛋᛁ ᛫ ᛚᚽᛏ ᛫ ᚴᚽᚱᛅ ᛫ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᚦᚽᛋᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛅᛁᛋᛏ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚦᚬᚱᚵᚢᚾ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

* saksi * let * kera * merki * þesa * iftiR * aist * faþur * sin * auk * þorgun * sun * sin *

"Saxi let gæra mærki þessa æftiR "Æist, faður sinn, ok "Þorgunn [æftiR] sun sinn.

Saxi had these landmarks made in memory of Eistr, his father; and Þorgunnr in memory of her son.

Ärlinghundra hd - Haga sn - Skråmsta

× ᛁᚾᚴᛁᚡᛅᛋᛏᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚬᛚᛁᚡ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ ᛅᚤᚦᚱ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛒᚬᚾᛏᛅ × ᛋᛁᚾ

× inkifastr × lit × raisa × stain × eftiR × olif × faþur sin × auk ayþr × eftiR × bonta × sin

"Ingifastr let ræisa stæin æftiR "Olæif, faður sinn, ok "Øyðr æftiR bonda sinn.

Ingifastr had the stone raised in memory of Óleifr, his father; and Eyðr in memory of her husbandman.

Ärlinghundra hd - Haga sn - Torslunda

ᚡᛅᛋᛏᚢᛚᚡᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᚤᚱᛁᚾᚴᚱ ᛅᚢᚴ| |ᚴᛅ-(ᚱ) -(ᚢ)- ᚼᚢᛚᛘᛚᛅᚢᚴ ᛫ ᚦᛅᚢ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛅᛁᛋᛏ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛅᚢᚴ ᚡᛅᛋᛏᛚᛅᚢᚴ ᛅᛏ ᛒᚢᚾᛏᛅ (ᛋ)ᛁᚾ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚ(ᛒ)ᛁ ᛋᛁᛚᚢ ᚼᛅᚾᛋ

fastulfr * auk yrinkr auk| |ka-(r) -(u)- hulmlauk * þau litu raisa stain þina iftiR aist faþur sin auk fastlauk at bunta (s)in kuþ hial(b)i silu hans

"FastulfR ok "ØringR(?) ok "Gæ[i]RR(?) o[k] "Holmlaug þau letu ræisa stæin þenna æftiR "Æist, faður sinn, ok "Fastlaug at bonda sinn. "Guð hialpi selu hans.

Fastulfr and Œringr(?) and Geirr(?) and Holmlaug, they had this stone raised in memory of Eistr, their father; and Fastlaug in memory of her husbandman. May God help his soul.

Ärlinghundra hd - Vassunda sn - Prästgården

Runes written on runsten, granit. Date: V

§A [ᛏᛁᚽᚱᚡᚱ ᛫ ᚢᚴ ᚴᚢᚾᛅᚱ ᛫ ᛅ](ᚢ)ᚴ ' ᚴᚢᛚᚼᚢ ['] ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛒᚱᚢ ' ᚽᚡᛏᛁᛦ ' ᛅᛚᚡᚾᛏᛅᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ §B [ᚼᚢ](ᛚ)ᛘᚡᚱᛁᚦ ' ᛅᛏ ' ᛒᚬᚾᛏᛅ ' ᚢᚴ ' ᚤᛒᛁᛦ ' ᚱᛁᛋ[ᛏᛁ ᚱᚢᚾ]

§A [tierfr * uk kunar * a](u)k ' kulhu ['] litu ' risa ' stain * uk * bru ' eftiR ' alfntan × faþur sin §B [hu](l)mfriþ ' at ' bonta ' uk ' ybiR ' ris[ti run]

§A "DiarfR ok "Gunnarr ok "Gulløy letu ræisa stæin ok bro æftiR "Halfdan, faður sinn, §B "Holmfrið at bonda. Ok "ØpiR risti runaR.

§A Djarfr and Gunnarr and Gulley had the stone raised and the bridge (made) in memory of Halfdan, their father; §B Holmfríðr in memory of her husbandman. And Œpir carved the runes.

Ärlinghundra hd - Vassunda sn - Ala

Runes written on runsten, granit. Date: V

× ᚢᚽᚦᚱᛅᛚᛏᛁ × ᛅᚢᚴ ᚢᛁᚴᛁ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛅᚡᛏᛁᛦ × ᚼᚢᛚᛘᛋᛏᛁᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ ᚼᚢᛚᛘᚡᚱᛁᚦ × ᛅᛏ ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ

× ueþralti × auk uiki × litu × raisa × stain × aftiR × hulmstin × faþur sin × auk hulmfriþ × at bonta sin

"Veðraldi ok "Vigi letu ræisa stæin æftiR "Holmstæin, faður sinn, ok "Holmfriðr at bonda sinn.

Veðraldi and Vígi had the stone raised in memory of Holmsteinn, their father; and Holmfríðr in memory of her husbandman.

Ärlinghundra hd - Vassunda sn - Edeby

Runes written on fragment av runsten, granit. Date: V

[ᛏᚬᚱᛅ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁ]ᚾ [᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛁ]ᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚱᚬᛚᛁᚡ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛫ ᛅᚾᛏ [᛫ ᚼᛅᚾᛋ ᚡᚬᛏᚱ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫]

[tora * lit * raisa * sti]n [* þina * i]ftiR * rolif * sun * sin * kuþ * hialbi * ant [* hans fotr * risti *]

"Tora let ræisa stæin þenna æftiR "Rolæif, sun sinn. "Guð hialpi and hans. "Fotr risti.

Tóra had this stone raised in memory of Hróðleifr, her son. May God help his spirit. Fótr carved.

Ärlinghundra hd - Vassunda sn - Smedby

[ᚦᚬᚱᛅ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛅᚡᛏᛦ ᛫ ᚴᚢᚾᛅ ᛫ ᛒᚢᚾᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛫ ᛅᚾᛏ ᛫ ᚼᛅᚾᛋ ᛫]

[þora * lit * raisa * stin * aftR * kuna * bunta * sin * kuþ * hialbi * ant * hans *]

"Þora let ræisa stæin æftiR "Gunna, bonda sinn. "Guð hialpi and hans.

Þóra had the stone raised in memory of Gunni, her husbandman. May God help his spirit.

Ärlinghundra hd - Vassunda sn - Tibble

× ᛏᛅᚡᚽᛁᛋᛏ- ... ...-ᛋᛅ ᛋᛏᚽᛁ(ᚾ) ᛫ ᚦᚽᚾ... ...ᛁᚾ...ᛅ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼᛁ--ᛒᛁ ᛬ ᛅᛏ ᛬ --(ᚾ)ᛋ ᛬ ᚦᚢᚱᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ

× tafeist- ... ...-sa stei(n) * þen... ...in...a : kuþ : hi--bi : at : --(n)s : þurbiurn : risti

"Tafæist[r] ... [ræi]sa stæin þenn[a] ... "Guð hi[al]pi and [ha]ns. "Þorbiorn risti.

Tafeistr ... this stone raised ... May God help his spirit. Þorbjôrn carved.

Ärlinghundra hd - Knivsta sn - Segersta (Särsta)

× ᚡᚢᛚᚤᚴᛁ × ᛅᚢᚴ × ᚢᛚᚡᚱ × ᛅᚢᚴ × ᛅᚴᛁᛦ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛅᚾᚢᛏ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦ × ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ × ᛅᚾᛏ × ᚼᛅᚾᛋ ×

× fulyki × auk × ulfr × auk × akiR × litu × raisa × stain × eftiR × anut × faþur × sin × kuþ × hialbi × ant × hans ×

"Fullugi ok "UlfR ok "AgæiRR(?) letu ræisa stæin æftiR "Anund, faður sinn. "Guð hialpi and hans.

Fullugi and Ulfr and Ágeirr(?) had the stone raised in memory of Ônundr, their father. May God help his spirit.

Ärlinghundra hd - Knivsta sn - Skottsela (Skottsilla)

Runes written on runsten, granit. Date: V

× ᚴᛁᛚᛅᚢᚴ × ᛅᛁᚴᛁ×ᚾᚽᚡᛋ × ᛏᚬᛏᛁᛦ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛏᚱᛅᚴᛘᛅᛚ × ᛘᚢᚦᚢᚱ×ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ×

× kilauk × aiki×nefs × totiR × lit × raisa × stin × iftiR × trakmal × muþur×faþur × sin ×

"Gillaug, "Æikinefs dottiR, let ræisa stæin æftiR "Dragmal, moðurfaður sinn.

Gillaug, Eiki-nefr's daughter, had the stone raised in memory of Dragmáll, her mother's father.

Ärlinghundra hd - Knivsta sn - Skottsela (Skottsilla)

Runes written on jordfast stenblock, granit. Date: V

ᚡᛅᚤᛚᚴᛒᛁᚢᚱᚾ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᛁᚡᛏ[ᛦ × ᚾᛁᚡ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ] × (ᚦ)[ᚽᛏ ×] ᛁᛦᚢ × ᛋᚢᚾᛦ × ᚬᛋᚴᛁᛋ ×

faylkbiurn × lit × risa × stin × ift[R × nif × bruþur × sin] × (þ)[et ×] iRu × sunR × oskis ×

"Folkbiorn let ræisa stæin æftiR "Nef, broður sinn. Þet eRu syniR "AsgæiRs.

Folkbjôrn had the stone raised in memory of Nefr, his brother. They are Ásgeirr's sons.

Ärlinghundra hd - Knivsta sn - Vickeby

Runes written on runsten, granit. Date: V

᛭ ᚼᛅᛚᚡᛏᛅᚾ ᛬ ᛚᚽᛏ ᛬ ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᚾ(ᛋ)ᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛁᚢᚴᚽᛁᚱ ᛬ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚾᚢᚴ ᛬ ᚴᚢᚡᚱᛁᚦ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ (ᚴ)ᚢᚦ ᛬ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᚼᛅᚾᛋ

+ halftan : let : reisa : stein : þen(s)a : eftir : iukeir : broþur : sin : nuk : kufriþ : eftiR : sun : sin : (k)uþ : hialbi : at : hans

"Halfdan let ræisa stæin þennsa æftiR "IogæiR, broður sinn, ok "Guðfrið æftiR sun sinn. "Guð hialpi and hans.

Halfdan had this stone raised in memory of Jógeirr, his brother; and Guðfríðr in memory of her son. May God help his spirit.

Ärlinghundra hd - Knivsta sn - Vickeby

Runes written on jordfast stenblock. Date: V

ᚡᛁᚾᚢᛁᚦᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚵᚽᚱᛅ ᛫ ᛋᛏᚽᚾᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᛒᚢᚱᚬ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚡᛅᛋᛚᛅᚢᚵᚢ ᛘᚢᚦᚢᚱ ᛋᚽᚾᛅ

finuiþr * lit * gera * stenmerki * ok * buro * eftiR * faslaugu muþur sena

"Finnviðr let gæra stæinmærki ok bro æftiR "Fastlaugu, moður sina.

Finnviðr had the stone-landmark and the bridge made in memory of Fastlaug, his mother.

Ärlinghundra hd - Knivsta sn - Ängby

Runes written on runsten, granit. Date: V

× ᚽᛋᛏᚱᛁᚦ ᛬ ᛚᚽᛏ ᛬ ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛬ ᛋ(ᛏ)ᚽᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᚾᛋᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛁᚢᛅᚱ ᛬ ᛒᚬᛏᛅ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛁᚴᚢᛅᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛁᚴᛁᚡᛅᛋᛏᚱ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛘᛁᚼᚽᛚ ᛬ ᚴᛅᛏᛁ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᚼᛅᚾᛋ

× estriþ : let : reisa : s(t)ein : þensa : eftiR : iuar : bota : sin : auk : ikuar : auk : ikifastr : eftiR : faþur : sin : mihel : kati : at : hans

"Æstrið let ræisa stæin þennsa æftiR "Ioar/"Ivar, bonda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr æftiR faður sinn. "Mikael gæti and hans.

Ástríðr had this stone raised in memory of Jóarr/Ívarr, her husbandman; and Ingvarr and Ingifastr in memory of their father. May Michael protect his spirit.

Ärlinghundra hd - Alsike sn - Tagsta

× ᚼᚢᛚᛘᛅᛁᛦ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᚾᛁ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ ×× ᚦᛁᚾᛅ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛋᚬᛏᛅ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ×

× hulmaiR × auk × kuni × litu × raisa × stain ×× þina × eftiR × sota × faþur × sin ×

"HolmgæiRR ok "Gunni letu ræisa stæin þenna æftiR "Sota, faður sinn.

Holmgeirr and Gunni had this stone raised in memory of Sóti, their father.

Långhundra hd - Lagga sn - Lagga k:a

× ᚦᚬᚱᚴᛁᛋ[ᛚ] -ᚢᚴ × ᚦᚬᚱᛋᛏᛁᚾ ᛅᚢᚴ × ᚢᛁᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚬᛚᛁᚡᚱ × --ᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚦᚬᚱᛒᛁᛅᚱᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ

× þorkis[l] -uk × þorstin auk × uibiarn × auk × olifr × --tu × raisa × stin × eftiR × þorbiarn × faþur × sin

"Þorgisl ok "Þorstæinn ok "Vibiorn ok "OlæifR [le]tu ræisa stæin æftiR "Þorbiorn, faður sinn.

Þorgísl and Þorsteinn and Vébjôrn and Óleifr had the stone raised in memory of Þorbjôrn, their father.

Långhundra hd - Lagga sn - Kasby

× ᚢᛁᛋᛏᛅᛁᚾ ᛅᚢᚴ × ᚦᚢᚱᛋᛏᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚡᛅᛋᛏᛁ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᛅᛏ ᚢᛁᚴᚱᛁᛘ × ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ×

× uistain auk × þurstin × auk × fasti × litu × raisa × stin × at uikrim × broþur sin ×

"Vistæinn ok "Þorstæinn ok "Fasti letu ræisa stæin at "Vigrim, broður sinn.

Vésteinn and Þorsteinn and Fasti had the stone raised in memory of Végrímr, their brother.

Långhundra hd - Lagga sn - Kasby

× ᚤᚱᛁᚾᚴᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ [× ᛅᛏ ×] ᚢᛁᚡᛅᚱᛅ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ×

× yrinkr × lit × raisa × stain [× at ×] uifara × faþur sin ×

"ØringR let ræisa stæin at "Viðfara, faður sinn.

Œringr(?) had the stone raised in memory of Víðfari, his father.

Långhundra hd - Lagga sn - Marma

ᚦᚱᚬᛏᛁ ' ᚢᚴ ' ᛁᚾᚵᚢᛚᚡᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᛋᛁᚼᚢᛁᚦ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᛁᚾᚴᛁᚡᛅ=ᛋᛏ ' ᛅᛏ ' ᛒᚬᚾᛏᛅ ' ᛋᛁᚾ ' ᛁᚾ ' ᚬᚡᛅᛁᚵᚱ ' ᚤᛒᛁᛦ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ

þroti ' uk ' ingulfr ' litu ' rita stain ' iftiR ' sihuiþ ' faþur ' sin ' uk ' inkifa=st ' at ' bonta ' sin ' in ' ofaigr ' ybiR ' risti

"Þrotti ok "IngulfR letu retta stæin æftiR "Sigvið, faður sinn, ok "Ingifast at bonda sinn. En "OfæigR/ofæigR "ØpiR risti.

Þrótti and Ingulfr had the stone erected in memory of Sigviðr, their father; and Ingifastr in memory of her husbandman. And Ófeigr / the not doomed Œpir carved.

Långhundra hd - Lagga sn - Morby

ᚴᚼᚢᛚᚢ ' ᛚᛁᛏ ' ᚴᛁᚱᛅ ' ᛒᚱᚬ ᚡᚱ ᛅᚾᛏ ' ᚴᛁᛚᛅᚢᛅ ' ᛏᚬᛏᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚢᚴ ᛋᚢᛘ ' ᛅᛏᛁ ' ᚢᛚᚡᚱ ' ᚤᛒᛁᛦ ᚱᛁᛋᛏᛁ

khulu ' lit ' kira ' bro fr ant ' kilaua ' totur ' sin ' uk sum ' ati ' ulfr ' ybiR risti

"Gullaug(?) let gæra bro fyr and "GillaugaR, dottur sinnaR ok sum atti "UlfR. "ØpiR risti.

Gullaug(?) had the bridge made for the spirit of Gillaug, her daughter, and whom Ulfr owned (i.e. was married to). Œpir carved.

Långhundra hd - Lagga sn - Olunda

ᚴᛁᛦᛒᛁᛅᚱᚾ × ᚢᚴ × ᛁᚼᚡᚢᚱᛒᛁᛅᚱᚾ × ᚢᚴ × ᚢᛁᚡᛅᛋᛏᚱ × ᚦᛁᛦ × ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚴᛁᛦᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦ ᛁᛅᛚᛒᛁ ᛅᚾᛋ ᚬᛏ ᚢᚴ ᛋᛅᛚᚢ

kiRbiarn × uk × ihfurbiarn × uk × uifastr × þiR × ristu stin × þina × iftiR × kiRbiarn × bruþur sin × kuþ ialbi ans ot uk salu

"GæiRbiorn ok "Iofurbiorn ok "Vifastr þæiR ræistu stæin þenna æftiR "GæiRbiorn, broður sinn. "Guð hialpi hans and ok salu.

Geirbjôrn and Jôfurbjôrn and Véfastr, they raised this stone in memory of Geirbjôrn, their brother. May God help his spirit and soul.

Långhundra hd - Lagga sn - Örby

× ᛅᛋᛒᛁᚬᚾ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᚴᛁᛋᛚ ᛭ ᛅᚢᚱᛁᚱ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᛅᚢᚦᛒᛁᚬᚱᚾ ᛭ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛭ ᛋᛏᛁᚾ ᛅᚡᛏᛦ ᛭ ᛒᛁᚬᚱᚾ ᛭ ᚡᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛭

× asbion + auk + kisl + aurir + auk + auþbiorn + litu rita + stin aftR + biorn + foþur sin +

"Asbiorn ok "Gisl, " ok "Auðbiorn letu retta stæin æftiR "Biorn, faður sinn.

Ásbjôrn and Gísl and Auðbjôrn had the stone erected in memory of Bjôrn, their father.

Långhundra hd - Husby-Långhundra sn - Husby-Långhundra k:a

ᛒᚱᚢᚾᚴᛁᛚ ' ᛚᛁ[ᛏ] ' [ᚱ]ᛁᛏᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚦᛁᚾᛅ ' ᛁ[ᚡᛏᛁᛦ ᚢᛁᚴᛁ(ᚾ)(ᛘ)(ᚱ) ...ᚦᚢ]ᛦ ' [ᛋᛁᚾ ᛫ ᚼ]ᚱᚡᛅ ...[ᛋᛏᛅᚱ]

brunkil ' li[t] ' [r]ita ' stain ' þina ' i[ftiR uiki(n)(m)(r) ...þu]R ' [sin * h]rfa ...[star]

"Brunkell let retta stæin þenna æftiR "Ræginmund(?), [fa]ður(?) sinn, arfa ...

Brúnkell had this stone erected in memory of Reginmundr(?), his father(?), the heir ...

Långhundra hd - Husby-Långhundra sn - Tibble

[ᚱᛅᚾᚡᛅᛋᛏᚱ ' ᛚᛁᛏ ' ᚴᚽᚱᛅ '] ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᚦ[ᛁ]ᛋᚢᚾ ᛫ ᚡᛁᚱ ᛋᛁᛅ[ᛚ ᛁᚴᛁᚡᛅᛏᛅᚱ ᛫] ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᛚᛁᚡᛋ

[ranfastr ' lit ' kera '] merki * þ[i]sun * fir sia[l ikifatar *] auk * kulifs

"Ragnfastr let gærva mærki þessun fyr sial "IngifastaR ok "Gullæifs.

Ragnfastr had these landmarks made for Ingifastr's and Gulleifr's souls.

Långhundra hd - Husby-Långhundra sn - Tibble

ᚱᛅᚾᚡᛅᛋᛏ[ᚱ] ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᛅᚵᚢᛅ ᛫ ᚽᛚᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᚽᚱᛅ ᛫ ᛒᚱᚢ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛁᚾᚴᛁᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ ᛁᚴ[ᛁ]ᚡᚱᛁᚦᛁ ᛫ ᛘᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾᛅ

ranfast[r] * lit * agua * eli * auk * kera * bru * eftiR inkifast * faþur * sin × auk ik[i]friþi * muþur sina

"Ragnfastr let haggva hælli ok gærva bro æftiR "Ingifast, faður sinn, ok "Ingifriði, moður sina.

Ragnfastr had the rock-slab cut and the bridge made in memory of Ingifastr, his father, and Ingifríðr, his mother.

Långhundra hd - Husby-Långhundra sn - Åby

[ᚢᛁᚴᛁᚴᚱ ... ᛅᚢᚴ ᛅᚾᚢᚾᛏᚱ ' ᛁᚴᛁᚡᚱᛁᚦ-- ᛋᚢᚾᛁ ' ᚱᛅᛁ... ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛁᛅᚱᛚᛦ ᚢᚴ ᛫ ᛁᚡᛏᚽᛦ ᛫ ᚴᛅᛚ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ]

[uikikr ... auk anuntr ' ikifriþ-- suni ' rai... iftiR iarlR uk * ifteR * kal * faþur sin]

"VikingR ... ok "Anundr, "Ingifrið[aR] syniR, ræi[stu] æftiR " ok æftiR "Kal, faður sinn.

Víkingr ... and Ônundr, Ingifríðr's sons, raised in memory of and in memory of Káll, their father.

Långhundra hd - Gottröra sn - Johannesberg

ᚦ-...ᛋ...-...ᚱ ᛫ -ᚢᚴ ᛫ (ᛅ)ᛁᚦ--...-- ...-(ᛏ)ᚢ ᛫ ᚴᛁᛅᚱᛅ ᛫ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᚴᚽᛚᛅᚢ (ᚡ)ᛅᚦᚢ... ᛋ-- ᛋᛁᚱᚴ

þ-...s...-...r * -uk * (a)iþ--...-- ...-(t)u * kiara * merki * eftiR kelau (f)aþu... s-- sirk

"... [o]k "... [le]tu gærva mærki æftiR "Kætillaug(?), faðu[r] s[inn] .

... and ... had the landmark made in memory of Ketillaugr(?), their father ...

Långhundra hd - Närtuna sn - Malmby

' ᚽᚱᚾᚡᛅᛋᛏ ' ᚢᚴ ᛭ ᚽᚱᚾᚴᛅᚢᛏᚱ ' ᛚᛅᛏᛅ ' ᛋᚢᚾᛦ ᛋᚼᚢᚾᛅᚱ ' ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᛁᚾ × ᛅᚡᛏᛦ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛭ ... ᚴᛁᛏᛁᛚᚡᛅᛋᛏ '

' ernfast ' uk + ernkautr ' lata ' sunR shunar ' reisa + stein × aftR + faþur + ... kitilfast '

"Ærnfastr ok "Ærngautr lata, syniR "SiggunnaR/"SigunnaR, ræisa stæin æftiR faður [sinn] "Kætilfast.

Ernfastr and Erngautr, Siggunnr's/Sigunnr's sons, have raised the stone in memory of their father Ketilfastr.

Långhundra hd - Närtuna sn - Ubby

᛭ ᚴᛁᛏᛁᛚ×ᚡᛅᛋᛏᚱ × ᚱᛁᛋᛏᛁ × ᛋᛏᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛅᛋᚴᚢᛏ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᛁᚾ × ᛋᛅᛦ × ᚢᛅᛋ × ᚢᛁᛋᛏᚱ × ᚢᚴ × ᚢᛋᛏᚱ ᛭ ᚴᚢᚦ ᛁᛅᛚᛒᛁ × ᛅᛋ × ᛋᛅᛚᚢ

+ kitil×fastr × risti × stin + þina × iftiR × askut × faþur + sin × saR × uas × uistr × uk × ustr + kuþ ialbi × as × salu

"Kætilfastr ræisti stæin þenna æftiR "Asgaut, faður sinn. SaR vas vestr ok austr. "Guð hialpi hans salu.

Ketilfastr raised this stone in memory of Ásgautr, his father. He was in the west and in the east. May God help his soul.

Långhundra hd - Kårsta sn - Kårsta k:a

ᛅᛚᚱᛁᚴᚱ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛁᛏᛅ ' ᛋᛏᛅᛁ(ᚾ) ' -ᚴ ' ᛒᚱᚬ ' ᚴᛁᛅᚱᛅ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᚼᛁᛚᚼᛅ ' ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ' ᚼᚢᛚᛏᚱᛁᚴᚱ ' ᛅᚢᚴ ' ᛅᚢᚦᛁᚾ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛋᚢᛅᛁᚾ ᚱᛁᛋᛏᛁ

alrikr ' lit ' rita ' stai(n) ' -k ' bro ' kiara ' iftiR ' hilha ' sun sin ' hultrikr ' auk ' auþin iftiR broþur sin suain risti

"AlrikR let retta stæin [o]k bro gæra æftiR "Hælga, sun sinn, "HultrikR ok "Auðin æftiR broður sinn. "Svæinn risti.

Alríkr had the stone erected and the bridge made in memory of Helgi, his son; Hultríkr and Auðin in memory of their brother. Sveinn carved.

Långhundra hd - Kårsta sn - Gillberga, Lövstalund

ᛁᚴᛁᛚᚢᚴ × ᚢᚴ × ᛅᚡᚱᛁᚦ × ᚦᛅᛦ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ ᛭ ᛁᚡᛏᛁᛦ × -ᛅ--ᛒᛁ-ᚱᚾ ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦᛅᚾ × ᚢᚴ × ᚱᛅᚵᚾᛁ × ᚦᚢ × ᛒᛁᚴᚢ × ᛁ × ᛚ----

ikiluk × uk × afriþ × þaR × litu × risa × stin × þina + iftiR × -a--bi-rn faþur × sin × kuþan × uk × ragni × þu × biku × i × l----

"Ingilaug ok "Afrið þaR letu ræisa stæin þenna æftiR "...bi[o]rn, faður sinn goðan, ok "Ragni. Þau byggu i "...

Ingilaug and Áfríðr, they had this stone raised in memory of ...-bjôrn, their good father, and Ragni (also raised). They lived in ...

Långhundra hd - Kårsta sn - N. Hall

ᛅᛚᚴᛅᚢᛏᚱ × ᛚᛁᛏ ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᚦᚢᚱᚴ(ᛅ)ᚱᛦ ᚡᛅᚦᚢᚱᛦ ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ| |ᚴᛁᛏᛁᛚ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱᛦ ᛋᛁᚾ

alkautr × lit stain ' hakua iftiR þurk(a)rR faþurR sin × auk| |kitil × bruþurR sin

"Algautr let stæin haggva æftiR "ÞorgæiR, faður sinn, ok "Kætil, broður sinn.

Algautr had the stone cut in memory of Þorgeirr, his father, and Ketill, his brother.

Långhundra hd - Kårsta sn - Mälsta

× ᚡᚱᚤᛋᛏᛁᚾ × ᚦᚬᚱᛒᛁᚢᚱᚾ × ᚡᛅᛋᛏᛁ × ᚢᛁᚾᛁᚢᛏᚱ × ᚢᛚᚡᚱ × ᚴᚢᚾᛏᛁᛅᚱᚡᚱ × ᚦᛅᛁᛦ × ᛒᚱᚢᚦᚱ × ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᛅᛏ ᛫ ᚦᚬᚱᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ᛫

× frystin × þorbiurn × fasti × uiniutr × ulfr × kuntiarfr × þaiR × bruþr × raistu × stin : at * þorstin : faþur × sin *

"Frøystæinn, "Þorbiorn, "Fasti, "Viniutr, "UlfR, "GunndiarfR, þæiR brøðr ræistu stæin at "Þorstæin, faður sinn.

Freysteinn, Þorbjôrn, Fasti, Vénjótr, Ulfr, Gunndjarfr: these brothers raised the stone in memory of Þorsteinn, their father.

Långhundra hd - Kårsta sn - Mälsta, Högsäter

᛭ ᚢᛁᛏᛁᛅᚱᚡ ᛭ ᚢᚴ ᛭ ᛏᛅᚾ ' ᚢᚴ ᛫ ᚡᛅᛋᛏᛅᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚼᛅᛚᚡᛏᛅᚾ ᛭ ᛚᛅᛏᛅ ᛭ ᚱᚽᛁᛋᛅ ÷ ᛋᛏᚽᛁᚾ ÷ ᛅᚡᛏᛦ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᚾ ' ᚡᛅᛋᛏᛅ ᛫

+ uitiarf + uk + tan ' uk * fastar * uk * halftan + lata + reisa ÷ stein ÷ aftR + faþur sn ' fasta *

"VidiarfR ok "Dan ok "Fastarr ok "Halfdan lata ræisa stæin æftiR faður sinn "Fasta.

Védjarfr and Danr and Fastarr and Halfdan have raised the stone in memory of their father Fasti.

Sjuhundra hd - Fasterna sn - Tjäran

§A ᚡᚱᚤᛒ... ... ...ᛁ × ᚼᚢᚴ ᚡ(ᚱ)... ...(ᚡ)-ᚦᚱ × ᚦᛁᛦ ᚱᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛁ- -...(ᚾ)ᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚴᚢᚦ-ᛅᚱ × ...(ᛅ)ᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ᚴᚢᚦᛅᚾ × ᚼᚢᚴ ᛏᚢᛘᛅ ᛭ (ᛒ)...-ᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ×× ᚴᚢᚦ ...ᛁ ᚬᛏ × ᚦᛁᛦᛅ × ᚼᚢᚴ × ᛋᛅᛚᚢ × ᚼᚢ... ... ...ᚢᚦᛁᛦ × ᛒᛁᛏᚱ × ᚦᛅᚾ × ᚦᛁᛦ × -ᛅᚱ- × ᚼ... §B ...ᛁᚱ × ᛋᚴᛅᛚ × ᛋᛏᛅᚾ=ᛏᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚢᛁᚦ- ᛒᚱᚤᚴᚢ × ᛋᚢᚾᛁᛦ × ᛅᛏ × ᚡᛅᚦᚢᛦ ᛋᛅᛏᚢ ᛫ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛫ ᚴᛅᛁᛦ -... ... §C --(ᚢ)-ᛅᛦ × ᛘᛁᚱᚴᛁ × ᛅᛏ × ᛒᚢᛅ-... ...

§A fryb... ... ...i × huk f(r)... ...(f)-þr × þiR ristu × sti- -...(n)a × iftiR × kuþ-ar × ...(a)þur × sin kuþan × huk tuma + (b)...-þur × sin ×× kuþ ...i ot × þiRa × huk × salu × hu... ... ...uþiR × bitr × þan × þiR × -ar- × h... §B ...ir × skal × stan=ta × stin × uiþ- bryku × suniR × at × faþuR satu * kuþan * kaiR -... ... §C --(u)-aR × mirki × at × bua-... ...

§A "Frøyb[iorn] ... ... ok "Fr[øy]...(?) "...f[i]ðr, þæiR ræistu stæi[n þe]nna æftiR "Guð[m]ar/"Guð[v]ar(?), [f]aður sinn goðan ok "Tuma/"Tumma, b[ro]ður sinn. "Guð [hialp]i and þæiRa ok salu o[k "Guðs m]oðiR bætr þan þæiR [g]ær[t] h[afa]. §B [H]er skal standa stæinn við[r] bryggiu. SyniR at faður sattu goðan. "GæiR.../"GæiRR ... ... §C ... mærki at boa[nda] ...

§A Freybjôrn ... ... and Frey-...(?) ...-finnr, they raised this stone in memory of Guðmarr/Guðvarðr(?), their good father and Tumi/Tummi, their brother. May God and God's mother help their spirits and souls better than they have done. §B Here the stone will stand by the bridge. Sons placed (it) in memory of (their) good father. Geir-.../Geirr ... ... §C ... landmark in memory of husbandman ...

Sjuhundra hd - Rimbo sn - Rimbo k:a

Runes written on runsten, gnejs. Date: V 1030-t

᛫ ᛅᚾᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᛁᚱᛁᚴᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚼᛅᚴᚢᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛁᚾᚴᚢᛅᚱ ᛫ ᚱᛅᛁᛋ-- ... (ᚦ)(ᛁ)(ᚾ)-(ᛅ) ᛫ (ᛁ)(ᚡ)(ᛏ)ᛁᚱ ᛫ ᚱᛅᚴᚾᛅᚱ ᛫ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛅᚾᛏ ᛫ ᚼᛅᚾᛋ

* anuntr * auk * airikr * auk * hakun * auk * inkuar * rais-- ... (þ)(i)(n)-(a) * (i)(f)(t)ir * raknar * bruþur sin * kuþ * hialbi ant * hans

"Anundr ok "ÆirikR ok "Hakon ok "Ingvarr ræis[tu stæin] þenn[s]a æftiR "Ragnar, broður sinn. "Guð hialpi and hans.

Ônundr and Eiríkr and Hákon and Ingvarr raised this stone in memory of Ragnarr, their brother. May God help his spirit.

Sjuhundra hd - Rimbo sn - Rimbo k:a

᛭ ᛅᚾᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᚽᚱᛅ ᛫ ᛒᚱᚬ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚱᛁᛏᛁ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᚽᛏᛁᛚᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᚡᛅᚱᚢᛚᚡᚱ ᛫

+ anuntr * lit * auk * kera * bro * auk * stain riti * eftiR * ketilfast * faþur * sin * ok * farulfr *

"Anundr let ok gærva bro ok stæin retti æftiR "Kætilfast, faður sinn, ok "FarulfR.

Ônundr also had the bridge made and the stone erected in memory of Ketilfastr, his father, and Farulfr (also made).

Sjuhundra hd - Rimbo sn - Rimbo k:a

ᚴᚢᚾᛁ ᛚᛁᛏ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚱᛁᛏᛅ ᛭ ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛅᛚᚡᚴᛁᛦ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᚽᚾ ᛭ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛅᚾᛏ ᚼᛅᚾᛋ

kuni lit + stain + rita + eftiR × alfkiR faþur + sen + kuþ hialbi ant hans

"Gunni let stæin retta æftiR "AlfgæiR, faður sinn. "Guð hialpi and hans.

Gunni had the stone erected in memory of Alfgeirr, his father. May God help his spirit.

Sjuhundra hd - Skederids sn - Skederids k:a

᛭ ᛅ-... ... ...- ᛭ ᚱᛅ---ᚢ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᚼᛅᚱᚢᚴ ᛭ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᛁᚾ ᛭ ᛁᚾ ᛭ ᚱᛅᚴᚾ-... ... ...ᛅᚾᛏᛅ ᛭ ᛋᛁᚾ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᛅᛏ ᛋᚢᚾᛁ ᛭ ... ... ... ...ᛅᚱ ᚦᛁᛋᛁ

+ a-... ... ...- + ra---u + stain + eftir haruk + bruþur + sin + in + rakn-... ... ...anta + sin + auk + at suni + ... ... ... ...ar þisi

"... ... ... ræ[ist]u stæin æftiR "Haruk, broður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bo]anda sinn ok at syni ... ... ... [run]aR þessi.

... ... ... (they) raised the stone in memory of Hárukr, their brother; and Ragnhildr(?) ... her husbandman, and in memory of (their) sons ... ... ... these runes.

Sjuhundra hd - Skederids sn - V. Ledinge

ᚦᚢᚱᚴᛁᚱ × ᚢᚴ × ᛋᚢᛁᚾ × ᚦᚢ ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚢᚱᛘᛁᛦ × ᚢᚴ × ᚢᚱᛘᚢᛚᚡ × ᚢᚴ × ᚡᚱᛁᚴᛁᛦ × ᚬᚾ × ᚽᛏᛅᚦᛁᛋ × ᛁ ᛋᛁᛚᚢ × ᚾᚢᚱ × ᛁᛅᚾ ᚦᛁᛦ ᛅᚾᛏᚱᛁᛦ × ᚢᛏ ᛁ × ᚴᚱᛁᚴᚢᛘ × ᚴᚢᚦ ᛁᚼᛚᛒᛁ --ᛦ(ᛅ) ᚬᛏ × ᚢᚴ ᛋᛅᛚᚢ

þurkir × uk × suin × þu litu × risa × stin × þina × iftiR × urmiR × uk × urmulf × uk × frikiR × on × etaþis × i silu × nur × ian þiR antriR × ut i × krikum × kuþ ihlbi --R(a) ot × uk salu

"Þorgærðr ok "Svæinn þau letu ræisa stæin þenna æftiR "OrmæiR ok "Ormulf ok "FrøygæiR. Hann ændaðis i "Silu nor en þæiR andriR ut i "Grikkium. "Guð hialpi [þæi]Ra and ok salu.

Þorgerðr and Sveinn, they had this stone raised in memory of Ormgeirr and Ormulfr and Freygeirr. He met his end in the sound of Sila (Selaön), and the others abroad in Greece. May God help their spirits and souls.

Sjuhundra hd - Skederids sn - Salmunge, Björkholmen

[... ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛫ ᛋᛏᛅᛁ(ᚾ) ...]

[... raistu * stai(n) ...]

... ræistu stæin ...

... raised the stone ...

Frötuna och Länna skeppslag - Länna sn - Länna k:a

[... ...ᚢᛅᛋᛏᚱ × ᚦᛅᛁᛦ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᚢᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ... ...ᚱᚡᛅ]

[... ...uastr × þaiR × litu × rausa * stain ... ...rfa]

... "[Sig]fastr(?) þæiR letu ræisa stæin ... ...

... Sigfastr(?), they had the stone raised ... ...

Frötuna och Länna skeppslag - Länna sn - Penningby

᛭ ᚴᚢᚼᛚᛁ (ᛅ)ᚢᚴ ᛭ ᛋᛏᚢᚦᚴᛁᚼᛚ ᛭ ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚬᚡᛏᛁᛦ ᛭× ᚢᛁᚦᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛅᚱᚡᛅ × ᚴᛅᚱᚢᛘᛒᚢᛋ ᛭ ᚴᚢᚦᛅᚾ × ᚢᛁᚦᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛁᛅᚴ ×

+ kuhli (a)uk + stuþkihl + ristu + stain + oftiR +× uiþbiarn × arfa × karumbus + kuþan × uiþbiarn × iak ×

"Gulli ok "Stoðkell ræistu stæin æftiR "Viðbiorn, arfa "Krums goðan. "Viðbiorn hiogg.

Gulli and Stóðkell raised the stone in memory of Viðbjôrn, the good heir of Krumr. Viðbjôrn cut.

Frötuna och Länna skeppslag - Frötuna sn - Frötuna k:a

᛫ ᛅᚤᛁᛏᛁ ... [...ᛋᛁ] ᛅᛏᛁᚱ ᛬ ᚡᛅᚦᚢ(ᚱ) ... ...(ᚴ) ᛬ ᛋᚢᛏ ᛬ (ᚬ) ᛬ ᚴᚢᛏᛚᚬᛏᛁ ᛬ ᚼᚴᚾᛁ ᛬ ᚬ ᛬ ᛋᚤᚴ[ᚢᛘ ᛬ ᛁᚾ ᛬ ᚢᚱ ᛬ ᛒᛅᛋᛏᛁ] ᛬ ᛒᚢᛏᛁ ᛬ ᚢᚼᛚᛘᛋᛏᛅᚾ ᛬

* ayiti ... [...si] atir : faþu(r) ... ...(k) : sut : (o) : kutloti : hkni : o : syk[um : in : ur : basti] : buti : uhlmstan :

"Øyndr ... [þann]si æftiR faður ... [to]k sott a "Gutlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) a "Sikum(?). Hann(?) vaR bæzti bondi. "Holmstæinn.

Eyndr ... this in memory of ... father ... was taken ill on Gotland, Hagni(?)/Agni(?) of Sikum(?). He(?) was the best of husbandmen. Holmsteinn.

Frötuna och Länna skeppslag - Frötuna sn - Görla

[ᚼᛁᛅᛚᛒ ᛫ ᛅᚾᚢᛏᛦ]

[hialb * anutR]

Hialp. "Anundr.

Help. Ônundr.

- Norrtälje - Norrtälje

[᛫ ᚢᚱᛘᛁ × ᛅᚢᚴ × ᚼᚢᛚᛘᚢᛁᚦᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚼᚢᛚᛘᚡᛅᛋᛏᛅᚱ × ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᛅᚡᛏᛁᛦ × ᛒᚢᚱᚢᛏ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛫]

[* urmi × auk × hulmuiþr × auk × hulmfastar × litu : raisa : stain : aftiR × burut : faþur : sin : kuþan *]

"Ormi ok "Holmviðr ok "Holmfastr letu ræisa stæin æftiR "Brodd, faður sinn goðan.

Ormi and Holmviðr and Holmfastr had the stone raised in memory of Broddr, their good father.

Bro och Vätö skeppslag - Roslags-Bro sn - Roslags-Bro k:a

× ᛋᛁᚵᚱᚢᚦ ᛭ ᛚᚽᛏ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᚴᛅᚱᛅ ᛭ ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ᛭ ᛋᛁᚾ ᛭ ᚵᚢᚦ ᛭ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛭ ᛅᚾᛏ ᛭ ᚼᛅᚾᛋ ᛭ ᚦᚢᚱᛒᛁᚢᚱ[ᚾ × ᛋᚴ]ᛅᛚᛏ ᛭ ᚼᛁᚢᚴ ᛭ ᚱᚢᚾᛅᛦ

× sigruþ + let + raisa + stain + eftiR + kara + buanta + sin + guþ + hialbi + ant + hans + þurbiur[n × sk]alt + hiuk + runaR

"Sigruð let ræisa stæin æftiR "Kara, bonda sinn. "Guð hialpi and hans. "Þorbiorn "Skald hiogg runaR.

Sigþrúðr had the stone raised in memory of Kári, her husbandman. May God help his spirit. Þorbjôrn Skald cut the runes.

Bro och Vätö skeppslag - Roslags-Bro sn - Roslags-Bro k:a

᛫ ᛋᛁᚵᚱᚢᚦ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛭ ᛅᚾᚢᚾᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚼᛅᚾ ᚢᛅᛋ ' ᛏᚱᛁᛒᛁᚾ ᛭ ᛅ ᛭ ᚢᛁᚱᛚᛅᚾᛏᛁ

* sigruþ * lit + raisa * stain * eftir + anunt * sun * sin * han uas ' tribin + a + uirlanti

"Sigruð let ræisa stæin æftiR "Anund, sun sinn. Hann vas drepinn a "Virlandi.

Sigþrúðr had the stone raised in memory of Ônundr, her son. He was killed in Virland.

Lyhundra hd - Husby-Lyhundra sn (nu: Husby-Sjuhundra) - Husby-Lyhundra k:a (nu: Husby-Sjuhundra)

Runes written on runsten, gnejsgranit. Date: V 1010-20-t

§A ᛏᛁᛅᚱᚡᛦ × ᚢᚴᛁ × ᚢᚱᛁᚴᛅ × ᚢᚴ ' ᚢᛁᚴᛁ × ᚢᚴ × ᛁᚢᚴᛁᛦ × ᚢᚴ × ᚴᛁᛦᛁᛅᛚᛘᛦ × ᚦᛁᛦ ᛒᚱᚤᚦᚱ × ᛅᛚᛁᛦ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛋᛅ × §B ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛋᚢᛁᚾ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ × ᛋᛅᛦ × ᚢᛅᚱᚦ × ᛏᚢᚦᚱ ᛅ × ᛁᚢᛏ(ᛚ)ᛅᛏᛁ × ᚬᚾ ᛋᚴᚢᛚᛏᛁ §C ᚡᛅᚱᛅ × ᛏᛁᛚ × ᛁᚴᛚᛅᚾᚦᛋ × ᚴᚢᚦ × ᛁᛅᛚᛒᛁ × (ᚬ)ᚾᛋ × ᛅᛏ ᚢᚴ ᛋᛅᛚᚢ × ᚢᚴ| ×| ᚴᚢᛋ ᛘᚢᚦᛁᛦ × ᛒᚽᛏᚱ × ᚦᛅᚾ ᛅᚾ ᚴᛅᚱᚦᛁ ᛏᛁᛚ

§A tiarfR × uki × urika × uk ' uiki × uk × iukiR × uk × kiRialmR × þiR bryþr × aliR × litu × risa × §B stin þina × iftiR × suin × bruþur × sin × saR × uarþ × tuþr a × iut(l)ati × on skulti §C fara × til × iklanþs × kuþ × ialbi × (o)ns × at uk salu × uk| ×| kus muþiR × betr × þan an karþi til

§A "DiarfR ok "Orøkia ok "Vigi ok "IogæiRR ok "GæiRhialmR, þæiR brøðr alliR letu ræisa §B stæin þenna æftiR "Svæin, broður sinn. SaR varð dauðr a "Iutlandi. Hann skuldi §C fara til "Ænglands. "Guð hialpi hans and ok salu ok "Guðs moðiR bætr þan hann gærði til.

§A Djarfr and Órœkja and Vígi and Jógeirr and Geirhjalmr, all of these brothers had §B this stone raised in memory of Sveinn, their brother. He died in Jútland. He meant to §C travel to England. May God and God's mother help his spirit and soul better than he deserved.

Lyhundra hd - Husby-Lyhundra sn (nu: Husby-Sjuhundra) - Husby-Lyhundra k:a (nu: Husby-Sjuhundra)

Runes written on runsten, röd sandsten. Date: V

ᛁᛅᚱ ᛚᛁᚴᚱ ' ᛋᚽᚱᛁᚡᚱ ' ᛒᚱᚬᚦᛁᚱ ' ᚦ-... ... ᛁᚾ ' ᚤᛒᛁᚱ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢ-ᛁᛦ

iar likr ' serifr ' broþir ' þ-... ... in ' ybir risti ru-iR

Hiar liggR "SigræifR/"SæræifR, broðiR ... ... En "ØpiR risti ru[n]iR.

Here lies Sigreifr/Særeifr, brother ... ... And Œpir carved the runes.

Lyhundra hd - Husby-Lyhundra sn (nu: Husby-Sjuhundra) - Husby-Lyhundra k:a (nu: Husby-Sjuhundra)

ᚼᚢᛚᛏᚢᚱ ' ᛒᛅᚦ ' ᚤᛒᛁᛦ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᚱᚢᚾᛅ ᚦᛁᛋᛅ

hultur ' baþ ' ybiR rista runa þisa

"Holmdorr(?) bað "ØpiR rista runaR þessaR.

Holmdórr(?) ordered Œpir to carve these runes.

Lyhundra hd - Husby-Lyhundra sn (nu: Husby-Sjuhundra) - Husby-Lyhundra k:a (nu: Husby-Sjuhundra)

§P ᛫ ᚴᚢᚾᛁᛚᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᛫ ᚽᚡ... ...ᚱ - ᛒᚢᛅᚾᛅ ᛫ ᛋ-ᚾ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᛋᛁᚱᛁ(ᚦ) ᚡᛅ-ᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ §Q ᛫ ᚴᚢᚾᛁᛚᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᛫ ᚽᚡ... ...ᚱ - ᛒᚢᛅᚾᛅ ᛫ ᛋ-ᚾ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᛋᛁᚱᛁ(ᚦ) ᚡᛅ-ᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ

§P * kunilr * lit * rita * staina * ef... ...r - buana * s-n * ok * siri(þ) fa-ur * sin §Q * kunilr * lit * rita * staina * ef... ...r - buana * s-n * ok * siri(þ) fa-ur * sin

§P "Gunnhildr let retta stæina æf[tiR] ... boanda s[i]nn, ok "Sigreð, fa[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr let retta stæina æf[tiR] ... boanda s[i]nn, ok "Sigriðr [at] fa[ð]ur sinn.

§P Gunnhildr had the stones erected in memory of ... her husbandman and Sigrøðr, her father. §Q Gunnhildr had the stones erected in memory of ... her husbandman and Sigríðr in memory of her father.

Lyhundra hd - Husby-Lyhundra sn (nu: Husby-Sjuhundra) - Husby-Lyhundra k:a (nu: Husby-Sjuhundra)

ᛅᚼᚾᛁ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᛅᚢ(ᚦ)ᚢᛚᚡᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᚢᚾᛁ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏ(ᛅ)...(ᛅ) ᛫ ᚽ...-ᛦ ...(ᛒ)(ᛁ)ᛅᚱᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ...ᚾ

ahni * ok * au(þ)ulfr * auk * suni * litu * rita * st(a)...(a) * e...-R ...(b)(i)arn * faþur * ...n

"Agni ok "AuðulfR ok "Suni letu retta stæ[in]a æ[fti]R "...biorn, faður [si]nn.

Agni and Auðulfr and Soni had the stones erected in memory of ...-bjôrn, their father.

Lyhundra hd - Husby-Lyhundra sn (nu: Husby-Sjuhundra) - Husby-Lyhundra k:a (nu: Husby-Sjuhundra)

᛫ ᛁᚬᛅᚾ ᛫ ᛚᛁ(ᛏ) ... ...(ᛏ) ᛫ ᚦᚽᛁᚱᛅ ᛫

* ioan * li(t) ... ...(t) * þeira *

"Ioan let ... [an]d þæiRa.

Jóhan had ... their spirits.

Lyhundra hd - Husby-Lyhundra sn (nu: Husby-Sjuhundra) - Husby-Lyhundra k:a (nu: Husby-Sjuhundra)

...ᚱ ᛚᛁᛏ ᛫ ...

...r lit * ...

"... let ...

... had ...

Lyhundra hd - Husby-Lyhundra sn (nu: Husby-Sjuhundra) - Husby-Lyhundra k:a (nu: Husby-Sjuhundra)

Runes written on fragment av runsten, sandsten. Date: V

... ...(ᛅ) ÷ ᛋᛏ... ...

... ...(a) ÷ st... ...

... [ræis]a st[æin] ...

... the stone raised ...

Lyhundra hd - Husby-Lyhundra sn (nu: Husby-Sjuhundra) - Prästgården

[... ...-ᛏᚢ ᛋᛏᛁᚾ ᚦ... ...]

[... ...-tu stin þ... ...]

... [ræis]tu stæin þ[enna] ...

... raised this stone ...

Lyhundra hd - Malsta sn - Malsta k:a

ᛁᚼᛅᚱ ᛫ ᛚᛁᚴᚱ ᛫ ᛋᚾᛅᚤᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᛋ(ᚢ)(ᚾ) ᛫ ᛅᚾᛋᚢᛅᚱᛋ ' ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛅᚾᛏ

ihar * likr * snaybiarn * s(u)(n) * ansuars ' kuþ hialbi ant

Hiar liggR "Snøybiorn, sunn "Andsvars. "Guð hialpi and.

Here lies Snæbjôrn, Andsvarr's son. May God help (his) spirit.

Lyhundra hd - Malsta sn - Malsta k:a

ᚼᚢᛚᚡᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚢᚦᚢᛚᚡᚱ ' ᛚᛁ(ᛏ)... ...

hulfr * uk * uþulfr ' li(t)... ...

"UlfR ok "AuðulfR let[u] ...

Ulfr and Auðulfr had ...

Lyhundra hd - Malsta sn - Malsta k:a

...(ᚱ) ' ᛚᛁᛏᚢ ' ...

...(r) ' litu ' ...

"... letu ...

... had ...

Lyhundra hd - Malsta sn - Ekeby skog

[ᛘᛅᚾᛁ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᚡᚱᛁᚦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ' ᚡᛁᚱᛅ ᛫ ᛒᚱᚢ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚬᛚᛁᚡ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛁᚾ ᛫ ᛁᚬᛅᚾ ᛫ ᛅᛏ ' ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚢᛒᛁᛦ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ]

[mani auk * afriþ * litu ' fira * bru iftiR * olif * sun : sin * in * ioan * at ' broþur ' sin ' ubiR ' risti]

"Manni/"Mani ok "Afriðr letu gærva bro æftiR "Olæif, sun sinn, en "Ioan at broður sinn. "ØpiR risti.

Manni/Máni and Áfríðr had the bridge made in memory of Óleifr, their son; and Jóhan in memory of his brother. Œpir carved.

Lyhundra hd - Malsta sn - Vällingsö

ᛘ(ᛅ)(ᚾ)(ᛁ) ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚴᚽᚱᛅ ᛫ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛒᚱᚤᚦᚱ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ ᛫ ᚼᚢᛚᛏᛅ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚦᚬᚱᚴᛁᛚ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛋᛁᛅᛚᚡᛅ ᛫ ᛋᚢᚾᛁᛦ ᛫ ᛋᚢᛁᚾ(ᛋ) ᛁᚾ ᚢ(ᛒ)ᛁ ᛫ ᚱᛁᛋ(ᛏ)(ᛁ) ᚱᚢᚾᛅ

m(a)(n)(i) * lit * kera * merki * at * bryþr * sina * hulta * uk * at * þorkil * uk * at * sialfa * suniR * suin(s) in u(b)i * ris(t)(i) runa

"Manni/"Mani let gærva mærki at brøðr sina "Hulta ok at "Þorkel ok at "Sialfa, syniR "Svæins. En "ØpiR risti runaR.

Manni/Máni had the landmark made in memory of his brothers Holti and in memory of Þorkell and in memory of Sjalfi, Sveinn's sons. And Œpir carved the runes.

Lyhundra hd - Lohärads sn - Hållsta

× ᛅᚴᛁ × (ᛅ)ᚢᚴ × ᛋᚢ[ᛅᛁ]ᚾ [× ᚦᛁᛦ × ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚡ](ᛏ)(ᛁ)ᛦ (ᚢ)(ᛏ)ᚱᛁᚴ(ᛅ) × (ᚡ)[ᛅᚦᚢ](ᚱ) × ᛋᛁᚾ ×

× aki × (a)uk × su[ai]n [× þiR × litu raisa × stain × if](t)(i)R (u)(t)rik(a) × (f)[aþu](r) × sin ×

"Aki ok "Svæinn þæiR letu ræisa stæin æftiR "Otrygga, faður sinn.

Áki and Sveinn, they had the stone raised in memory of Ótryggvi, their father.

Lyhundra hd - Lohärads sn - Kragsta

...(ᛚ)ᛅᚢᚼ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛒᚱᚬ ' ᚴᚽᚱᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛁᚬᛅᚾ ᛫ ᛒᚢᛅᚾᛑᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᚴᚢᚾᛅᚱ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᛅᛚᛁ ᛫ (ᚽ)ᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛒᚬᚦᚬᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ

...(l)auh * lit bro ' kera ' stain ' rita * eftiR * ioan * buanda * sin * ok * kunar * ok * ali * (e)ftiR * boþor * sin

"...laug let bro gærva, stæin retta æftiR "Ioan, boanda sinn, ok "Gunnarr ok "Ali/"Alli æftiR broður sinn.

...-laug had the bridge made (and) the stone erected in memory of Jóhan, her husbandman; and Gunnarr and Áli/Alli in memory of their brother.

Lyhundra hd - Lohärads sn - Kragsta

ᛅᛚᚡᚴᛅᚢᛏᚱ ᛫ (ᛅ)(ᚢ)(ᚴ) ᛫ ᚢᛦᚼᛏᛅᚡᚱ ᛫ ᛚᛦᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛅᚾ ᛫ ᚢᛦᛁᚼᛅ ᛫

alfkautr * (a)(u)(k) * uRhtafr * lRtu * rasa * stain * at * faþur * san * uRiha *

"Alfgautr ok "VigdiarfR letu ræisa stæin at faður sinn "Viga.

Alfgautr and Vígdjarfr had the stone raised in memory of their father Vígi.

Lyhundra hd - Estuna sn - Estuna k:a

᛭ ᚬᚱᛁᚴᛁᛅ × ᛅᚢᚴ ᛭ (ᚦ)(ᚢ)-- ---(ᚢ) ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛅ × ... ...ᚱᚴᛁᚦᛁ × ᛘᛅᚱᛏ ᛅ ᛋᛏᛅᛁ... ...(ᛅ)-ᛘ

+ orikia × auk + (þ)(u)-- ---(u) + raisa × ... ...rkiþi × mart a stai... ...(a)-m

"Orøkia ok "Þo[ra(?) let]u ræisa ... [ma]rkaði mart a stæini ...

Órœkja and Þóra(?) had raised ... much marked on the stone(?) ...

Lyhundra hd - Estuna sn - Eneby

[ᚱᛁ-... ...ᚴᛁᚾᚱ ᛫ ᚱᛋ-- ᛫ ᛋᚾ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚱᛁᛒᚢᛏ ᛒᚱᚢ-ᚽᚱ ᛫ ᛋᛅᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᛁᛅᛚᛒᛁ ᛫ ᚼᚾᚾᛏᚾ ᛫ ᚼᛅᚾᛋ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚴᛁᚦᚡᚱᛁᚦ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋ...]

[ri-... ...kinr * rs-- * sn iftiR * ribut bru-er * sain * kuþ * ialbi * hnntn * hans * uk * kiþfriþ * at * sun * s...]

"... "... ræis[tu](?) stæin(?) æftiR " bro[ð]ur sinn, "Guð hialpi anda hans, ok "Guðfriðr at sun s[inn].

... ... raised(?) the stone(?) in memory of , their brother. May God help his spirit. And Guðfríðr in memory of her son.

Lyhundra hd - Estuna sn - Hårdnacka by

... ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛬ ᛅᛁᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛋᚢᛅᛁᚾ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋ...

... raistu : stain : þina : aiftiR : suain : sun : s...

... ræistu stæin þenna æftiR "Svæin, sun s[inn].

... raised this stone in memory of Sveinn, his son.

Lyhundra hd - Söderby-Karls sn - Söderby-Karls k:a

[ᛒᛁᛅᚱᚾ ᚼᚢᚴ ᛫ ᛁᚴᚢᛚᚡᚱᛁᚦ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᛅᚡᛏᛦ ᛬ ᚢᛏᚱᛁᚴ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛅᛁᚾ ᛫ ᚼᛅᚾ ᛫ ᚢᛅᛦ ᛬ ᛏᚱᛁᛒᛁᚾ ᛬ ᚬ ᛫ ᚡᛁᚾ᛫ᛚᚬᚾᛏᛁ]

[biarn huk * ikulfriþ : raistu : stain : aftR : utrik : sun : sain * han * uaR : tribin : o * fin*lonti]

"Biorn ok "Igulfrið ræistu stæin æftiR "Otrygg, sun sinn. Hann vaR drepinn a "Finnlandi.

Bjôrn and Ígulfríðr raised the stone in memory of Ótryggr, their son. He was killed in Finland.

Lyhundra hd - Söderby-Karls sn - Igelsta

[᛬ ᚴᛁᛏᛚᛁ᛬ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚴᚢᛒᛏᛅ ᛬ ᚦᛁᛏᛅ ᛬ ᚴᛁᛅᚱᚦ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᛋᛅᛋ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛅᚾᚢᛏᚱ ᛬ ᚴ- ᛬ ᚢ ×᛬× ᛅᚾ ᛬ ᛏᛅ=ᚢᚦᛅ=ᚱ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᛁᛅᛚᛒ... ...]

[: kitli:biarn : lit : kubta : þita : kiarþ : auk : abiarn * at * sun : sin : kuþan : sas : at : anutr : k- : u ×:× an : ta=uþa=r : kuþ : ialb... ...]

"Kætilbiorn let kumbl þetta gærva(?) ok "Abiorn at sun sinn goðan at "Anundr "Guð hialp[i] ...

Ketilbjôrn had this monument made(?), and Ábjôrn in memory of their good son ... in memory of Ônundr ... May God help ...

Närdinghundra hd - Edsbro sn - Bro

× ᚴᚢᚾᛒᛁᚱᚾ × ᚢᚴ × ᚬᛋᛒᛁᚱᚾ × ᚢᚴ × [ᛋᛁᚴᚢᛅᛏᚱ ᛫ ᚦᛁᛦ × ᛚᛁᛏ](ᚢ) [×] (ᚱ)(ᛁ)ᛋᛅ × ᛋ[ᛏ](ᛁ)(ᚾ) × [ᚦᛁᚾ]ᛅ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛏ(ᚢ)ᚴᛅ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᚴᚢ[ᚦ](ᛅ)(ᚾ) × ᚴᚢ(ᚦ) ᛁᛅᛚ(ᛒ)[ᛁ × ᛅᚾᛋ × -]ᛏ ᚢᚴ × ᛋᛅᛚᚢ ᛒᛁᛏᚱ × ᚦᛅᚾ × ᛅᚾ × ᚴᛅᚱᚦᛁ × ᛏᛁᛚ × ᚢᛚᛘ×ᚡ(ᚱ)[ᛁ](ᛦ) ᛚᛁᛏ × ᚴᚱᛅ ᛒᚱ(ᚢ)

× kunbirn × uk × osbirn × uk × [sikuatr * þiR × lit](u) [×] (r)(i)sa × s[t](i)(n) × [þin]a × iftiR × t(u)ka × faþur sin × ku[þ](a)(n) × ku(þ) ial(b)[i × ans × -]t uk × salu bitr × þan × an × karþi × til × ulm×f(r)[i](R) lit × kra br(u)

"Gunnbiorn ok "Asbiorn ok "Sighvatr þæiR letu ræisa stæin þenna æftiR "Toka, faður sinn goðan. "Guð hialpi hans [a]nd ok salu bætr þan hann gærði til. "Holmfriðr let gærva bro.

Gunnbjôrn and Ásbjôrn and Sighvatr, they had this stone raised in memory of Tóki, their good father. May God help his spirit and soul better than he deserved. Holmfríðr had the bridge made.

Närdinghundra hd - Knutby sn - Burvik

᛫ ᚱᛅᚾᛒᛦᛅᚱᚾ ᛫ ᛚᛦᛏ ᛫ ᚱᛅᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᛅᚡᛏᛦ ᛫ ᛋᛅᚢᚱ ᛫ ᛋᛅᚾ ᛫ ᚢᛦᚼᛦᛅᛚᛘ ᛫ ᚾᚢᚴ ᛫ ᚡᚢᛁᛚᚼᛦ ᛫ ᚡᚱᛁᚼᛅᛋ ᛫ ᛅᚱᚡᛦ ᛫ ᚢᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫

* ranbRarn * lRt * rasa * stan * aftR * saur * san * uRhRalm * nuk * fuilhR * frihas * arfR * ustain *

"Ragnbiorn let ræisa stæin æftiR svær(?) sinn "Vighialm/"Vihialm, ok "Fullugi(?), "FrøygæiRs(?) arfi, "Øystæinn.

Ragnbjôrn had the stone raised in memory of his stepfather(?) Víghjalmr/Véhjalmr, and Fullugi(?) Freygeirr's(?) heir. Eysteinn.

Närdinghundra hd - Knutby sn - Gränsta

...ᛋᚽᛘᚾᛁ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᚬ(ᛏ)[ᛁᚱᛁᚴᚱ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᛋᚼᚴᛏᛁᚱᛁᚴᚱ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᛅ]ᛋᚴᛅᛁᛦ ᛫ ᚱ[ᛅ... ... ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫] ᛚᚢᚦᛁᚾ [᛫] ... ...[ᛋ]ᚴᛅᛁᛦ ᛫ ᚱᛁᛏᛁ ᛫ ᚽ[ᚡᛏᛁᛦ ᛫ ...ᚢ](ᚦ)ᛁᚾ ᛬ ᚡᛅ=ᚦᚢᚱ ᛫ [ᛋᛁᛦᛅ]...

...semni * ok * o(t)[irikr * ok * shktirikr * ok * a]skaiR * r[a... ... iftiR *] luþin [*] ... ...[s]kaiR * riti * e[ftiR * ...u](þ)in : fa=þur * [siRa]...

"...æmni ok "OtryggR ok "SigtryggR ok "AsgæiRR ræ[istu stæin(?)] æftiR "Luðin ... "[A]sgæiRR retti æftiR "[L]uðin, faður þæiRa(?).

...-efni and Ótryggr and Sigtryggr and Ásgeirr raised the stone(?) in memory of Loðinn ... Ásgeirr erected in memory of Loðinn, their father.(?)

Väddö och Häverö skeppslag - Väddö sn - Ortala sjöhage

ᛁᚼᚢᛚᛒᛅᚱᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚢᚦ---- (ᛚ)ᛦᛏᚢ ᛫ ᛘ... ... (ᛁ)ᚡᛏᛁ ᛫ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛅᚾ ᛫ ᛋᚢᚱᛒᛅᚾ ᛫ ᚬ ᚢᛚᚡ᛫ᛏᛅᛚᚢᛘ

ihulbarn * auk * uþ---- (l)Rtu * m... ... (i)fti * bruþur * san * surban * o ulf*talum

"Igulbiorn ok "Auð... letu m[ærki gærva] æftiR broður sinn "Þorbiorn/"Styrbiorn/"Surbæin a "Ulfdalum.

Ígulbjôrn and Auð-... had the landmark made in memory of their brother Þorbjôrn/Styrbjôrn/Súrbeinn of Ulfdalir.

Väddö och Häverö skeppslag - Väddö sn - Ortalalund

... ...(ᚴ) × ᚴᛁᛏᛁᛚᛒᛁᚢᚱᚾ × ᛚᛁᛏᚢ × ᛋ... ...[ᛁᛋ]... ...

... ...(k) × kitilbiurn × litu × s... ...[is]... ...

... [o]k "Kætilbiorn letu s[tæin ræ]is[a] ...

... and Ketilbjôrn had the stone raised ...

Frösåkers hd - Hökhuvuds sn - Prästgården

ᛅᛏᚽᚱᚡᚱ ᛫ ... [᛫ ᚡᚢᛚᚢᚴᛁ ᛫ ᛚᛁᛏ(ᚢ)] ᛫ ᚱᚽᛋ... ... ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚢᛁᛏᚽᚱᚡ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ [ᛋᛁᚾ ...ᛅᚱᛘ(ᛁ)ᛚᚱ ᛫ ᚡᛅᛚᛋ]...

aterfr * ... [* fuluki * lit(u)] * res... ... * eftiR * uiterf ' faþur [sin ...arm(i)lr * fals]...

"AdiarfR ... "Fullugi letu ræis[a] ... æftiR "Vidiarf, faður sinn ... ...

Ádjarfr ... Fullugi had raised ... in memory of Védjarfr, their father ... ...

Frösåkers hd - Hökhuvud sn - Borggärde [Skall vara: Borggårde]

ᚱᛅᛋᚴᚢᛁᚦᚱ × ᛚᛁᛏ ' ᛅᚴᚢᛅ ᛋᛏᛅ(ᛁ)(ᚾ) -- ᚴᚢᛘ[ᛁ] ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ' ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ × ᛁᚾᚴᛁᛒᛁᛅᚱᚾ [ᚬ](ᚦ)ᛘᚢᚾᛏ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ ' ᚱᚢᚾᛅᛦ

raskuiþr × lit ' akua sta(i)(n) -- kum[i] litu × risa ' stain ' aftiR ' broþur ' sin × inkibiarn [o](þ)munt ' risti ' runaR

"Raskviðr let haggva stæin ... "Gummi letu ræisa stæin æftiR broður sinn "Ingibiorn. "Auðmundr(?) risti runaR.

Rôskviðr had the stone cut ... Gummi had the stone raised in memory of their brother Ingibjôrn. Auðmundr(?) carved the runes.

Frösåkers hd - Hökhuvuds sn - Hanunda

ᚬᚱᚾᛁᚢᛏᚱ × ᛅᚴ × ᚢᛁᚼᚾᛁᚢᛏᚱ × ᛅᚴ × ᛋ(ᛁ)ᛁᚼᚾᛁᚢᛏᚱ × ᚦᛁᛦ ᛚ(ᛁ)ᛏᚢ ᚱᛅᛋᛅ ᛋᛏᛅᚾ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛅᚡᛏ-(ᛦ) ...(ᛘ) × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᚦᚢᚱᚡᚬᛋᛏᚱ × ᚼᚱᛁᛏᛁ ᚱᚢᚾᚬᛦ

orniutr × ak × uihniutr × ak × s(i)ihniutr × þiR l(i)tu rasa stan þinsa aft-(R) ...(m) × faþur sin × þurfostr × hriti runoR

"Arnniutr ok "Vigniutr ok "Signiutr þæiR letu ræisa stæin þennsa æft[i]R "..., faður sinn. "Þorfastr risti runaR.

Arnnjótr and Vígnjótr and Signjótr, they had this stone raised in memory of ... their father. Þorfastr carved the runes.

Frösåkers hd - Börstils sn - Sund

ᚵᛅᛁᛦᛁᛚᛏ(ᚱ) ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᛘᛁᚱᚴᛁ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛋᛒᛅᚱᛅᚴᛅ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ

gaiRilt(r) * lit * mirki * at * sbaraka * sun * sin

"GæiRhildr let mærki at "Spraka, sun sinn.

Geirhildr had the landmark (made) in memory of Spraki(?), her son.

Bro hd - Stockholms-Näs sn - Stäket

ᚼᚢᛚᛁ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ -... ... ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᚱᚬᚴ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅ-...

huli * lit * stain * hkua * auk * þaiR * -... ... iftiR * krok * broþur sin * a-...

" let stæin haggva ok þæiR ... ... æftiR "Krok, broður sinn ...

and ..., they had the stone cut ... ... in memory of Krókr, their brother ...

Bro hd - Stockholms-Näs sn - Stäket

[᛫ ᛁᛋᚴᛁᚱᚢᚾ ᛫ ᚼᛅᚱᚦᛁᛦ ᛫ ᛏᚬᛏᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢᚾᛁᛦ ᛫ ᛅᛏᛁ ᛫ ᛋᛁᚴ ᛫ ᛋᛁᛅᛚᚡᛅᚾ ᛫ ᚼᚾ ᛫ ᚢᛁᛚ ᛫ ᛅᚢᛋᛏᚱ ᛫ ᚡᛅᚱᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚢᛏ ᛫ ᛏᛁᛚ ᛫ ᛁᚢᚱᛋᛅᛚᛅ ᛫ ᚡᛅᛁᚱ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢᚾᛁᛦ ᛫]

[* iskirun * harþiR * totiR * lit * risti * runiR * ati * sik * sialfan * hn * uil * austr * fara * auk * ut * til * iursala * fair * risti * runiR *]

"Ingirun(?), "HarðaR dottiR, let rista runaR at sik sialfa. Hon vill austr fara ok ut til "Iorsala. "Fotr(?) risti runaR.

Ingirún(?) Harðr's daughter, had the runes carved in memory of herself. She wants to travel to the east and abroad to Jerusalem. Fótr(?) carved the runes.

Bro hd - V. Ryds sn - Prästgården

... ...[ᚴᚢᛚᛒᛁ](ᚢ)ᚱᚾ ' ᚴᚢᛁᚼᚢᛚᚡᚱ ' ᚦᛁᛦ [ᛒ]ᚱᚢᚦᚱ ᛅᛚ[ᛁᛦ ᛚᛁᛏ]ᚢ [ᚱᛁᛏᛅ] ᛋᛏᛅᛁ(ᚾ)[ᚬ] (ᛋ)ᚢᚾᛁᛦ ᛋᛁᚱᛁᚦᛅᛦ ...

... ...[kulbi](u)rn ' kuihulfr ' þiR [b]ruþr al[iR lit]u [rita] stai(n)[o] (s)uniR siriþaR ...

... "[I]gulbiorn, "KvigulfR, þæiR brøðr alliR letu retta stæina, syniR "SiriðaR ...

... Ígulbjôrn (and) Kvígulfr, all of these brothers, Sigríðr's sons, had the stones erected ...

Bro hd - V. Ryds sn - Granhammar

[... ...(ᛏ)ᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛅᚾᛅ ᛬ ᛁᚡᛏ ᛬ ᛅᛋᚴᚢᛏ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛏᚱᛁᚴ ᛬ ᚼ...]

[... ...(t)i : stin þana : ift : askut : sun sin : trik : h...]

... [ræis]ti stæin þenna æft "Asgaut, sun sinn, dræng ...

... raised this stone in memory of Ásgautr, his son, a valiant man ...

Bro hd - V. Ryds sn - Tibble (Granhammar)

ᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛋᛏᚾᚡᚱᛁᚦ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᛅᚱᛁᛋᛅ ᛋ--ᚾ ᛬ ᛅᚡᛏᛁ ᛬ ᚴᛁᛋᛁᛚᛅ ᛬ ᚼᛅᚾ ᛬ ᚢᛏᛁ ᛬ ᚡᛁᛅᛚ ᛬ ᛁ ᛚᛁᚦᛁ ᛬ ᚡᚱᚽᚴᛁᛋ ᛫

biurn : auk : stnfriþ : litu : arisa s--n : afti : kisila : han : uti : fial : i liþi : frekis *

"Biorn ok "Stæinfrið letu ræisa s[tæi]n æftiR "Gisla. Hann uti fioll i liði "FrøygæiRs(?).

Bjôrn and Steinfríðr had the stone raised in memory of Gísli. He fell abroad in Freygeirr's(?) retinue.

Bro hd - V. Ryds sn - Torsätra

Runes written on runsten, granit. Date: V

᛭ ᚢᚾᛅ ᛭ ᛚᛁᛏ ᛭ ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛭ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛭ ᛅᚡᛏᛦ ᛭ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛭ ᛁᛋᛏᛁᚾ ᛋᚢᛘ ᛭ ᛏᚬ ᛭ ᛁ ᚼᚬᛁᛏᛅ᛭ᚢᛅᚦᚢᛘ ᛭ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛭ ᛋᛅᛚᚢ ᚼᛅᚾᛋ ÷

+ una + lit + reisa + þinsa + stein + aftR + sun sin + istin sum + to + i hoita+uaþum + kuþ hialbi + salu hans ÷

"Una/"Unna let ræisa þennsa stæin æftiR sun sinn "Øystæin/"Æistæin, sum do i hvitavaðum. "Guð hialpi salu hans.

Una/Unna had this stone raised in memory of his son Eysteinn who died in christening robes. May God help his soul.

Bro hd - V. Ryds sn - Torsätra

Runes written on runsten, granit. Date: V

᛫ ᛋᚴᚢᛚᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚡᚬᛚᚴᛁ ᛫ ᛚᛅᛏᛅ ᛫ ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛫ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛦ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚼᚢᛋᛒᛁᚬᚱᚾ ᛫ ᚼᚾ ᚢᛋ| |ᛋᛁᚬᚴ ᛫ ᚢᛏᛁ ᛫ ᚦᛅ ᚦᛁᛦ ᛫ ᚴᛁᛅᛚᛏ ᛫ ᛏᚬᚴᚢ ᛫ ᛅ ᚴᚢᛏᛚᛅᚾᛏᛁ ᛫

* skuli * auk * folki * lata * reisa * þinsa * stein * iftR * broþur * sin * husbiorn * hn us| |siok * uti * þa þiR * kialt * toku * a kutlanti *

"Skuli ok "Folki lata ræisa þennsa stæin æftiR broður sinn "Husbiorn/"Asbiorn. Hann vas siukR uti, þa þæiR giald toku a "Gutlandi.

Skúli and Folki have raised this stone in memory of their brother Húsbjôrn/Ásbjôrn. He was sick abroad when they took payment on Gotland.

Bro hd - V. Ryds sn - Tranbygge kvarn

[ᛋᛁᚴᚢᛁᚦᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛅ ᚦᛅᚾᛋᛅ ᛅᚡᛏ ᛫ ᛒᚱᚢᛋᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛫ ᛅᚾᛏ ᛅᚾᛋ]

[sikuiþr * lit * risa staa þansa aft * brusa * faþur sin * kuþ hialbi * ant ans]

"Sigviðr let ræisa stæin þannsa aft "Brusa, faður sinn. "Guð hialpi and hans.

Sigviðr had this stone raised in memory of Brúsi, his father. May God help his spirit.

Bro hd - V. Ryds sn - Tång

ᚡᛁᚱ--(ᚱ)ᛁᚢᛁ ᛬ ᛚᛁᛏ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᚴᚢᛘᛚ ᛬ ᚤᚡᛁᛏᛁᛦᚱ ᛬ ᚡᚾᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚼ ᛬ ᛒᛅᚬᛋᛅ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛒᚬᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᚴᚢᚱᚢ- ᛫ ᚴᚢᚦ ᚼᛁ=ᛅ=ᛚ-... ᛫ ᚢᛚ ᚴᚢᚱᚢ -ᛁᛅᛚ ᚢᛏᛁ ᛫ ᛅ| |ᛅᚴᛚᛅ--

fir--(r)iui : lit rita * kuml : yfitiRr : fnþur : sih : baosa : auk : boruþur : kuru- * kuþ hi=a=l-... * ul kuru -ial uti * a| |akla--

" let retta kuml æftiR faður sinn "Bosa(?)/"Bausa(?) ok broður ". "Guð hial[pi]

    " [f]ioll uti a "Ængla[ndi].

had the monument erected in memory of his father Bósi(?)/Bausi(?) and (his) brother . May God help

    fell abroad in England.

Bro hd - Bro sn - Bro k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᚴᛁᚾᛚᚢᚴ × ᚼᚢᛚᛘᚴᛁᛋ × ᛏᚢᛏᛁᛦ × ᛋᚤᛋᛏᛁᛦ × ᛋᚢᚴᚱᚢᚦᛅᛦ × ᛅᚢᚴ × ᚦᛅᛁᛦᛅ × ᚴᛅᚢᛋ × ᛅᚢᚾ × ᛚᛁᛏ × ᚴᚽᛅᚱᛅ × ᛒᚱᚢ × ᚦᚽᛋᛁ × ᛅᚢᚴ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛅᛋᚢᚱ × ᛒᚢᚾᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ × ᛋᚢᚾ × ᚼᛅᚴᚢᚾᛅᛦ × ᛁᛅᚱᛚᛋ × ᛋᛅᛦ × ᚢᛅᛦ × ᚢᛁᚴᛁᚴᛅ × ᚢᛅᚢᚱᚦᚱ × ᛘᛁᚦ × ᚴᛅᚽᛏᛁ × ᚴᚢᚦ × ᛁᛅᛚᛒᛁ × ᛅᚾᛋ × ᚾᚢ × ᛅᚢᛏ × ᚢᚴ × ᛋᛅᛚᚢ

kinluk × hulmkis × tutiR × systiR × sukruþaR × auk × þaiRa × kaus × aun × lit × keara × bru × þesi × auk × raisa × stain × þina × eftiR × asur × bunta * sin × sun × hakunaR × iarls × saR × uaR × uikika × uaurþr × miþ × kaeti × kuþ × ialbi × ans × nu × aut × uk × salu

"Ginnlaug, "HolmgæiRs dottiR, systiR "SygrøðaR ok þæiRa "Gauts, hon let gæra bro þessa ok ræisa stæin þenna æftiR "Assur, bonda sinn, son "HakonaR iarls. SaR vaR vikinga vorðr með "Gæiti(?). "Guð hialpi hans nu and ok salu.

Ginnlaug, Holmgeirr's daughter, Sigrøðr and Gautr's sister, she had this bridge made and this stone raised in memory of Ôzurr, her husbandman, earl Hákon's son. He was the viking watch with Geitir(?). May God now help his spirit and soul.

Bro hd - Bro sn - Bro k:a

[ᛁᚾ]ᚱᛁᚦᚱ ' ᚢᚴ ' ᚴᚤᚱᛁᚦ ' ᛚᛁᛏᚬ ' ᚱᛁᛏᛅ ' ᛋᛏ[ᛅ]ᛁᚾ ᛫ ᛅᚡ[ᛏ]ᛁᛦ ' [ᚴ](ᛚ)[ᚽᛘ](ᛁ)ᛏ ' ᚡᛅ[ᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁ]ᚾ ᚴᚢ ' ᛁᚾᚴᛁᚴ[ᚼ]ᚱ [᛫ ᛒᚬ]ᛅᚾ[ᛏᛅ ᛋᛁᚾ]

[in]riþr ' uk ' kyriþ ' lito ' rita ' st[a]in * af[t]iR ' [k](l)[em](i)t ' fa[þur * si]n ku ' inkik[h]r [* bo]an[ta sin]

"Ingiriðr ok "Gyrið letu retta stæin æftiR "Klemit, faður sinn, ok "Ingigærðr(?) [at] boanda sinn.

Ingríðr and Gyríðr had the stone erected in memory of Klemet, their father, and Ingigerðr(?) in memory of her husbandman.

Bro hd - Bro sn - Finnsta

ᚴᚢᚾᛅᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛁᚼᚢᛚ ᛬ ᛚ(ᛏ)(ᚢ) ᛫ -... ... ...-ᚢᚦᚱ ᛬ ᛋᚾ ᚴᛘᛚ ᛬ ᚴᚦ ᛬ ᚼᚢᛚᛒᛁ ᛬ ᛅᚾᛏ ᛬ ᚼ-ᛋ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᚢᛋ ᛘᚦᛦ ᚡᚱᛘᚾ ᛬ ᛋᛚᚴᚾᛅᛋᛘᛅ ᛬ ᚴ...-ᚾ ᛏᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᚢᛁᚾ ᛫

kunar : auk : ihul : l(t)(u) * -... ... ...-uþr : sn kml : kþ : hulbi : ant : h-s : auk : kus mþR frmn : slknasma : k...-n tuþan : uin *

"Gunnarr ok "Igull letu ... ... [br]oður sinn kuml(?). "Guð hialpi and h[a]ns ok "Guðs moðiR ... dauðan vin(?).

Gunnarr and Ígull had the monument(?) ... ... their brother. May God and God's mother help his spirit ... ... dead friend(?).

Bro hd - Bro sn - Härnevi

' ᛅᛒᛁᚢᚾ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᛋᛁᛒᛁᚢᚾ [ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᚾᚼᛁᛚᛏᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛅᚡᛏᛦ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚽᚾ ᛫ ᛅᚡᛏᛦ ᛒᚢᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ᚢᛋᚢᚱ]

' abiun + auk + sibiun [auk * kunhiltr * litu risa * þina * stin * aftR * faþur * sin * auk * en * aftR bunta sin usur]

"Abiorn ok "Sigbiorn/"Sæbiorn ok "Gunnhildr letu ræisa þenna stæin æftiR faður sinn ok hon(?)/æn æftiR bonda sinn "Assur.

Ábjôrn and Sigbjôrn/Sæbjôrn and Gunnhildr had this stone raised in memory of their father and she(?) / furthermore in memory of her husbandman Ôzurr.

Bro hd - Bro sn - Härnevi

' ᚴᚢᚾᚼᛁ... ... ᚽᚡᛏ[ᛁ]ᛦ ' ᛋᚢᚾ ᛋᚾ ᛫ ᚼᚢᚱᛋᚽᚡᚾ(ᛁ) ᛫ [ᛅᚢᚴ ᛫] ᚬᛁᛏᚼᛅᚡᚦ[ᛅ] ᚢᚦ --ᛒ ᚢᛁᛚ

' kunhi... ... eft[i]R ' sun sn * hursefn(i) * [auk *] oithafþ[a] uþ --b uil

"Gunnhi[ldr] ... æftiR sun sinn "Horsæfni(?) ok "Hvithofða. "Guð [hial]p(?) .

Gunnhildr ... in memory of her son Horsefni(?), and Hvíthôfði. May God help(?) ...

Bro hd - Bro sn - Jursta

ᚴᚢᚱᛁᚦ ᛫ ᛅᚢᚴ ' ᛋᛁᚴᚢᛁᚦᚱ ' ᛅᚢᚴ ᛋᛁᚴᚡᛅᛋᛏ ' ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ' ᛋᛏᛁᚾ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ' ᚢᛁᚡᛅᛋᛏ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ '

kuriþ * auk ' sikuiþr ' auk sikfast ' raistu ' stin ' aftiR ' uifast ' faþur ' sin '

"Gyrið ok "Sigviðr ok "Sigfastr ræistu stæin æftiR "Vifast, faður sinn.

Gyríðr and Sigviðr and Sigfastr raised the stone in memory of Véfastr, their father.

Bro hd - Bro sn - Ullvi (Toresta)

᛭ ᛋᚢᛅᛁᚾ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛁᚴᚢᛚᚡᛅᛋᛏᚱ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛁᚴᚢᛚ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ×

+ suain + auk + biarn × auk × ikulfastr × litu × raisa × stin × eftiR × ikul × faþur × sin ×

"Svæinn ok "Biorn ok "Igulfastr letu ræisa stæin æftiR "Igul, faður sinn.

Sveinn and Bjôrn and Ígulfastr had the stone raised in memory of Ígull, their father.

Bro hd - Bro sn - Välla tä

-...--...ᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᛚᛁᚡᚱ × ᛅᚢ(ᚴ) (×) ᛒᛁ--- ... ...--(ᚱ) × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱ(ᛅ)... ... -ᛁᚾ ×

-...--...r × auk × kulifr × au(k) (×) bi--- ... ...--(r) × litu × r(a)... ... -in ×

"... ok "GuðlæifR ok "Bi[orn] ... ... letu ræ[isa] ... [s]inn.

... and Gulleifr and Bjôrn ... ... had raised ... their.

Håbo hd - Håbo-Tibble sn - Bälby

... [ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᚱᛁᚦᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅ]ᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦ[ᚽᚾᚬ ᛫ -... ... ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᛘᛁ ᛬ ... ...ᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᚦᛁᛋ]ᛅ ᛫ ᛘᚽᚾ ᛫ ᚢᛅᛦᚢ ᛫ ᚡ[ᚽᚦᚱᚴᛅᛦ]

... [auk * kuriþr * litu * ra]isa * stain * þ[eno * -... ... bruþur : simi : ... ...r * sin þis]a * men * uaRu * f[eþrkaR]

... ok "Gyriðr letu ræisa stæin þenna [æftiR] ... broður sinn(?) ... [faðu]r sinn. Þessa mænn vaRu fæðrgaR.

... and Gyríðr had this stone raised in memory of ... their brother(?) ... their father. These men were father and son.

Håbo hd - Håbo-Tibble sn - Jädra tä

[ᛅᚾᚢᛏᚱ ᛬ ᚴᛅᚢᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚾᛁᚢᛋᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛫ ᛋᛏᚾ ᛫ ᚦᚽᛋᛅ × ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛫ ᛅᛋᛒᛁᚢᚱᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᛏᚱᚢᛏᛁᚾ ᛫ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛬ ᚬᛏᚢ ᚼᛅᚾᛋ ᛬]

[anutr : kautr * auk * niusi : ristu * stn * þesa × aftir * asbiurn × faþur * sin : kuþ : trutin * hialbi : otu hans :]

"Anundr, "Gautr ok "Niusi(?) ræistu stæin þennsa æftiR "Asbiorn, faður sinn. "Guð drottinn hialpi andu hans.

Ônundr, Gautr and Njósi(?) raised this stone in memory of Ásbjôrn, their father. May Lord God help his spirit.

Håbo hd - Håbo-Tibble sn - Jädra tä

[× ᚦᚬᚱᛒᛁᚢᚱᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚬᚱᛘᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚼᛁᛅᛚᚡᛅᛋᛏ... ... -ᚢᚴ × ᚴᚾᛅᚴᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚦᚬᚱᛋᛏᛁᚾ × ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛁᚾ × ᛅᛏ × ᚼᚢᛚᛘᛋᛏᛁᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ]

[× þorbiurn × auk × ormr × auk × hialfast... ... -uk × knakr × auk × þorstin × raistu × stin × at × hulmstin × faþur * sin]

"Þorbiorn ok "OrmR ok "Hialmfast[r] ... ok "KnakR(?) ok "Þorstæinn ræistu stæin at "Holmstæin, faður sinn.

Þorbjôrn and Ormr and Hjalmfastr ... and Knakr(?) and Þorsteinn raised the stone in memory of Holmsteinn, their father.

Håbo hd - Håbo-Tibble sn - Grynsta backe, Svarsta

᛭ ᛁᛚᚢᚼᛁ ' ᚾᚢᚴ ' ᚡᚢᛚᚢᚼᛁ ' ᚦᛁᛦ ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛅᛋᛅ ' ᛋ[ᛏᛅᛁᚾ ᛬] ᚦᛁᚾᚬ ᛭ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᚡᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛭ ᛅᚱᚾᚴᛁᛋᛚ ' ᚴ[ᚢᚦ ᛫ ᚼ]ᛁᛅ[ᛚ]ᛒᛁ ᛫ ᚬᚾᛏᛅ ᚼᚬᚾᛋ × ᚦᚢᚱᚡᛅᛋᛏᚱ ᚼᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢᚾᚬᛦ

+ iluhi ' nuk ' fuluhi ' þiR litu ' rasa ' s[tain :] þino + aftiR foþur sin + arnkisl ' k[uþ * h]ia[l]bi * onta hons × þurfastr hristi runoR

"Illugi ok "Fullugi þæiR letu ræisa stæin þenna æftiR faður sinn "Arngisl. "Guð hialpi anda hans. "Þorfastr risti runaR.

Illugi and Fullugi, they had this stone raised in memory of their father Arngísl. May God help his spirit. Þorfastr carved the runes.

Håbo hd - Håbo-Tibble sn - V. Tibble

ᚡᚱᚽᚤᛒᛁᚢᚱᚾ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᚽᚾᚬ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᚢᚾᛏᛁᛅᚱᚡ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ

freybiurn * lit * raisa * sain * þeno * eftiR * kuntiarf * faþur * sin

"Frøybiorn let ræisa stæin þenna æftiR "Gunndiarf, faður sinn.

Freybjôrn had this stone raised in memory of Gunndjarfr, his father.

Håbo hd - Kalmar sn - Kalmar k:a

Runes written on fragment av runsten, röd sandsten. Date: V

[ᚾᛁᚵᚢᛚᛅᛋ ᛭ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᚽᚾᛅ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚤᚼᛋᛅ ᛫ ᚡᛅ]ᚦᚢᚱ ᛋᚽᚾ ᛫

[nigulas + lit * rita * stena * eftiR * syhsa * fa]þur sen *

"Nigulas let retta stæina æftiR "Søgsa, faður sinn.

Nikulás had the stones erected in memory of Sœgsi, his father.

Håbo hd - Kalmar sn - Broby

...ᚴᛁᚡᛅ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚢᛚᚡᚴᛁᛏᛁᛚ × ᛒᚬᚾᛏᛅ × ᛋᛁᚾ ᚼᛅᚾ × ᚢ(ᛅ)ᛦ × ᚡᛅᚦᛁᛦ ' ᛋᛁᚴᚱ...

...kifa × lit × raisa × stain × eftiR × ulfkitil × bonta × sin han × u(a)R × faþiR ' sikr...

"<...kifa> let ræisa stæin æftiR "Ulfkætil, bonda sinn. Hann vaR faðiR "Sig...

<...kifa> had the stone raised in memory of Ulfketill, her husbandman. He was the father of Sig-...

Håbo hd - Kalmar sn - Enby

[᛫ ᛅᚢᛋᛏ... ...ᛏ ᛫ ᚴᛁᚱᛅ ᛫ ᛘᛁᚱᚴᛁ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚢᛁᚴᛁᛋᛚ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦᚾ]

[* aust... ...t * kira * mirki * at * uikisl * faþur * sin * kuþn]

"Øyst[æinn le]t gæra mærki at "Vigisl, faður sinn goðan.

Eysteinn had the landmark made in memory of Végísl, his good father.

Håbo hd - Kalmar sn - Låddersta

ᚱ[ᚬᛚ]ᚢ[ᚡᚱ × ᛅᚢᚴ × ᛅᚱᚾᚡᛅᛋᛏᚱ] × ᛅᚢᚴ × ᛅᚱᚡᛅᛋᛏᚱ × ᛅᚢᚴ × ᛅᚱᚾᛁ × ᚱᛅ(ᛁ)[ᛋ](ᛏ)ᚢ × ᛋᛏᛁᚾ × [ᛅ]ᛏ × [ᚴᚢᚱᛅ-]ᛅ × [ᚡᛅ]ᚦᚢ... ...

r[ol]u[fr × auk × arnfastr] × auk × arfastr × auk × arni × ra(i)[s](t)u × stin × [a]t × [kura-]a × [fa]þu... ...

"RolfR(?) ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Arni ræistu stæin at ", faðu[r] ...

Hrólfr(?) and Arnfastr(?) and Arfastr and Árni raised the stone in memory of (their) father ...

Håbo hd - Kalmar sn - Låddersta

ᛅᛚᚢᛁ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᚾ ᛫ ᚦᛏᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛅᚱᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚼᚾ ᛫ ᚡᚢᚱ ᛫ ᛅᚢᛋᛦ ᛫ ᛁ ᚴᛅᚱᚦᛅ

alui * lit * risa * stn * þtin * at * arfast * sun sin * hn * fur * ausR * i karþa

"Alvi let ræisa stæin þenna at "Arnfast, sun sinn. Hann for austr i "Garða.

Ôlvé had this stone raised in memory of Arnfastr, his son. He travelled to the east to Garðar (Russia).

Håbo hd - Kalmar sn - Låddersta

ᛋᚾᛅᚱᛁ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᛁᛏᛁᛚᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᛅᚱᛁᛋ[ᛅ ᛋ-... ᛁᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᚢᛚᚡ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾᛅ ᛬ ᚴᚢ-]ᛁᚦ ᛬ ᛒᚢᚾ[(ᛏ)ᛅ ᛬ ᛋᛁᚾ]

snari : auk : kitilbiurn : litu : aris[a s-... iftir : ulf : faþur : sina : ku-]iþ : bun[(t)a : sin]

"Snari ok "Kætilbiorn letu ræisa s[tæin] æftiR "Ulf, faður sinn, [ok] "Gy[r]iðr [æftiR] bonda sinn.

Snari and Ketilbjôrn had the stone raised in memory of Ulfr, their father; and Gyríðr in memory of her husbandman.

Håbo hd - Kalmar sn - Mansängen

§P [... ... ᚵᛅᚱᛅ ᛫ ᛘᛅᚾᛋᚽᚴᛁ ᛫ ᛒᚱᚬ ᛫ ᛒᚱᚽᚴᛅ ᛫ ᚤᚴ ᚴᛁᛅᚱ ᛫ ᚦᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᚽᚱ ᛫ ᚴᚽᚱᚦᛁ ᛫ ᛒᚱᚬ ᛫ ᛒᛁᚬᚱᚾ ᚱᚢᛁᛒᚼᛁᚬ... ...ᚡᚢᛚᚴᛁ... ...ᚱᚴᛁ] §Q [... ... ᚴᛅᚱᛅ ᛫ ᛘᛅᚾᛋᚽᚴᛁ ᛫ ᛒᚱᚬ ᛒᚱᚽᚦᛅ ᛫ ᚢᛁᚴᚢᛋᛅ ᛫ ᛅᚴᛅᚱᚦᛁᚱ ᛫ ᚴᛅᚱᚦᛁ ᛫ ᛒᛁᚾᚴ ᛫ ᛒᛁᚬᚱᛅᚱ ᛫ ᛒᚱᚬᛁᚾ... ...ᚡᚢᛚ-... ...ᚢᚴᛁ]

§P [... ... gara * manseki * bro * breka * yk kiar * þa * auk er * kerþi * bro * biorn ruibhio... ...fulki... ...rki] §Q [... ... kara * manseki * bro breþa * uikusa * akarþir * karþi * bink * biorar * broin... ...ful-... ...uki]

§P ... [let] gæra "Mannsængi bro bræiða ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §Q ... [let] gæra "Mannsængi bro bræiða ... ... ... ... ... ... ... ...

§P ... had Mannsengi bridge made broad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §Q ... had Mannsengi bridge made broad ... ... ... ... ... ... ... ...

Håbo hd - Kalmar sn - Väppeby

× ᚴᚢᛋ × ᛅᚢᚴ × ᛋᛁᚴᚼᛁᛅᛚᛘᚱ × ᛚᛁᛏᚢ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛭ ᛋᛏᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛅᚾᛏ[ᚢᛁ]ᛏ ᛫ ᚡᛅ[ᚦ]ᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛫

× kus × auk × sikhialmr × litu + raisa + stin × iftiR * ant[ui]t * fa[þ]ur sin *

"Kuss(?)/"Guss(?) ok "SighialmR letu ræisa stæin æftiR "Andvett, faður sinn.

Kúss(?)/Guss(?) and Sighjalmr had the stone raised in memory of Andvéttr, their father.

Håbo hd - Yttergrans sn (Övergran) - Brunnsta bro

ᚼᛁᚦᛁᚾᚴᛅᛁᚱ × ᛅᚢᚴ [×] ᛒᛁᚬᚱᚾ × ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × ᚽᚡᛏᛁᚱ × ᚴᛁ(ᛚ)ᛏ[ᛅ ×] ᛒᚬᚾᛏᛅ × ᚴᚬᚦᛅ[ᚾ]

hiþinkair × auk [×] biorn × raistu × eftir × ki(l)t[a ×] bonta × koþa[n]

"HeðingæiRR ok "Biorn ræistu æftiR "Gilda(?), bonda goðan.

Heðingeirr and Bjôrn raised (this) in memory of Gildi(?), the good husbandman.

Håbo hd - Yttergrans sn - Ekilla bro

ᚼᛁᚦᛁᚾᚴᛅ... ᛅᚢᚴ × ᛒᛁᚬᚱᚾ × ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × ᚽᚡᛏᛁᚱ × ᚴᛁᛚ... ...ᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾᛏ

hiþinka... auk × biorn × raistu × eftir × kil... ...þur sint

"Heðing[æiRR] ok "Biorn ræistu æftiR "Gi[lda(?), fa]ður sinn.

Heðingeirr and Bjôrn raised (this) in memory of Gildi(?), their father.

Håbo hd - Yttergrans sn - Ekilla bro

× ᚴᚢᛚᛅᛁᚡᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚴᛅ(ᚱ) × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᚱ × ᛅᚾᛏᚢᛁᛏ × ᚱᛅᚢᚦᛅ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ×

× kulaifr × auk × ka(r) × litu × raisa × stain × eftir × antuit × rauþa × faþur * sin ×

"GullæifR ok "Karr letu ræisa stæin æftiR "Andvett "Rauða, faður sinn.

Gulleifr and Kárr had the stone raised in memory of Andvéttr the Red, their father.

Håbo hd - Yttergrans sn - Ekilla bro

ᛅᚾ(ᚢ)(ᛁ)(ᛏ)ᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᛁᛏᛁ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᛅᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛒᛚᛁᛋᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛏᛁᛅᚱᚡᚱ ᛫ ᚦᛁᚱ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᚢᚾᛚᛅᛁᚡ ᛫ ᚡᚬᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᚼᛅᚾ ᛬ ᚡᛁᛚ ᛫ ᛅᚢᛋᛏᚱ ᛬ ᛘᛁᚦ ᛬ ᛁᚴᚢᛅᚱᛁ ᚴᚢᚦ ᚼᚽᛅᛒᛁ ᚬᚾᛏᛁᚾᛁ

an(u)(i)(t)r : auk * kiti : auk * kar : auk * blisi * auk * tiarfr * þir * raistu * stain þina * aftiR * kunlaif * foþur : sin han : fil * austr : miþ : ikuari kuþ heabi ontini

"Andvettr ok " ok "Karr ok "Blesi ok "DiarfR þæiR ræistu stæin þenna æftiR "Gunnlæif, faður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð hialpi andinni.

Andvéttr and and Kárr and Blesi and Djarfr, they raised this stone in memory of Gunnleifr, their father. He fell in the east with Ingvarr. May God help (his) spirit.

Håbo hd - Yttergrans sn - Lundby

ᚢᛋᚾᛁᚴᛁᚾ ' ᛚᛁᛏ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᛏᛅ ᛒᚱᚢᚦᚱ ᛋᛁᚾᚬ ' ᚬᛋᚢᛅ- ... ... ᚼᛁᛁᛚᛒᛁ ᚬᚾᛏ ᚦᛁᛦᛅ

usnikin ' lit rita stin þino ' ata bruþr sino ' osua- ... ... hiilbi ont þiRa

"Osnikinn let retta stæin þenna at brøðr sina "Asva[r](?)/"Ansva[r](?) ... "[Guð] hialpi and þæiRa.

Ósníkinn had this stone erected in memory of his brothers Ásvarðr(?)/Andsvarr(?) ... May God help their spirits.

Håbo hd - Yttergrans sn - Yttergrans by

ᛋᛏᛅᛁᚾᛒᛁᚢᚱᚾ ᛫ ᛚ[ᛁ]ᛏ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᚬ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚦᚢᚱᚴᛅᚢᛏ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

stainbiurn * l[i]t raisa * stain * þino * eftiR * þurkaut * faþur * sin *

"Stæinbiorn let ræisa stæin þenna æftiR "Þorgaut, faður sinn.

Steinbjôrn had this stone raised in memory of Þorgautr, his father.

Håbo hd - Övergrans sn - Övergrans k:a

᛫ ᚴᛁᛚᚾᚢᚴ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱ[ᛁ]ᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛋᛁᚴᛏᚽᚱᚡ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ (ᛒ)[ᚬᛅᚾ]ᛏᛅ ᛫ ᚼ[ᚢ]ᛚᛘᚡᚱᛁᚦᛅᛦ ᛫ ᛒᛅᛚᛁ ᛫᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᚦᛁᛋ... ᛫ ᛒᛅᚦᛅ ᛫

* kilnuk * lit * r[i]sa * stn * at * sikterf * faþur * sin * (b)[oan]ta * h[u]lmfriþaR * bali ** risti staina þis... * baþa *

"Gillaug let ræisa stæin at "Sigdiarf, faður sinn, boanda "HolmfriðaR. "Balli risti stæina þess[a] baða.

Gillaug had the stone raised in memory of Sigdjarfr, her father, Holmfríðr's husbandman. Balli carved both of these stones.

Håbo hd - Övergrans sn - Övergrans k:a

ᛋᛁᚼᛁᛅᛚᛘᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᚴᚢᛋ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

sihialmr * lit * raisa * stain * þina eftR * kus * broþur sin

"SighialmR let ræisa stæin þenna æftiR "Kus(?)/"Gus(?), broður sinn.

Sighjalmr had this stone raised in memory of Kúss(?)/Guss(?), his brother.

Håbo hd - Övergrans sn - Övergrans k:a

᛫ ᚢᛁᚴᛁᚵᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛒᛅᛚᛋᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚽᛘᛁᚵᚱ ...ᚱ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛫ ᛋᛅᛁᚾ × ᚦᚽᚾ[ᚬ] ᛫ ᛁᚡᛏ[ᛁᛦ] ᛫ ᚴᚢᚦᚱᛁᚴ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

* uikigr * auk * balsi * auk * emigr ...r * raistu * sain × þen[o] * ift[iR] * kuþrik * faþur * sin *

"VikingR ok "Balsi ok "HæmingR [þæi]R ræistu stæin þenna æftiR "Guðrik, faður sinn.

Víkingr and Balsi and Hemingr, they raised this stone in memory of Guðríkr, their father.

Håbo hd - Övergrans sn - Övergrans k:a

[ᚦᚬᚱᛁᛚᚦ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚴᛁᛅᚱᚢᛅ ᛫ ᚴᚢᛒᛚ ᛫ ᚦ... ... ᚦᛦ ᛫ ᛒᚢᚴᛁ| |ᛁ ᛫ ᚬᛋᛅᚬᛁᛅᚱ ᛫ ᚴᚢᚦ ᚼᚢᛚᛒᛁ ᛫ ...]

[þorilþ * lit * kiarua * kubl * þ... ... þR * buki| |i * osaoiar * kuþ hulbi * ...]

"Þorildr let gærva kumbl þ[etta] ... þæiR byggi i ". "Guð hialpi ...

Þórhildr had this monument made ... They lived in . May God help ...

Håbo hd - Övergrans sn - Jädra

Runes written on runsten, rödgrå granit. Date: V

᛫ ᚢᛚᚡᚴᛅᛁᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚼᛅ(ᛚ)ᚡᛏᛅᚾ ᛫ ᚦᛅᛁᚱ ᛚᚽᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛋᛁᚴᚱᛅᛁᚡ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᚽᛚᛒᛁ ... ᚼᛅᚾᛋ ᛫

* ulfkair * auk * ha(l)ftan * þair letu * raisa * stn * at * sikraif * faþur * sin * kuþ * hielbi ... hans *

"UlfgæiRR ok "Halfdan þæiR letu ræisa stæin at "Sigræif, faður sinn. "Guð hialpi [and] hans.

Ulfgeirr and Halfdan, they had this stone raised in memory of Sigreifr, their father. May God help his spirit.

Håbo hd - Övergrans sn - Kumla

᛫ ᛒᚽᛚ[ᚽ]ᛁᚴ[ᚱ ᛫ ᛅᚢ]ᚴ [᛫ ᚼᚽᚡᛏᚬᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋ]ᛁ-ᛁᚵ[ᚱ] ᛫ (ᚱ)ᛅᛁᛋᛏ(ᚢ) ᛫ [ᛋ](ᛏ)ᛅ[ᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ] ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚢᛚᚡ ᛫ ᛒᚢᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋ[ᛁᚾ]

* bel[e]ik[r * au]k [* hefton * auk * s]i-ig[r] * (r)aist(u) * [s](t)a[in * þina] * at * ulf * buruþur : s[in]

"BlæikR(?) ok "Halfdan(?) ok " ræistu stæin þenna at "Ulf, broður sinn.

Bleikr(?) and Halfdan(?) and raised this stone in memory of Ulfr, their brother.

Håbo hd - Övergrans sn - Kumla

[ᚴ]ᚢ[ᚾᛁ]ᛏᚱ ᛫ ᛚᚽᛏ ᛫ (ᚴ)(ᚽ)ᚱᛅ ᛫ [ᛘ]ᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᚦᚽᛋᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫᛫ ᚦᛁᛅᛚ[ᚡ]- ᛫ ᛋᚢ[ᚾ ᛫] ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ [ᛁ]ᚡᛏᛁᚱ ᛫ ᛋᛁᚴ ᛫ ᛋᛁᛅᛚᚡᛅ ᛫᛫ ᛅᚱ[ᛒ]ᛁᚢᚱᚾ ᛫ ᛁᚢᚴ ᛫᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛫

[k]u[ni]tr * let * (k)(e)ra * [m]erki * þesa * at ** þial[f]- * su[n *] sin * auk * [i]ftir * sik * sialfa ** ar[b]iurn * iuk ** stain * þinsa *

"Gunnhildr let gærva mærki þessa at "Þialf[a], sun sinn, ok æftiR sik sialfa. "Arbiorn hiogg stæin þennsa.

Gunnhildr had these landmarks made in memory of Þjalfi, her son, and in memory of herself. Arnbjôrn cut this stone.

Håbo hd - Övergrans sn - Varpsund, Vi ägor

Runes written on runsten, kornig och strimmig gnejs. Date: V

᛭ ᛅ--ᛁᛏᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᛅ(ᚱ) ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᛁᛏᛁ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ -[ᛚ]ᛁᛋᛁ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛏᛁᛅᚱᚡᚱ ᛬ ᚱᛁᛋ[ᛏ]ᚢ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᚾᛅ ᛬ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᚴᚢᚾᛚᛅᛁᚡ ᛬ ᚡᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛁᛋ ᚢ[ᛅ]ᛋ ᚾᚢᛋ(ᛏ)(ᚱ) ᛫ ᛘ[ᛁ](ᚦ) ᛁᚴᚢᛅᚱᛁ ᛬ ᛏᚱᛁᛒᛁᚾ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛬ ᚬ(ᛏ) ᚦᛅᛁᚱᛅ ᛅᛚ-ᛁᚴᚱ| |ᚱᛅᛁᛋᛏᛁᚴ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᚱ ᛁᛋ ᚴᚢᚾᛁ ᛭ ᚢᛅᛚ ᛫ ᚴᚾᛅᚱᛁ ᛋᛏᚢᚱᛅ

+ a--itr : auk * ka(r) auk : kiti : auk : -[l]isi : auk * tiarfr : ris[t]u : stain : þena : aftir : kunlaif : foþur sin is u[a]s nus(t)(r) * m[i](þ) ikuari : tribin kuþ : hialbi : o(t) þaira al-ikr| |raistik * runar is kuni + ual * knari stura

"A[ndv]ettr ok "Karr ok " ok "[B]lesi ok "DiarfR ræistu stæin þenna æftiR "Gunnlæif, faður sinn. Es vas austr með "Ingvari drepinn. "Guð hialpi and þæiRa. "Al[r]ikR(?) ræist-ek runaR. Es kunni val knærri styra.

Andvéttr and Kárr and and Blesi and Djarfr raised this stone in memory of Gunnleifr, their father, who was killed in the east with Ingvarr. May God help their spirits. Alríkr(?), I carved the runes. He could steer a cargo-ship well.

Håbo hd - Håtuna sn - Håtuna k:a

...᛫ᚵᛅᛁᛦ ᛫ ᛚᚽ(ᛏ) ᛫ ᚴᚽ[ᚱᛅ] ᛫ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᚦᛁᛋᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛁᚵᚡᚢᛋ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ... ᛒᚢᚱᚢᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

...*gaiR * le(t) * ke[ra] * merki * þisa * auk * sigfus * at * ... buruþur * sin *

"...gæiRR let gæra mærki þessa ok "Sigfuss at ... broður sinn.

...-geirr had these landmarks made, and Sigfúss in memory of ... their brother.

Håbo hd - Håtuna sn - Bjursta (Markeby)

[ᚱ]ᚢᚦ[ᛁ]ᛚᚡᛦ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚴᚽᚱᛅ ᛫ ᛘᚽᚱᚴᛁ [᛫ ᚦᛁᛋᛅ ᛫ ᚽ]ᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛅᚵᛘᚢᚾᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ [᛫]

[r]uþ[i]lfR * lit * kera * merki [* þisa * e]ftiR * agmunt * sun * sin [*]

"HroðælfR let gæra mærki þessa æftiR "Agmund, sun sinn.

Hróðelfr had these landmarks made in memory of Agmundr, her son.

Håbo hd - Håtuna sn - Kålsta

ᚼ[ᚬᚢᛏᛁ]ᛅᚾ [᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᛋᚢᚱ ᛫ ᚦᛅᛁᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫] (ᚱ)ᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᚦᛁᛋᛅ ᛫ ᛅᛏ [᛫] (ᚢ)ᛚ[ᚡ] ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

h[outi]an [* auk * asur * þair * litu *] (r)aisa * merki * þisa * at [*] (u)l[f] * faþur * sin *

" ok "Assurr þæiR letu ræisa mærki þessa at "Ulf, faður sinn.

and Ôzurr, they had these landmarks raised in memory of Ulfr, their father.

Håbo hd - Håtuna sn - Nibble

... ᛅᚤᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚱᛅ[ᛁᛋ](ᛏ)ᚢ ᛫ ᛋᛏ[ᛅᛁ]ᚾ [᛫ ᚦᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ -]...ᛅᚱ ᛫ ᚡ(ᛅ)[ᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ]

... aystain * ra[is](t)u * st[ai]n [* þin * at * -]...ar * f(a)[þur * sin]

... "Øystæinn ræistu stæin þenna at "... faður sinn.

... Eysteinn raised this stone in memory of ... their father.

Håbo hd - Håtuna sn - Nibble

᛫ ᚴᛅᛁᛦᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᚤᛚᛁᛦ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛁᚢᚴᛅᛁᛦ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚬ... ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᛅᛁᛦᛘᚢᚾᛏ ᛫ ᚴᛅᚱᛚ

* kaiRbiarn * auk * kyliR * auk * iukaiR * auk * o... raisa stain * aftiR * kaiRmunt * karl

"GæiRbiorn ok "GylliR ok "IogæiRR ok "... ræisa stæin æftiR "GæiRmund karl.

Geirbjôrn and Gyllir and Jógeirr and ... the stone raised in memory of Geirmundr, ... man.

Håbo hd - Håtuna sn - Norränge

× -ᚾᛏᚢᛁᛏ- ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᛁᚴᛁᛦ ᛫ ᛅᚢᚴ × ᚢᛁᚴᚼᛁᛅᛚᛘᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚴᛅᛚᛁ × ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × (ᛋ)ᛏᛁᚾ × -ᚡᛏᛁᛦ × ᚴᛅᛁᛦᚡᛅᛋᛏ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ

× -ntuit- auk : aikiR * auk × uikhialmr × auk × kali × raistu × (s)tin × -ftiR × kaiRfast × faþur × sin

"[A]ndvett[r] ok " ok "VighialmR ok "Kali ræistu stæin [æ]ftiR "GæiRfast, faður sinn.

Andvéttr and and Víghjalmr and Kali raised the stone in memory of Geirfastr, their father.

Håbo hd - Håtuna sn - Råby

ᚴᛅᛁᚱᚢᛁ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᛚᛅ × ᚱᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ × ᛅᚡᛏᛁᚱ × ᚬᚾᚢᚾᛏ × ᚡᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᛅ ᛁᛋ ᚢᛅᛋ × ᛅᚢᛋᛏᚱ × ᛏᛅᚢᚦᚱ × ᛘᛁᚦ × ᛁᚴᚢᛅᚱᛁ × ᚴᚢᚦ × ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚬᛏ × ᚬᚾᚢᛏᛅᚱ

kairui × auk × kula × ristu × stain þina × aftir × onunt × foþur sia is uas × austr × tauþr × miþ × ikuari × kuþ × hialbi ot × onutar

"GæiRvi ok "Gulla ræistu stæin þenna æftiR "Anund, faður sinn. Es vas austr dauðr með "Ingvari. "Guð hialpi and "AnundaR.

Geirvé and Gulla raised this stone in memory of Ônundr, their father, who died in the east with Ingvarr. May God help Ônundr's spirit.

Håbo hd - Håtuna sn - Signildsberg

ᛋ[ᛁᚴ] ᛬ ᚼᚢᛚᚡᛅᛏᚱ ᛫ ᛚᛁ[ᛏ](ᚢ) ᛫ (ᚱ)-... ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚢᚡᛏᚱ ᛫ ᚢᛁᚴᛒᛁᛅᚾ ᛫ ᛅᚢ[ᚴ] ᛬ ᚢᛚᚡ [ᛅᚢᚴ ᛬] ᛒᛁᚢᚱᚾ ᛫

s[ik] : hulfatr * li[t](u) * (r)-... stin : uftr * uikbian * au[k] : ulf [auk :] biurn *

" [ok] "Holmfastr letu r[æisa] stæin æftiR "Vigbiorn ok "Ulf ok "Biorn.

and Holmfastr had the stone raised in memory of Vígbjôrn and Ulfr and Bjôrn.

Håbo hd - Håtuna sn - Signildsberg

ᚬᛋᚵᚢᚾ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛁᛏᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚽᚡᛏᛁᛦ ' ᛋᚢᚾ ' ᛋᚽᚾ ' ᚦᚬᚱᚵᛁᛋᛚ

osgun ' lit ' rita ' stain ' eftiR ' sun ' sen ' þorgisl

"Asgunnr let retta stæin æftiR sun sinn "Þorgisl.

Ásgunnr had the stone erected in memory of her son Þorgísl.

Håbo hd - Häggeby sn - Finstaholm

᛫ ᛁᚴᚢᛚ᛫ᚡᚼᛋᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚡᛅᚦᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚡᛅᛋᛏ᛫ᚢᛚᚡᚱ ᛫ ᚦᛅᛁᚱ ᛫ ᛚᚽᛏᚢ ᛫ ᚵᚽᚱᛅ ᛫ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᚦᚽᛋᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛅᛋᚢᚱ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

* ikul*fhstr * auk * faþi * auk * fast*ulfr * þair * letu * gera * merki * þesa * at * asur * faþur * sin *

"Igulfastr ok "Faði ok "FastulfR þæiR letu gæra mærki þessa at "Assur, faður sinn.

Ígulfastr and Faði and Fastulfr, they had these landmarks made in memory of Ôzurr, their father.

Håbo hd - Häggeby sn - Hassla

᛫ ᛁᚵ(ᚢ)ᛚᛒᛁ(ᚢ)ᚱᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚾᚽᛋᛒᛁ(ᚢ)ᚱᚾ ᛫ ᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏ(ᛅ)... ... ...ᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚢᛁᚾᚦᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

* ig(u)lbi(u)rn * auk * nesbi(u)rn * itu * raisa * st(a)... ... ...ftiR * uinþa * faþur * sin *

"Igulbiorn ok "Næsbiorn letu ræisa stæ[in] ... [æ]ftiR ", faður sinn.

Ígulbjôrn and Nesbjôrn had the stone raised ... in memory of , their father.

Håbo hd - Häggeby sn - Kålsta

' ᛋᛏᚽᚱᚴᛅᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ' ᚼᛁᚬᚱᚢᛅᚱᚦᚱ ' ᛚᚽᛏᚢ ᛫ ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛫ ᚦᚽᚾᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛅᛏ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚴᚽᛁᚱ(ᛅ) ' ᛋᚢᛘ ' ᚢᚽᛋᛏᚱ ' ᛋᛅᛏ ' ᛁ ᚦᛁᚴᛅᛚᛁᚦᛁ ᛫ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛋᛅᛚᚢ

' sterkar * auk ' hioruarþr ' letu * reisa * þensa * stein at ' faþur sin keir(a) ' sum ' uestr ' sat ' i þikaliþi * kuþ hialbi salu

"Stærkarr ok "Hiorvarðr letu ræisa þennsa stæin at faður sinn "GæiRa, sum vestr sat i þingaliði. "Guð hialpi salu.

Styrkárr and Hjôrvarðr had this stone raised in memory of their father Geiri, who sat in the Assembly's retinue in the west. May God help (his) soul.

Håbo hd - Häggeby sn - Kålsta

[ᛋᛏᚽᚱᚴᛅᚱ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚼᛁᚬᚱᚢᛅᚱᚦᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛫ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᚴᛁᛋᛚ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛫ ᛅᚾᛏᛁᚾᛁ ᚢᛁᛋᛏᛁ ᚾᚢᚴ ᛫ ᚢᚡᛅᛁᚼ ᛫ ᚦᚽᛁᛦ ᚼᛁᚽᚴᚢ]

[sterkar auk * hioruarþr * litu * reisa * þinsa * stain eftR * kisl * broþur * sin * kuþ hialbi * antini uisti nuk * ufaih * þeiR hieku]

"Stærkarr ok "Hiorvarðr letu ræisa þennsa stæin æftiR "Gisl, broður sinn. "Guð hialpi andinni. "Viseti ok "OfæigR þæiR hioggu.

Styrkárr and Hjôrvarðr had this stone raised in memory of Gísl, their brother. May God help (his) spirit. Véseti and Ófeigr, they cut.

Håbo hd - Häggeby sn - Rölunda

[ᚬᛚᛒ](ᚢ)ᛋᛁ ᛫ ᛚᚽᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᚽᚾᚬ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚢᚡᛅᚴ ᛫ ᚡᛅᚦᚢ(ᚱ) ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

[olb](u)si * let * raisa * stain * þeno * at * ufak * faþu(r) * sin *

" let ræisa stæin þenna at "Ofæig, faður sinn.

had this stone raised in memory of Ófeigr, his father.

Håbo hd - Häggeby sn - Rölunda

...ᚢ(ᛏ)... (ᛚ)ᚽᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛘᚽᚱ... ... ᚡ...(ᚦ)ᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

...u(t)... (l)etu * raisa * mer... ... f...(þ)ur * sin *

"... letu ræisa mær[ki] ... [fa]ður sinn.

... had the landmark raised ... their father.

Håbo hd - Häggeby sn - Skadevi

᛭ ᚡᛁᛚᛁ × ᛋᚢᛅᚱᛏᚼᛅᚢᚡᚦᛁ × ᛏᛁᛅᚱᚡᚱ × ᚬᚡᛅᛁᚴᛦ × ᚱᛅᛁ(ᛋ)[ᛏᚢ × ᛋᛏ]ᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᚬᛋᚢᚱᚴ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛭

+ fili × suarthaufþi × tiarfr × ofaikR × rai(s)[tu × st]in × eftiR × osurk × faþur sin +

", "Svarthaufði, "DiarfR, "OfæigR ræistu stæin æftiR "Osyrg, faður sinn.

, Svarthôfði, Djarfr (and) Ófeigr raised the stone in memory of Ósyrg, their father.

Håbo hd - Häggeby sn - Skadevi

[...ᛏᛒᛁᚢᚱᚾ × ᛚᛁᛏ × -...ᛏᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᛅ--... ...ᛅᛋᛏ × ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ ×]

[...tbiurn × lit × -...ta × stin × a--... ...ast × sun × sin ×]

"...biorn let [re]tta/[ris]ta stæin æ[ftiR] "...[f]ast, sun sinn.

...-bjôrn had the stone erected / carved in memory of ...-fastr, his son.

Håbo hd - Häggeby sn - Viksjö

Runes written on runsten, finkornig gnejsgranit. Date: V

᛫ (ᛒ)ᛅᚱᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛒᚤᛋᛁᛦ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᛚᚢᛅ ᛫ ᚦᛅᛁᚱ ᛫ ᛚᚽᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᚽᚾᚬ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛫ ᚬᛋᚢᚱ ᛫ ᛒᚢᚱᚢᚦᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᚦᛅᛁᛋᛁ ᛫ (ᚢ)ᛅᛦᚢ ᛫ ᚢᛁᚴᚢᛚᚡᛋ ᛫ ᛅᚱᚡᛅᛦ ᛫

* (b)artr * auk * bysiR * auk * kulua * þair * letu * raisa * stain * þeno * eftir * osur * buruþr * sin þaisi * (u)aRu * uikulfs * arfaR *

"Biartr(?) ok "BysiR(?)/"BøsiR(?) ok "Kylfa(?)/"Gloa(?) þæiR letu ræisa stæin þenna æftiR "Assur, broður sinn. Þæisi vaRu "Vigulfs/"Vikulfs arfaR.

Bjartr(?) and Býsir(?)/Bœsir(?) and Kylfa(?)/Gloá(?), they had this stone raised in memory of Ôzurr, their brother. They were Vígulfr's/Víkulfr's heirs.

Håbo hd - Skoklosters sn - Skoklosters k:a

Runes written on runsten, blågrå glimmerrik gnejs. Date: V

ᛅᚾᛏᚢᛁᛏᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᛚᛅᛁᚡᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᚾᛅᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚼᛅᚢᚱᛋᛁ × ᛅᚢᚴ × ᚱᚢᛚᛅᛁᚡᛦ × ᛚᛁᛏᚢ [×] ᚱᛅᛁ(ᛋ)[ᛅ] × ᛋ(ᛏ)[ᛅᛁᚾ × ᛅ](ᛏ) × ᚦᚬᚱᚦ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ᚡᚬᛏᚱ × ᚼᛁᚢᚴ × ᚱᚢᚾᛅᛦ

antuitr × auk × kulaifr × auk × kunar × auk × haursi × auk × rulaifR × litu [×] rai(s)[a] × s(t)[ain × a](t) × þorþ × faþur × sin fotr × hiuk × runaR

"Andvettr ok "GullæifR ok "Gunnarr ok "Horsi ok "RolæifR letu ræisa stæin at "Þorð, faður sinn. "Fotr hiogg runaR.

Andvéttr and Gulleifr and Gunnarr and Haursi and Hróðleifr had the stone raised in memory of Þórðr, their father. Fótr cut the runes.

Håbo hd - Skoklosters sn - Skoklosters k:a

Runes written on runsten, blågrå granit. Date: V

...ᚦ... (ᛚ)ᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᚬ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛁᚦᛁᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

...þ... (l)itu * raisa * stain * þino * eftiR * iþin * faþur * sin *

"... letu ræisa stæin þenna æftiR "Heðin, faður sinn.

... had this stone raised in memory of Heðinn, their father.

Håbo hd - Skoklosters sn - Skoklosters k:a

᛬ ᚦᛁᛅᛚᚡᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᛋᛅ ᛬ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚢᛁᚴ-- (ᛒ)(ᚱ)ᚢᚦᚢᚱ᛬ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᛁᚼᛚᛒᛁ ᛬ ᛋᛁᛚᚢ ᛬ ᚢᛁᚴᛁᚴᛋ ᛬

: þialfi : risti : stin : þisa : aftiR : uik-- (b)(r)uþur:sun sin : kuþ : ihlbi : silu : uikiks :

"Þialfi ræisti stæin þennsa æftiR "Vik[ing], broðursun sinn. "Guð hialpi sialu "Vikings.

Þjalfi raised this stone in memory of Víkingr, his brother's son. May God help Víkingr's soul.

Håbo hd - Skoklosters sn - Kaddala

[᛭ ᚦᚢᚱᛅ ᛫ ᛚᚽᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᚽᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛅᚴᛘᚢᚾᛏ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᛁᛒᛅ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛭ ᛅᚱᛚᛁᚢᚱᚾ ᛁᚢᚴ ᛫ ᛋᚾᛁᚾ ᛫]

[+ þura * let * raisa * stain * þen * at * akmunt * auk * eftiR * siba * sun * sin + arliurn iuk * snin *]

"Þora let ræisa stæin þenna at "Agmund ok æftiR "Sibba, sun sinn. "Arbiorn hiogg stæin.

Þóra had this stone raised in memory of Agmundr and in memory of Sibbi, her son. Arnbjôrn cut the stone.

Håbo hd - Skoklosters sn - Linda

᛫ ᚴᛅᚱᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚢᚡᛅᛁᚴᚱ ᛫ (ᚱ)(ᛅ)--(ᛏ)ᚢ ᛫ --... ...(ᛏ) ᛫ ᚴᚢᚾ[ᛅᚱ ᛫] ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

* kari * auk * ufaikr * (r)(a)--(t)u * --... ...(t) * kun[ar *] faþur * sin *

"Kari ok "OfæigR ræ[is]tu [stæin a]t "Gunnar, faður sinn.

Kári and Ófeigr raised the stone in memory of Gunnarr, their father.

Håbo hd - Skoklosters sn - Råberga

ᛋᛁᚼᚢᛁᚦᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛋᚢᛁᚾ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛅᛏ ' ᚼᚽᚢᛁᚦ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛫

sihuiþr * uk * suin ' litu ' rita stain ' at ' heuiþ * faþur sin *

"Sigviðr ok "Svæinn letu retta stæin at "Hægvið, faður sinn.

Sigviðr and Sveinn had the stone erected in memory of Hegviðr, their father.

Håbo hd - Skoklosters sn - Sanda

᛫ ᚢ[ᛚᛅᚡᛦ ᛫ ᛅ]ᚢᚴ ᛫ ᛅᚱ(ᛘ)ᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁ[ᚾᛅ ᛫ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᛅᛁᛦᛘᚢᚾᛏ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ]

* u[lafR * a]uk * ar(m)untr * litu * raisa * stain * þi[na * aftiR * kaiRmunt * faþur sin]

"OlafR ok "Armundr letu ræisa stæin þenna æftiR "GæiRmund, faður sinn.

Ólafr and Arnmundr had this stone raised in memory of Geirmundr, their father.

Håbo hd - Skoklosters sn - Sanda

᛫ ᚦᚢᚱᛒᛁᚢᚱᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᚱᚦᛁ ᛫ (ᛅ)ᚢᚴ ᛫ (ᚢ)ᛁᚡᛅᚱᛁ ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ (ᚱ)ᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛘᛁᚱᚴᛁ ᛫ ᚦᛁᛋᛅ ᛫ [ᛅᛏ ᛫] ᚢᛁᛒᛁᚢᚱᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

* þurbiurn * auk * kurþi * (a)uk * (u)ifari * þaiR * litu * (r)aisa * mirki * þisa * [at *] uibiurn * faþur * sin *

"Þorbiorn ok " ok "Viðfari, þæiR letu ræisa mærki þessa at "Vibiorn, faður sinn.

Þorbjôrn and and Víðfari, they had these landmarks raised in memory of Vébjôrn, their father.

Håbo hd - Skoklosters sn - Sjusta

Runes written on jordfast stenblock, gnejsgranit. Date: V

ᚱᚢᚾᛅ ' ᛚᛁᛏ ᚴᛁᛅᚱᛅ ' ᛘᛁᚱᚴᛁ ᛅᛏ ' ᛋᛒᛁᛅᛚᛒᚢᚦᛅ ' ᚢᚴ ' ᛅᛏ ' ᛋᚢᛅᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᛅᛏ ᛫ ᛅᚾᛏᚢᛁᛏ ' ᚢᚴ ᛅᛏ ' ᚱᛅᚴᚾᛅᛦ ' ᛋᚢᚾᛁ ' ᛋᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᚽᚴᛚᛅ ' ᚢᚴ ' ᛋᛁᚱᛁ(ᚦ) ' ᛅᛏ ' ᛋᛒᛁᛅᛚᛒᚢᚦᛅ ' ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ᛅᚾ ᚢᛅᛦ ' ᛏᛅᚢᚦᚱ ' ᛁ ᚼᚢᛚᛘᚴᛅᚱᚦᛁ ' ᛁ ᚬᛚᛅᚡᛋ ᛫ ᚴᚱᛁᚴᛁ ' ᚢᛒᛁᛦ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ' ᚱᚢ

runa ' lit kiara ' mirki at ' sbialbuþa ' uk ' at ' suain ' uk ' at * antuit ' uk at ' raknaR ' suni ' sin ' uk ' ekla ' uk ' siri(þ) ' at ' sbialbuþa ' bonta sin an uaR ' tauþr ' i hulmkarþi ' i olafs * kriki ' ubiR * risti ' ru

"Runa let gæra mærki at "Spiallbuða ok at "Svæin ok at "Andvett ok at "Ragnar, syni sina ok "Hælga/"Ægla/"Ængla, ok "Sigrið at "Spiallbuða, bonda sinn. Hann vaR dauðr i "Holmgarði i "Olafs kirkiu. "ØpiR risti runaR.

Rúna had the landmark made in memory of Spjallboði and in memory of Sveinn and in memory of Andvéttr and in memory of Ragnarr, sons of her and Helgi/Egli/Engli; and Sigríðr in memory of Spjallboði, her husbandman. He died in Holmgarðr in Ólafr's church. Œpir carved the runes.

Håbo hd - Skoklosters sn - Stavsund

᛫ ᛅᛋ[ᛒᛁ]ᛅᚱᚾ ᛫ ᛅ[ᚢᚴ ᛫ ᛘ]ᚢᛚ[ᛁ] ᛫ ᛅᚢ[ᚴ ᛫ ᛅ]ᚢᚦᛒᛁ[ᚢ]ᚱᚾ ᛫ ... ...[ᛋ]ᛅ ᛫ ᛋᛏᛅ[ᛁᚾ ᛫ ᚦᚽ]ᚾᚬ ᛫ ᛅᛏ [᛫ ᛋ... ...ᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁ]ᚾ [ᛅᚱ]ᛒᛁᚢᚱᚾ ᛫ ᛁ[ᚢᚴ ᛫ ᛋᛅᛁᚾ] ᛫ ᚦᛁᚾᚬ

* as[bi]arn * a[uk * m]ul[i] * au[k * a]uþbi[u]rn * ... ...[s]a * sta[in * þe]no * at [* s... ...aþur * si]n [ar]biurn * i[uk * sain] * þino

"Asbiorn ok "Muli ok "Auðbiorn ... [ræi]sa stæin þenna at "... [f]aður sinn. "Arbiorn hiogg stæin þenna.

Ásbjôrn and Múli and Auðbjôrn ... this stone raised in memory of ... their father. Arnbjôrn cut this stone.

Håbo hd - Skoklosters sn - Säby

ᛋᛁᛅᛒ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛁᛒᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛏᚢᛒᛁ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᚦᚽᛋᛅ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᛅᚱᛚ ᛫ ᛒᚢᚱᚢᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

siab * auk * sibi * auk * tubi * litu * raisa * merki * þesa * eftiR * karl * buruþur * sin *

" ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi letu ræisa mærki þessa æftiR "Karl, broður sinn.

and Sibbi and Tobbi/Tubbi had these landmarks raised in memory of Karl, their brother.

Trögds hd - Arnö sn (nu: Kungs-Husby) - Hälsingbo

Runes written on runsten, ljus granit med kvartsinslag. Date: V

᛫ ᛁᚴᛅ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ... ... ...ᚾᛋᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛋᛁᚴᛋᛅᚾ ᛫ (ᛋ)ᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᚽᛚᛒᛁ ᛫ ᛋᛅᛚ ᚼᛅᚾᛋ ᛫ ᚢᚽᛚ ᛫

* ika * lit * ... ... ...nsa * at * siksan * (s)un sin * kuþ * hielbi * sal hans * uel *

"Inga let [ræisa stæin þe]nnsa at "Sigstæin, sun sinn. "Guð hialpi sal hans vel.

Inga had this stone raised in memory of Sigsteinn, her son. May God well help his soul.

Trögds hd - Arnö sn (nu: Aspö) - Söderby

ᛒᛁᚱᚾ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋ--- ...- ᛬ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛋᛏᚽᚱᛒᛁᚱᚾ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛘᚱᚦᛅᚾ ᛬ ᚴᚱᛁᛋᛏᚱ ᛬ ᚼᛁᛚᛒᛁ ᛬ ᛅᚾᛏᛅ ᛬ ᚼᛅᚾᛋ

birn : lit : risa : s--- ...- : iftiR : sterbirn sun sin : mrþan : kristr : hilbi : anta : hans

"Biorn let ræisa s[tæin þennsa] æftiR "Styrbiorn, sun sinn myrðan. "Kristr hialpi anda hans.

Bjôrn had this stone raised in memory of Styrbjôrn, his murdered son. May Christ help his spirit.

Trögds hd - Arnö sn (nu: Aspö) - Väppeby

ᚼᚱᚢ᛬ᛘᚢᚾᛏᚱ ᛬ ᛅᚴ ᛫ ᚴᚢᚦ᛬ᛘᚢᚾᛏᚱ ᛬ ᛚᛅᛏᚢ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᚾᛋᛅ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛋᛚᚤᚱᚢ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ÷ ᚢᚦᛒᛁᚱᚾ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛬

hru:muntr : ak * kuþ:muntr : latu : risa : stin : þansa iftiR : slyru : faþur : sin : kuþan ÷ uþbirn : risti :

"Hroðmundr ok "Guðmundr letu ræisa stæin þennsa æftiR "Sloru(?)/"Slyðru(?), faður sinn goðan. "Auðbiorn risti.

Hróðmundr and Guðmundr had this stone raised in memory of Slóra(?)/Slyðru(?), their good father. Auðbjôrn carved.

Trögds hd - Veckholms sn - Veckholms k:a

...ᚡ[ᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛁᚱᛁ(ᚦ) ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ] ᛫ ᚤᛚᛅ[ᛁᚡ ᛫] ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋ[ᛁ]...

...f[r * auk * siri(þ) * þaiR * litu * risa * stain * at] * yla[if *] sun * s[i]...

"... ok "Sigrið þæiR letu ræisa stæin at "Olæif/"Øylæif, sun sinn.

... and Sigríðr, they had the stone raised in memory of Óleifr/Eyleifr, their son.

Trögds hd - Veckholms sn - Veckholms k:a

...-- ᛫ (ᚱ)(ᛅ)--ᛅ ᛫ ᛋᛏ-... -ᛏ ᛫ ᛅ-ᚢᛁ ᛫ (ᛚ)ᛅᚢᛋᛅ ᛫ ᛋ-- ᛫ --...-- ᛫ ᛁᛚᛒᛁ ᛫ ᛋᛁᛅᛚ ᚼᛅᚾᛋ

...-- * (r)(a)--a * st-... -t * a-ui * (l)ausa * s-- * --...-- * ilbi * sial hans

... ræ[is]a st[æin] [a]t "A[l]ve(?)/"Ø[l]ve, løysa(?) s[inn] ... hialpi sial hans.

... the stone raised in memory of Ôlvir(?), his freedman(?) ... may help his soul.

Trögds hd - Veckholms sn - Veckholms k:a

[... ...ᛏᚢ ᛬ ᚱᛁᛋᚾ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᛅᛏ ᛫ ᛅᛁᛚᛁᚡᛦ ᛫ ᚡᛅᚦ᛬ᚢᚱ ...ᚬᚦᚾ...]

[... ...tu : risn : stain : at * ailifR * faþ:ur ...oþn...]

... [le]tu ræisa stæin at "ÆilifR, faður ...

... had the stone raised in memory of Eilífr, (their) father ...

Trögds hd - Veckholms sn - Veckholms k:a

§P [ᛋᚢᚡᛅᚱ ᛚᛁᛏ ᛬ ᛅᚱᛁᛋᛏᚾ ᛫ ᚦᛁᚾ ᛫ ᛅᚡᛁᚱ ᛫ ᛅᛋᚴᛁᚱ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚼᛅᚾ ᛫ ᚢᛏ ᚡᛅᛁ ᛬ ᛅ ᛚᛁᚡᛚᛅᛁ|ᚾ|ᚦ|ᛁ| |ᛁ| |ᛁ|ᚾ|ᚦ|ᛁ ᛫ ᚡᚱᛅᛁ...] §Q [ᛋᚢᚡᛅᚱ ᛚᛁᛏ ᛬ ᛅᚱᛁᛋᛏᚾ ᛫ ᚦᛁᚾ ᛫ ᛅᚡᛁᚱ ᛫ ᛅᛋᚴᛁᚱ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚼᛅᚾ ᛫ ᚢᛏ ᚡᛅᛁ ᛬ ᛅ ᛚᛁᚡᛚᛅᛁ|ᚾ|ᚦ| ᛁ| |ᛁ|ᚾ|ᚦ|ᛁ ᛫ ᚡᚱᛅᛁ...]

§P [sufar lit : aristn * þin * afir * askir sun : sin : han * ut fai : a liflai|n|þ|i| |i| |i|n|þ|i * frai...] §Q [sufar lit : aristn * þin * afir * askir sun : sin : han * ut fai : a liflai|n|þ| i| |i|n|þ|i * frai...]

§P " let ræisa stæin æftiR "AsgæiR, sun sinn. Hann uti fioll a "Liflandi i liði "Frøy[gæiRs](?). §Q " let ræisa stæin æftiR "AsgæiR, sun sinn. Hann ut fioll a "Lifland i liði "Frøy[gæiRs](?).

had the stone raised in memory of Ásgeirr, his son. He fell in Lífland, abroad in Freygeirr's(?) retinue.

Trögds hd - Veckholms sn - Amnö

[ᛁᚴᛁᛚᛅᛁᚡ ᛫ ᛚᚽᛏ ᛫ ᚱ]ᛅᛋ[ᛅ ᛫ ᛋᛏ-- ᛅᛏ ᛫ ᛒᚱᚢᚾᛅ ᛫ ᛒᚬᛅᚾᛏᛅ ᛫] ᛋ[ᛁᚾ] ᛫ ᚼ(ᛅ)ᚾ ᛬ (ᚢ)ᛅᚱᚦ [᛫] ᛏᛅᚢᚦᚱ ᛫ ᛅ ᛏ[ᛅᚾ](ᛘ)(ᛅ)ᚱᚴᚢ ᛫
᛫ ᛁ ᚼᚢᛁᛏᛅ᛫ᚢᛅᚦᚢᛘ [᛫ ᛒᛅᛚ]ᛁ ᛫
᛫ [-ᚱ]ᛁᛋᛏ...

[ikilaif * let * r]as[a * st-- at * bruna * boanta *] s[in] * h(a)n : (u)arþ [*] tauþr * a t[an](m)(a)rku *
* i huita*uaþum [* bal]i *
* [-r]ist...

"Ingilæif let ræisa st[æin] at "Bruna, boanda sinn. Hann varð dauðr a "Danmarku i hvitavaðum. "Balli rist[i].

Ingileif had the stone raised in memory of Brúni, her husbandman. He died in christening robes in Denmark. Balli carved.

Trögds hd - Veckholms sn - Kynge

ᚴᚢᛏᛁ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏ(ᛅ)...(ᚾ) ᛬ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛬ ᚤᛒᛏᛁᛦ ᛬ ᛁᚴᛁᛅᛚᛏ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼᛁᛅᛚᚢᛒ᛫ᛁ ᛫ ᛅᚾᛏ ᚼᛅᚾᛋ ᛫

kuti : lit : risa * st(a)...(n) : þinsa : ybtiR : ikialt : bruþur : sin : kuþ : hialub*i * ant hans *

"Guti let ræisa stæ[i]n þennsa æftiR "Ingiald, broður sinn. "Guð hialpi and hans.

Goti had this stone raised in memory of Ingjaldr, his brother. May God help his spirit.

Trögds hd - Veckholms sn - Kynge

[ᚴᚢᛏᛁ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛋᛏ... ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛁ-ᛁᛅᛚᛏ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦ × ᛁᛅᛚᛁᛒᛁ ᛋᛅᛚᚢ ᛬ ᚼᛅᚾᛋ ᛫]

[kuti : lit : risa st... þinsa : iftiR : i-ialt : bruþur : sin : kuþ × ialibi salu : hans *]

"Guti let ræisa st[æin] þennsa æftiR "I[ng]iald, broður sinn. "Guð hialpi salu hans.

Goti had this stone raised in memory of Ingjaldr, his brother. May God help his soul.

Trögds hd - Veckholms sn - V. Väppeby

Runes written on runsten, granit. Date: V

᛬ -ᛋᚢᛁ ᛫ ᛚᚽᛏ [᛫] ᚱᚾᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ [᛫] ᚦᛁᛋᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛅᚾᚢᛚᚡ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᚽᚾ ᛫ ᚴᚬᚦᛅᚾ ᛫᛫ ᚼᛅᚾ ᛫ ᛒᚤᚴᛁ ᛫ ᚼᚽᚱ ...- ᛫ ᛘᛅᚾᛏᚱ ᛫ ᛘᛅᛏᛅᚱ ᛫ -ᚬ-ᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛘᛚᛋ ᛫ ᚱᛁ(ᛋ)ᛁᛅ ᛫

: -sui * let [*] rnisa * stain [*] þisa * at * anulf * sun * sen * koþan ** han * byki * her ...- * mantr * matar * -o-r * auk * mls * ri(s)ia *

"[A]svi let ræisa stæin þennsa at "Arnulf, sun sinn goðan. Hann byggi her ..., mandr mataR [g]o[ð]r ok mals risinn.

Ásvé had this stone raised in memory of Arnulfr, her good son. He lived here ... a man free with food and eloquent.

Trögds hd - Veckholms sn - Öster-Dalby

[᛫ ᚢᛚᛅᛁᚡᚱ ᛫ ᛏᚢᚴ ᚼᛁᚢᛚᛘᚡᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᛅᚢ... ...ᚢ- ᛅᚢᚴ] ᛫ (ᚽ)(ᚾ)[ᛁᛒᚱᛅᚾᛏᚱ] ᛫ ᚦᛅᛁᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ [ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋ](ᛏ)ᛅᛁᚾ ᛫ [ᚦ... ...ᚢᛁ-... ᛒᛅᛚᛁ ᛫ ᚱᛁ...]

[* ulaifr * tuk hiulmfastr * au... ...u- auk] * (e)(n)[ibrantr] * þair * litu * [raisa * s](t)ain * [þ... ...ui-... bali * ri...]

"OlæifR ok "Holmfastr/"Hialmfastr o[k] ... ok "Ænnibrantr þæiR letu ræisa stæin ... ... "Balli ri[sti].

Óleifr and Holmfastr/Hjalmfastr and ... and Ennibrattr, they had the stone raised ... ... Balli carved.

Trögds hd - Veckholms sn - Öster-Dalby

... ᛅᚢᚴ ᛫ ᚼᛁᚢᛚᛘᚡᛅᛋ... ... ...ᛅᛁᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋ... ...ᚾᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚢᛁᚴᛅᚢᛏ ᛫ (ᚡ)... ...

... auk * hiulmfas... ... ...air * litu * rais... ...na * at * uikaut * (f)... ...

... ok "Holmfas[tr]/"Hialmfas[tr ... þ]æiR letu ræis[a stæi]na at "Vigaut f[aður] ...

... and Holmfastr/Hjalmfastr ..., they had the stones raised in memory of Végautr, (their) father ...

Trögds hd - Kungs-Husby sn - Kungs-Husby k:a

᛫ ᚤᛋᚢᚱᚴᛦ --... ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᚾᛏ ᛫ ᚴᛅ(ᚢ)ᛒᛘ...(ᚾ) ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᚽᚾ ᛫ ᚴᚬᚦᛅᚾ ᛫ (ᚼ)...(ᚾ) ᛫ ᛒᚤᚴᛁ| |ᛁ ᛫ ᚼ(ᚢ)...
᛫ ᛒᛅᛚᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱ(ᚢ)--ᚱ ᛫ ᚦᛁᛋ-(ᚱ) ᛫ ᚼᛁᚽᚱ ᛫ ᛘᛅᚾ ᛫ ᛋᛏᛅᚾᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᚾᚽ(ᚱ) (ᛒ)(ᚱ)-...-ᚢ ᛫

* ysurkR --... * stan * þina * nt * ka(u)bm...(n) * faþur * sen * koþan * (h)...(n) * byki| |i * h(u)...
* bali * risti * r(u)--r * þis-(r) * hier * man * stanta * stan * ne(r) (b)(r)-...-u *

"OsyrgR ... stæin þenna at "Kaupm[a]nn, faður sinn goðan. H[a]nn byggi i "Hu[saby](?) "Balli risti ru[na]R þess[a]R. Hiær mun standa stæinn næR br[aut]u.

Ósyrgr ... this stone in memory of Kaupmaðr, his good father. He lived in Húsabýr(?) Balli carved these runes. Here will the stone stand near the path.

Trögds hd - Kungs-Husby sn - Kungs-Husby k:a

᛫ ᚴᛅᛚᛁ ᛫ ᛚ-ᛏ (ᚱ)...--ᛅ ᛫ ᛋᛏᚾ ᛫ (ᛅ)ᛏ ᛫ ᛋᛁᚵᚱᛅᛁᚡ ᛫ ᛒᚱᚦᚢᚱ ᛫ --- ...ᚢᚾ ᛫ ᛋᛅᛁᚱᛦ ᛫

* kali * l-t (r)...--a * stn * (a)t * sigraif * brþur * --- ...un * sairR *

"Kali l[e]t r[æis]a stæin at "Sigræif, broður [sinn, s]un(?) ".

Kali had the stone raised in memory of Sigreifr, his brother, 's son(?).

Trögds hd - Kungs-Husby sn - Skeberga

[-ᛚᛅᛁᚡᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ... ...ᛏ ᛫ ᚴᚱᛁᛒᛁᚬᚱ- ᛒ᛫ᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ] ᛫ ᚴᚢᚦ[᛫ᛅ]... ... ...ᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᛋ[ᛏᛁ]...

[-laifr * lit raisa * stain * ... ...t * kribior- b*roþur sin] * kuþ[*a]... ... ...isti * s[ti]...

"[O]læifR(?) let ræisa stæin ... [a]t "GæiRbior[n](?), broður sinn goða[n] ... [ri]sti stæi[n].

Óleifr had the stone raised ... in memory of Geirbjôrn(?), his good brother ... carved the stone.

Trögds hd - Kungs-Husby sn - Skeberga

[...- ᚢᛚᛅᛁᚡᚱ ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚤ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛏᚱᛒᛁᚬᚱᚾ ᛫ ᛒ... ...]

[...- ulaifr * þaiR * lity raisa * stain * at * trbiorn * b... ...]

... "OlæifR, þæiR letu ræisa stæin at "GæiRbiorn(?), b[roður] ...

... Óleifr, they had the stone raised in memory of Geirbjôrn(?), (their) brother ...

Trögds hd - Lillkyrka sn - Viggby

᛫ ᛒᚱᚢᚾᛁ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᚽᛋᛅ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᚱᛁ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛬ ᚤᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚴᚢᚦ᛬ᚡᛅᛋᛏ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛒᚱᚢᚾᛅ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛅᚱᛁ ᛬ ᚤᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ

* bruni : lit : resa : auk : ari stin : þina : yftiR : kuþ:fast : faþur : bruna : auk ari : yftiR * buanta sin

"Bruni let ræisa ok "Arnvi(?) stæin þenna æftiR "Guðfast, faður "Bruna, ok "Arnvi(?) æftiR boanda sinn.

Brúni and Arnvé(?) had this stone raised in memory of Guðfastr, Brúni's father; and Arnvé(?) in memory of her husbandman.

Trögds hd - Vallby sn - Vallby k:a

[...ᛅᛋᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚬᛚᛁᚡᛦ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚢᛅᚱ᛬ᛅᛋᛁ ᛬ ᛚᛁ-... ... ...-ᛏᛅᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ...ᚦᛅ...]

[...asr : auk : olifR : auk : uar:asi : li-... ... ...-tan : þina ...þa...]

"... ok "OlæifR ok "Var-Asi(?)/"Varr-Asi(?) le[tu] ... [s]tæin þenna ...

... and Óleifr and Varr-Ási(?)/Vôrr-Ási(?) had ... this stone ...

Trögds hd - Vallby sn - Folsberga

Runes written on runsten, rödaktig granit. Date: V

᛭ ᛅᚴᚤᛏᛁ ᛚᛁᛏ ᛭ ᚱᛁᛏᛅ ᛭ ᛋᛏ-ᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᚬ ᛭ ᚤᚡᛏᛁ ᛭ ᛏᚢᛘᚬ ... ...ᛁᛋᛏᚱ ᛭ ᛚᛅᛏᛁ ᚴᚢᛘᚬ ᛭ ᚬᛏ ᛭ ᛏᚢᛘᚬ ᛭ ᛁ ᛚᚢᛋ ᚤᚴ ᛒᛅᚱᛅᛏᛁᛋᛁ ᛭ ᚤᚴ ᛁ ᚦᚬᚾ ᚽᛘ ᛭ ᛒᚽᛋᛏᛅ ᛭ ᚴᚱᛁᛋᛏᚾᚢᛘ ᛭

+ akyti lit + rita + st-n + þino + yfti + tumo ... ...istr + lati kumo + ot + tumo + i lus yk baratisi + yk i þon em + besta + kristnum +

"Aguti let retta st[æi]n þenna æftiR "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr lati koma and "Tuma/"Tumma i lius ok paradisi ok i þann hæim bæzta kristnum.

Ágoti had this stone erected in memory of Tumi/Tummi ... May Christ let Tumi's/Tummi's spirit come into light and paradise and into the best home for Christians.

Trögds hd - Vallby sn - Hånningby

ᛘᚤᚾᛏᛁᛚ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚡᛅᚱᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᚱᚾᚴᚽᛦ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᛁᚵᚢᛘᛅᚾᛏᚱ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᚽᛋᛅ ᛋᛏᚽᚾ ᛬ ᚦᚽᚾᛋᛅ ᛬ ᚢ ᛬ ᚤ(ᛒ)-ᛁᛦ ᛬ ᛁᛅᛒ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ -ᛁᚾ

myntil : auk : farbiurn : auk : arnkeR : auk : kigumantr : litu : resa sten : þensa : u : y(b)-iR : iab : faþur : -in

"Myndill ok "Farbiorn ok "ArngæiRR ok " letu ræisa stæin þennsa "Iarp(?), faður [s]inn.

Myndill and Farbjôrn and Arngeirr and had this stone raised ... ... Jarp(?), their father.

Trögds hd - Löts sn - Löts k:a

Runes written on runsten, röd sandsten. Date: V

᛫ ᛁᚴᛁᚴᛁᚱᚦ ᛫ ᛚ... ... ᛫ ᛒᚬᛅᚾᛏᛅ ᛫ ᚼᚢᛚᛘᚡᛁᚦᛅᛦ ᛫ ᛒᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛏᚽᚱᚡᛋ ᛫ ᛒᛅᛚᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛬

* ikikirþ * l... ... * boanta * hulmfiþaR * boþur * terfs * bali * risti :

"Ingigærðr l[et] ... boanda "HolmfriðaR, broður "Diarfs. "Balli risti.

Ingigerðr had ... Holmfríðr's husbandman, Djarfr's brother. Balli carved.

Trögds hd - Löts sn - Löts k:a

Runes written on runsten, grå sandsten. Date: V

᛫ ᛏᛅᚡᛅᛁᛋᛏᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛅ... ...ᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᚽᛚᛒᛁ ' ᛋᛁᛅᛚ ᛫ ᚼᛅᚾᛋ ᛬

* tafaistr * lit * raisa : stain * at * a... ...roþur * sin * kuþ * hielbi ' sial * hans :

"Tafæistr let ræisa stæin at "... [b]roður sinn. "Guð hiælpi sial hans.

Tafeistr had the stone raised in memory of ... his brother. May God help his soul.

Trögds hd - Löts sn - Hummelsta, Vallby

Runes written on runsten, ljusgrå sandsten. Date: V

᛫ ᛅᚤᚴᛅᛁᛦ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚡᚱ---...ᛦ ᛫ [ᚦᛅᛦ ᛫ ᛚᛁᛏ]ᚢ ᛫᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ [ᛋᛏᛅ]... ...- ᛫ ᚴᚢᛏᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᚽᚾ ᛫ ᚴᚬᚦᛅᚾ ᛫

* aykaiR * auk * fr---...R * [þaR * lit]u ** raisa [sta]... ...- * kuta * faþur * sen * koþan *

"ØygæiRR ok "Fr[øygæi]RR þæiR letu ræisa stæi[n at] "Guta, faður sinn goðan.

Eygeirr and Freygeirr, they had the stone raised in memory of Goti, their good father.

Trögds hd - Löts sn - Hummelsta, Vallby

Runes written on runsten, gråsvart granit. Date: V

᛫ ᛅᚤᚴᛅᛁᛦ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚡᚱᛅᛁᚴᛅᛁᛦ ᛫ ᚦᛁᚱ ᛫ ᛚᚽᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᛫᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚴᚢᛏᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᚽᚾ ᛫ ᚴᚢ... ...--ᛒᛁ ᛫ ᛋᛅᛚ ᛫ ᚼᛅᚾᛋ ᛫

* aykaiR * auk * fraikaiR * þir * letu * raisa * stan ** at * kuta * faþur * sen * ku... ...--bi * sal * hans *

"ØygæiRR ok "FrøygæiRR þæiR letu ræisa stæin at "Guta, faður sinn. "Gu[ð hial]pi sal hans.

Eygeirr and Freygeirr, they had the stone raised in memory of Goti, their father. May God help his soul.

Trögds hd - Löts sn - Ramby

ᚦᚢᚱᛁᛦ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛬ ᚤᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛁᛋᛒᛁᚱ ᛬ ᚡ... ...-- ᛬ -(ᚢ)(ᚦ) ... ... ... ... ... ... ...- ᛏᛁᛚ ᛬ ᚴᛅᚱᛏ ᛬ ᛒᛅᛚᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᚱᚢᚾᛅ-

þuriR : lit : risa : stin : þina : yftiR : isbir : f... ...-- : -(u)(þ) ... ... ... ... ... ... ...- til : kart : bali : risti : runa-

"ÞoriR let ræisa stæin þenna æftiR "Æsbiorn, f[aður sinn(?)]. "[G]uð [hialpi sal hans bætr þæn hann hafði] til gært. "Balli risti runa[R].

Þórir had this stone raised in memory of Ásbjôrn, his father.(?) May God help his soul better than he had deserved. Balli carved the runes.

Trögds hd - Löts sn - Tängby, Lund

...(ᚱ)ᛁᛦ ' ᛅᚢᚴ ' ᛁᚴᛁ-...-ᚱ ' ᛅᚢᚴ ' ᛋᛒᛁᚢᛏᛁ ' ᛅᚢᚴ ' ᛋᛒᛁᚬᚢᛚᛒᚢᚦᛁ ' ᚦᛅᛁᛦ ' ᛚᚽᛏᚢ ' ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ' (ᚦ)...ᛅ ' ᛅᛏ ' ᛋᚢᛅᛁᚾ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᚽᚾ ' ᚴᚬᚢᚦᛅᚾ ' ᚴᚢᚦ ... ' ... -ᚽᛚ... ...ᛋ ' ...ᚾ ' ᚼᛅ(ᚾ) ...ᚾᛁ ' ...

...(r)iR ' auk ' iki-...-r ' auk ' sbiuti ' auk ' sbioulbuþi ' þaiR ' letu ' hakua stain ' (þ)...a ' at ' suain ' faþur ' sen ' kouþan ' kuþ ... ' ... -el... ...s ' ...n ' ha(n) ...ni ' ...

"[Þo]riR(?) ok "Ingi[fast]r(?) ok "Spiuti ok "Spiallbuði þæiR letu haggva stæin þ[enn]a at "Svæin, faður sinn goðan. "Guð ... ... [s]el[u han]s ... hann ... ...

Þórir(?) and Ingifastr(?) and Spjóti and Spjallboði, they had this stone cut in memory of Sveinn, their good father. God ... ... his soul ... He ... ...

Trögds hd - Löts sn - Ågersta

Runes written on runsten, granit. Date: V

᛫ ᚢᛁᚦᚢᚵᛋᛁ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᛅᛋᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚽᚱᚽᚡ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᚽᚾ ᛫ ᚴᚬᚦᛅᚾ ᛫ ᚼᛅᚾ ᛫ ᛒᚤᚴᛁ| |ᛁ ᛫ ᛅᚵᚢᚱᛋᛏᛅᛘ ᛫ ᚼᛁᚽᚱ ᛘᚾ ᛫ ᛋᛏᛅᚾᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᛘᛁᚦᛚᛁ ᛫ ᛒᚢᛅ ᛫ ᚱᛅᚦᛁ ᛫ ᛏᚽᚴᚱ ᛫ ᚦᛅᛦ ᛫ ᚱᚤᚾ ᛋᛁ ᛫ ᚱᚢᚾᚢᛘ ᛫ ᚦᛁᛘ ᛋᚢᛘ ᛫ ᛒᛅᛚᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫

* uiþugsi * lit * raisa * stain * þiasn * iftiR * seref * faþur * sen * koþan * han * byki| |i * agurstam * hier mn * stanta * stan * miþli * bua * raþi * tekr * þaR * ryn si * runum * þim sum * bali * risti *

"Viðhugsi let ræisa stæin þennsa æftiR "Særæif/"Sigræif, faður sinn goðan. Hann byggi i "Agurstaðum. Hiær mun standa stæinn miðli byia. Raði drængR/tøkR þaR rynn se runum þæim, sum "Balli risti.

Víðhugsi had this stone raised in memory of Særeifr/Sigreifr, his good father. He lived in Ôgurstaðir. Here will the stone stand between the estates. May the valiant man / the adept who is rune-skilled interpret those runes which Balli carved.

Trögds hd - Villberga sn - Grillby

[... ᛫ ᛒᚬᚱᚾ ' ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ...]

[... * born ' lit * raisa ...]

... "Biorn let ræisa ...

... Bjôrn had ... raised ...

Trögds hd - Villberga sn - Grillby, Sörskog

ᚴ[ᚢᛁᚼᛒᛁᛅ-... ᛭ ᚱ]ᛅᛁᛋᛏᛁ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛅ ᛭ ᛅ[ᚡᛏᚱ ᛭ ᚦ(ᚬ)(ᚱ)ᛋ(ᛏ)(ᛅ)ᛁᚾ ᛭ ᛒ...ᚱ ᛭ ᛋᛁᚾ]

k[uihbia-... + r]aisti + stain + þina + a[ftr + þ(o)(r)s(t)(a)in + b...r + sin]

"Kvigbio[rn] ræisti stæin þenna æftiR "Þorstæin, b[roðu]r sinn.

Kvígbjôrn raised this stone in memory of Þorsteinn, his brother.

Trögds hd - Villberga sn - Hässleby

[(ᚦ)(ᛁ)(ᛚ)ᛋᛏᛅᚾ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛁᛋ... ... ...ᚾ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᛏᛁᚦᚴᚢᛘᛁ ᛬ ᚼᛁᚾᚴ]

[(þ)(i)(l)stan : lit : ris... ... ...n : sun : sin : kuþan : tiþkumi : hink]

"Þorstæinn(?) let ræis[a] ... "..., sun sinn goðan. "Tiðkumi hiogg.

Þorsteinn(?) had ... raised ... his good son. Tíðkumi cut.

Trögds hd - Villberga sn - Linsunda

ᚢᛁᚡᛅᛋᛏᚱ ᛬ ᚱᚽᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᚽᚾ ᛬ ᚤᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛋᚽᛚᚡᛅᚾ ᛬ ᛋᛁᚴ ᛬ ᚴᚢᛁᚴᛅᚾ ᛬ ᛚᛁ(ᛋ)ᚢ[ᛅᛚ] ᛬ [ᚱ]ᛁᛋᛏᛁ ᛬

uifastr : resti : sten : yftir : selfan : sik : kuikan : li(s)u[al] : [r]isti :

"Vifastr ræisti stæin æftiR sialfan sik kvikvan. "Liðsvaldr(?) risti.

Véfastr raised the stone in memory of himself while alive. Liðsvaldr(?) carved.

Trögds hd - Villberga sn - Långarnö

᛫ ᚢᚽᚦᚱᛅᛚᛏᛁ ' ᛚᛁᛏ ' ᚢᛦ ᛫ ᛚᛅᚴᛅᚱᚾᛁ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᛅᛚᛘᛁᚴᛁᚾ ᛫ ᚢᛦ ᛫ ᛋᛏᛅᚦᛁ ᛫ ᚡᚤᚱᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫᛫ ᛅᚱᚴᚽᚱ ' ᚦᛅᚢ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚴᚢᛒᛚ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᚦᛁᛋᛅ ᛫ ᛅᛏ ' ᛋᛁᚴᛏᚱᚤᚴ ' ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᚽᚾ '

* ueþralti ' lit ' uR * lakarni * stan * almikin * uR * staþi * fyra * auk ** arker ' þau ' litu ' kubl ' raisa * þisa * at ' siktryk ' sun * sen '

"Veðraldi let uR "Langgarni stæin allmikinn uR staði føra ok "Arngærðr þau letu kumbl ræisa þessa at "Sigtrygg, sun sinn.

Veðraldi had the very great stone brought from (its) place out of Langgarn and (with) Arngerðr, they had this monument raised in memory of Sigtryggr, their son.

Trögds hd - Boglösa sn - Gådi

᛫ ᚼᚢᛚᛒᛁᚬᚱᚾ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᛅᛏ ' ᛋᛁᚴ ᛫ ᛋᛁᛅᛚᚡᛅᚾ ᛫' ᚼᛅᚢ|ᚾ| |ᚢ|ᚾᛅᛦ ᛫ ᛘᛁᛚᛏᚱ ᛫ ᛘᛅᛏᛅᛦ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛘᛅᛚᛋ᛫ᚱᛁᛋᛁᚾ ᛫

* hulbiorn * lit * raisa * stan * at ' sik * sialfan *' hau|n| |u|naR * miltr * mataR * auk * mals*risin *

"Holmbiorn let ræisa stæin at sik sialfan. Hann vaR mildr mataR ok malsrisinn.

Holmbjôrn had the stone raised in memory of himself. He was generous with food and eloquent.

Trögds hd - Boglösa sn - Hem?ta

᛫ ᛅ(ᚱ)ᚢᛅᛏᚱ ' ᛚᚽᛏ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ' ᛅᚱᛒᛁᚬᚾ ᛫ [ᛒ]ᚱᚬᚦᚢᚱ '᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚬᚦᛅᚾ ᛫ ᛒᛅ[ᛚᛁ ' (ᚱ)]...-... ᚱᚢᚾᛁᛦ ᛫ ᚦᛁᛋᛅᛘ ᛫

* a(r)uatr ' let ' raisa ' stain * at ' arbion * [b]roþur '* sin * koþan * ba[li ' (r)]...-... runiR * þisam *

"Arnhvatr let ræisa stæin at "Arnbiorn, broður sinn goðan. "Balli r[isti] runiR þessaR.

Arnhvatr had the stone raised in memory of Arnbjôrn, his good brother. Balli carved these runes.

Trögds hd - Boglösa sn - Hem?ta

[ᚼᚢᛚᛦᛋᛏᛅᚾ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚴᚽᚱᛅ ᛬ ᛘᚽᚱ-... ...ᛚᚡ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛫]

[hulRstan : lit : kera : mer-... ...lf sun sin *]

"Holmstæinn let gæra mær[ki] "..., sun sinn.

Holmsteinn had the landmark made ... his son.

Trögds hd - Boglösa sn - Myrby

᛭ ᛅᚱᛁ ᛭ ᛚᛁᛏ × ᛦᚡᛏᛁᛅ × ᚢᛋᚤᚱᚴ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᛁᚾ ᛭ ---ᚴᚢᛘᛁ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢᚾᛁ

+ ari + lit × Rftia × usyrk * faþur + sin + ---kumi ' risti * runi

"Ari let æftiR "Osyrg, faður sinn. "[Tið]kumi risti runaR.

Ari had (this made) in memory of Osyrg, his father. Tíðkumi carved the runes.

Trögds hd - Husby-Sjutolfts sn - Gidsmarken

᛫ ᚴᛁᚦᛅ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚦᚬᚱᛏᚽᚱᚡ ᛫ ᛒᚬᛅᚾᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᚴᚢᚦᚢᛅᚢᚴᛅᛦ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛒᚤᚴᛁ| |ᛁ ᛫ ᚼᛅᚱᚢᛁᛋᛏᛅᛘ ᛫ ᛒᛅᛚᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᚾ ÷

* kiþa * lit * raisa * stain * at * þorterf * boanta * sin * sun * kuþuaukaR * auk byki| |i * haruistam * bali * risti * stn ÷

"Gyða let ræisa stæin at "Þordiarf, boanda sinn, sun "GuðlaugaR, ok byggi i "Harvistaðum. "Balli risti stæin.

Gyða had the stone raised in memory of Þordjarfr, her husbandman, Guðlaug's son, and (he) lived in Harvistaðir. Balli carved the stone.

Trögds hd - Husby-Sjutolfts sn - Hammaren

[ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚱᚢᚾᛅ ᛫ ᚦᛅᚢ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏ... ... ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ...ᚾᛋ]

[biarn * auk * runa * þau * litu * risa * st... ... bruþur ...ns]

"Biorn ok "Runa þau letu ræisa st[æin] ... broður ...

Bjôrn and Rúna, they had the stone raised ... brother ...

Trögds hd - Husby-Sjutolfts sn - Hårby

᛫ ᚢᛁᚴᛁᛋᛚ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛋᛁᚼᚱᛅᛁᚡ × ᚦᚢᚱᚴᚢᛏᚱ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ

* uikisl * lit * rasa ' stain * eftR * sun sin * sihraif × þurkutr * risti * stain * þina

"Vigisl let ræisa stæin æftiR sun sinn "Sigræif. "Þorgautr risti stæin þenna.

Végísl had the stone raised in memory of his son Sigreifr. Þorgautr carved this stone.

Trögds hd - Husby-Sjutolfts sn - Sävsta

᛫ ᚼᛅᛚᚡᛏᛅᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛁᚴᚾᛁᚢᛏᚱ ᛫ ᚦᛅᛁᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛅᚢᚦᚴᛅᛁᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛏᛅᚾ ÷᛫ ᚡᚽᚦᚱ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛅᛚᛘᚴᛅᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚢᛁᛒᛁᚬᚱᚾ ᛫ ᛒᚱᚤᚦᚱ ᛫ ᚼᛅᛚᚡᛅᚾᛅᚱ ᛫

* halftan * auk * sikniutr * þair * litu * rasa * stan * at * auþkair * auk * tan ÷* feþr * sina * auk * at * almkar * auk * uibiorn * bryþr * halfanar *

"Halfdan ok "Signiutr þæiR letu ræisa stæin at "AuðgæiR ok "Dan, fæðr sina, ok at "AlmgæiR ok "Vibiorn, brøðr "HalfdanaR.

Halfdan and Signjótr, they had the stone raised in memory of Auðgeirr and Danr, their fathers, and in memory of Almgeirr and Vébjôrn, Halfdan's brothers.

Trögds hd - Husby-Sjutolfts sn - Viggby

᛫ ᛋᛅᛁᛒᛁᚬᚱᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚡᚱᛅᛁᚴᛅᛁᛦ ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᚼᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚼᛁᚢᛚᛘᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ (ᛋ)ᛁᚾ ᛫᛫ ᛒᛅᛚᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫

* saibiorn * auk * fraikaiR * þaiR * litu ** raisa * sthin * þinsa * at * hiulmfast * broþur * (s)in ** bali * risti *

"Sæbiorn ok "FrøygæiRR þæiR letu ræisa stæin þennsa at "Holmfast/"Hialmfast, broður sinn. "Balli risti.

Sæbjôrn and Freygeirr, they had this stone raised in memory of Holmfastr/Hjalmfastr, their brother. Balli carved.

Trögds hd - Husby-Sjutolfts sn - Viggby

ᚼᚢᛚᛘ(ᚴ)ᛁᛦ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛚᛅᛒᚢᛋ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛚᛅᚡᛋᛁ ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛅᛁᛒ-ᚱᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚴᚬᚦᛅᚾ ᛫ ...ᛏ...

hulm(k)iR * auk * labus * auk * lafsi * þaiR * litu * raisa stain * at aib-rn * faþur sin koþan * ...t...

"HolmgæiRR ok " ok "Lafsi þæiR letu ræisa stæin at "Æib[io]rn, faður sinn goðan ...

Holmgeirr and and Lafsi, they had the stone raised in memory of Eibjôrn, their good father ...

Trögds hd - Litslena sn - Litslena prästgård

᛫ ᛁᚴᛁᚴᚽᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚦᚬᚱᛚᛅᛁᚴ ᛫ ᛒᚬᛅᚾᛏᛅ ᛫᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚬᚦᛅᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛁᚬᚱᚢᚾᛏ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛅᛒᛁᚬᚱᚾ ᛫ ᛒᛅᛚᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫

* ikiker * lit * raisa * stain * at * þorlaik * boanta ** sin * koþan * auk * at * iorunt * auk * at * abiorn * bali * risti *

"Ingigærðr let ræisa stæin at "Þorlæik, boanda sinn goðan, ok at "Iorund ok at "Abiorn. "Balli risti.

Ingigerðr had the stone raised in memory of Þorleikr, her good husbandman and in memory of Jôrundr and in memory of Ábjôrn. Balli carved.

Trögds hd - Litslena sn - Kälsta

᛭ ᛚᛁᛋ(ᛘ)[ᛅ]--... ᛅᚢᚴ ᛭ ᛏᚢᚴᛁ ᛭ ᚱᛅᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ (ᚦ)ᛁ(ᚾ)ᛅ ᛭ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛭ ᛅᚴᛅᚢᛏ ᛭ ᛒᚢ(ᚴ)ᛁ ᛭ ᛁ ᛭ ᚴ[ᛅ](ᛚ)[ᛋᛏᛅᚦ](ᚢ)ᛘ

+ lis(m)[a]--... auk + tuki + rastu × stain + (þ)i(n)a + aftir + akaut + bu(k)i + i + k[a](l)[staþ](u)m

"Liðsma[ndr](?) ok "Toki ræistu stæin þenna æftiR "Agaut. Byggi i "Kælsstaðum.

Liðsmaðr(?) and Tóki raised this stone in memory of Ágautr (who) lived in Kelsstaðir.

Trögds hd - Litslena sn - Ullstämma

ᚦᚬᛚᚡᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚡᛅᛋᛏᚢᛚᚡᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚽᚱᛚᛅᛁᚡᚱ ᛫ ᚦᛅᛁᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚼᛅᚴᚢᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ' ᚱᚬᚴ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛒᛅᛚᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᚾ ᛫

þolfr * auk * fastulfr * auk * erlaifr * þair * litu * hakua ' stain * at ' rok * faþur * sin * bali * risti * stn *

"ÞolfR ok "FastulfR ok "ÆrnlæifR þæiR letu haggva stæin at "Hrok, faður sinn. "Balli risti stæin.

Þólfr and Fastulfr and Ernleifr, they had the stone cut in memory of Hrókr, their father. Balli carved the stone.

Trögds hd - Litslena sn - Ullstämma

ᛒᛅᛚ[ᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛁᚴᛁ-ᛁ]ᚬᚱᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚢᛁᚴᛒᛁ[ᚬᚱ]ᚾ ᛫ ᚦᛁ[ᛦ] ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛋᚾ ' ᛋᛏᚽᚾ ' ᛅᛏ ' ᚢᛁ(ᛒ)(ᛁ)ᚬᚱᚾ ᛫

bal[i * auk * iki-i]orn * auk * uikbi[or]n * þi[R] litu ' risn ' sten ' at ' ui(b)(i)orn *

"Balli ok "Ingi[b]iorn(?) ok "Vigbiorn þæiR letu ræisa stæin at "Vibiorn.

Balli and Ingibjôrn(?) and Vígbjôrn, they had the stone raised in memory of Vébjôrn.

- Enköping - Enköpings k:a (S:t Ilian)

ᛁᚴᛁᛒ(ᛁ)ᚱᚾ ᛬ ᛅᚴ ᛬ ᚦᛁᛦ ᛬ ᛒᚱᚤᚦᚱ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛬ ᛅ(ᛏ) ᛬ ᛁᚴᚼᚢᛚ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ (ᚴ)ᚢᚦ ᛬ ᚼᛁᛚᛒᛁ ᛬ ᛅᚾᛏᛅ ᛬ ᚼᚾᛋ ᛒᛏ(ᚱ) ᛬ ᚦᛁᚾ ᛬ (ᚼ)-(ᚾ) ᛬ (ᚼ)--... ...- ᛬ -(ᛅ)(ᚱ)- ᛬ --...---- ᛬ (ᚱ)ᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᛫ ᚦᛅᛋᛁ

ikib(i)rn : ak : þiR : bryþr : litu : risa : stin : þina : a(t) : ikhul : faþur : sin : (k)uþ : hilbi : anta : hns bt(r) : þin : (h)-(n) : (h)--... ...- : -(a)(r)- : --...---- : (r)isti : runaR * þasi

"Ingibiorn ok þæiR brøðr letu ræisa stæin þenna at "Igul, faður sinn. "Guð hialpi anda hans bætr þæn h[a]nn h[æfiR til g]ær[t. "Tiðkumi] risti runaR þessi.

Ingibjôrn and his brothers had this stone raised in memory of Ígull, their father. May God help his spirit better than he has deserved. Tíðkumi carved these runes.

- Enköping - Enköpings k:a (S:t Ilian)

ᛒᛁᚱᚤᚾᚼᛁᛁᚡᛦ ᛬ ᛅᚴ ᛬ ᚼᚱᛁᚡᚾᚴᛦ ᛬ ᛅᚴ ᛬ ᛋᛁᚴ᛬ᚢᛅᛚᛏᛁ ᛬ ᚢᛏᚢ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛁ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛅᛋᚴᛁᛦ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛏᚱᚢᛏᛁᚾ ᛬ ᚼᛁᛚᛒᛁ ᛬ ᛅᚾᛏᛅ ᛬ ᚼᛅᚾᛋ ᛬ ᛒᛁᛏᚱ ᛬ ᚦᛅᚾ ᛬ ᚼᛅᚾ ᛬ ᚼᛁᚡᛁᛦ ᛬ ᛏᛁᛚ ᛬ ᚴᛅᚱᛏ ᛬ ᛏᛁᚦᚴᚢᛘᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᛬ ᚦᛅᛋᛁ

birynhiifR : ak : hrifnkR : ak : sik:ualti : utu : risa : stin : þini : at : askiR : faþur : sin : kuþ trutin : hilbi : anta : hans : bitr : þan : han : hifiR : til : kart : tiþkumi : risti : runaR : þasi

"BryniulfR(?) ok "HræfningR(?) ok "Sigvaldi letu ræisa stæin þenna at "AsgæiR, faður sinn. "Guð drottinn hialpi anda hans bætr þæn hann hæfiR til gært. "Tiðkumi risti runaR þessi.

Brynjulfr(?) and Hrefningr(?) and Sigvaldi had this stone raised in memory of Ásgeirr, their father. May Lord God help his spirit better than he has deserved. Tíðkumi carved these runes.

Åsunda hd - Vårfrukyrka sn - Brunna

[ᛁᛅᚱᚢᚾᛏᚱ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ] × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ ᛭ ᛅᛁᚡᛏᛁᚱ ᛭ ᛁᛅᚱᛚ × ᛋᚢᚾ [ᛋᛁ]ᚾ

[iaruntr + raisti] × stain × þina + aiftir + iarl × sun [si]n

"Iarundr ræisti stæin þenna æftiR "Iarl, sun sinn.

Jôrundr raised this stone in memory of Jarl, his son.

Åsunda hd - Vårfrukyrka sn - Klista

ᛒᚱᚢᚾᛁ ᛬ ᛅᚴ ᛬ ᚼᚢᛚᛘ᛬ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛁᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛬ ᚢᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚴᚢᚾ᛬ᛒᛁᚱᚾ ᛬ ᚡᛅᚦᚢ(ᚱ) ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ

bruni : ak : hulm:stin : litu : risa : istin : þinsa : uftiR : kun:birn : faþu(r) : sin : kuþan

"Bruni ok "Holmstæinn letu ræisa stæin þennsa æftiR "Gunnbiorn, faður sinn goðan.

Brúni and Holmsteinn had this stone raised in memory of Gunnbjôrn, their good father.

Åsunda hd - Vårfrukyrka sn - Klista

ᛒᚱᚢᚾᚴ ᛬ ᛅᚴ ᛬ ᚼᚢᛚᛘ᛬ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛁᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾ᛬ᛋᚾ ᚢᚡᛏᛦ ᛬ ᚴᚢᚾ᛬ᛒᚱᚾ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦᛅ=ᚾᛁ ᛬

brunk : ak : hulm:stin : litu : risa : istin : þin:sn uftR : kun:brn : faþur : sin : kuþa=ni :

"Bruni ok "Holmstæinn letu ræisa stæin þennsa æftiR "Gunnbiorn, faður sinn goðan.

Brúni and Holmsteinn had this stone raised in memory of Gunnbjôrn, their good father.

Åsunda hd - Vårfrukyrka sn - Norrby, Back-Norrby

Runes written on runsten, gråsvart granit. Date: V

᛭ ᚴᚢᚦᛅᛋᛏᚱ ᛭ [ᛚ](ᛁ)ᛏ ᛭ ᛅᚴᚢᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᚾᚬ ᛭ (ᛏ)ᚢᚬ ᛭ ᚤᚡ(ᛏ)(ᛁ) ᛭ ᚽᛋᛏ ᛭ ᛋᚢᚾ ᛋᚽᚾ ᛭ ᛅᚤᚴ ᛭ ᛋᚽᛚᚡᚬᚾ ᛋᛁᚴ ᛭

+ kuþastr + [l](i)t + akua + steno + (t)uo + yf(t)(i) + est + sun sen + ayk + selfon sik +

"Guðfastr let haggva stæina tva æftiR "Æist, sun sinn, ok sialfan sik.

Guðfastr had the two stones cut in memory of Eistr, his son, and for himself.

Åsunda hd - Vårfrukyrka sn - Norrby, Back-Norrby

Runes written on runsten, rödaktig granit. Date: V

᛭ ᛚᛁᚡᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛭ ᚱᚢᚾᛁ ᛭ ᚤᚡᛏᛁ ᛭ ᚡᚽᚦᚱᚴᛅ ᛭ ᛏᚢᚬ ᛭ ᚴᚢᚦᛅ ᛭ ᛏᚱᚽᚴᛅ

+ lifsten + risti + runi + yfti + feþrka + tuo + kuþa + treka

"Lifstæinn risti runaR æftiR fæðrga tva, goða drængia.

Lífsteinn carved the runes in memory of the two, father and son, good valiant men.

Åsunda hd - Vårfrukyrka sn - Norrby, Grop-Norrby

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᛅᚴᚢᛏᛁ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᚬᛋᚢᚱ ᛭ ᛅᚢᚴ × ᛒᛁᛅᚢᚱᚾ × ᚱᛅᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × (ᚦ)[ᛁᚾᛅ × ᛅᚡᛏᛁ](ᚱ) × ᚾᚢᚴᛅ × ᛏᚱᛁᚼᚴ ᛭ ᚴᚢᚦᛅᚾ ×

akuti + auk + osur + auk × biaurn × rastu × stain × (þ)[ina × afti](r) × nuka × trihk + kuþan ×

"Aguti ok "Assurr ok "Biorn ræistu stæin þenna æftiR "Nokka, dræng goðan.

Ágoti and Ôzurr and Bjôrn raised this stone in memory of Nokki, a good valiant man.

Åsunda hd - Vårfrukyrka sn - Testeby

ᛋᚴ(ᛅ)ᚱᚦᛁ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛅ × ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛭ ᚢᛏᚱᚤᚴ ᛭ ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ ᛭ ᚴᚢᚦ × ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛭ ᛅᚾᛏ × ᚼᛅᚾᛋ × ᛅᚢᚴ ᛭ ᚼᛅᚱᛅᛚᛋ

sk(a)rþi + raisti + stain + þina × aftir + utryk + sun × sin + kuþ × hialbi + ant × hans × auk + harals

"Skarði ræisti stæin þenna æftiR "Otrygg, sun sinn. "Guð hialpi and hans ok "Haralds.

Skarði raised this stone in memory of Ótryggr, his son. May God help his spirit and Haraldr's.

Åsunda hd - Vårfrukyrka sn - Tjursåker, Ristingsbro

Runes written on runsten, grå granit med röda inslag. Date: V

᛫ ᚼᛁᚦᛁᚾᛏᛁᛋ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚽᚱᚾᛏᛁᛋ ᛫ ᚦᛅᛦ ᛫ ᛚᚽᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫᛫ ᚤᚡᛅᛁᚴ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚬᚦᛅᚾ ᛫ ᛒᛅᛚᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ÷

* hiþintis * auk * erntis * þaR * letu * rasa * stan * at ** yfaik * faþur * sin * koþan * bali * risti * stan ÷

"Heðindis ok "Ærindis þaR letu ræisa stæin at "Ofæig, faður sinn goðan. "Balli risti stæin.

Heðindís and Erndís, they had the stone raised in memory of Ófeigr, their good father. Balli carved the stone.

Åsunda hd - Vårfrukyrka sn - Tjursåker

Runes written on jordfast stenblock, granit. Date: V

᛬ ᛅᛚᛋᛏᚽᚾ ᛬ ᛚᛏ ᛬ ᚼᚴᚢᛅ ᛬ ᛋᛏᚽᚾ ᛬ ᛦᚡᛏᛁ ᛬ ᚽᛋᛘᚬᚾ ᛬ ᚡᛅᚦᚢ... ... ᛬ ᛋᛅᚴᛋᚽ ᛬ ᛏᚤᚦᚱ ᚦᚢᛁᚱ ᛬ ᛋᚤᚾᛁ ᛋᛁᚾᚢᛘ ᛬ ᛏᛁᚦᚴᚢᛘᛁ ᛬ ᛁᚤᚴ ᛬ ᛋᛏᚽᚾ ᚦᛁᚾᚬ

: alsten : lt : hkua : sten : Rfti : esmon : faþu... ... : sakse : tyþr þuir : syni sinum : tiþkumi : iyk : sten þino

"Hallstæinn let haggva stæin æftiR "Æistmann, faðu[r] ... "Saxi dauðr(?) "Þiur(?), syni sinum. "Tiðkumi hiogg stæin þenna.

Hallsteinn had the stone cut in memory of Eistmaðr (his) father. Saxi dead(?) (in memory of) Þjórr(?), his son. Tíðkumi cut this stone.

Åsunda hd - Enköpings-Näs sn - Enköpings-Näs k:a

ᛋᛏᚤᚡ-ᛅᛚᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛚᛅᚴᛅ ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᛘᚽᚱᛁᛚᛁᛏ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅ-ᛚᛅᚢᚴ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚼᚢᚾᚽᚡ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ --ᛅᛁᚦ

styf-altr * auk * slaka * þaiR * litu * hkua merki * merilit auk * a-lauk * eftiR * hunef * eftiR * --aiþ

"Styf[i]aldr(?) ok " þæiR letu haggva mærki mærkilikt/mærilikt ok "A[rn]laug æftiR "Onæm(?)/"Honæf(?) æftiR "<--aiþ>

Styfjaldr(?) and , they had the monumental/praiseworthy landmark cut, and Arnlaug in memory of Ónæmr(?)/Hónefr(?) in memory of <--aiþ>

Åsunda hd - Enköpings-Näs sn - Hjulsta

Runes written on runsten, rödgrå granit. Date: V

ᛅᚤᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚦᚢᚱᚴᛁᛋᛚ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ × ᛅᚡᛏᛁᚱ × ᚬᛋᛚᛅᛁᚴ ᛭ ᛋᛁᚢᚼᚱ × ᛋᛁᚾ ᚴᚢᚦ × ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛭ ᚬᚾᛏ × ᚼᛅᚾᛋ

aybiarn × auk × þurkisl + raistu + stain × þina × aftir × oslaik + siuhr × sin kuþ × hialbi + ont × hans

"Øybiorn ok "Þorgisl ræistu stæin þenna æftiR "Aslæik, svær(?) sinn. "Guð hialpi and hans.

Eybjôrn and Þorgísl raised this stone in memory of Ásleikr, their father/brother-in-law(?) May God help his spirit.

Åsunda hd - Enköpings-Näs sn - Väppeby

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᚢ[ᛁ]ᛏᛅᚱᚡᛦ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛚᛁᚾᛋᛅ ᛫ ᛁᚡᛁ[ᛦ ᛫ ᛅᛋᛅᛅᛁᛦ ᛫ ᛅ]ᚢᚴ ᛫ ᚽ[ᚡᛏ] ᛋᚢᛅᛁᚾ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚢᛁᚴᚽᚱ ᛫ ᚦᛅᚢ ᛚᛁᛏᛁ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ (ᚴ)... ...(ᚱ)ᚴᛁ ᛫ ᛏ[ᛁᚦᚴ]ᚢᛘᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢ[ᚾᛅᛦ] ᚦᛁᛋ

u[i]tarfR * lit * rsa * stin * linsa * ifi[R * asaaiR * a]uk * e[ft] suain auk * uiker * þau liti * litu * (k)... ...(r)ki * t[iþk]umi * risti * ru[naR] þis

"VidiarfR let ræisa stæin þennsa æftiR "AsgæiR(?) ok æftiR "Svæin, ok "Vigærðr þau letu g[æra mær]ki. "Tiðkumi risti runaR þessaR.

Védjarfr had this stone raised in memory of Ásgeirr(?) and in memory of Sveinn; and (with) Végerðr, they had the landmark made. Tíðkumi carved these runes.

Åsunda hd - Enköpings-Näs sn - Väppeby

ᛋᛁᚾ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛏᛁᚾᛅ ᛬ ᛅᚢ[ᚡᛏᚱ ᛬ ᚢᛁᚦᛒᚢᚱᚾ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ...]

sin : lit : risa : stin : þtina : au[ftr : uiþburn : faþur ...]

"Stæinn/"Svæinn let ræisa stæin þenna æftiR "Viðbiorn, faður ...

Steinn/Sveinn had this stone raised in memory of Viðbjôrn (his) father ...

Åsunda hd - Svinnegarns sn - Svinnegarns k:a

Runes written on runsten, rödgrå granit. Date: V

ᚦᛁᛅᛚᚡᛁ × ᛅᚢᚴ × ᚼᚢᛚᛘᚾᛚᛅᚢᚴ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᚦᛁᛋᛅ × ᛅᛚᛅ × ᛅᛏ ᛒᛅᚴᛅ × ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ × ᛁᛋ ᛅᛏᛁ × ᛅᛁᚾ × ᛋᛁᚱ × ᛋᚴᛁᛒ × ᛅᚢᚴ × ᛅᚢᛋᛏᚱ × ᛋᛏᚢ[ᚱᚦᛁ ×] ᛁ × ᛁᚴᚢᛅᚱᛋ × ᛚᛁᚦ × ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ × ᚬᛏ × ᛒᛅᚴᛅ × ᛅᛋᚴ(ᛁ)ᛚ × ᚱᛅᛁᛋᛏ

þialfi × auk × hulmnlauk × litu × raisa × staina þisa × ala × at baka × sun sin × is ati × ain × sir × skib × auk × austr × stu[rþi ×] i × ikuars × liþ × kuþ hialbi × ot × baka × ask(i)l × raist

"Þialfi ok "Holmlaug letu ræisa stæina þessa alla at "Banka/"Bagga, sun sinn. Es atti æinn seR skip ok austr styrði i "Ingvars lið. "Guð hialpi and "Banka/"Bagga. "Æskell ræist.

Þjalfi and Holmlaug had all of these stones raised in memory of Banki/Baggi, their son, who alone owned a ship and steered to the east in Ingvarr's retinue. May God help Banki's/Baggi's spirit. Áskell carved.

Åsunda hd - Svinnegarns sn - Svinnegarns k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᛁᛅᚱᚢᚾᛏᚱ × ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ × ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᛭ (ᚦ)... ...ᚱ ᛭ ᛁᛅᚱᛚ ᛭ ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛭ ᛅᚾᛏ ᚼᛅᚾᛋ

iaruntr × raisti × staina + (þ)... ...r + iarl + sun × sin × kuþ hialbi + ant hans

"Iarundr ræisti stæina þ[essa æfti]R "Iarl, sun sinn. "Guð hialpi and hans.

Jôrundr raised these stones in memory of Jarl, his son. May God help his spirit.

Åsunda hd - Svinnegarns sn - Svinnegarns k:a

᛭ ᚱᚤ-... ᚤᚴ ᛭ ᚢᛘᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᚤᚴ ᛭ ᛋᛏᚽᚾᛒᚤᚱᚾ ᛭ ᛚᛁᛏᚢ ᛅᚴᚢᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᛅᛏ ᛭ ᚽᛋᛏ ᛭ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

+ ry-... yk + umsten + yk + stenbyrn + litu akua + sten + at + est + bruþur sin

"... ok "Holmstæinn ok "Stæinbiorn letu haggva stæin at "Æist, broður sinn.

... and Holmsteinn and Steinbjôrn had the stone cut in memory of Eistr, their brother.

Åsunda hd - Tillinge sn - Tillinge k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᚢᛁᚡᛅᛋ-- ... ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋ(ᛏ)ᛁᚾ ᛬ ᚦ(ᛏ)ᛁᚾᚬ ᛬ ᚢᛒ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᚴ-ᚦᛘᚢᚾᛏ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚼᛅᚾ ᛬ ᚢᛅᚱᚦ ᛬ ᛏᚢᚦᚱ ᛬ ᛅ ᛬ ᛋᚱᚴᛚᛅᚾᛏ- ᚴᚢᚦ ᚼᛅᛚᛒᛁ ᛬ ᛅᚾᛏ ᛬ ᛅᚾᛋ

uifas-- ... : risa : s(t)in : þ(t)ino : ub : at : k-þmunt : bruþur : sin : han : uarþ : tuþr : a : srklant- kuþ halbi : ant : ans

"Vifas[tr] [let] ræisa stæin þenna upp at "G[u]ðmund, broður sinn. Hann varð dauðr a "Særkland[i]. "Guð hialpi and hans.

Véfastr had this stone raised up in memory of Guðmundr, his brother. He died in Serkland. May God help his spirit.

Åsunda hd - Tillinge sn - Hansta, Hässelby

Runes written on runsten, granit. Date: V

× ᛅᛋᛚᛁᚴᛦ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᚽᛋᛅ ᛬ ᛁᛋᛏᚽᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᚦᚢᚱᚴᛁᛁᛋ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᛒᛁᚱᚴᛁ ᛅᚾᛏ ÷ ᚼᛅᚾᛋ

× aslikR : lit : resa : isten : þina : at : þurkiis : bruþur : sin : kuþ : birki ant ÷ hans

"AslæikR(?) let ræisa stæin þenna at "Þorgils, broður sinn. "Guð biargi and hans.

Ásleikr(?) had this stone raised in memory of Þorgísl, his brother. May God save his spirit.

Åsunda hd - Tillinge sn - Mälby

(ᚦ)(ᚬ)ᚱᚴᚢᚦᚱ ᛭ ᛚᛁᛏ ᛭ ᛅᚴᚢᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᛦᚡᛏᛁ ᛭ ᚱᚢᛅᚼ ᛭ ᛒᚢᚾᛏ- ...

(þ)(o)rkuþr + lit + akua + sten + Rfti + ruah + bunt- ...

"Þorguðr let haggva stæin æftiR "Runa(?)/"Hroar(?), boand[a] ...

Þorgunnr had the stone cut in memory of Rúni(?)/Hróarr(?), (her) husbandman ...

Åsunda hd - Tillinge sn - Mälby

[ᚱᚢᚾᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢᛅᚱ ᛫ ᛅᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚢᚾᚢ ᛫ ᛋᛁᚾᛁ ᛫ ᛋᚢᛁᚱᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ...]

[runi * risti * ruar * atiR * sunu * sini * suira * auk * ...]

"Runi risti runaR æftiR sunu sina "Sværra(?) ok ...

Rúni carved the runes in memory of his sons Sverri(?) and ...

Åsunda hd - Tillinge sn - Tibble

ᚡᚱᚤᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᛚᛁᛏ ᛭ ᛅ=ᚱᚴᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᛦᚡᛏᛁ ᛭ ᚽᛋᛏᚢᛚᚡᚱ ᛭ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛭ ᚤᚴ ᛭ ᛒᚱᚢ ᚴᚽᚱᛅ

frysten + lit + a=rka + sten + Rfti + estulfr + sun sin + yk + bru kera

"Frøystæinn let haggva stæin æftiR "Æistulf, sun sinn, ok bro gærva.

Freysteinn had the stone cut and the bridge made in memory of Eistulfr, his son.

Åsunda hd - Tillinge sn - Ulunda

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᚴᛅᚱ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛏᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛘᚢᚱᛋᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᛅᛒᛁ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛘᛅᚼ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚡᚢ- ᚼᚡᛁᛚᛅ ᛫ ᚡᛅᚱ ᛫ ᛅᚡᛚᛅᚦᛁ ᚢᛏ ᛁ ᛫ ᚴᚱᛁ[ᚴ]ᚢᛘ ᛫ ᛅᚱᚡᛅ ᛫ ᛋᛁᚾᚢᛘ

kar lit * risa * stin * þtina * at * mursa * faþur * sin * auk * kabi * at * mah sin * fu- hfila * far * aflaþi ut i * kri[k]um * arfa * sinum

"Karr let ræisa stæin þenna at "Horsa(?), faður sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mag sinn. Fo[r] hæfila, feaR aflaði ut i "Grikkium arfa sinum.

Kárr had this stone raised in memory of Haursi(?), his father; and Kabbi(?)/Kampi(?)/Kappi(?)/Gapi(?) in memory of his kinsman-by-marriage. (He) travelled competently; earned wealth abroad in Greece for his heir.

Åsunda hd - Tillinge sn - Ulunda

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᚼᛅᛚᚼᛅ × ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ × ᛅᚡᛏᛁᚱ × (ᚼ)ᚱᚢᛚᚡ × ᛒᚢᚬᚾᛏᛅ × ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛭ ᛅᛏ ᚼᛅᚾᛋ

halha × raisti × stin × þina × aftir × (h)rulf × buonta × sin × kuþ hialbi + at hans

"Hælga ræisti stæin þenna æftiR "Hrolf, boanda sinn. "Guð hialpi and hans.

Helga raised this stone in memory of Hrolfr, her husbandman. May God help his spirit.

Åsunda hd - Breds sn - Breds k:a

᛭ ᚦᛁᚴᛒᚤᚱᚾ ᛭ ᛚᛁᛏ ᛅᚴᚢᛅ ᛭ ᛋᛏ(ᚽ)ᚾ ᛭ ᚤᚡᛏᛁ ᛭ ᛋᚢᚾᛁ ᛭ ᛋᛁᚾᚬ ᛭

+ þikbyrn + lit akua + st(e)n + yfti + suni + sino +

"Þingbiorn let haggva stæin æftiR syni sina.

Þingbjôrn had the stone cut in memory of his sons.

Åsunda hd - Sparrsätra sn - Sparrsätra k:a

᛭ ᛋᚽ-ᚱᛁᛘᚱ ᛭ ᛚᛁᛏ ᛭ ᛅᚴᚢ... ...-ᛏ ᛭ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛭ ᛅᚡᛅᛋᛏ ᛭᛭ ᛚᛁᚡᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᛁᚢᚴ ᚱᚢᚾᛁ ᛭ ᚦᛋᛅ ᛭ ᛅᛏ ᛭ ᚴᚢᚦᚬᚾ ᛏᚱᚽᚴ ᛭

+ se-rimr + lit + aku... ...-t + sun sin + afast ++ lifsten + iuk runi + þsa + at + kuþon trek +

"Sæ[g]rimR let haggv[a a]t sun sinn "Afast. "Lifstæinn hiogg runiR þessa at goðan dræng.

Sægrímr had (this) cut in memory of his son Áfastr. Lífsteinn cut these runes in memory of the good valiant man.

Åsunda hd - Sparrsätra sn - Nyby

§P ᛭ ᚤᛅᚱ ᛭ ᚤᚴ ᛭ ᚴᛅᚱᛁ ᛭ ᛚᛁᛏᚢ ᛭ ᛅᚴᚢᛅ ... ...ᛋ... ...(ᚢ)(ᛋ)-(ᚽ)(ᚴ)-(ᛚ) ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᚽᚾ §Q ᛭ ᚤᛅᚱ ᛭ ᚤᚴ ᛭ ᚴᛅᚱᛁ ᛭ ᛚᛁᛏᚢ ᛭ ᛅᚴᚢᛅ ... ...ᛋ... ... (ᚢ)(ᛋ)-(ᚽ)(ᚴ)-(ᛚ) ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᚽᚾ

§P + yar + yk + kari + litu + akua ... ...s... ...(u)(s)-(e)(k)-(l) + faþur sen §Q + yar + yk + kari + litu + akua ... ...s... ... (u)(s)-(e)(k)-(l) + faþur sen

§P "Øyarr(?) ok "Kari letu haggva ... ... "... faður sinn. §Q "Varr(?) ok "Kari letu haggva ... ... ... "Os[n]ik[i]n(?), faður sinn.

§P Eyjarr(?) and Kári had ... cut ... ... their father. §Q Varr(?) and Kári had ... cut ... ... Ósníkinn(?), their father.

Åsunda hd - Sparrsätra sn - Torgesta

[ᚢᛁᛒᛁᛅᚱᚾ × ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁᚱ × ᚴᛅᛏᛁᛚ ᛭ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛭ ᛅᚾᛏ ᚼᛅᚾᛋ]

[uibiarn × raisti × stain × iftir × katil + kuþ hialbi + ant hans]

"Vibiorn ræisti stæin æftiR "Kætil. "Guð hialpi and hans.

Vébjôrn raised the stone in memory of Ketill. May God help his spirit.

Lagunda hd - Långtora sn - Långtora k:a

ᚬᛅᛋᚴᚢᛏ᛬ᛅᚱ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛅᚽᛋᛅ ᛬ ᛁᛋᛏᛅᚽᚾ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛘᛁᚾᛏᛁᛚ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋ...

oaskut:ar : lit : raesa : istaen : at : mintil : sun : s...

"Asgautr let ræisa stæin at "Myndil, sun s[inn].

Ásgautr had the stone raised in memory of Myndill, his son.

Lagunda hd - Långtora sn - Långtora gärde

× ᚢᛁᚴᛁᚴᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚦᛅᚾ(ᛋ)(ᛁ) × ᛅᚡᛏᛁᛦ × ᛋᛘ-... (ᛋ)ᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛭ ᛁᛋ ᚤᛅᛋ ᛭ ᛏᚱᛅᚴᛁᛅ ᛭ ᛒᛅᛏᛋᛏᚱ ᛭

× uikikr × lit × raisa × stain × þan(s)(i) × aftiR × sm-... (s)un sin + is yas + trakia + batstr +

"VikingR let ræisa stæin þannsi æftiR "Sm[ið](?), sun sinn. Es vas drængia bæztr.

Víkingr had this stone raised in memory of Smiðr(?), his son. He was the best of valiant men.

Lagunda hd - Långtora sn - Långtora by

ᚢᛚᚡᚱ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛅᚽᛋᛅ ᛬ ᛁᛋᛏᛅᚽᚾ ᛋᛁᚢᛚᚡᚱ ᛬ ᚼᛅᚾ ᛬ ᚤᛁᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛋᛁᚴ

ulfr : lit : raesa : istaen siulfr : han : yiftiR : sik

"UlfR let ræisa stæin, sialfR hann æftiR sik.

Ulfr had the stone raised, he himself in memory of himself.

Lagunda hd - Fröslunda sn - Fröslunda k:a

§P [ᚡᚢᛚᚴᛁᚱ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏ... --ᚱ ᛬ ᛁᚽᛚ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᚢᚾᛁᛘᛅᚱ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛘᚽᚾᚴ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛒᚢᚾᛏᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᛘᛅᛏᛅᚱ ᛬ ᛒᚢᚴᛁ| |ᛁ ᚢᛁᚴᛒᚤ] §Q [ᚡᚢᛚᚴᛁᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏ... --- ᛬ ᛘᚽᚱ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᚢᚾᛁ᛬ᛘᛅᚱ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛘ᛫ᚽᚾᚴ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛒᚢᚾᛏᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᛘᛅᛏᛅᚱ ᛬ ᛒᚱᛁᚴᚽ -ᚢᚴᚾᛁ ᛫] §R [ᚡᚢᛚᚴᛁᚱ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏ... ...(ᚱ)ᛁᚱ ᛬ ᛘᚽᛁ- ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚼ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᚢᚾᛁ᛬ᛘᛅᚱ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛘᛁᚾᚴ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛒᚢᚾᛏᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᛘᛅᛏᛅᚱ ᛬ ᛒᚢᚴᛁ| |ᛁ ᛬ ᚢᛁᚴᛁ]

§P [fulkir : lit : risa : st... --r : iel : bruþur : sin : auk : kunimar : eftir : menk : faþur : sin bunta : kuþan : matar : buki| |i uikby] §Q [fulkir * lit : risa : st... --- : mer : bruþur : sin : auk : kuni:mar : eftir : m*enk : faþur : sin bunta : kuþan : matar : brike -ukni *] §R [fulkir : lit : risa : st... ...(r)ir : mei- : bruþur : sih auk : kuni:mar : eftir : mink : faþur : sin bunta : kuþan : matar : buki| |i : uiki]

§P "FolkgæiRR(?)/"Folkgærðr(?)/"FylkiR(?) let ræisa st[æin æfti]R ", broður sinn, ok "Gunnmarr æftiR ", faður sinn, bonda goðan mataR. Byggi i "Vikby(?). §Q "FolkgæiRR(?)/"Folkgærðr(?)/"FylkiR(?) let ræisa st[æin æftiR] ", broður sinn, ok "Gunnmarr æftiR ", faður sinn, bonda goðan mataR. Byggi i "Vikby(?). §R "FolkgæiRR(?)/"Folkgærðr(?)/"FylkiR(?) let ræisa st[æin æf]tiR ", broður sinn, ok "Gunnmarr æftiR ", faður sinn, bonda goðan mataR. Byggi i "Vikby(?).

§P Folkgeirr(?)/Folkgerðr(?)/Fylkir(?) had the stone raised in memory of ... his/her brother; and Gunnmarr in memory of , his father, a husbandman free with food. (He) lived in Víkbýr(?). §Q Folkgeirr(?)/Folkgerðr(?)/Fylkir(?) had the stone raised in memory of ... his/her brother; and Gunnmarr in memory of , his father, a husbandman free with food. (He) lived in Víkbýr(?) §R Folkgeirr(?)/Folkgerðr(?)/Fylkir(?) had the stone raised in memory of , his/her brother; and Gunnmarr in memory of , his father, a husbandman free with food. (He) lived in Víkbýr(?)

Lagunda hd - Fröslunda sn - Enberga, Hamra

᛫ ᚴᛁᛋᛚ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚾᚴᛁᛘᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᚴᚬᚦᛁᛦ ' ᛏᚱᚽᚴᛅᛦ ' ᚴᚽᚱᚢᛅ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚼᛅᛚᚡᛏᛅᚾ '᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᛅᚢᚴ ' ᛅᛏ ' ᛅᚤᛏᛁᛋᛁ ᛫ ᛘᚬᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾᛅ ᛫ ᚴᚢᚦ ' ᚼᛁᚽᛚᛒᛁ ᛫ ᛋᛅᛚ ᛫ ᚼᚽᚾᛅᛦ ' ᚢᚽᛚ ᚾᚢ '

* kisl * auk * nkimuntr * koþiR ' trekaR ' kerua * litu * merki * at * halftan '* faþur ' sin ' auk ' at ' aytisi * moþur ' sina * kuþ ' hielbi * sal * henaR ' uel nu '

"Gisl ok "Ingimundr, goðiR drængiaR, gærva letu mærki at "Halfdan, faður sinn, ok at "Øydisi, moður sina. "Guð hiælpi sal hennaR vel nu.

Gísl and Ingimundr, good valiant men, had the landmark made in memory of Halfdan, their father and in memory of Eydís, their mother. May God now help her soul well.

Lagunda hd - Fröslunda sn - Härvesta, Nopskäl

ᛒᚢᚱᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᛁᛋᛚ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ (ᚦ)(ᛁ)(ᚾ)(ᛋ)ᛁ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛅᚾᛏᚢᛁᛏ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛒᚢᚴᛁ| |ᛁ ᛬ ᚼᚽᚱᚡᛁᛋᛏᛅᛘ ᛬ ᚡᚱᚽᚾᛏᛅ ᛬ ᚴᛅᚱᚦᛅᚱᛋ

burn : auk : kisl : ristu : stin : (þ)(i)(n)(s)i : eftir : antuit : faþur : sin : buki| |i : herfistam : frenta : karþars

"Biorn ok "Gisl ræistu stæin þennsi æftiR "Andvett, faður sinn; byggi i "Hærvistaðum, frænda "Gærðars.

Bjôrn and Gísl raised this stone in memory of Andvéttr, their father, Gerðarr's kinsman (who) lived in Hervistaðir.

Lagunda hd - Fröslunda sn - Nopskäl

... ᛅᚢᚴ ᛫ ᚽᚱᚾᚢᛁᚦᚱ ᛫ ᚦᛅᛁᚱ ×× ᛚᛁ(ᛏ)ᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᚦᛁᛋᛅ ...

... auk * ernuiþr * þair ×× li(t)u * raisa * stan * þisa ...

... ok "Ærnviðr þæiR letu ræisa stæin þennsa ...

... and Ernviðr, they had this stone raised ...

Lagunda hd - Hjälsta sn - Brunnsta

[ᚢᛁᚴᛁ...ᚱ ᛫ ᛚᚽ- ...-ᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ...ᛏ ᛫ ᚱ... ...]ᚾ ᛫ ᛋᚢᚾ [᛫ ᚱ--ᚾᚢᚴᛏᚱ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᚽᛚᛒᛁ ᛫ ᛋᛅᛚ ᛫ ᚬᛅᛁᛋ]

[uiki...r * le- ...-isa * stain ...t * r... ...]n * sun [* r--nuktr * kuþ * hielbi * sal * oais]

"Viki[ng]R(?) le[t ræ]isa stæin [a]t "... ... sun ". "Guð hiælpi sal hans.

Víkingr(?) had the stone raised in memory of ... ... son ... May God help his soul.

Lagunda hd - Hjälsta sn - Bälsunda

᛫ ᛋᛚᚬᛦ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛏᛅᚾ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚼᚢᛚᛘᚴᛅᛁᛦ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ×

* sloR * auk * tan * litu * raisa * stain * at * hulmkaiR * faþur * sin ×

"SlioR(?)/"SløyR(?) ok "Danr letu ræisa stæin at "HolmgæiR, faður sinn.

Sljór(?)/Sleyr(?) and Danr had the stone raised in memory of Holmgeirr, their father.

Lagunda hd - Hjälsta sn - Bälsunda

[ᛁ-ᚱᚴᛁᚬᚱᚦ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ] ᛫ ᛅᛏ ' ᛅᚾᚢᛏ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ [ᛅᚢᚴ ᛅᛏ ...ᛏᛅᚢ-...] ᛘᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾᛅ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᚽᛒᛁ ᛫ ᛋᛅᛚ ᛫ ᚦᛅᛁᚱ-

[i-rkiorþ * lit * raisa * stain] * at ' anut ' faþur * sin [auk at ...tau-...] moþur sina * kuþ * hiebi * sal * þair-

" let ræisa stæin at "Anund, faður sinn, ok at "..., moður sina. "Guð hiælpi sal þæiR[a].

had the stone raised in memory of Ônundr, his father, and in memory of ... his mother. May God help their souls.

Lagunda hd - Hjälsta sn - Bälsunda

[ᚴᚢᛚᛅ ᛚᛁᛏ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛅ... ...]

[kula lit rita sta... ...]

"Gulla let retta stæ[in] ...

Gulla had the stone erected ...

Lagunda hd - Hjälsta sn - Bälsunda

[ᛅᚢᚦᚴᚽᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᚴᚽᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᚬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᚢᛚᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ]

[auþker * auk * aker * litu * raisa * stain * þino eftiR * kula * faþur sin]

"AuðgæiRR/"Auðgærðr ok "AgæiRR/"Agærðr letu ræisa stæin þenna æftiR "Gulla, faður sinn.

Auðgeirr/Auðgerðr and Ágeirr/Ágerðr had this stone raised in memory of Gulli, their father.

Lagunda hd - Kulla sn - Gryta

[ᚴᚾᚢᛏᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᚱᚾᛒᚢᚱᚴ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᚢᛋᚢ]ᛁᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᚢ[ᚾ]ᛅᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚼᛅᛚᚡᛏᛅᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛁᚴᛁᚡᛅᛋᛏᚱ [᛬ ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛋᛁ ... ---- ᛁ ᛬ ᚴ]ᚱᚢᛏᚢᛘ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛚᛁᚴᚼᚢᛋ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛒᚱᚢ ᛬ ᚴ[ᚢᚦ ᛬ ᚼᛁᛅᛒᛁ ᛬ ᚬᛏ ᚼᛅᛋ ᛬ ᚾᚢ]

[knutr : auk : arnburk : auk : kusu]ir : auk : ku[n]ar : auk : halftan : auk : ikifastr [: ristu : stain : þinsi ... ---- i : k]rutum : auk : likhus : auk : bru : k[uþ : hiabi : ot has : nu]

"Knutr ok "Arnborg ok "GuðveR(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr ræistu stæin þennsi ... ... i "Grytum/"Griutum ok likhus/liknhus ok bro. "Guð hialpi and hans nu.

Knútr and Arnbjôrg and Guðvér(?) and Gunnarr and Halfdan and Ingifastr raised this stone ... ... in Grjót and sarcophagus/hospice and bridge. May God now help his spirit.

Lagunda hd - Kulla sn - Mysinge

᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᛅ ᛫ ᚦᚽᚾᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚡᛅᚦ(ᚢ)(ᚱ) --...[ᛏ]ᛅ ᛫ -ᚦᛅᚼ ᛫᛫ ᛋᛁᚱᚦᛅᛦ ᛫ ᛒᚬᛅᚾᛏᛅ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᚽᛚᛒᛁ ᛫ ᛋᛅᛚ [᛫ ᚼᛅᚾᛋ ᛫ ᛒᛅᛚᛁ ᛫ ᚱ]ᛁᛋᛏᛁ ᛫

* sin * lit * raisa * staia * þena * at * faþ(u)(r) --...[t]a * -þah ** sirþaR * boanta * kuþ * hielbi * sal [* hans * bali * r]isti *

"Svæinn/"Stæinn let ræisa stæin þenna at faður ... <-þah> "SigriðaR boanda. "Guð hiælpi sal hans. "Balli risti.

Sveinn/Steinn had this stone raised in memory of (his) father ... Sigríðr's husbandman. May God help his soul. Balli carved.

Lagunda hd - Kulla sn - Mysinge

᛭ ᛁᛋᛏᚱᚤᚱ ÷ ᛚᛁᛏ ÷ ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚦᛁᚾᛅ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᚼᛁᚦᛁᚾᚡᛅᛋᛏ ' ᚡᛅ-(ᚢ)ᚱ ᛋᛁᚾ ' ᛅᚢᚴ ' ᛅᚢᚦᛅ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ÷ ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ' ᛋᛁᚾ ' ᛅᚴ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᛅᚢᚦᚴᚽᚱᚦᛁ ' ᛏᚢᛏᚢᚱ ᛋᛁᚾᛅ ×

+ istryr ÷ lit ÷ raisa ' stain ' þina ' iftiR ' hiþinfast ' fa-(u)r sin ' auk ' auþa ' iftiR ÷ buanta ' sin ' ak ' iftiR + auþkerþi ' tutur sina ×

"Æstriðr/"Æstrøðr let ræisa stæin þenna æftiR "Heðinfast, fa[ð]ur sinn, ok "Auða æftiR boanda sinn ok æftiR "Auðgærði, dottur sina.

Ástríðr/Ásrøðr had this stone raised in memory of Heðinfastr, her father; and Auða in memory of her husbandman and in memory of Auðgerðr, her daughter.

Lagunda hd - Kulla sn - Rävsta

[... -ᛅᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏ... ... ... ...ᛚᛒᛁ ᛭ ᚬᛏ × ...]

[... -at * raisa × st... ... ... ...lbi + ot × ...]

... [l]et ræisa st[æin] ... "[Guð hia]lpi and ...

... had the stone raised ... May God help (his) spirit ...

Lagunda hd - Holms sn - Holms k:a

ᛁᚢᚴᛁᛦ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛁᚡᚱᛁᚦᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ= =ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᛅᚾ ᚦᛁᚾᛅ| |ᛅᛒᛏᛁᛦ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛫ ᚱᚼᚢᚦᛁᛚᚡᛅᛦ ᛫ ᛁ ᚢ-(ᚱ)ᛒᚼᚱᚴᛁ ᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ| |ᚱᛁᛏᛋᛁ ᚱᚢᚾᛅᛦ

iukiR auk * ifriþr * litu= =rita stian þina| |abtiR bruþur * rhuþilfaR * i u-(r)bhrki osmuntr| |ritsi runaR

"IogæiRR ok "Afriðr(?) letu retta stæin þenna æftiR broður "HroðælfaR i "bergi. "Asmundr risti runaR.

Jógeirr and Áfríðr(?) had this stone erected in memory of Hróðelfr of ... -bergi's brother. Ásmundr carved the runes.

Lagunda hd - Holms sn - Gymminge

ᚴᚢᛚᚾ... ᛚᚽᛏ ᛫ ᚱᛅᚦᛅ -...ᚴ--ᚴ-- ᚤᛏᛦ ᛫ -ᚢᚾ ...(ᛁ)ᚾ ᛫ ᚼᚢᛚᛘᚴᛦ ᛋᚢᛅᛏᚼᛅᚡᚦᛁ --...

kuln... let * raþa -...k--k-- ytR * -un ...(i)n * hulmkR suathafþi --...

"... let raþa(?) ... æftiR(?) [s]un [s]inn "HolmgæiR(?). "Svarthaufði ...

... had arrange(?) ... in memory of(?) his son Holmgeirr(?). Svarthôfði ...

Lagunda hd - Holms sn - Mysinge, Mosunda

[ᚴᚢᚦᚱᛁᚢᛁᚾ ᛫ ᛚᛅᛏ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛁᚾᚴᛁᛘᚢᚾᛏᚱ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ]

[kuþriuin * lat * rita * stin * at inkimuntr faþur * sin]

"Guðbiorn let retta stæin at "Ingimund, faður sinn.

Guðbjôrn had the stone erected in memory of Ingimundr, his father.

Lagunda hd - Holms sn - Valby

... ᛁᚾᚴᛁᚡᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛅᛏ ᛁᚴᛁᛒᛁᛅᚱᚾ ᚢᚴ ᚴᚢᚾᛁᛚᛏᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛅᛏ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ...

... inkifastr * litu raisa stain at ikibiarn uk kuniltr * uk at sun sin ...

... "Ingifastr letu ræisa stæin at "Ingibiorn ok "Gunnhildr ok at sun sinn ...

... Ingifastr had the stone raised in memory of Ingibjôrn; and also Gunnhildr in memory of her son ...

Lagunda hd - Fittja sn - Bodarna, Fittja by

ᚴᛅᚴᚱ × ᚢᚴ × ᛅ[ᚴ]ᚢᚾ × ᛚᛁᛏᚢ × ᛅᚴᚢᛅ × ᛋᛏᚽᚾ × ᚢᚴ × ᛒᚱ[ᚢ × ᚴᛁᚱᛅ × ᚢ]ᚡᛏᛁᚱ × ᚽᚱᚾᛁᛋᛚ [× ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦᛅᚾ × ᚴᚢ]ᚦ × ᛁᛅᛚᛒᛁ ᛋᛅᛚᚬ ᛅᚾᛋ × ᛏ(ᛁ)[ᚦᚴ]ᚢᛘᛁ [×] ᚢᚴ × ᛋᛏᚽᚾ × ᚦᛁᚾᚬ

kakr × uk × a[k]un × litu × akua × sten × uk × br[u × kira × u]ftir × ernisl [× faþur + sin × kuþan × ku]þ × ialbi salo ans × t(i)[þk]umi [×] uk × sten × þino

"KagR(?)/"GagR(?) ok "Hakon letu haggva stæin ok bro gærva æftiR "Æringisl, faður sinn goðan. "Guð hialpi salu hans. "Tiðkumi hiogg stæin þenna.

Kagr(?)/Gagr(?) and Hákon had the stone cut and the bridge made in memory of Erngísl, their good father. May God help his soul. Tíðkumi cut this stone.

Lagunda hd - Giresta sn - Furby, Furbylund

' ᚡᚢᚱᚴᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᛅᚾᚱ ᛫ ᚦᚾᛁᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛅᚾᚢᛏ '' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛒᚬᛅᚾᛏᛅ ᛫ ᛅᚢᚦᚡᚱᛁᚦᛅᛦ ᛫ ᛒᛅᛚᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᚦᛁᛋᛅ ᛫

' furkuntr * auk * kuanr * þnir * litu * hakua : stain : þinsa * at * anut '' faþur * sin * boanta * auþfriþaR * bali : risti * stan * þisa *

"Forkunnr ok "Gunnarr þæiR letu haggva stæin þennsa at "Anund, faður sinn, boanda "AuðfriðaR. "Balli risti stæin þennsa.

Forkunnr and Gunnarr, they had this stone cut in memory of Ônundr, their father, Auðfríðr's husbandman. Balli carved this stone.

Lagunda hd - Giresta sn - Giresta by

§P ...- × ᛁᚼᚢ-... ... ...ᛅᛁᛋᛅ ᛭ ᛋᛏᚽ(ᚾ)ᛅ ᛭ ᛁᚡᛏᛁᚱ × ᛚᚢᚦᛁᚾ × ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ × §Q × ᛁᚼᚢ- ... ...ᛅᛁᛋᛅ ᛭ ᛋᛏᚽ(ᚾ)ᛅ ᛭ ᛁᚡᛏᛁ(ᚱ) × ᛚᚢᚦᛁᚾ × ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ ×

§P ...- × ihu-... ... ...aisa + ste(n)a + iftir × luþin × sun × sin × §Q × ihu- ... ...aisa + ste(n)a + ifti(r) × luþin × sun × sin ×

§P ... ... [let r]æisa stæina æftiR "Luðin, sun sinn. §Q "Igu[ll let r]æisa stæina æftiR "Luðin, sun sinn.

§P ... ... had the stones raised in memory of Loðinn, his son. §Q Ígull had the stones raised in memory of Loðinn, his son.

Lagunda hd - Nysätra sn - Alsta

Runes written on runsten, ljusröd granit. Date: V

ᚴᛁᛋᛚ ᚼᚢᛚᚡᛅᛋᛏᚱ ᚴᚢᚦᚡᛅᛋᛏ ᛋᛏᚤᚱᚡᛅᛋᛏᚱ ᚦᚬᚱᚴᛁᛋᛚ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚽᚡᛏᛦ ᛋᛅᛚᚢᛅ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

kisl hulfastr kuþfast styrfastr þorkisl raistu stain eftR salua faþur sin

"Gisl, "Holmfastr, "Guðfastr, "Styrfastr, "Þorgisl ræistu stæin æftiR "Salva, faður sinn.

Gísl, Holmfastr, Guðfastr, Styrfastr (and) Þorgísl raised the stone in memory of Salvi, their father.

Lagunda hd - Nysätra sn - Ryda kungsgård

ᚦᚢᚡᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚦᚬᚱᚡᛅᛏᚱ ᛫ ᚦᛅᛁᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚦᚬᚱᛒᚬᚱᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᚽᚾ ᛫ ᚴᚬᚦᛅᚾ ᛫᛫ ᚼᛁᚱ ᛘᛅᛅ ' ᛋᛏᛅᚾᛏᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚾᚽᚱ ' ᛒᚱᛅᚢᛏᚢ ' ᛅᚢᚴ ' (ᚴ)ᛁᛚᛅᚢᚴ ' ᚱᛁᚦ ᛫ ᚴᛁᚱᚢᛅ ' ᛘᚽᚱᚴᛁ ' [ᛅᛏ] (ᛒ)(ᚬ)ᛅ--- ᛫ ᛋᚽᚾ ᛬

þufr * auk * þorfatr * þair * litu ' raisa ' stan * at * þorborn * faþur * sen * koþan ** hir maa ' stanta ' stain ' ner ' brautu ' auk ' (k)ilauk ' riþ * kirua ' merki ' [at] (b)(o)a--- * sen :

"ÞolfR(?) ok "Þorfastr þæiR letu ræisa stæin at "Þorbiorn, faður sinn goðan. Her mun standa stæinn næR brautu ok "Gillaug reð gærva mærki at boa[nda] sinn.

Þólfr(?) and Þorfastr, they had the stone raised in memory of Þorbjôrn, their good father. Here will the stone stand near the path. And Gillaug arranged the making of the landmark in memory of her husbandman.

Lagunda hd - Nysätra sn - Ryda kungsgård

᛫ ᚼᛅᛘᚢᚾᛏᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᚢᚦᚴᚽᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᛅᚾᚢᚾᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛒᚱᚢ ᛫ ᚵᛁᛅᚱᛅ

* hamunti * auk * auþker * litu * raisa * stin * þina * eftR * anunt * sun sin * auk * bru * giara

"Amundi ok "Auðgærðr letu ræisa stæin þenna æftiR "Anund, sun sinn, ok bro gæra.

Ámundi and Auðgerðr had this stone raised and the bridge made in memory of Ônundr, their son.

Hagunda hd - Dalby sn - Dalby k:a

ᚼᚢᛚᚡᚱᛁᚦ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚡᚢᛚᚴᚢᛁ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋ[ᛏ]ᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᚦᚬᚱᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

hulfriþ * auk * fulkui * litu * risa * s[t]ain * þina * eftR * þorstain * faþur sin

"Holmfrið ok "Folkvi letu ræisa stæin þenna æftiR "Þorstæin, faður sinn.

Holmfríðr and Folkvé had this stone raised in memory of Þorsteinn, their father.

Hagunda hd - Dalby sn - Dalby k:a

[... ...ᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋ]-ᛅᛁᚾ × ᚽᚡ-... ... [...-ᚱ ᛋᛁᚾ]

[... ...t * raisa × s]-ain × ef-... ... [...-r sin]

... [le]t ræisa s[t]æin æf[tiR ...] [faðu]r/[broðu]r sinn.

... had the stone raised in memory of ... his father /brother.

Hagunda hd - Dalby sn - Hållberga

ᛁᚾᚡᚱᛁ[ᚦ] ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛁᛏᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚡᛏᛁᛦ ' ᚦᚬᚱᚦ ' [ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁ]... ᚼᚢᛚᛘ[ᚴᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏ × ᚴᛁᚱᛅ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛅᛏ ᚼᚢᛚᛘᛋ]...

infri[þ] ' lit ' rita ' stain ' ftiR ' þorþ ' [broþur si]... hulm[kiR * lit × kira merki at hulms]...

"Ingifriðr/"Ingriðr let retta stæin æftiR "Þorð, broður si[nn]. "HolmgæiRR let gæra mærki at "Holms[tæin].

Ingifríðr/Ingríðr had the stone erected in memory of Þórðr, her brother. Holmgeirr had the landmark made in memory of Holmsteinn.

Hagunda hd - Dalby sn - Hässle

[ᛅᚱᚦᚴᛅᛁᛦ ᛅᚢᚴ × ᚦᚢᚱᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛘᚢᚾᚴᛅᛁᛦ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚽᛏᛁᛚᛘᚢᛏᚱ ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚾᚡᛏᛁᛦ × ᚢᛚᚡ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ]

[arþkaiR auk × þurstain × munkaiR × auk × ketilmutr litu × raisa × stain × nftiR × ulf × faþur sin]

"HarðgæiRR ok "Þorstæinn, "MungæiRR ok "Kætilmundr letu ræisa stæin æftiR "Ulf, faður sinn.

Harðgeirr and Þorsteinn (and) Mungeirr and Ketilmundr had the stone raised in memory of Ulfr, their father.

Hagunda hd - Dalby sn - Viggby bro

[ᚴᛁᛋᛚ × ᛅ]ᚢᚴ × ᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛅᛋᚴᛁᛦ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁ[ᚾ × ᛅᛏ × ᚦᚬᚱᛋᛏᛁᚾ ᚡᛅ]ᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ×

[kisl × a]uk × biarn × auk × askiR × litu × raisa × stai[n × at × þorstin fa]þur sin ×

"Gisl ok "Biorn ok "AsgæiRR letu ræisa stæin at "Þorstæin, faður sinn.

Gísl and Bjôrn and Ásgeirr had the stone raised in memory of Þorsteinn, their father.

Hagunda hd - Dalby sn - Viggby bro

[ᚴᛁᛋᛚ × ᛅᚢᚴ × ᚬᛋᚴᛅᛁᛦ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ| |ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛒᚢᚱᚢᚦᚢᚱ ×] ᛋᛁᚾ ᛫ ᚬᚾᚬᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚡᛅᚦ[ᚢᚱ ᛋᛁᚾ]

[kisl × auk × oskaiR raistu stain × þina| |aftiR biarn buruþur ×] sin * onon * eftiR * faþ[ur sin]

"Gisl ok "AsgæiRR ræistu stæin þenna æftiR "Biorn, broður sinn, annan æftiR faður sinn.

Gísl and Ásgeirr raised this stone in memory of Bjôrn, their brother, the other in memory of their father.

Hagunda hd - Västeråkers sn - Västeråkers k:a

ᛁᛅᚡᚢᚱᚡᛅᛋᛏ ' ...-ᚾᚡᛅᛋᛏ ' ᚢᛁᚴᚢᚦ... ... ᚦᛅᛦ ᛚᛁᛏᚢ ᚱ... ...- -ᛁᛋᛅᛦ -ᚡᛏᛁᛦ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ' ᛅᛋᛁ ' ᚴᛁᛏᛁᛚᛒᛁᚢᚱᚾ ' (ᚴ)(ᛅ)(ᛁ)ᚱ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᛋᚢᛁᚱ ' ᛋ-... ... ...ᚡᛏᛁ... ᛒᚢᛅ... ...

iafurfast ' ...-nfast ' uikuþ... ... þaR litu r... ...- -isaR -ftiR faþur sin ' asi ' kitilbiurn ' (k)(a)(i)r ' iftiR ' suir ' s-... ... ...fti... bua... ...

"Iofurfast, "...fast, "Viguð[r] ... þaR letu ... ... [þ]essaR [æ]ftiR faður sinn, "Asi, "Kætilbiorn, "GæiRR æftiR svær s[inn], ... [æ]fti[R] boa[nda] ...

Jôfurfast, ...-fast, Végunnr ... they had ... ... these in memory of their father; Ási, Ketilbjôrn (and) Geirr in memory of their brother-in-law ... in memory of husbandman ...

Hagunda hd - Västeråkers sn - Västeråkers k:a

§P ' ᚬ[ᛋᚴᛁ... -- -]ᛁᛋᛚᛅᚢᚼ × ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ| |ᚬᛏ| |ᛏᚬ ᛋᚢᚾᛁ ᛋᛁᚾᚬ ' ᛅᛏᛁᛅᚱᚡ ' (ᚢ)ᚴ ᛋ[ᛚ]ᚢᚦᛅ ' ᚬᛋᛘᚢᚾ[ᛏᚱ '] ᚼ[ᛁᚢ] ᚱᚢ[ᚾ]ᛅ(ᚱ)| |(ᚱ)ᛁᛏᛅᛦ ᚦᛁᛘ ' ᚱᛅᚦᛅ ᛋᚴᛅᛚ
ᛁᛅ ' ᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ ---ᛅᚦᛁ ᚱᛁᛋᛏᛁ §Q ' ᚬ[ᛋᚴᛁ... -- -]ᛁᛋᛚᛅᚢᚼ × ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ| |ᚬᛏᚬ ᛋᚢᚾᛁ ᛋᛁᚾᚬ ' ᛅᛏᛁᛅᚱᚡ ' (ᚢ)ᚴ ᛋ[ᛚ]ᚢᚦᛅ ' ᚬᛋᛘᚢᚾ[ᛏᚱ '] ᚼ[ᛁᚢ] ᚱᚢ[ᚾ]ᛅ(ᚱ)| |(ᚱ)ᛁᛏᛅᛦ ᚦᛁᛘ ' ᚱᛅᚦᛅ ᛋᚴᛅᛚ
ᛁᛅ ' ᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ ---ᛅᚦᛁ ᚱᛁᛋᛏᛁ §R ' ᚬ[ᛋᚴᛁ... -- -]ᛁᛋᛚᛅᚢᚼ × ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ| |ᚬᛏᚬ ᛋᚢᚾᛁ ᛋᛁᚾᚬ ' ᛅᛏᛁᛅᚱᚡ ' (ᚢ)ᚴ ᛋ[ᛚ]ᚢᚦᛅ ' ᚬᛋᛘᚢᚾ[ᛏᚱ '] ᚼ[ᛁᚢ] ᚱᚢ[ᚾ]ᛅ(ᚱ)| |(ᚱ)ᛁᛏᛅᛦ ᚦᛁᛘ ' ᚱᛅᚦᛅ ᛋᚴᛅᛚ
ᛁᛅ ' ᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ- --ᛅᚦᛁ ᚱᛁᛋᛏᛁ

§P ' o[ski... -- -]islauh × litu ritu rita stin þino| |ot| |to suni sino ' atiarf ' (u)k s[l]uþa ' osmun[tr '] h[iu] ru[n]a(r)| |(r)itaR þim ' raþa skal
ia ' osmuntr ---aþi risti §Q ' o[ski... -- -]islauh × litu ritu rita stin þino| |oto suni sino ' atiarf ' (u)k s[l]uþa ' osmun[tr '] h[iu] ru[n]a(r)| |(r)itaR þim ' raþa skal
ia ' osmuntr ---aþi risti §R ' o[ski... -- -]islauh × litu ritu rita stin þino| |oto suni sino ' atiarf ' (u)k s[l]uþa ' osmun[tr '] h[iu] ru[n]a(r)| |(r)itaR þim ' raþa skal
ia ' osmuntr- --aþi risti

§P "Asgæi[RR(?) ok "G]islaug letu retta stæin þenna at tva(?) syni sina "Adiarf ok "Sloða. "Asmundr hio runaR rettaR þæim raða skal. En "Asmundr ... risti. §Q "Asgæi[RR(?) ok "G]islaug letu retta stæin þenna at syni sina "Adiarf ok "Sloða. "Asmundr hio runaR rettaR þæim raða skal. En "Asmundr ... risti. §R "Asgæi[RR(?) ok "G]islaug letu retta stæin þenna at syni sina "Adiarf ok "Sloða. "Asmundr hio runaR rettaR þæim raða skal. En "Asmundr "[Gl]aði(?) risti.

§P Ásgeirr(?) and Gíslaug had this stone ... erected in memory of their two(?) sons Ádjarfr and Slóði. Ásmundr cut the right runes, for those who will interpret. And Ásmundr ... carved. §Q Ásgeirr(?) and Gíslaug had this stone ... erected in memory of their sons Ádjarfr and Slóði. Ásmundr cut the right runes, for those who will interpret. And Ásmundr ... carved. §R Ásgeirr(?) and Gíslaug had this stone ... erected in memory of their sons Ádjarfr and Slóði. Ásmundr cut the right runes, for those who will interpret. And Ásmundr Glaði(?) carved.

Hagunda hd - Västeråkers sn - Torresta

ᚱᛁᚴᚢᛁᚦᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛒᛁᚢᚱᚾ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ ᚽᚡᛏᛦ ᚦᚬᛋᛏᛅᛁᚾ

rikuiþr * auk biurn * litu raisa stain þina eftR þostain

"Rikviðr ok "Biorn letu ræisa stæin þenna æftiR "Þorstæin.

Ríkviðr and Bjôrn had this stone raised in memory of Þorsteinn.

Hagunda hd - Balingsta sn - Balingsta k:a

[...ᚴᚢᛚ ᛅᚢᚴ ᚼᛅᚢᚴ| |ᚴᛅᚱᚦᚢ ᛋᛏᛅᚡ ᚽᚾ ᚾᛅᛋᛁ ᛅᚢᚴ ᛅᚬᚾᚢᛏᚱ| |ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛋ... ... ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛋᛏᚢᚦᛁᚦ...ᛁᛋ ᚼᛅᚾ...]

[...kul auk hauk| |karþu staf en nasi auk aonutr| |raistu s... ... raisti stuþiþ...is han...]

"[I]gull(?) ok "HaukR gærðu staf, en "Nasi/"Næsi ok "Anundr ræistu s[tæin] ... ræisti ... ...

Ígull(?) and Haukr made the staff. And Nasi/Nesi and Ônundr raised the stone ... raised ... ...

Hagunda hd - Balingsta sn - Skolhuset

...-ᚡᚱᛁᚦ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᚽ... ...

...-friþ : lit : re... ...

"...frið let ræ[isa] ...

...-fríðr had raised ...

Hagunda hd - Balingsta sn - Prästgården

Runes written on runsten, blågrå granit. Date: V

§P ᛫ ᚼ(ᚢ)ᛚᛘᚡᚱᛁᚦ ' ᛚᛁᛏ ' [ᚴ]-(ᛅ)ᚱᛅ ' ᛒᛅᚦᛁ ᛫ ᛒᚱᚬ ᛫ ᛅᚴ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛒᚬᛏᛅ ' ᛋᛁᚾ ' ᛁᚬᚱᛚ ' ᛅᚴ ' ᛋᚢᚾᛁ ' ᛋᛁᚾᛅ ' ᛋᚽᚼᚴᚢᚱᚦ ᛫ ᛅᚴ ᛫ ᛋᛁᚼᚢ-... ... ...ᚼᛅᚱ ᛫ ᛘᚽᚱᚴᛁᛋ'ᚴᛁᛅᚱᚦ ' ᚢᛅᚾᛁ ᛬ ᛅᚴ ' ᚼᛅᚱᚦᛏᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᛅᚴ ᛫ ᚦᚬᚱᛒᛁᚬᚱᚾ ' ᛅᚴ| '| ᚴᚢᚾᚢᛁᚦᚱ §Q ᛫ ᚼ(ᚢ)ᛚᛘᚡᚱᛁᚦ ' ᛚᛁᛏ ' [ᚴ]-(ᛅ)ᚱᛅ ' ᛒᛅᚦᛁ ᛫ ᛒᚱᚬ ᛫ ᛅᚴ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛒᚬᛏᛅ ' ᛋᛁᚾ ' ᛁᚬᚱᛚ ' ᛅᚴ ' ᛋᚢᚾᛁ ' ᛋᛁᚾᛅ ' ᛋᚽᚼᚴᚢᚱᚦ ᛫ ᛅᚴ ᛫ ᛋᛁᚼᚢ-... ... ...ᚼᛅᚱ ᛫ ᛘᚽᚱᚴᛁᛋ'ᚴᛁᛅᚱᚦ ' ᚢᛅᚾᛁ ᛬ ᛅᚴ ' ᚼᛅᚱᚦᛏᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᛅᚴ ᛫ ᚦᚬᚱᛒᛁᚬᚱᚾ ' ᛅᚴ ' ᚢᚾᚢᛁᚦᚱ

§P * h(u)lmfriþ ' lit ' [k]-(a)ra ' baþi * bro * ak * rita * stain : eftiR * bota ' sin ' iorl ' ak ' suni ' sina ' sehkurþ * ak * sihu-... ... ...har * merkis'kiarþ ' uani : ak ' harþtstain : ak * þorbiorn ' ak| '| kunuiþr §Q * h(u)lmfriþ ' lit ' [k]-(a)ra ' baþi * bro * ak * rita * stain : eftiR * bota ' sin ' iorl ' ak ' suni ' sina ' sehkurþ * ak * sihu-... ... ...har * merkis'kiarþ ' uani : ak ' harþtstain : ak * þorbiorn ' ak ' unuiþr

§P "Holmfrið let gæra baði bro ok retta stæin æftiR bonda sinn "Iarl ok syni sina "Sigurð ok "Sig... ... ... mærkisgærð "Vani(?) ok "Harðstæinn ok "Þorbiorn ok "Gunnviðr. §Q "Holmfrið let gæra baði bro ok retta stæin æftiR bonda sinn "Iarl ok syni sina "Sigurð ok "Sig... ... ... mærkisgærð "Vani(?) ok "Harðstæinn ok "Þorbiorn ok "Unnviðr(?).

§P Holmfríðr had both the bridge made and the stone erected in memory of her husbandman Jarl and her sons Sigurðr and Sig-... ... ... making of the landmark Vani(?) and Harðsteinn and Þorbjôrn and Gunnviðr. §Q Holmfríðr had both the bridge made and the stone erected in memory of her husbandman Jarl and her sons Sigurðr and Sig-... ... ... making of the landmark Vani(?) and Harðsteinn and Þorbjôrn and Unnviðr(?).

Hagunda hd - Balingsta sn - Prästgården

Runes written on runsten, granit. Date: V

᛫ ᛁᚾᚴᛁ-... [ᛅ]ᚢᚴ ᛬ ᛁᚢᚴᚽᚱ [᛬] ᚦᛅᚢ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛬ ᛅ[ᛏ] ᛫ ᛅᛁᛋ[ᛏ ᛫] ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚽᚱᚾᚡᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ (ᛒ)ᚱᚤᚦᚱ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛏ[ᚢ] ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛒᚱᚢ... ...

* inki-... [a]uk : iuker [:] þau : litu : raisa * stain : þina : a[t] * ais[t *] sun * sin : ernfastr * auk * þaiR * (b)ryþr * raist[u] * at * bru... ...

"Ingi... ok "Iogærðr þau letu ræisa stæin þenna at "Æist, sun sinn, "Ærnfastr ok þæiR brøðr ræistu at bro[ður sinn].

Ingi-... and Jógerðr, they had this stone raised in memory of Eistr, their son; Ernfastr and his brothers raised in memory of their brother.

Hagunda hd - Balingsta sn - Måsta

Runes written on runsten, ljus granit. Date: V

ᚡᛅᛋᛏᛒᛁᚢᚱᚾ ' ᚢᚴ ᚦᚢᚱᚢᚾ ' ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ... ᛒᚱᚢ ᚴᛁᚱᚢᛅ| |ᛅᛒᛏᛁᛦ ' ᛁᚾᚴᛁᚡᛅ-... ...(ᚢ)ᛅᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ' ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᚾᛏ ' ᚬᛋᛘᚢᚾᚱᛏ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢᚾᚬᛦ

fastbiurn ' uk þurun ' litu rita ... bru kirua| |abtiR ' inkifa-... ...(u)anta sin ' kuþ hialbi hont ' osmunrt risti runoR

"Fastbiorn ok "Þorunn letu retta ... bro gærva æftiR "Ingifa[st, b]oanda sinn. "Guð hialpi and. "Asmundr risti runaR.

Fastbjôrn and Þórunnr had ... erected ... the bridge made in memory of Ingifastr, their husbandman. May God help his spirit. Ásmundr carved the runes.

Hagunda hd - Balingsta sn - Måsta

Runes written on runsten, ljusröd granit med gråa inslag. Date: V

ᚡᛅ[ᛋ]ᛏᛒᛁᚢᚱᚾ ' ᚢᚴ ᚦᚢᚱᚢᚦᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' [ᛅᛒᛏᛁᛦ ᛁᚾᚴᛁᚡᛅᛋᛏ ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ] ' [ᚴ](ᚢ)[ᛁ](ᚦ) ᚼᛁᛅ[ᛚ]ᛒᛁ ᚼᚬᚾᛋ ᛅᚾᛏ ᚢᚴ| |ᚴᚢ(ᚦ)ᛋ (ᛘ)ᚢᚦᛁᛦ

fa[s]tbiurn ' uk þuruþr ' litu rita stin þino ' [abtiR inkifast buanta sin] ' [k](u)[i](þ) hia[l]bi hons ant uk| |ku(þ)s (m)uþiR

"Fastbiorn ok "Þoruðr letu retta stæin þenna æftiR "Ingifast, boanda sinn. "Guð hialpi hans and ok "Guðs moðiR.

Fastbjôrn and Þórunnr had this stone erected in memory of Ingifastr, their husbandman. May God and God's mother help his spirit.

Hagunda hd - Balingsta sn - Norsta

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᛋᛁᚼᛁᚴᚦᚢᚱᚾ ' ... [ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ] ' ᚢᚴ ' ᛒᚱᚢ ' ᚴᚽᚱᛅ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛅᛏᚽᚱᚡ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᚢᚴ ' ᛅ(ᛏ) ' ᛘᛅᛁ ᛬ ᛏᚢᛏᚬᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚽᚦᚬᚱᚾ ᛬ ᚢᚴ ᛬ ᛋᚢᚽᚾ ᛬ ᚢᚴ ' (ᚢ)ᛁᚴᚦᚢ-... ... ' ᛋᛁᚴᛒ--... ...(ᛦ) ' ᛁᛋᛁ

sihikþurn ' ... [risa * stin] ' uk ' bru ' kera : at : aterf : sun : uk ' a(t) ' mai : tutor : sin : eþorn : uk : suen : uk ' (u)ikþu-... ... ' sikb--... ...(R) ' isi

"Sigþorn ... ræisa stæin ok bro gærva at "Adiarf, sun, ok at "Møy, dottur sina, "Æiþorn ok "Svæinn ok "Vigþo[rn] ... "Sig... ...

Sigþorn ... the stone raised and the bridge made in memory of Ádjarfr, (his) son, and in memory of Mey, his daughter; Eiþorn and Sveinn and Vígþorn ... Sig-... ...

Hagunda hd - Balingsta sn - Säva

ᛅᛋᚴᚽᛁᛦ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᚴᛁᛅᚱᚦᛅᚱ × ᛚᛅᛏᛅ ' ᚱᚽᛁᛋ- ' ᚦᛁᚾᛋᛅ ' (ᛋ)-(ᚽ)-(ᚾ) ' -(ᚡ)-ᛁᛦ ' ᛒᚬ(ᚱ)(ᚬ)ᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ᛫ ᚡᚬᚱᛋᛁᚼᛚ ' ᚼᛅᚾ ᚢᛅᛋ ' ᛅᚱᚡᛁ ' ᚴᚢᚦᛒᛁᚬᚾᛅ- ...ᛋᛏᛁ ' ᚱᛁᛋᛁ

askeiR + auk + kiarþar × lata ' reis- ' þinsa ' (s)-(e)-(n) ' -(f)-iR ' bo(r)(o)þur ' sin * forsihl ' han uas ' arfi ' kuþbiona- ...sti ' risi

"AsgæiRR ok "Gærðarr lata ræis[a] þennsa s[t]æ[i]n [æ]f[t]iR broður sinn "Forseal. Hann vas arfi "Guðbiorna[R]. "[Vi]seti risti.

Ásgeirr and Gerðarr have raised this stone in memory of their brother Forsjáll. He was Guðbjôrn's heir. Véseti carved.

Hagunda hd - Balingsta sn - Vik

[᛬ ᚬᛚᛅᚢᚡ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ᛫ ᚽᚡ(ᛏ)ᛁᛦ ᛫ ᛋᚢᛅᚱᛏᛅᚢᚡᚦᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚢᚾᚢᚴ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚦᚬᚱᚦ ᛫ ᛒᚢᚱᚢᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ]

[: olauf * lit * raisa * stain þino * ef(t)iR * suartaufþa * faþur * sin * unuk * eftiR * þorþ * buruþur * sin]

"Olof let ræisa stæin þenna æftiR "Svarthaufða, faður sinn, ok æftiR "Þorð, broður sinn.

ólôf had this stone raised in memory of Svarthôfði, her father, and in memory of Þórðr, her brother.

Hagunda hd - Balingsta sn - Vik

...(ᚢ)ᛚᚡᛅᛋ ᛫ ᛅᚢ[ᚴ ᚢᚽ]ᚦᚱᛅᛚᛏᛁ ᛫ ᚱᛅᛁ... ... ᚦᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᛒᛁᛅᛚᛒᚢᚦᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

...(u)lfas * au[k ue]þralti * rai... ... þin * iftiR * sbialbuþa * faþur * sin *

"[Ig]ulfas[tr](?) ok "Veðraldi ræi[stu] ... þenna æftiR "Spiallbuða, faður sinn.

Ígulfastr(?) and Veðraldi raised this ... in memory of Spjallboði, their father.

Hagunda hd - Gryta sn - Björnome

Runes written on runsten, finkornig granit. Date: V

ᚴᚱᚢᚴᚱ ' ᛚᛁᛏ [ᚱᛁ]ᛏ[ᛅ] ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ' ᚴᛅᚱᛅ ᚡ(ᛅ)... ... ... [ᚼᛁ]ᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᚾᛋ| |ᛋᛅᛚᚢ| |ᚢᚴ| |ᚴᚢᚦᛋ ᛘᚢᚦᛁᛦ

krukr ' lit [ri]t[a] stin þino ' aftiR ' kara f(a)... ... ... [hi]albi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiR

"KrokR let retta stæin þenna æftiR "Kara, fa[ður sinn. "Guð] hialpi hans salu ok "Guðs moðiR.

Krókr had this stone erected in memory of Kári, his father. May God and God's mother help his soul.

Hagunda hd - Gryta sn - Gryta

Runes written on runsten, ljus granit med flagrande yta. Date: V

᛭ ᚦᛁᛅᛚᚡᛁ ᛭ ᚴᛁᛅᚱᚦᛁ ᛭ ᛒᚱᚬ ᛭ ᛅᛏ ᛒᚢᛚᚢ ᛭ ᛏᚬᛏᚢᛦ ᛋᛁᚾᛅ ᛭ ᛅᛚᛁ ᛭ ᚬᚴ ᛭ ᚬᛚᛅ[ᛁᚡᚱ ᛭ ᛚ]ᛁᛏᚢ ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛭ ᛅᛏ ᛭ ᚦᛁᛅᛚᚡᛅ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛭ ᛁᚴᛅ ᛭ ᛅᛏ ᛭ ᚢᚽᚱ ᛋᛁᚾ ᛭ ᚴᚢᚦ ᛭ ᛚᛁᛏᛁ ᛭ ᛋᛅᛚ ᚦᛅᛁᚱᛅ

+ þialfi + kiarþi + bro + at bulu + totuR sina + ali + ok + ola[ifr + l]itu hakua + at + þialfa + faþur sin + ika + at + uer sin + kuþ + liti + sal þaira

"Þialfi gærði bro at "Bollu, dottur sina. "Ali/"Alli ok "OlæifR letu haggva at "Þialfa, faður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð letti sal þæiRa.

Þjalfi made the bridge in memory of Bolla(?), his daughter. Áli/Alli and Óleifr had (this) cut in memory of Þjalfi, their father; Inga in memory of her husband. May God relieve their souls.

Hagunda hd - Gryta sn - Ransta

ᚬᚡᛅᚼᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ -... ... ...ᚬᚱᛁ

ofahr * auk * biarn * litu * -... ... ...ori

"OfæigR ok "Biorn letu ... ... ...

Ófeigr and Bjôrn had ... ... ...

Hagunda hd - Gryta sn - Säva

... ...ᚴ ᛬ ᚬᚾᚽᚴ[ᛦ ᛬] (ᚦ)ᛅᛁ[ᛦ] (ᛚ)ᛁᛏᚢ ᛬ ᛘᛅᚱᚴᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦ[ᛁᚾᛋᛅ ᛬ ᛅᛏ ᚱᚬᚴ ᛒᚱ]ᚬᚦᚢ[ᚱ ᛬] (ᛋ)[ᚽᚾ] ... ...(ᚦ)ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛬ ᚼᛁᚢ

... ...k : onek[R :] (þ)ai[R] (l)itu : marka : stain : þ[insa : at rok br]oþu[r :] (s)[en] ... ...(þ)biarn : hiu

... [o]k "OhnæigR(?) þæiR letu marka stæin þennsa at "Hrok, broður sinn ... "[Au]ðbiorn(?)/"[Vi]ðbiorn(?) hio.

... and Óhneigr(?), they had this stone marked in memory of Hrókr, their brother ... Auðbjôrn(?)/Viðbiorn(?) cut.

Hagunda hd - Gryta sn - Ölsta

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᛒᛁᚾᚱᚾ ' ᛅᚢᚦᚢᛚᚡᚱ ' (ᚴ)ᚢᚾᚬᚱ ' ᚼᚢᛚᛘᛏᛁᛋ ' ---ᚢ ᚱᛁ-ᚬ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᚢᛚᚡ ' ᚴᛁᚾᛚᛅᚢᚼᛅᛦ ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ' ᛁᚾ ᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ ᚼᛁᚢ

binrn ' auþulfr ' (k)unor ' hulmtis ' ---u ri-o stin þino ' iftiR ' ulf ' kinlauhaR buanta ' in osmuntr hiu

"Biorn, "AuðulfR, "Gunnarr, "Holmdis [let]u re[tt]a stæin þenna æftiR "Ulf, "GinnlaugaR boanda. En "Asmundr hio.

Bjôrn, Auðulfr, Gunnarr (and) Holmdís had this stone erected in memory of Ulfr, Ginnlaug's husbandman. And Ásmundr cut.

Hagunda hd - Gryta sn - Ölsta

... ...ᛅ ᛫ ᛋᛏ... ...

... ...a * st... ...

... [ræis]a st[æin] ...

... the stone raised ...

Hagunda hd - Gryta sn - Örsunda

Runes written on runsten, granit. Date: V

᛫ ᚦᛁᚴᚡᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚼᚢᛚᛘᚴᛅᛁᚱ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚬᚦᛅᚾ ᛫᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᚽᛚᛒᛁ ᛫ ᛋᛅᛚ ᚼᛅᚾᛋ ᛫ ᛒᚬᛅᚾᛏᛅ ᛫ ᛁᚴᚢᛦ ᛫ ᛒᛅᛚᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛁ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛫

* þikfastr * lit * raisa * stain * þinsa * at * hulmkair * faþur * sin * koþan ** kuþ * hielbi * sal hans * boanta * ikuR * bali * risi * stan * þinsa *

"Þingfastr let ræisa stæin þennsa at "HolmgæiR, faður sinn goðan, "Guð hialpi sal hans, boanda "InguR. "Balli risti stæin þennsa.

Þingfastr had this stone raised in memory of Holmgeirr, his good father, Inga's husbandman. May God help his soul. Balli carved this stone.

Hagunda hd - Hagby sn - Focksta

Runes written on runsten, finkornig granit. Date: V

' ᚦᚢᚱᚢᛁ ' ᛅᚢᚴ ' ᛁᚾᚴᛁᚴᛁᚱᚦ ' ᛅᚢᚴ ' ᚦᛁᛅᛚᚡᛁ ' ᚦᛅᚢᚾ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ᚴᛅᛚᚡ ' ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ᚦᚢᚱᚢᛁᛅᛦ ' ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᚾᛋ ᛅᛏ ᚢᚴ| |ᚴᚢᚦᛋ ᛘᚢᚦᛁᛦ

' þurui ' auk ' inkikirþ ' auk ' þialfi ' þaun litu rita stin þino ' aftiR kalf ' buanta þuruiaR ' kuþ hialbi hons at uk| |kuþs muþiR

"Þyrvi ok "Ingigærð ok "Þialfi þaun letu retta stæin þenna æftiR "Kalf, boanda "ÞyrviaR. "Guð hialpi hans and ok "Guðs moðiR.

Þyrvé and Ingigerðr and Þjalfi, they had this stone erected in memory of Kalfr, Þyrvé's husbandman. May God and God's mother help his spirit.

Hagunda hd - Hagby sn - Focksta

Runes written on runsten, finkornig granit. Date: V

ᚢᛚᚡᚱ ' ᛅᚢᚴ ᚼᚢᛚᛘᚾᚡᛅᛋᛏᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚢᛚᚡᚴᛅᛁᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᚾᚱᛁᚱ × ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ × ᚦᛁᛋᛅ × ᛅᛏ ᛋᚢᛏᛚᛅᚴ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ '

ulfr ' auk hulmnfastr × auk × ulfkair × auk × kunrir × raistu × staina × þisa × at sutlak × faþur sin '

"UlfR ok "Holmfastr ok "UlfgæiRR ok "Gunnriðr(?) ræistu stæina þessa at ", faður sinn.

Ulfr and Holmfastr and Ulfgeirr and Gunnríðr(?) raised these stones in memory of , their father.

Hagunda hd - Hagby sn - Möjbro

[ᛁᚬᚦᚴᛁᚱᚦ × ᛚ]ᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏ[ᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᚱ × ᚬᛚᛅᚡ × ᛒᚢᚾᛏᛅ × ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚡᛅᛋᛏᛚᛅᚢᚴ × ᛅᚢᚴ × ᚦᚬᚱᚢᚾ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ×]

[ioþkirþ × l]it × raisa × st[ain × iftr × olaf × bunta × sin × auk × fastlauk × auk × þorun × iftiR × faþur × sin ×]

"Þorgærð(?) let ræisa stæin æftiR "Olaf, bonda sinn, ok "Fastlaug ok "Þorunn æftiR faður sinn.

Þorgerðr(?) had the stone raised in memory of Ólafr, her husbandman; and Fastlaug and Þórunnr in memory of their father.

Hagunda hd - Ramsta sn - Bragby

ᛁᚾᚴᛁᚢᛅᛚᛏᚱ ᚢᚴ ᛋᚢᛁᚾ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᚼᛅᚴᚢᚾ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

inkiualtr uk suin litu rista stin þina * eftR hakun faþur sin

"Ingivaldr ok "Svæinn letu rista stæin þenna æftiR "Hakon, faður sinn.

Ingivaldr and Sveinn had this stone carved in memory of Hákon, their father.

Hagunda hd - Skogstibble sn - Skogstibble k:a

Runes written on runsten, grovkornig granit. Date: V

§A ...ᛒᛚ... ... ...ᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ §B ...ᛋᛚ... ... ᛁᚡᛏᛁ- ...-----... ...ᛅᚦ ᛫ ᚤᛒᛁᚱ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᛫ ᚱᚢᚾᛅ

§A ...bl... ... ...a * sin * §B ...sl... ... ifti- ...-----... ...aþ * ybir rista * runa

§A ... ... [bond]a(?) sinn. §B ... ... æfti[R] ... [b]að "ØpiR rista runaR.

§A ... his/her husbandman(?) §B ... in memory of ... ordered Œpir to carve the runes.

Hagunda hd - Skogstibble sn - Ingla

Runes written on flyttblock, rödgrå granit. Date: V

§A ᚼᚢᛚᛘᚴᛅᛁᛦ ' ᛅᚢᚴ ᛋᛁ[ᚴ]ᚱᛁᚦᚱ ----ᚡᛅᛏᛋᚱ ' ᚦᛅᚼ ᛚ... ... ...ᚬ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ᚢᛁᚼ ' ᚡᛅᚢᚱ ᚼᚢᛚᛘᚴᛁᛦᛋ §B ᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ ' ᛋ--- ... ...ᛦ ᛘᛅᚱᚴᛅᚦᚢ ᚦᛁᛋᛅᛦ ᚱᚢᚾᚬ §C ... ᚦᛅᛦ ᚢ... ...

§A hulmkaiR ' auk si[k]riþr ----fatsr ' þah l... ... ...o ' aftiR uih ' faur hulmkiRs §B osmuntr ' s--- ... ...R markaþu þisaR runo §C ... þaR u... ...

§A "HolmgæiRR ok "Sigriðr "...fastr, þau l[etu] ... [þenn]a æftiR "Vig, faður "HolmgæiRs. §B "Asmundr ... ... ... markaðu þessaR runaR. §C ... þaR v[aRu] ...

§A Holmgeirr and Sigríðr ...-fastr, they had this ... in memory of Vígr, Holmgeirr's father. §B Ásmundr ... ... ... marked these runes. §C ... They were ...

Hagunda hd - Skogstibble sn - Ingla

Runes written on runsten, ljusröd granit. Date: V

ᚢᛁᚴᛦ ' ᛅᚢᚴ ᛋᛁᚼᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛅᚢᚴ| |ᚴᛅᚱᛚ ' ᚦᛅᛁᛦ ᛚ[ᛁᛏᚢ '] ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚱᛁᛏᛅ ' ᛅᛏ ᛋᛁᚼᛅᛏ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ' ᛁᚢ

uikR ' auk sihstain ' auk| |karl ' þaiR l[itu '] stain ' rita ' at sihat ' faþur sin ' iu

"VigR ok "Sigstæinn ok "Karl þæiR letu stæin retta at "Sighvat, faður sinn .

Vígr and Sigsteinn and Karl, they had the stone erected in memory of Sighvatr, their father ...

Hagunda hd - Skogstibble sn - Skillsta

Runes written on runsten, rödaktig grovkornig granit. Date: V

× ᛁᚬᚴᚽᛦ × ᛅᚢᚴ × ᚡᛅᛋᛏᚴᚽᛦ × ᛅᚢᚴ × ᛅᚢ(ᚱ)(ᛁ)(ᚴ)ᚱ × ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᚽᚾ × ᚤᚡᛏᛁᛦ × ᛒᚬᚱᚴᚽᛦ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚡᚱᚽᚼᚾ ᛋᚽᛚᚡᚱ ᛫ ᚼᛁᚬᚴ × ᛅᚢᚱᛁᚴᚱ × ᚤᚡᛏᛁ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᚱᚢᚾᛁ ᛫ ᚦᛁᛋᛅ ᛫ ᚱᚬᚦᛁ ' ᛋᛅ ' ᚴᚢᚾᛁ

× iokeR × auk × fastkeR × auk × au(r)(i)(k)r × litu * rita * sten × yftiR × borkeR × faþur sin frehn selfr * hiok × aurikr × yfti : sin * faþur * runi * þisa * roþi ' sa ' kuni

"IogæiRR ok "FastgæiRR ok "AurikR/"ØyrikR letu retta stæin æftiR "BorggæiR, faður sinn frægan. SialfR hiogg "AurikR/"ØyrikR æftiR sinn faður runi þessa. Raði sa kunni.

Jógeirr and Fastgeirr and Auðríkr/Eyríkr had the stone erected in memory of Borggeirr, their acclaimed father. Auðríkr/Eyríkr cut these runes himself in memory of his father. Interpret, he who can.

Hagunda hd - Ålands sn - Västerby

Runes written on runsten, röd granit. Date: V

§P ᛅᚬᛋᚢ[ᛚ]ᚡ(ᛦ) ' ᚢᚴ| |ᚴᛅᛁᚱ × ᛅᚱᚡᛅᛦ × ᚡᛅ(ᛋ)[ᛏ---ᚡᛋ ' ᛋᛏᛁᚾ ᚱᛁᛏᚢ ᚦᛁᛦ ᛋᛅᚬᛏᚱ ' ᚾᛅᚢ---]ᚢ ᚡᚢᚱᛁᛦ ' ᛅᚬᛏ ' -ᛅᚾᚦᚢᚱᛋᚢᚴᛁ...ᚾᚬᛅᛦ §Q ᛅᚬᛋᚢ[ᛚ]ᚡ(ᛦ) ' ᚢᚴ| |ᚴᛅᛁᚱ × ᛅᚱᚡᛅᛦ × ᚡᛅ(ᛋ)[ᛏ---ᚡᛋ ' ᛋᛏᛁᚾ ᚱᛁᛏᚢ ᚦᛁᛦ ᛋᛅᚬᛏᚱ ' ᚾᛅᚢ---]ᚢ ᚡᚢᚱᛁᛦ ' ᛅᚬᛏ ' ᛅᚾᚦᚢᚱᛋ ᚢᚴ| |ᚴᛁ[ᛦ]...ᚾᚬᛅᛦ

§P aosu[l]f(R) ' uk| |kair × arfaR × fa(s)[t---fs ' stin ritu þiR saotr ' nau---]u furiR ' aot ' -anþursuki...noaR §Q aosu[l]f(R) ' uk| |kair × arfaR × fa(s)[t---fs ' stin ritu þiR saotr ' nau---]u furiR ' aot ' anþurs uk| |ki[R]...noaR

§P "AsulfR ok "GæiRR, arfaR "Fast... stæin rettu. ÞæiR fyriR and ... §Q "AsulfR ok "GæiRR, arfaR "Fast[ul]fs stæin rettu þæiR. Standr fyriR and "Arnþors ok "GæiR[biar]naR(?).

§P Ásulfr and Geirr, Fast-...'s heirs, they erected the stone. They ... for the spirit ... §Q Ásulfr and Geirr, Fastulfr's heirs, they erected the stone. Stands ... for the spirit of Arnþórr and Geirbjôrn(?).

Ulleråkers hd - Uppsala-Näs sn - Uppsala-Näs k:a

ᚦᛁ... ...-ᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᚦᚽ... ... ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛫

þi... ...-tu * raisa * merki * þe... ... * faþur sin *

... [le]tu ræisa mærki þe[ssa] ... faður sinn.

... had these landmarks raised ... their father.

Ulleråkers hd - Uppsala-Näs sn - Högby

' ᚢᛁᛏᚱ ' ᚢᚴ × ᛅᚾᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᚢᚴ ' ᛁᚴᛁᚴᛁᛅᚱᚦ ' ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛁᚾ ' ᛅᛏ ' ᚢᛁᚴ-ᛁᛅᚱᚾ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚢᛒᛁᛦ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ

' uitr ' uk × anuntr * uk ' ikikiarþ ' litu raisa ' stin ' at ' uik-iarn ' faþur ' sin ' ubiR ' risti

"Øyndr ok "Anundr ok "Ingigærð letu ræisa stæin at "Vig[b]iarn, faður sinn. "ØpiR risti.

Eyndr and Ônundr and Ingigerðr had the stone raised in memory of Vígbjôrn, their father. Œpir carved.

Ulleråkers hd - Uppsala-Näs sn - Söderby

ᛅᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᚢᚴ ' ᚢ(ᛚ)ᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᚢᚴ ' ᛋᛅᚴ(ᛋ)(ᛁ) (ᛚ)ᛁ-ᚢ ' ᚴᚽᚱᛅ ' ᛘᚽᚱᚴᛁ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᛅᚾᚢᚾᛏ ' --ᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

abiarn ' uk ' u(l)biarn ' uk ' sak(s)(i) (l)i-u ' kera ' merki ' iftiR ' anunt ' --þur sin

"Abiorn ok "Holmbiorn(?) ok "Saxi le[t]u gæra mærki æftiR "Anund, [fa]ður sinn.

Ábjôrn and Holmbjôrn(?) and Saxi had the landmark made in memory of Ônundr, their father.

Ulleråkers hd - Bondkyrka sn (Uppsala) - Flogsta

§A ᛏᛅᚾ ' ᚢ[ᚴ] ' ᛋᚴᛅᛚᛁ ['] ᚢᚴ ' ᛒᛁᛅᚱ[ᚾ ' ᛚ]ᛁ(ᛏ)ᚢ ᚱᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ (ᚦ)(ᛁ)[ᚾᛋᛅ ᛫] §B (ᛅ)ᛏ ' ᛒᚬᚱᚡᛅᛋᛏ ' ᚡᛅᚦᚢ-

§A tan ' u[k] ' skali ['] uk ' biar[n ' l]i(t)u risa stain (þ)(i)[nsa *] §B (a)t ' borfast ' faþu-

§A "Dan ok "Skalli ok "Biorn letu ræisa stæin þennsa §B at "Borgfast, faðu[r].

§A Danr and Skalli and Bjôrn had this stone raised §B in memory of Borgfastr, (their) father.

Ulleråkers hd - Bondkyrka sn (Uppsala) - Håga

... [ᛚ]ᛁᛏᚢ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚡᛁᚱ ' ᚬᚾᛏ ᛫ ᛁᚤ--ᛘ ᛭ ᛋᚢᚾ ᛭ ᛋᛅᛁᚾ ᛭ ᛏᛅᚢᚦᚱ ᛭ ᚡᛁᛏᛅ᛭ᚡᛅᚦᚢᛘ ' ᛁ ᛏᛅᛁ'ᛘᛅ... ... ᚱᛁᚦ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᚢᛒᛁᛦ

... [l]itu raisa stain + fir ' ont * iy--m + sun + sain + tauþr + fita+faþum ' i tai'ma... ... riþ runaR ubiR

... letu ræisa stæin fyr and "Øy[nda]R(?), sun sinn, dauðr [i] hvitavaðum i "Danma[rku](?) ... Reð runaR "ØpiR.

... had the stone raised for the spirit of Eyndar(?), their son, (who) died in christening robes in Denmark(?) ... Œpir arranged the runes.

Ulleråkers hd - Bondkyrka sn (Uppsala) - Norby

Runes written on berghäll, granit. Date: V

ᛋᛁᚼᚢᛁᚦᚱ ᛋᚢᚾ ᛫ ᚴᛁᛚᛅᚢᚼᛅᛦ ' ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ' ᚱᚢᚾᛅᛦ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᚱᛅᚼᚾᛁᛚᚡᛁ ' ᛋᚢᚽᚱᚢ ᛋᛁᚾᛅ

sihuiþr sun * kilauhaR ' raisti ' runaR ' iftiR ' rahnilfi ' sueru sina

"Sigviðr, sunn "GillaugaR, ræisti runaR æftiR "Ragnælfi, sværu sina.

Sigviðr, Gillaug's son, raised the runes in memory of Ragnelfr, his mother-in-law.

Ulleråkers hd - Bondkyrka sn (Uppsala) - Norby

Runes written on berghäll, granit. Date: V

ᛅᛚᛁ ' ᚢᚴ ' ᛁᚢᚡᚢᚱᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ' ᚵᚽᚱᛅ ' ᛘᚽᚱᚴᛁ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛁᛅᚱᛚ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᛅᛏ ' ᚴᛁᛋᛚ ' ᚢᚴ ' ᛅᛏ ' ᛁᚴᛁᛘᚢᚾᛏ ᚼᛅᚾ ' ᚢᛅᛦ ' ᛏᚱᚽᛒᛁᚾ ' ᚼᚢᛋᛏᚱ ' ᛋᚢᚾ ' ᛁᛅᚱᛚᛋ ᚤᛒᛁᛦ ᚱᛁᛋᛏᛁ

ali ' uk ' iufurfast * litu ' gera ' merki ' iftiR iarl faþur sin ' uk ' at ' kisl ' uk ' at ' ikimunt han ' uaR ' trebin ' hustr ' sun ' iarls ybiR risti

"Ali/"Alli ok "Iofurfast letu gæra mærki æftiR "Iarl, faður sinn, ok at "Gisl ok at "Ingimund. Hann vaR drepinn austr, sunn "Iarls. "ØpiR risti.

Áli/Alli and Jôfurfast had the landmark made in memory of Jarl, their father, and in memory of Gísl and in memory of Ingimundr. He, Jarl's son, was killed in the east. Œpir carved.

Ulleråkers hd - Bondkyrka sn (Uppsala) - Vårdsätra

ᚦᚬᚱᚴᛁᛋᛚ × ᛅᚢᚴ × ᚴᛁᛋᛚ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛋᚢᛅᛁᚾ ᚡᛅ-... × ᛋᛁᚾ

þorkisl × auk × kisl × litu × raisa × stain × iftiR × suain fa-... × sin

"Þorgisl ok "Gisl letu ræisa stæin æftiR "Svæin, fa[ður] sinn.

Þorgísl and Gísl had the stone raised in memory of Sveinn, their father.

Ulleråkers hd - Läby sn - Håmö

Runes written on runsten, rödaktig fältspatsrik granit. Date: V

... ...ᛅᚱᛚ ' ᚢᚴ ᛁᚼᚢᛚᛒᛁᚢᚱᚾ ' ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᚬᚾᚬ ᚦᛁᛋᛅ ' ᚢᚴ| |ᚴᛁᚱᚢᛅ ᛒᚱᚢ ᚦᛁᛋᛅ ' ᛅᛏ ᛁᛅᚡᚢᚱ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁ... ... (ᚼ)ᛁᛅᛚᛒᛁ ᚬᚾᛏ ᚼᚬᛋ

... ...arl ' uk ihulbiurn ' litu rita stono þisa ' uk| |kirua bru þisa ' at iafur faþur si... ... (h)ialbi ont hos

... "[K]arl ok "Igulbiorn letu retta stæina þessa ok gærva bro þessa at "Iofur, faður si[nn] ... hialpi and hans.

... Karl and Ígulbjôrn had these stones erected and this bridge made in memory of Jôfurr, their father ... may help his spirit.

Ulleråkers hd - Läby sn - Västerby, Läby vad

᛭ ᛁᛅᚱᛚ ᛭ ᚢᚴ| |ᚴᛅᚱᛚ ᛭ ᚢᚴ ᛁᚼᚢᛚᛒᛁᚢᚱᚾ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾᚬ ᚦᛁᛋᛅ ᛭ ᚢᚴ| |ᚴᛁᚱᚢᛅ ᛒᚱᚢ ᚦᛁᛋᛅ ᛭ ᛅᛒᛏᛁᛦ ᛭ ᛁᚢᚡᚢᚱ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

+ iarl + uk| |karl + uk ihulbiurn litu rita stino þisa + uk| |kirua bru þisa + abtiR + iufur + faþur sin

"Iarl ok "Karl ok "Igulbiorn letu retta stæina þessa ok gærva bro þessa æftiR "Iofur, faður sinn.

Jarl and Karl and Ígulbjôrn had these stones erected and this bridge made in memory of Jôfurr, their father.

Ulleråkers hd - Vänge sn - Vänge k:a

᛫ ᚦᚬᚱᚴᚽᚱ ᛫ ᚼᛅᛚᚡᚱ... (ᛏ)ᚬ(ᛏ)(ᛁ)ᛦ (ᛚ)(ᛁ)(ᛏ) ᚱᛁ(ᛏ)ᛅ ᛋᛏᚽᚾ ᚤᚡᛏᛁᛦ ᛅᛚᛅ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᚽᚱᛘᚢᛏᚱ ᚬᚴ ᚡ(ᛏ)ᛁᛦ ᛫ ᛒᚱᚤᚾᚢᛚᚡᚱ ᛫

* þorker * halfr... (t)o(t)(i)R (l)(i)(t) ri(t)a sten yftiR ala * ok * ermutr ok f(t)iR * brynulfr *

"Þorgærðr, "Hallfr[iðaR](?)/"Hallfr[eðaR](?) dottiR, let retta stæin æftiR "Ala/"Alla ok "Ærnmund ok æftiR "Brynulf.

Þorgerðr, Hallfríðr's(?)/Hallfreðr's(?) daughter, had the stone erected in memory of Áli/Alli and Ernmundr and in memory of Brynjulfr.

Ulleråkers hd - Vänge sn - Brunna

[ᛏᛁᚦᚡᚱ]ᛁᚦ ᛫ ᛚ[ᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚼᚢᛚᛘᚴᛁᛦ ᛫ ᛋ... ...ᚾ ᛫ ᚢ(ᚴ)| |ᚴ-ᚱᛚ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛘᚢᚾᚴᛁᚱ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫]

[tiþfr]iþ * l[it * rita * stain * iftiR * hulmkiR * s... ...n * u(k)| |k-rl * uk * munkir * at * broþur * sin *]

"Tiðfrið let retta stæin æftiR "HolmgæiR, s[un si]nn, ok "K[a]rl ok "Mungærðr(?)/"MungæiRR(?) at broður sinn.

Tíðfríðr had the stone erected in memory of Holmgeirr, her son; and Karl and Mungerðr(?)/Mungeirr(?) in memory of their brother.

Ulleråkers hd - Vänge sn - Bärby

ᚡᛅᛋᛏᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᚢᚴ ' ᛁᛅᚱᛚ ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛅᛏ ' ᚦᚬᚱᛋᛏᛁᚾ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ' ᚱᛁᚾᚴᛁᛅ

fastbiarn ' uk ' iarl litu ' rita stain ' at ' þorstin ' faþur sin ' rinkia

"Fastbiorn ok "Iarl letu retta stæin at "Þorstæin, faður sinn, "Ringia.

Fastbjôrn and Jarl had the stone erected in memory of Þorsteinn, their father. Hringja.

Ulleråkers hd - Vänge sn - Fiby

ᚦᚬᚱᛁᛦ × ᛚᛁᛏ ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛅᛏ ᛫ ᛒᛁᚾᚢ ᚡᛁᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᚴᚽᛏᛁᛚᚢ[ᛁ × ᛅᛏ × ᛒ]ᚬᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ×

þoriR × lit hakua stain at * binu fiþur sin × ketilu[i × at × b]onta sin ×

"ÞoriR let haggva stæin at ", faður sinn, "Kætilvi at bonda sinn.

Þórir had the stone cut in memory of , his father; Ketilvé in memory of her husbandman.

Ulleråkers hd - Vänge sn - Finnsta

[ᛁᚴᚢᛚᚡᛅᛋᛏᚱ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛁᛦᛅᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ] ᛬ ᛅᚡᛏ ᚼᚢᛚᛒᛁ(ᚬ)(ᚱ)[᛬ᚾ ᚬᚢᚴ ᚦᛅᛁᛦ ᛅ ᛫ ᛚᛁᛒᛁ ᛫] (ᚴ)(ᚢ)(ᚦ) [ᚴᛁᛦᛁ ᛘᛁᛋᚴᚢᚾ]

[ikulfastr : lit iRasa stain] : aft hulbi(o)(r)[:n ouk þaiR a * libi *] (k)(u)(þ) [kiRi miskun]

"Igulfastr let ræisa stæin aft "Holmbiorn ok þæiR "Guð gæri miskunn.

Ígulfastr had the stone raised in memory of Holmbjôrn and they ... May God have mercy.

Ulleråkers hd - Vänge sn - Körlinge

... ...ᚢᚾ ' ᛚᛁ[ᛏ]ᚢ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᚽᚾ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚡ[ᛅᚦ]ᚢ[ᚱ ᛋᛁᚾ ᛫] ᚢᚴ ᛫ [ᚬᛋᛁ ᚽᚡᛏ]ᛁᛦ [᛫ ᛁᚾᚴᛁ]ᚡᛅᛋᛏ [ᛁᚱᚦᛒᛁᚱ ...ᛁᚱ... ᚾᛁᚦᛁᛦᛁᛒ ...ᚢᚴ]

... ...un ' li[t]u ' raisa * sten eftiR * f[aþ]u[r sin *] uk * [osi eft]iR [* inki]fast [irþbir ...ir... niþiRib ...uk]

... "... letu ræisa stæin æftiR faður sinn ok " æftiR "Ingifast ... ...

... ... had the stone raised in memory of their father; and in memory of Ingifastr ...

Ulleråkers hd - Vänge sn - Åltomta bro

Runes written on runsten, rödgrå granit. Date: V

ᚢᚴᚢᚦᛁ × ᛅᚢᚴ ᛫ ᚼᚢᛚᚡᚱᛁᚦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛋᛏᛁᚾ ' ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛁᚢ(ᚴ)ᛅᛁᛦ ᛫ ᛒᚱᚢᚦᚢ- ᛋᛁ...

ukuþi × auk * hulfriþ * litu * risa stin ' þina * at iu(k)aiR * bruþu- si...

" ok "Holmfriðr letu ræisa stæin þenna at "IogæiR, broðu[r] si[nn].

and Holmfríðr had this stone raised in memory of Jógeirr, their brother.

Ulleråkers hd - Börje sn - Börje k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᛋᛁ[ᚴᚡᛁᛦ]ᚢᚦᚱ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚼᛁ ᛬ ᛦᛁᛋᛅ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛒᚢᚱᚴᛅᛁᛦ ᛬ ᚡᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

si[kfiR]uþr : lit : hi : Risa : at : burkaiR : foþur sin

"Sigfrøðr let her(?) ræisa at "BorggæiR, faður sinn.

Sigfrøðr had (this) raised here(?) in memory of Borggeirr, his father.

Ulleråkers hd - Börje sn - Brunnby

Runes written on runsten, röd fältspatsrik granit. Date: V

(ᚬ)ᚢᛏᚱ ' ᚬᚴ ' ᚦ--ᚬᛏᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚽᛏᛁᛦ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚼᛅᛚᛏᚬᚾ ' ᛋᚢᛁᚾ ' ᚱᛁᚦ ᚦᛏ

(o)utr ' ok ' þ--otr ' litu ' rita stain etiR ' faþur ' sin ' halton ' suin ' riþ þt

"Øyndr(?) ok "Þ[r]ondr(?) letu retta stæin æftiR faður sinn "Halfdan. "Svæinn reð þat.

Eyndr(?) and Þróndr(?) had the stone erected in memory of their father Halfdan. Sveinn arranged it.

Ulleråkers hd - Börje sn - Ströja

Runes written on runsten, blågrå granit. Date: V

ᛁᚾᚴᛁᚴᛅᚱ ᛚᛁᛏ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚽᚡᛏᛁᛦ ' ᛋᛏᚤᚦᛁᚴ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᚦᚬᚱᚴᚽᛚ ' ᛚᛁᛏ ' ᚴᛁᛅᚱᛅ ' ᛘᚽᚱᚴᛁ ' ᛅᛏ ' ᛁᚾᚴᛁᚴᚢᚾᛁ ' ᛋᚢᛁᚱᚢ ' ᛋᛁᚾ '

inkikar lit ' raisa ' stain ' eftiR ' styþik ' faþur ' sin ' uk ' þorkel ' lit ' kiara ' merki ' at ' inkikuni ' suiru ' sin '

"Ingigærðr/"Ingikarr let ræisa stæin æftiR "Styðing/"Støðing, faður sinn, ok "Þorkell let gæra mærki at "Ingigunni, sværu sina.

Ingigerðr/Ingikárr had the stone raised in memory of Styðingr/Stœðingr, her father; and Þorkell had the landmark made in memory of Ingigunn, his mother-in-law.

Ulleråkers hd - Börje sn - Tiby

§P [ᛋᚢᛅᛁᚾ ᛁᛅᚢᚴ ᚴ-ᛋᛚᚢᚴ ᛚᛁ... ...(ᛋ)ᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛋᛁᚴᛋᛏᛁᚾ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ] §Q [ᛋᚢᛅᛁᚾᛁ ᛅᚢᚴ ᚴ-ᛋᛚᚢᚴ ᛚᛁ... ...(ᛋ)ᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛋᛁᚴᛋᛏᛁᚾ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ]

§P [suain iauk k-sluk li... ...(s)a stin * at * sikstin faþur sin] §Q [suaini auk k-sluk li... ...(s)a stin * at * sikstin faþur sin]

§P "Svæinn ok "G[i]slaug le[tu ræi]sa stæin at "Sigstæin, faður sinn. §Q "Svæini ok "G[i]slaug le[tu ræi]sa stæin at "Sigstæin, faður sinn.

§P Sveinn and Gíslaug had the stone raised in memory of Sigsteinn, their father. §Q Sveini and Gíslaug had the stone raised in memory of Sigsteinn, their father.

Ulleråkers hd - Jumkils sn - Jumkils k:a

Runes written on runsten, blågrå granit. Date: V

ᚽᚱᚾᚡ(ᛅ)(ᛋ)ᛏᚱ ' ᚢᚴ ' ᛋᛏᛁᚾᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᚦᚬᚱᛋᛏᛁᚾ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᛅᛏ ᛁᚢᚱᚢᚾᛏ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ
ᛏᛁᛋᚽᛚᚡᚱ

ernf(a)(s)tr ' uk ' stinbiarn ' þorstin litu * at iurunt * faþur sin
tiselfr

"Ærnfastr ok "Stæinbiorn [ok] "Þorstæinn letu at "Iorund, faður sinn. "DisælfR.

Ernfastr and Steinbjôrn and Þorsteinn had (this made) in memory of Jôrundr, their father. Díselfr.

Ulleråkers hd - Jumkils sn - Blacksta

Runes written on runsten, ljus granit. Date: V

ᚴᚢᚦᚡᛅᛋᛏᚱ ᛅᚬᚴ ' ᚦᚬᚱᚬᚾᛏᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᚽᚾ ' ᚽᚡᛏᛁᛦ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ' ᚼᛅᛚᛋ ' ᚬᚴ ᚡᚱᚤᚴᚢᚦᚱ ' ᚤᚡᛏᛁᛦ ' ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ' ᚦᚬᚱᚦᚱ ᛬ ᚼᛁᛅᚴ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᚱ ᛫ ᚦᛁᛋᛅᚱ ' ᚢᛅᛚ

kuþfastr aok ' þorontr ' litu rita sten ' eftiR ' faþur sin ' hals ' ok frykuþr ' yftiR ' bonta sin ' þorþr : hiak * runar * þisar ' ual

"Guðfastr ok "Þrondr letu retta stæin æftiR faður sinn "Hals, ok "Frøyguðr æftiR bonda sinn. "Þorðr hiogg runaR þessaR val.

Guðfastr and Þróndr had the stone erected in memory of their father Hals; and Freygunnr in memory of her husbandman. Þórðr cut these runes well.

Ulleråkers hd - Jumkils sn - Broholm

ᛁᚴᛁ-...- ᛫ ᛅᚢᚴ ᚬ...ᚢᚾᛏᚱ ᛬ ᚦᚽᛦ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛁ[(ᚾ)] ᛬ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᚼᛁᚦᛁᚾᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᚢᚴ ᛬ ᚡᛅᛋᛏᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᚢᚴ ...(ᛚ)ᚴ... ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛋᛁᛅᛚᚢ ᚦᛁ-...

iki-...- * auk o...untr : þeR : litu risa : sti[(n)] : þinsa iftiR hiþinbiurn : uk : fastbiurn : uk ...(l)k... faþur sin kuþ hialbi sialu þi-...

"Ingi... ok "A[n]undr þæiR letu ræisa stæin þennsa æftiR "Heðinbiorn ok "Fastbiorn ok "..., faður sinn. "Guð hialpi sialu þæi[Ra].

Ingi-... and Ônundr, they had this stone raised in memory of Heðinbjôrn and Fastbjôrn and ... their father. May God help their souls.

Ulleråkers hd - Jumkils sn - Holmsta

Runes written on runsten, ljus granit. Date: V

ᛋᛅᛁᚴᛅᛁᚱ ' ᛚᛁᛏ ᚼᛅᚴᚢᛅ ' ᛋ[ᛏ(ᛅ)ᛁᚾ ᛅᛏ ᚢᚾᛅ × ᛋ]ᚢᚾ ᛋᛁᚾ '

saikair ' lit hakua ' s[t(a)in at una × s]un sin '

"SægæiRR let haggva stæin at "Una/"Unna, sun sinn.

Sægeirr had the stone cut in memory of Uni/Unni, his son.

- Uppsala - Uppsala domkyrka

ᛁᚴᛁᛘᚢᚾᛏᚱ ' ᚢᚴ ᚦᚬᚱᚦᚱ ᛫
[ᛁᛅᚱᛚ ' ᚢᚴ ᚢᛁᚴᛁᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛅᛏ] ᛁᚴᛁᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ [᛫ ᛋᛁᚾ ᛋᛏᚢᚱᚾ᛫ᛘᛅᚦᚱ ']
ᛋᚢᛘ ' ᚡᚬᚱ ' ᛏᛁᛚ ᛫ ᚵᛁᚱᚴᚼᛅ ' ᚼᚢᛏ ' ᛋᚢᚾ ' ᛁᚬᚾᚼᛅ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛁᚵᚢᛚᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᛁᚾ ᚤᛒᛁᛦ [᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫]

ikimuntr ' uk þorþr *
[iarl ' uk uikibiarn * litu ' risa * stain ' at] ikifast * faþur [* sin sturn*maþr ']
sum ' for ' til * girkha ' hut ' sun ' ionha * uk * at * igulbiarn * in ybiR [* risti *]

"Ingimundr ok "Þorðr, "Iarl ok "Vigbiorn(?) letu ræisa stæin at "Ingifast, faður sinn, styrimaðr, sum for til "Girkia ut, sunn "Iona(?), ok at "Igulbiorn. En "ØpiR risti.

Ingimundr and Þórðr (and) Jarl and Vígbjôrn(?) had the stone raised in memory of Ingifastr, their father, a captain who travelled abroad to Greece, Ióni's(?) son; and in memory of Ígulbjôrn. And Œpir carved.

- Uppsala - Uppsala domkyrka

ᛁᚴᛁᚡᛅᛋᛏ[ᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᚽᚾ ᚽᚡ]ᛏᛁ[ᛦ ᛫ ᛋ]ᚤᛋ[ᛏ]ᚢᚱ ᛫ ᚾᚽᛏᛁᛚᚴᛁᛅᚱᚦᛁ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛏᚬᛏᚢᚱ ᛋᚽᚾᛅ ᛫ ᚴ[ᛅᛋᚢ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚡᛅᛋᛚᚢᚼ ᛫ ᚱᛅᚦᚴᚢ... ...]

ikifast[r * lit * rita * sten ef]ti[R * s]ys[t]ur * netilkiarþi * uk * totur sena * k[asu * uk * fasluh * raþku... ...]

"Ingifastr let retta stæin æftiR systur "...gærði ok dottur sina " ok "Fastlaug raðku[nu](?) ...

Ingifastr had the stone erected in memory of (his) sister ...-gerði and her daughter and Fastlaug, (his) housekeeper(?) ...

- Uppsala - Uppsala domkyrka

' ᛁᚼᚢᛚᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᚢᚴ ' ᛅᛚᚡᚾᛏᚼᛅᚾ ' ᚢᚴ ' ᚦᚽᛚᚡᛁ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛁᚾ ' ᛅᛏ ' ᚴᛅᚴ ' ᛋᚢᚾ ' ᛋᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚢᛅᛦ ' ᛏᛅᚢᚦᚱ ' ᛁ ᛋᚢᚦᚱ ' ᚴᛅᚴᚱ '

' ihulbiarn ' uk ' alfnthan ' uk ' þelfi ' litu ' risa ' stin ' at ' kak ' sun ' sin ' uk ' faþur ' sin ' uaR ' tauþr ' i suþr ' kakr '

"Igulbiorn ok "Halfdan ok "Þialfi letu ræisa stæin at "Kag(?)/"Gag(?), sun sinn ok faður sinn. VaR dauðr i suðr "KagR(?)/"GagR(?).

Ígulbjôrn and Halfdan and Þjalfi had the stone raised in memory of Kagr(?)/Gagr(?), their son, and their father. (He) died in the south Kagr(?)/Gagr(?).

- Uppsala - Uppsala domkyrka

§P [ᛏᚢᛒ... ...ᚴ ᛫ ᚴᚢᚾᛁ... ... ...ᛁᛏᛦ ᛫ ᛋᛁᚱᛅ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛫ ᚢᛒᛁᛦ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢᚾᛅ] §Q [ᛏᚢᛒ- ᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᚾᚽ-... ... ...ᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᛋᛁᛒᛅ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛫ ᚤᛒᛁᛦ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᛦ]

§P [tub... ...k * kuni... ... ...itR * sira * sun * sin * kuþan * ubiR * risti * runa] §Q [tub- uk * kune-... ... ...tain * eftR * siba * sun * sin * kuþan * ybiR * risti * runaR]

§P "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) [o]k "Gunn... ... [æf]tiR "Sibba(?), sun sinn goðan. "ØpiR risti runaR. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ... [s]tæin æftiR "Sibba, sun sinn goðan. "ØpiR risti runaR.

§P Tobbi(?)/Tubbi(?) and Gunn-... ... in memory of Sibbi(?), his good son. Œpir carved the runes. §Q Tobbi(?)/Tubbi(?) and Gunn-... ... the stone in memory of Sibbi, his good son. Œpir carved the runes.

- Uppsala - Uppsala domkyrka

Runes written on runsten, granit. Date: V

...ᛁᚼᚱᛅᛦ [᛫ ᛚᛁᛏ ᛫] ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᚽᚾ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᚢᛁᚼᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢ ᛋᛁ᛫ᚾ ᛁᚴᚢᛚᚡ᛫ᚱ ᚱᛁᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢᚾᛦ

...ihraR [* lit *] rita * sten eftiR uiha * faþu si*n ikulf*r riisti * runR

"<...ihraR> let retta stæin æftiR "Viga, faður sinn. "IngulfR risti runaR.

<...ihraR> had the stone erected in memory of Vígi, his father. Ingulfr carved the runes.

- Uppsala - Uppsala domkyrka

[...ᛁᛋ ᛫ ᚼᛅᚬᚢ]... ...-ᚡᚱ ᛫ ᚴᛅ(ᛋ)ᛚ ' ᚬᚴ ᛫ ᛁᚢᚡᚱᚡᛅᛋᛏ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛋᛅ ᛋ[ᛏᚾ ᛁᚡᛏᚢ ᛫ ᚡᛅᛁᛅᚢ ᛋᚽᛁᚾ] ...-ᛚ

[...is * haou]... ...-fr * ka(s)l ' ok * iufrfast ' lit ' rsa s[tn iftu * faiau sein] ...-l

... ... ... " ok "Iofurfast let ræisa stæin æftiR faður sinn(?) ...

... ... ... -kasl and Jôfurfast had the stones raised in memory of their father(?) ...

- Uppsala - Uppsala domkyrka

§A ᛘᚢᛚᛁ ' ᚢ... ...--------... -ᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ' ᛋᚢᛅᚱᛏᚼᚦᛅ ᛒᚱᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ ' ᛁᚾᚴᛁᛅᛚᛏ §B ᛘᚢᛚᛁ ' ᛅᚢᚴ| |ᚴᚢᚾ(ᛁ)... (ᛅ)-- ᛁᚼ...-ᛅᛋᛏᚱ ' ᛅᚢ- ----... ...- ' ᚦ--ᚼ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ' ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛋᚢᛅᚱᛏᚼᛅᚡ-... ...ᚴ-| |- ᛋᚢᚦᚱᛒᛁ

§A muli ' u... ...--------... -ita stin þino ' aftiR ' suarthþa brur sin osmuntr ' inkialt §B muli ' auk| |kun(i)... (a)-- ih...-astr ' au- ----... ...- ' þ--h litu rita ' stin þino ' aftiR suarthaf-... ...k-| |- suþrbi

§A "Muli ... ... [r]etta stæin þenna æftiR "Svarthaufða, broður sinn. "Asmundr. "Ingiald/"Ingialdr. §B "Muli ok "Gunn...(?) o[k] "Ig[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au]n letu retta stæin þenna æftiR "Svarthauf[ða by]gg[i i] "Suðrby.

§A Múli ... ... this stone erected in memory of Svarthôfði, their brother. Ásmundr, Ingjald/Ingjaldr, §B Múli and Gunn-...(?) and Ígulfastr(?) and ... ... they had this stone erected in memory of Svarthôfði. (He) lived in Suðrbýr.

- Uppsala - Uppsala domkyrka

Runes written on runsten, röd granit. Date: V

ᛒᚬᚱᚼᛅ ᛚᛁᛏ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᛋᛏᚤᚾᛒᛁᛅᚱ... ... ...ᚬᚱᚴᛁᛚ ᛚᛁᛏ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ

borha lit ' raisa ' stain ' iftiR ' stynbiar... ... ...orkil lit ' iftiR ' broþur ' sin

"Borga let ræisa stæin æftiR "Stynbior[n] ... "[Þ]orkell let æftiR broður sinn.

Borga had the stone raised in memory of Stynbjôrn ... Þorkell had (it raised) in memory of his brother.

- Uppsala - Uppsala domkyrka

ᚦ[ᛁ]ᛅᚵᚾ ᛬ ᚡᛅᛋᛏᚽᚦᚱ ᛬ ᛚᛁᛏ... ...[-]ᛚ ' (ᛒ)ᚬᚾᛏᛅ ᛋᛁ...

þ[i]agn : fasteþr : lit... ...[-]l ' (b)onta si...

"Þiagn, "Fastæiðr let[u] ... bonda si[nn].

Þegn (and) Fastheiðr had ... their husbandman.

- Uppsala - Svartbäcksgatan, Uppsala

× ᚦᛁᛅᚴ(ᚾ) × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᚾᛅᚱ × ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛅᚾᛅ × ᛅᚡᛏᛁᛦ × ᚢᛅᚦᚱ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ×

× þiak(n) × auk × kunar × raistu × stana × aftiR × uaþr × bruþur sin ×

"Þiagn ok "Gunnarr ræistu stæina æftiR "Veðr, broður sinn.

Þegn and Gunnarr raised the stones in memory of Veðr, their brother.

- Uppsala - Uppsala, kv. Torget

ᚼᚢᛚᚡᛅᛋᛏᚱ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛁᚾ ' ᛅᛏ ' ᛁᚼᚢᛚᚴᛅᛁ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁ(ᚾ) ' ᚢᚴ ' ᚦᚬᚱᛒᛁᚬᚱᚾ

hulfastr ' lit ' risa ' stin ' at ' ihulkai ' faþur ' si(n) ' uk ' þorbiorn

"Holmfastr let ræisa stæin at "IgulgæiR, faður sinn, ok "Þorbiorn.

Holmfastr had the stone raised in memory of Ígulgeirr, his father, and Þorbjôrn.

- Uppsala - Uppsala, kv. Torget

ᚡᚬᚱᚴᚢᚦᚱ ᚢᚴ ' ᛒᚱᚢᚾᛁ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚴᚽᚱᛅ ᛘᚽᚱᚴᛁ ' ᛅᛏ ' ᛁᚴᚢᛚᚡᛅᛋᛏ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁ-

forkuþr uk ' bruni ' litu ' kera merki ' at ' ikulfast faþur si-

"Forkuðr ok "Bruni letu gæra mærki at "Igulfast, faður si[nn].

Forkunnr and Brúni had the landmark made in memory of Ígulfastr, their father.

- Uppsala - Uppsala, kv. Torget

§P ᛫ ᛁᚼᚢᛚ ᛫ ᛅ(ᚢ)(ᚴ) ᛫ ᚦᚢᚱᚴᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᛁᛏᛁᛚᚡᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛫ ᛋᛅᛚ ᚴᛁᛚᛅᚢᚼ ᚼᚬᚾᛏ ᚱᛁᚦ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᛫ ᚢᛒᛁᛦ §Q ᚴᛁᛚᛅᚢᚼ ᚼᚬᚾᛏ ᛫ ᛁᚼᚢᛚ ᛫ ᛅ(ᚢ)(ᚴ) ᛫ ᚦᚢᚱᚴᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᛁᛏᛁᛚᚡᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛫ ᛋᛅᛚ ᚱᛁᚦ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᛫ ᚢᛒᛁᛦ

§P * ihul * a(u)(k) * þurkiR * litu * rita * stain * iftiR * kitilfastr * faþur * sin * hialbi * sal kilauh hont riþ * runaR * ubiR §Q kilauh hont * ihul * a(u)(k) * þurkiR * litu * rita * stain * iftiR * kitilfastr * faþur * sin * hialbi * sal riþ * runaR * ubiR

§P "Igull ok "ÞorgæiRR letu retta stæin æftiR "Kætilfast, faður sinn. Hialpi sal. "Gillaug and(?)/"Hand(?). Reð runaR "ØpiR. §Q "Gillaug, "Hand(?), "Igull ok "ÞorgæiRR letu retta stæin æftiR "Kætilfast, faður sinn. Hialpi sal. Reð runaR "ØpiR.

§P Ígull and Þorgeirr had the stone erected in memory of Ketilfastr, their father. May (God) help (his) soul. Gillaug spirit(?)/Hônd(?). Œpir arranged the runes. §Q Gillaug, Hônd(?), Ígull and Þorgeirr had the stone erected in memory of Ketilfastr, their father. May (God) help (his) soul. Œpir arranged the runes.

- Uppsala - Bredgränden, Uppsala

᛭ ᛁᚢᚱᚢᚾᛏ... ...ᛏ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ (ᚴ)-ᚱᚦᛅᛦ ᛬ ᛋᚢᚾ ¤ ... ...- -ᚢᚦ ᛬ ᛋᛁᚴᚾᛁ ᛬ ᚤᛋ ᛬ ᚴᚢᛘᚾᛅ ᛫ ᚢᛅᛚᛏᛁᛦ ᚼᛅᛁᛚᛅᚴᛦ ᛬ ᛏᚢᚱᚢᛁᚾ

+ iurunt... ...t : risa : stin : eftiR : (k)-rþaR : sun ¤ ... ...- -uþ : sikni : ys : kumna * ualtiR hailakR : turuin

"Iorund[r le]t ræisa stæin æftiR "G[æ]rðar, sun [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, hæilagR drottinn.

Jôrundr had the stone raised in memory of Gerðarr, his son ... May God bless us, the ruler of men, holy Lord.

Vaksala hd - Danmarks sn - Danmarks k:a

Runes written on runsten, finkornig granit. Date: V

× ᛋᛁᚴᚾᛁᚢᛏᚱ × ᛅᚢᚴ × ᛅᚢᛁᚦᚱ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛅᛏ × ᚬᚡᛅᛁᚴ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁ(ᚾ) [×] ᚴᚢᚦ × ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ × ᛅᚾᛏ ᚼᛅᚾᛋ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᛋ ᛘᚬᚦᛁᛦ × ᚡᚬᛏᚱ × ᚱᛁᛋᛏᛁ × ᚱᚢᚾᛅᛦ ×

× sikniutr × auk × auiþr × litu × raisa × stain × at × ofaik × faþur × si(n) [×] kuþ × hialbi × ant hans × auk × kus moþiR × fotr × risti × runaR ×

"Signiutr ok "Aviðr letu ræisa stæin at "Ofæig, faður sinn. "Guð hialpi and hans ok "Guðs moðiR. "Fotr risti runaR.

Signjótr and Áviðr had the stone raised in memory of Ófeigr, their father. May God and God's mother help his spirit. Fótr carved the runes.

Vaksala hd - Danmarks sn - Danmarks k:a

ᚴᚢᛋᛁ × ᛚᛁᛏ ᛁᛦᛅᛁᛋᛅ ᛅᛏ ᛅᚴᛅ ᛅᚬᚢᚴ ᛅᛏ ᚴᛅᛏᛁᛚ ᛅᚱᚾᚢᚴᛁᚾ

kusi × lit iRaisa at aka aouk at katil arnukin

"Gusi/"Gussi/"Kusi let ræisa at "Aka ok at "Kætil araukinn(?).

Gusi/Gussi/Kúsi had (this) raised in memory of Áki and in memory of Ketill the aged.(?)

Vaksala hd - Danmarks sn - Berga, Fålebro

ᚦᚢᚱᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚢᛁᚴᛁ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚵᛦᚱᛅ ᛬ ᛒᚢᚱᚢ ᛬ ᚦᛁᛋᛁ ᛬ ᚡᚱᛁᛦ ᛬ ᚬᛋᚢᚱᛅᛦ ᛬ ᚬᚾᛏ ᛬ ᛘᛅᚵᛋ| |ᛋᛁᚾᛋ ᛬ ᚾᚢ ᛁᛋ ᛬ ᛋᛅᛚ ᛬ ᛋᛅᚵᛅᛏ ᛬ ᛋᚢᛅ ᚼ᛬ᛁᛅᛒᛁ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᛁᛋᛒᛁᚢᚾ ᛬ ᚴᛁᚱ

þurstin : auk : uiki : lit : gRra : buru : þisi : friR : osuraR : ont : mags| |sins : nu is : sal : sagat : sua h:iabi : kuþ : isbiun : kir

"Þorstæinn ok "Vigi letu gæra bro þessi fyriR "AssuraR and, mags sins. Nu es sal sagat sva: hialpi "Guð. "Æsbiorn gærði(?).

Þorsteinn and Vígi had this bridge made for Ôzurr's spirit, their kinsman-by-marriage. This is now said for his soul: may God help. Ásbjôrn made.(?)

Vaksala hd - Danmarks sn - Danmarks by, Fålebro

' ᛋᛏᛦᚦᛁᚾᚴᚱ × ᛚᛁᛏ ᚱᚽᛋᛅ ᛋᛏᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛦ × ᛅᚱᚾᛅ × ᛋᚢᚾ × ᛋᚽᚾ × ᚼᛅᚾ × ᚡᚤᚱ × ᚼᛅᚤᚱᛏ × ᛚᛅᚾᛏ × ᚦᚽᛚᚡᛁ ' ᛅᚢᚴ ' ᛅᚢᚱᛁᚴᛁᛅ ' ᛁᚢᚴᚢ ' ᚱᚢᚾᛅᚱ ' ᛁᚡᛏᛦ ' ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ

' stRþinkr × lit resa stin × iftR × arna × sun × sen × han × fyr × hayrt × lant × þelfi ' auk ' aurikia ' iuku ' runar ' iftR ' bruþur ' sin

"StyðingR/"StøðingR let ræisa stæin æftiR "Arna, sun sinn. Hann for hvart(?) land(?) "Þialfi ok "Orøkia hioggu runaR æftiR broður sinn.

Styðingr/Stœðingr had the stone raised in memory of Árni, his son. He travelled to every land (?) Þjalfi and Órœkja cut the runes in memory of their brother.

Vaksala hd - Danmarks sn - Lunda

... ...ᛋ- ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ --ᛚᚴᛁᚱ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚼᛅ... ...ᛁᚢᚦᚢ...

... ...s- * stin * iftiR --lkir * faþur sin * ha... ...iuþu...

... [ræi]s[a] stæin æftiR "<--lkir>, faður sinn. Ha[nn] ...

... the stone raised in memory of <--lkir>, his father. He ...

Vaksala hd - Danmarks sn - Myrby

ᚴᚢᚾᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛁᚾ ᛅᛏ ' [ᛅᛋᛁᚡ... ... ...ᚢ]ᚾ ' ᛁᚾ ᚾᚽᚡᚴᛁᛦ ' ᛅᛏ ' ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

kunbiarn ' lit ' risa ' stin at ' [asif... ... ...u]n ' in nefkiR ' at ' broþur sin

"Gunnbiorn let ræisa stæin at "As... ... [s]un, en "NæfgæiRR at broður sinn.

Gunnbjôrn had the stone raised in memory of Ás-... ... son; and Nefgeirr in memory of his brother.

Vaksala hd - Danmarks sn - Säby

§A ᚴᛅᛁᚱᚴᛁᛦᛁᚦ-ᚱ ᛬ ᚬᚢᚴ ᛬ ᚴᛁᛦᛘᛅᚱ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚼᛅ[ᚴᚢ]ᛅ §B ᛅᛏ ᚬᚢᚦᛘᚢᚾᛏ ᚴᛁᛦᛁᛘᚱ ᛬ ᛋᚴᛅᛚᛏ ᚼᛁᚢ

§A kairkiRiþ-r : ouk : kiRmar litu : ha[ku]a §B at ouþmunt kiRimr : skalt hiu

§A "GæiRfriðr(?) ok "GæiRmarr letu haggva §B at "Auðmund. "GrimR "Skald hio.

§A Geirfríðr(?) and Geirmarr had (this) cut §B in memory of Auðmundr. Grímr Skald cut.

Vaksala hd - Danmarks sn - Sällinge

[ᚬᛋᚢᛅᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᚱᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛏᚱᚤᚴ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛅᛋᚴᛁᛚ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛋᛏᚬᚦᚴᛁᛚ ' ᚴᛅᛘᛅᛚ ' ᚱᛁᛏᚢ ᛫ ᛅᛏ ᛋᛏᚬᚦᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᚡᛅᚦᚢᛦ]

[osuar * lit risa stain iftiR * tryk * sun sin askil * uk * stoþkil ' kamal ' ritu * at stoþbiarn ' faþuR]

"Ansvarr/"Asvarðr/"Asvar let ræisa stæin æftiR "Trygg, sun sinn. "Æskell ok "Stoðkell "Gamall rettu at "Stoðbiorn, faður [sinn].

Andsvarr/Ásvarðr/Ásvôr had the stone raised in memory of Tryggr, his son; Áskell and Stóðkell the Old erected in memory of Stóðbjôrn, their father.

Vaksala hd - Danmarks sn - Sällinge

[ᚡᚬᚱᛅᚤᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁ... ... ᛋᚴᛅᚱᚦᛅ ᚡᛅᚦᚢ... ...]

[foraystain * lit * ri... ... skarþa faþu... ...]

"Frøystæinn let ræi[sa]/re[tta] ... "Skarða(?), faðu[r] ...

Freysteinn had (this) raised/erected ... Skarði(?) father ...

Vaksala hd - Danmarks sn - Söderby

[× ᚦᛦᚢ ᛬ ᛅᛦᚱᚢᚴᚱ ᛬ ᚡᚱᚽᛏᚱ ᛬ ᚱᛁ--ᚢ ᛬ ᛋ... ...-ᚱ ᛬ ᚼᚽᛚᚴᛅ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚽᚾ ᛬ ᛋᛅᛋᚢᚱ ᛬ ᛏᚱᛅᛒ ᛬ ᚼᛅᚾ ᛬ ᚬᚢᚴ ᛬ ᚴᛅᚦ ᛫ ᚾᛁᚦᛁᚴᛋ᛬ᚢᚽᚱᚴ ᛬ ᛋᚽᛁᚴ ᛬ ᚡᚽᛚᚴᛅ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼᚽᛚᛒ ᛬ ᚼᚢᛏ ᛬ ᚼᛅᛋ ×]

[× þRu : aRrukr : fretr : ri--u : s... ...-r : helka : bruþr : sin : en : sasur : trab : han : ouk : kaþ * niþiks:uerk : seik : felka : sin : kuþ : helb : hut : has ×]

Þau(?) "ØyrikR(?)/"Au(ð)rikR(?) frændr ræi[st]u s[tæin æfti]R "Hælga, broður sinn. En "Sassurr drap hann ok gærði niðingsverk, svæik felaga sinn. "Guð hialp and hans.

Eyríkr(?)/Auðríkr(?) and his kinsmen, they raised the stone in memory of Helgi, their brother. And Sassurr killed him and made (= did) a villainous deed, betrayed his partner. God help his spirit.

Vaksala hd - Danmarks sn - Tjocksta

[× ᚦᚬᚱᛋᛏᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᚱᛅ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛚᛅᚡᛋᛅ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ]

[× þorstin × auk × kura × litu × raisa × stin × eftiR × lafsa × faþur sin]

"Þorstæinn ok "Gyra(?) letu ræisa stæin æftiR "Lafsa, faður sinn.

Þorsteinn and Gyra(?) had the stone raised in memory of Lafsi, their father.

Vaksala hd - Danmarks sn - Vedyxa

' ᛋᛏᚾᛁᛚᛏᚱ ' ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᛒᛏᛁᛦ ' ᚢᛁᚦᛒᛁᚢᚱᚾ ' ᚴᚱᛁᚴᚡᛅᚱᛅ ' ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᛋ| |ᛋᛅᛚᚢ| |ᚢᚴ| |ᚴᚢᚦᛋ ᚢ ᛘᚢᚦᛁᛦ ᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ ᚴᛅᚱᛅ ᛋᚢᚾ ᛘᛅᚱᚴᛅᚦᛁ

' stniltr ' lit * rita stain þino ' abtiR ' uiþbiurn ' krikfara ' buanta sin kuþ hialbi hos| |salu| |uk| |kuþs u muþiR osmuntr kara sun markaþi

"Stæinhildr let retta stæin þenna æptiR "Viðbiorn "Grikkfara, boanda sinn. "Guð hialpi hans salu ok "Guðs moðiR. "Asmundr "Kara sunn markaði.

Steinhildr had this stone erected in memory of Viðbjôrn, her husband, a traveller to Greece. May God and God's mother help his soul. Ásmundr Kári' son marked.

Vaksala hd - Danmarks sn - Vedyxa (Viggby)

ᚴᚽᚱᚦᛅᚱ ' ᚬᚴ ' ᚢᛚᚡᚱ ' ᚬᚴ ᚢᛚᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᚬᚴ ' ᛅᛒᛁᛅᚱᚾ ᚬᚴ ᚱᚢᚾᛁ ᛭ ᚦᛅᛁᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ᚼᛅᚴᚢᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛅᛏ ' ᛁᛅᚱᛚ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ' ᛅᚱᚡᚱᛁᚦ(ᚱ) ᛅᛏ ' ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ

kerþar ' ok ' ulfr ' ok ulbiarn ' ok ' abiarn ok runi + þair ' litu hakua ' stain ' at ' iarl faþur sin ' arfriþ(r) at ' bonta sin

"Gærðarr ok "UlfR ok "Holmbiorn ok "Abiorn ok "Runi þæiR letu haggva stæin at "Iarl, faður sinn, "Arnfriðr at bonda sinn.

Gerðarr and Ulfr and Holmbjôrn and Ábjôrn and Rúni, they had the stone cut in memory of Jarl, their father; Arnfríðr in memory of her husbandman.

Vaksala hd - Danmarks sn - Villinge

[...ᛏᚱ ' ᛋᛁᚼᚾᛁᚢᛏᛅ ᛫ ᛁᛋ ᚦᛁᛏᛅ ᚴᛁᛅᚱᚦᛁ ᛋᚢᚾ ᛫ ᚼᛅᚾᛋ ᛋ]ᛁᚼᚢᛁᚦᚱ ' [ᚱᚢᚾᛅ ᚦᚢᚱᚼᚢᛏᚱ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ]

[...tr ' sihniuta * is þita kiarþi sun * hans s]ihuiþr ' [runa þurhutr * risti]

[Æf]tiR "Signiuta es þetta. Gærði sunn hans "Sigviðr runaR. "Þorgautr risti.

This is in memory of Signjóti. His son Sigviðr made the runes. Þorgautr carved.

Vaksala hd - Vaksala sn - Vaksala k:a

[ᚾᚽᛋᛒᛁᛅᚱᚾ '] ᚢᚴ ' ᚱᚢᚾᛅ ' ᛅᚾᚢᛏᛅᚱ ' ᛏᚬᛏᛁᛦ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛏᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ' ᛅᛏ ' ᛋ[ᚢᚼᛁᚴ'ᛁᚽᚱᚡ ' ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ]

[nesbiarn '] uk ' runa ' anutar ' totiR ' litu ' rita ' staina ' at ' s[uhik'ierf ' sun : sin]

"Næsbiorn ok "Runa, "AnundaR dottiR, letu retta stæina at ", sun sinn.

Nesbjôrn and Rúna, Ônundr's daughter, had the stones erected in memory of , their son.

Vaksala hd - Vaksala sn - Vaksala k:a

᛭ ᚼᛅᚴᚢᚾᚬ ¤ ᛅᚢᚴ ¤ ᚬᛋᛏᚱᛁᚦᚱ ¤ ᚴᛁᚱᚦᚢ ... ¤ ᛋᚢᚾ ¤ ᛋᚾᛁᛅᛚᛅᚾ ¤ ᛋᛅᛦ × ᚼᛁᛏ × ... × ᛁᚱᛁᚴᛋ × ᚴᚢᚦ × ᛏᚱ... ...

+ hakuno ¤ auk ¤ ostriþr ¤ kirþu ... ¤ sun ¤ snialan ¤ saR × hit × ... × iriks × kuþ × tr... ...

"Hakon ok "Æstriðr gærðu ... sun sniallan. SaR het ... "Æiriks. "Guð dr[ottinn] ...

Hákon and Ástríðr made ... able son. He was called ... Eiríkr's. Lord God ...

Vaksala hd - Vaksala sn - Vaksala k:a

ᚼ(ᚢ)(ᛚ)-ᛅ ᛭ ᛚᛁᛏ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛅ ᛅᛏ ᚴᛁᛏᛁᛚᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ᛭ ᛅᚢᚴ ᚱᚢᚾᚡᚱᛁᚦ ' ᛅᛏ ' ᛒᚬᚾᛏᛅ ' ᛅᚢᚴ ᛁᚼᚢᛚᚡᛅᛋᛏᚱ ' ᚱᛁᚦ ' ᛁᚾ ' ᚢᛒᛁᛦ

h(u)(l)-a + lit + raisa stain + þina at kitilbiarn ' faþur ' sin + auk runfriþ ' at ' bonta ' auk ihulfastr ' riþ ' in ' ubiR

"Hyl[i]a(?) let ræisa stæin þenna at "Kætilbiorn, faður sinn, ok "Runfrið at bonda, ok "Igulfastr reð, en "ØpiR.

Hylia(?) had this stone raised in memory of Ketilbjôrn, his father; and Rúnfríðr in memory of (her) husbandman, and Ígulfastr arranged (it), and Œpir.

Vaksala hd - Vaksala sn - Vaksala k:a

ᚾᛁᛋᚴᚢᚾᚢᚴᛦ ᛭ ᛚᛁᛏ ... ...ᚱᚾ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᛁᚾ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᛁᚴᛅ ᛭ ᛁᚡᛏᛦ ᛭ ᛒᚢᚬᛏᛅ ᛭ ᛋᛁᚾ ᛭ ᚴᚢ... ... ᚦᛁᚾᛁ × ᛁᚴᚢᛚᛒᚢᚱᚾ ᛭ ᛅᚴ ᛭ ᚴᚢᚦᛋ ᛘᚢᚦᛁᛦ

niskunukR + lit ... ...rn + faþur + sin + auk + ika + iftR + buota + sin + ku... ... þini × ikulburn + ak + kuþs muþiR

"NæskonungR let ... "[Igulbio]rn, faður sinn, ok "Inga æftiR boanda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Igulbiorn, ok "Guðs moðiR.

Neskonungr had ... Ígulbjôrn, his father; and Inga in memory of her husbandman. God and God's mother ... your(?) [soul], Ígulbjôrn.

Vaksala hd - Vaksala sn - Vaksala k:a

᛭ ᚴᛁᛏᛁᛚᚡᛁᚱᛁᚦᛦ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᛋᛁᛏᛁᛅ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚡᚬᚱ ᛬ ᚬᛏ ᛬ ᛋᚢᛁᚾᛋ ᛒᚢᚾᛏ... ...ᛚᚢᚴᛦ ᛬ ᛁᚢᚴ ᛬ ᚴᛁᚾᛚᛅᚢ-ᛅᛦ

+ kitilfiriþR : lit : sitia : stin : for : ot : suins bunt... ...lukR : iuk : kinlau-aR

"Kætilfriðr let sætia stæin for and "Svæins, bond[a] "...laugaR ok(?) "Ginnlau[g]aR.

Ketilfríðr had the stone placed for the spirit of Sveinn, (her) husbandman ...-laug's and(?) Ginnlaug's.

Vaksala hd - Vaksala sn (nu: Uppsala) - Bolsta

[ᛋᛏᚬᚦᛁ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛁᚼᛏᛁᛅᚱᚡᚱ ᛫ ᚦᚬᚱᚴᚽᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ]ᚢ ᛫ ᚱᛁᛋ[ᛏ]ᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛅᛏ ᛫ ᛅᛁᛋᛏᚢ[ᛚᚡ ᛫ ᛒ]ᚱᚬᚦᚢ[ᚱ ᛫] (ᛋ)ᛁᚾ [ᛋᚢᚾ ᚦᚬᚱᚴᚽᚱᚦᛅ]

[stoþi * auk * sihtiarfr * þorker * lit]u * ris[t]a * stin at * aistu[lf * b]roþu[r *] (s)in [sun þorkerþa]

"Stoði ok "SigdiarfR [ok] "Þorgærðr letu rista stæin at "Æistulf, broður sinn, sun "ÞorgærðaR.

Stóði and Sigdjarfr and Þorgerðr had the stone carved in memory of Eistulfr, their brother, Þorgerðr's son.

Vaksala hd - Vaksala sn (nu: Uppsala) - Bolsta

ᚱᛅᚼᚾᚢᛁᚦᚱ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏ... ... ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ' ᛁᚾ ᚬᛋᛘᚢᚾᚱᛏ ᚼᛁᚢ

rahnuiþr ' lit ' rita st... ... ' faþur sin ' in osmunrt hiu

"Ragnviðr let retta st[æin] ... faður sinn. En "Asmundr hio.

Ragnviðr had the stone erected ... his father. And Ásmundr cut.

Vaksala hd - Vaksala sn (nu: Uppsala) - Bolsta

ᚢᛁᚦᛁ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛁᛏᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚽ(ᚡ)[ᛏᛁ]ᛦ ...- ᚤᛒᛁᛦ

uiþi ' lit ' rita ' stain ' e(f)[ti]R ...- ybiR

"Viði let retta stæin æftiR ... "ØpiR.

Viði/Víði had the stone erected in memory of ... Œpir

Vaksala hd - Vaksala sn - Eke

᛬ ᚴᚢᚾᛒᛁᚢᚱ ᛬ ᛚᛁᛏ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᚡᛅᚦᚢᚱ -... ... ᛬ ᛘᛁᛏᛁ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼᚢᛚᛒᛁᚾ ᚼᛁᚾᛋ ᛬ ᚴᚱᛁᚾ... ...ᛅᚱᚦᛁ ᚢᚦ(ᚱ)ᚴᛁ

: kunbiur : lit risa : stin : iftiR faþur -... ... : miti : kuþ : hulbin hins : krin... ...arþi uþ(r)ki

"Gunnbiorn let ræisa stæin æftiR faður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hialpin ... ... .

Gunnbjôrn had the stone raised in memory of his father ... May gentle(?) God help ... ...

Vaksala hd - Vaksala sn - Gnista (Fyrislund)

[(ᛁ)(ᚾ)ᚴ(ᛁ)ᚢ(ᛅ)ᚱ ᚢᛅᚦ ᛏᚱᚬᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᚢᚴ ᚢᛋᚱᛁᚴ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛏᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛅᛏ ᛫ ᛏᚱᚴ-ᚴ-ᛅ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛫ ᛋᛏᚢᚱᛒᛁᚢᚱᚾ ×]

[(i)(n)k(i)u(a)r uaþ trofast * uk usrik × litu × rita × stain × at * trk-k-a kuþan * sturbiurn ×]

"Ingvarr(?) ok "Trofastr(?) ok "HusrikR(?)/"OsrikR(?) letu retta stæin at dræng(?) goðan, "Styrbiorn(?).

Ingvarr(?) and Trúfastr(?) and Húsríkr(?)/Ósríkr(?) had the stone erected in memory of a good valiant man(?), Styrbjôrn(?).

Vaksala hd - Vaksala sn (nu: Uppsala) - Gränby

ᛋᛁᚱᛁᚦ ᛚ... ...(ᚢ)ᚾ ᚼᚢᚴᛁ ' ᚡᚱᚽᚾᛏᛅ ' ᛋᛁᚾᚢᛘ ' ᛁᚾ ' ᛁᛅᚱ ᛅᛏᛁ ' ᚱᛁᚴᚱ ' ᚼ(ᚢ)-... ... ᛁᚾ ᚤᛒᛁᚱ ᚱᛁᛋᛏᛁ

siriþ l... ...(u)n huki ' frenta ' sinum ' in ' iar ati ' rikr ' h(u)-... ... in ybir risti

"Sigrið l[et] ... frænda sinum. En hiar atti rikR ... ... En "ØpiR risti.

Sigríðr had ... her kinsman. And here the powerful owned ... ... And Œpir carved.

Vaksala hd - Vaksala sn - Jädra

ᚦᛅᛁᛦ ᛁᚾᚴᚢᛚᚡᚱ ' ᚢᚴ ' ᚤᚾᛏᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏ(ᛅ)-ᚾ ᛁ(ᚡ)ᛏᛁᛦ ᛁᚾᚴᛁᛅᛚᛏ ' ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚢᚴ ' ᛋᚢᚾ ' ᚴᚢᚾᚢᛚᚡᛋ ᛫

þaiR inkulfr ' uk ' yntr ' litu ' raisa ' st(a)-n i(f)tiR inkialt ' broþur sin uk ' sun ' kunulfs *

ÞæiR "IngulfR ok "Øyndr letu ræisa stæ[i]n æftiR "Ingiald, broður sinn ok sun "Gunnulfs.

Ingulfr and Eyndr, they had the stone raised in memory of Ingjaldr, their brother and Gunnulfr's son.

Vaksala hd - Vaksala sn - Råby

ᛅᛋᛏᛁᛅᚱᚡᚱ ᛚᛁᛏ ' ᚱᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᛅᛋᚡᛅᛋᛏ ' ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

astiarfr lit ' risa stain ' iftiR ' asfast ' broþur sin

"AsdiarfR let ræisa stæin æftiR "Asfast, broður sinn.

Ásdjarfr had the stone raised in memory of Ásfastr, his brother.

Vaksala hd - Vaksala sn - Vittulsberg

[ᚽᚱᚾᚡᚱᛁᚦ ᚬᚴ ᛁᛋ...ᛋᛏ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅ--ᛅ ᛫ ᛋᛏᚽᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᚢᚾᛅᚱ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᚴᛁᛏᚢᛚᛒᛁᚢᚱᚾ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᚴᛁᛚᚬᚴ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ᚡᛅᛋᛏᚢᛚᚡᚱ ᚬᚴ ᛫ ᛁᚤᚱᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᛅᛏ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ]

[ernfriþ ok is...st litu * ra--a * sten * eftiR * kunar * faþur * sin * ok * kitulbiurn * ok * kilok * at * bonta sin fastulfr ok * iyruntr * at broþur sin]

"Ærnfrið ok ... letu ræ[is]a stæin æftiR "Gunnar, faður sinn, ok "Kætilbiorn, ok "Gillaug at bonda sinn. "FastulfR ok "Iorundr at broður sinn.

Ernfríðr and ... had the stone raised in memory of Gunnarr, their father; and Ketilbjôrn and Gillaug in memory of their husbandman; Fastulfr and Jôrundr in memory of their brother.

Vaksala hd - Gamla Uppsala sn (nu: Uppsala) - Gamla Uppsala k:a

ᛋᛁᚼᚢᛁᚦᚱ ...-ᛁ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛅ ᛭ ᛁᚴᛚᛅᛏᛋ᛭ᚡᛅᚱᛁ ᛭ ᛁᚡᛏᛁᚱ ᛭ ᚢᛁᛏᛅᚱᚡ ᛭ ᚡᛅᚦ(ᚢ)(ᚱ) [᛭ -... ...ᛋᛁᛅ]... ...ᚴᚢ---

sihuiþr ...-i + stain + þina + iklats+fari + iftir + uitarf + faþ(u)(r) [+ -... ...sia]... ...ku---

"Sigviðr [ræist]i stæin þenna "Ænglandsfari æftiR "Vidiarf, faður ... ... ...

Sigviðr, traveller to England, raised this stone in memory of Védjarfr, (his) father ... ... ...

Vaksala hd - Gamla Uppsala sn (nu: Uppsala) - Prästgården

[× ᛅᛁᛚᛁᚡᚱ × ᛅᚢᚴ ᛋᛁᚴᚢ]ᛁᚦᚱ × ᛚᛁ[ᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᚢᛁᚡᛅᛋᛏ] × ᚡᛅᚦᚢ[ᚱ × ᛋᛁᚾ ᛭]

[× ailifr × auk siku]iþr × li[tu × raisa × stain × iftiR + uifast] × faþu[r × sin +]

"ÆilifR ok "Sigviðr letu ræisa stæin æftiR "Vifast, faður sinn.

Eilífr and Sigviðr had the stone raised in memory of Véfastr, their father.

Vaksala hd - Gamla Uppsala sn (nu: Uppsala) - Ekeby

[ᚢᛁᛋᛁᛏᛁ ' ᚢᚴ ' ᛚᛁᚴᚢᛁᚦᚱ ' ᚢᚴ ' ᚱᛁᚴᚢᛁᚦᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛅᛏ ᚼᚢᛁᚴᛅᛁᛦ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᚤᛒᛁᛦ ᚱᛁᛋᛏᛁ]

[uisiti ' uk ' likuiþr ' uk ' rikuiþr ' litu * raisa ' stain ' at huikaiR * faþur * ybiR risti]

"Viseti ok "Likviðr ok "Rikviðr letu ræisa stæin at "HolmgæiR(?)/"VigæiR(?), faður. "ØpiR risti.

Véseti and Líkviðr and Ríkviðr had the stone raised in memory of Holmgeirr(?)/Végeirr(?), (their) father. Œpir carved.

Vaksala hd - Gamla Uppsala sn (nu: Uppsala) - Hämringe

ᚴᛅᚱᛚ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᚢᛁᚴᛅᛁᛦ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ᛅᚾ ᚢᛅᚱ ᛋᚢᚾ ᛋᛏᚢᚡᛁᛅᛚᛋ ᚢᚴ ᛋᚤᛋᛏᚱᛋᚢᚾ ᚴᚢᛚᛅᚢᚵ

karl ' lit ' raisa * stain * iftiR ' uikaiR ' faþur ' sin an uar sun stufials uk systrsun kulaug

"Karl let ræisa stæin æftiR "VigæiR, faður sinn. Hann vaR sunn "Styfialds ok systursunn "GullaugaR.

Karl had the stone raised in memory of Végeirr, his father. He was Styfjaldr's son and Gullaug's sister's son.

Vaksala hd - Gamla Uppsala sn (nu: Uppsala) - Kungsgården, Samnan

[᛭ ᛅᛚᛁ ' ᛅᚢᚴ ᛋᛁᚼᚢᛅᛚᛏᛁ ' ᚢᚴ ' ᛁᚾᚴᛁᚡᛅᛋᛏ ' ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᛒᛏᛁᛦ ' ᚴᛅ=ᚾᛁᛚᚡ ᛫ ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ᛁᚾᚴᛁᚡᛅᛋᛏᛅᛦ ᛅᚢᚴ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛅᛚᛅ ᚬᛋᛘᚢᚾᚱᛏ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ]

[+ ali ' auk sihualti ' uk ' inkifast ' litu rita stin þino ' abtiR ' ka=nilf * buanta inkifastaR auk faþur ala osmunrt ' risti]

"Ali/"Alli ok "Sigvaldi ok "Ingifast letu retta stæin þenna æftiR "Kalf(?), boanda "IngifastaR ok faður "Ala/"Alla. "Asmundr risti.

Áli/Alli and Sigvaldi and Ingifast had this stone erected in memory of Kalfr(?), Ingifast's husbandman and Áli's/Alli's father. Ásmundr carved.

Rasbo hd - Funbo sn - Funbo k:a

ᚴᛅᛏᛁᛚ ' ᛅᚢᚴ| |ᚴᚢᚱᛁᚦᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ᚱᚬᛋᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ × ᚬᚡᛏᛁᛦ ᚦᚢᚱᛋᛏᛁᚾ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᚢᛁᚦᛁ ᛅᚢᚴ ᚱᛁᚴᚢᛁᚦᚱ ' ᚦᛁᛦ ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛋᛏᚬᚾ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚬᚾ ᚦᚢᚱᛋᛏᛁᚾᛋ '

katil ' auk| |kuriþr ' litu rosa stin þino × oftiR þurstin sun sin uiþi auk rikuiþr ' þiR ristu ston aftiR bruþur sin × kuþ hialbi on þurstins '

"Kætill ok "Gyriðr letu ræisa stæin þenna æftiR "Þorstæin, sun sinn. "Viði ok "Rikviðr þæiR ræistu stæin æftiR broður sinn. "Guð hialpi and "Þorstæins.

Ketill and Gyríðr had this stone raised in memory of Þorsteinn, their son. Viði/Víði and Ríkviðr, they raised the stone in memory of their brother. May God help Þorsteinn's spirit.

Rasbo hd - Funbo sn - Broby

' ᚢᛅᚦᚱ ᛭ ᛅᚢᚴ × ᚦᛅᚴᚾ × ᛅᚢᚴ × ᚴᚢᚾᛅᚱ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚦᛅᚾᛅ × ᛅᛏ × ᚼᛅᚢᚱᛋᛅ × ᚡᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛭ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚬᛏ ᚼᛅᚾᛋ ×

' uaþr + auk × þakn × auk × kunar + raistu × stain + þana × at × haursa × foþur sin + kuþ hialbi ot hans ×

"Veðr ok "Þegn ok "Gunnarr ræistu stæin þenna at "Haursa, faður sinn. "Guð hialpi and hans.

Veðr and Þegn and Gunnarr raised this stone in memory of Haursi, their father. May God help his spirit.

Rasbo hd - Funbo sn - Broby

× ᚦᛁᛅᚴᚾ × [ᛅ](ᚢ)ᚴ × ᚴᚢᚾᛅᚱ × ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᛭ ᛅᚡᛏᛁᛦ × ᚢᛅᚦᚱ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᛁᚾ ᛭

× þiakn × [a](u)k × kunar × raistu × staina + aftiR × uaþr × bruþur + sin +

"Þiagn ok "Gunnarr ræistu stæina æftiR "Veðr, broður sinn.

Þegn and Gunnarr raised the stones in memory of Veðr, their brother.

Rasbo hd - Funbo sn - Brunnby

ᛁᚬᚾ ᛫ ᚢ(ᚴ) ᛁᚢᚡᚢᚱ[-ᛅᛋᛏ ᛚᛁᛏᚢ ᚱ]ᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛁᚾ ᚢᚴ ' ᛒᚱᚢ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᚢᛁᚼᛅ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᚢ[ᚾ] ' ᛁᛋᛏᛁᚾ[ᛋ ᚤᛒᛁᛦ ᛫ ᚱᛁᛋᛏ-] ᛒᛁᛅᚱᚾ

ion * u(k) iufur[-ast litu r]aisa ' stin uk ' bru ' iftiR ' uiha ' faþur ' su[n] ' istin[s ybiR * rist-] biarn

"Ion ok "Iofur[f]ast letu ræisa stæin ok bro æftiR "Viga, faður, sun "Øystæins/"Æistæins. "ØpiR rist[i]. "Biorn.

Jón and Jôfurfast had the stone raised and the bridge (made) in memory of Vígi, (their) father, Eysteinn's son. Œpir carved. Bjôrn.

Rasbo hd - Funbo sn - Funbo bro

[ᛅᚾᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛁᚢᚱᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛋᛁᚼᛁᚢᛁᚦᚱ ᛫ ᚦᛁᛦ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ... ᚤᚴ ᛫ ᛒᚱᚬ ᚢᛁᚴᛏ... ...ᚡᛅᚦᛁ... ...ᛁᚾ...]

[anuntr * uk * iuruntr * uk * sihiuiþr * þiR litu * raisa * ... yk * bro uikt... ...faþi... ...in...]

"Anundr ok "Iorundr ok "Sigviðr þæiR letu ræisa ... ok bro ... ... ...

Ônundr and Jôrundr and Sigviðr, they had ... raised ... and the bridge ... ... ...

Rasbo hd - Funbo sn - Karberga (Sundby)

ᛅᛁᚾᚴᚱᛁᚦ × ᛅᚢᚴ × ᛁᚾ[ᚴ]ᛁᚴ[ᛁ]ᚱ ᛫ ᛚ[ᛁ]ᛏᚢ × ᚱ[ᛁ]ᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ' ᚴᚽᚱᛅ ' ᛅᚢᚱ ' ᚢ(ᛏ)ᛅ (ᛁ) (ᛋ)ᚢ[ᚾ]ᛏᛁ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᚦᚢᚱᛁ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ [ᛋ]ᛁᚾ ' ᚦᚢᚱ-- ...(ᛏ) ' ᚴᛁᚱᛅ ' ᛋᛁᛚᚢᛅᚢᛋ ' ᛁᚡᛏᛦ ᛁᚾᚴ-[ᚦᚢ]ᚱᚢ × ᚴᚢᚾᚢ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ ' ᛅᚢᚴ ' ᛁᚡᛏᛦ ' -(ᛅ)(ᚱ)ᛏᚢ ᛁᛅᛦ

ainkriþ × auk × in[k]ik[i]r * l[i]tu × r[i]sa × stin * auk ' kera ' aur ' u(t)a (i) (s)u[n]ti ' iftiR ' þuri ' faþur [s]in ' þur-- ...(t) ' kira ' siluaus ' iftR ink-[þu]ru × kunu * sina ' auk ' iftR ' -(a)(r)tu iaR

"Ingirið(?) ok "Ingigærðr/"IngigæiRR letu ræisa stæin ok gæra aur uti(?) i sundi æftiR "Þori, faður sinn. "Þor[iR](?) [le]t gæra sæluhus æftiR "Ing[i]þoru, kunu sina, ok æftiR "<-artu>

Ingríðr(?) and Ingigerðr/Ingigeirr had the stone raised and the ford made out in the sound in memory of Þórir, their father. Þórir(?) had the hospice made in memory of Ingiþóra, his wife, and in memory of <-artu> ...

Rasbo hd - Funbo sn - Lövsta

ᚱᛁᚴᚢᛁᚦᚱ × ᛚᛁᛏ ᚱᛅᛁ(ᛋ)ᛅ × ᛋᛏᛁᚾᛅ ᚽᚡᛏᛦ × ᛁᚼᚢᛚ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ

rikuiþr × lit rai(s)a × stina eftR × ihul × faþur × sin

"Rikviðr let ræisa stæina æftiR "Igul, faður sinn.

Ríkviðr had the stones raised in memory of Ígull, his father.

Rasbo hd - Funbo sn - Skällerö (Marielund)

ᚦᚢᚱᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᚱᚬᚾᛏᛁ ᛬ [ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ᛬ ᛅᛒᛏᛁᛦ ᛋ-ᛅᚱ-(ᚼ)(ᛅ)ᚢᚡᚦ]ᛅ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᚾᛋ| |ᛋᛅᛚᚢ| |ᚢᚴ| |ᚴᚢᚦᛋ ᛘᚢᚦᛁᛦ [ᚬᛋᛘᚢᚾ](ᚱ)ᛏ ' ᛘᛅᚱᚴᛅᚦᛁ

þurstin : auk ronti : [litu : raisa : stain þino : abtiR s-ar-(h)(a)ufþ]a : bruþur sin : kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiR [osmun](r)t ' markaþi

"Þorstæinn ok "Randi/"Randvi letu ræisa stæin þenna æptiR "S[v]ar[t]haufða, broður sinn. "Guð hialpi hans salu ok "Guðs moðiR. "Asmundr markaði.

Þorsteinn and Randvé had this stone raised in memory of Svarthôfði , their brother. May God and God's mother help his soul. Ásmundr marked.

Rasbo hd - Funbo sn - Åkerby

ᚼᛅᚢᚱᛋᛁ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᛁᛏᛁᛚ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᚦᚽᚴᚾ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᛬ ᚦᛁᛋᛅ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛒᚢᚾᛏᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᚬ ᛬ ᚡᚢᚾᚢᛘ

haursi : auk : kitil : raistu : aftir : þekn : faþur : sin : staina : þisa : at : bunta : kuþan : o : funum

"Haursi ok "Kætill ræistu æftiR "Þegn, faður sinn, stæina þessa, at bonda goðan a "Funnum/"Funum.

Haursi and Ketill raised these stones in memory of Þegn , their father; in memory of the good husbandman of Funnir/Fúnir.

Rasbo hd - Rasbo sn - Hov

ᚴᛁᛋᛚ ' ᛚᛁᛏ ' [ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ' ᛅᛏ ᛫ ᛏᚬᛚᛁ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛁᚢᚡᚢᚱ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚽᚱᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ]

kisl ' lit ' [risa * stin ' at * toli ' faþur * uk * at * iufur * broþur * uk * erfast * sun * sin]

"Gisl let ræisa stæin at "Toli, faður, ok at "Iofur, broður, ok [at] "Ærnfast, sun sinn.

Gísl had the stone raised in memory of Tóli, (his) father and in memory of Jôfurr, (his) brother and in memory of Ernfastr, his son.

Rasbo hd - Rasbo sn - Lejsta

ᚢᛁᚴᛏᚽᚱᚡᚱ ᛅᚢᚴ ' ᛁᚢᚱᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛋᛁᚴᛒᛁᛅᚱ[ᚾ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫] ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚢᛅᚱ[ᛏ]ᚢᚾᚴ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ

uikterfr auk ' iuruntr * auk * sikbiar[n * litu *] risa * stain * iftiR * suar[t]unk * faþur * sin

"VigdiarfR ok "Iorundr ok "Sigbiorn letu ræisa stæin æftiR "Svartung, faður sinn.

Vígdjarfr and Jôrundr and Sigbjôrn had the stone raised in memory of Svartungr, their father.

Rasbo hd - Rasbo sn - Visteby

ᚬᚢᚦᛒᛁᛅᚾ ᛚᛁᛏ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏ(ᛁ)(ᚾ) ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ' ᛋᛁᚼᛒᚬᚱᚾ ' ᛘᚬᚾᛁ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱᚢᚾᛅ

ouþbian lit rita * st(i)(n) ' aftiR * faþur * sin ' sihborn ' moni risti * runa

"Auðbiorn let retta stæin æftiR faður sinn "Sigbiorn, "Manni/"Mani risti runaR.

Auðbjôrn had the stone erected in memory of his father Sigbjôrn. Manni/Máni carved the runes.

Rasbo hd - Rasbo sn - Västerberga

[ᚴᚢᚾᛁ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚽ]ᚡᛏᛁᛦ ᚴᛁ---ᚢᚴᚢ ᛫ ᚴᚢᚾᚢ [ᛋᛁᚾᚬ ᛫] (ᚴ)ᚢᚦ ᚼ[ᛁᛅᛚᛒᛁ ᚬᚾᛏ ᚽᚾ]ᚬᚱ

[kuni lit * rasa * stain * e]ftiR ki---uku * kunu [sino *] (k)uþ h[ialbi ont en]or

"Gunni let ræisa stæin æftiR "Gi[nnla]ugu, konu sina. "Guð hialpi and hennaR.

Gunni had the stone raised in memory of Ginnlaug, his wife. May God help her spirit.

Rasbo hd - Rasbo sn - Yrsta

ᚢᛅᛁᚦᚱ ...---- ' ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ᛅᛒᛏᛁᛦ ' ᚡᛅᛋᛏᛒᛁᚢᚱᚾ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁ(ᚾ)

uaiþr ...---- ' litu rita stin þino abtiR ' fastbiurn ' faþur si(n)

"Vræiðr/"Veðr ... letu retta stæin þenna æftiR "Fastbiorn, faður sinn.

Vreiðr/Veðr ... had this stone erected in memory of Fastbjôrn, their father.

Rasbo hd - Rasbo sn - Årsta

ᚦᚬ(ᚱ)ᛘᚢ(ᛏ)ᚱ ' (ᚬ)ᚴ ᛚ-ᚴᚼᛅᛋ ᚬᚴ (ᚦ)ᚽ(ᚡ)ᛅ × ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚽᛏᛁᛦ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᚾ ' ᚦᛁᚢᛘᚢᚾᛏ-

þo(r)mu(t)r ' (o)k l-khas ok (þ)e(f)a × litu rita stin * etiR ' faþur sn ' þiumunt-

"Þormundr ok " ok "<þefa> letu retta stæin æftiR faður sinn "Þiuðmund.

Þormundr and and <þefa> had the stone erected in memory of their father Þjóðmundr.

Rasbo hd - Rasbo sn - Örby

§A ᚢᛁᚼᛘᚢᚾᛏᚱ ' ᛚᛁᛏ ' ᛅᚵᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ' ᛋᛁᚵ ' ᛋᚽᛚᚡᚬᚾ ' ᛋᛚᚤᛁᛅᛋᛏᚱ ' ᛘᚬᚾᚬ ' ᚵᚢᚦ ' ᛁᛅ[ᛚ]ᛒᛁ (ᛋ)ᛁᛅᛚ ' ᚢᛁᚼᛘᚢᚾᛏᛅᚱ ᛫ ᛋᛏᚤᚱᛁᛘᚬᚾᛋ §B ᚢᛁᚼᛘᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ' ᛅᚡᛁᚱᛁᚦ ᛬ ᚽᚴᚢ ᛘᚽᚱᚴᛁ ' ᛅᛏ ᚴᚢᛁᚴᚢᛅᚾ ᛫ ᛋᛁᚴ ᛫

§A uihmuntr ' lit ' agua * stain * at ' sig ' selfon ' slyiastr ' mono ' guþ ' ia[l]bi (s)ial ' uihmuntar * styrimons §B uihmuntr * auk ' afiriþ : eku merki ' at kuikuan * sik *

§A "Vigmundr let haggva stæin at sik sialfan, sløgiastr manna. "Guð hialpi sial "VigmundaR styrimanns. §B "Vigmundr ok "Afrið hioggu mærki at kvikvan sik.

§A Vígmundr had the stone cut in memory of himself, the most skillful of men. May God help Vígmundr the captain's soul. §B Vígmundr and Áfríðr cut the landmark in memory of themselves while alive.

Rasbo hd - Rasbokils sn - Rasbokils k:a

ᛋᛒᚱᛅᚴᛁ ' ᚢᚴ ᚦᚢᚱ'ᛒᛁᚢᚱᚾ ' ᚢᚴ ᚢᚦᚢᚼᛁᚾ ' ᚢᚴ| |ᚴᛁᚾᛚᛅᚢᚼ ' ᚢᚴ (ᛅ)ᚡᚱᛁᚦᚱ ' ᚦᛅᚢᚾ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛒᛁᚢᚱᚾ ᚡᛅᚦ(ᚢ)- (ᛋ)ᛁᚾ

sbraki ' uk þur'biurn ' uk uþuhin ' uk| |kinlauh ' uk (a)friþr ' þaun litu rita ' aftiR biurn faþ(u)- (s)in

"Spraki ok "Þorbiorn ok "Oþvaginn ok "Ginnlaug ok "Afriðr(?) þaun letu retta æftiR "Biorn, faðu[r] sinn.

Spraki and Þorbjôrn and Óþveginn and Ginnlaug and Áfríðr(?), they had (this) erected in memory of Bjôrn, their father.

Norunda hd - Ärentuna sn - Ärentuna k:a

§P [ᛅᚾᛋᚢᛅ...] (ᚱ)---(ᛏ)ᛁ ᛬ ᛋᛏᛅᛁ[ᚾᛅ ᛬ ᚦᛁᛋᛅ ᛬ ᚦᚱᚽᛅ ᛬ ... ᛬ ᛁᚾ ᛬ ᚼᛁᛅ--ᚬᛏ ᛫ ᛅ...] §Q [ᛅᚾᛋᚢᛅ...] (ᚱ)--[ᛋ](ᛏ)ᛁ ᛬ ᛋᛏᛅᛁ[ᚾᛅ ᛬ ᚦᛁᛋᛅ ᛬ ᚦᚱᚽᛅ ᛬ ... ᛬ ...ᛁᚾ ᛬ ᚼᛁᛅ-- ᚬᛏ ᛬ ᛅ...]

§P [ansua...] (r)---(t)i : stai[na : þisa : þrea : ... : in : hia--ot * a...] §Q [ansua...] (r)--[s](t)i : stai[na : þisa : þrea : ... : ...in : hia-- ot : a...]

§P "Ansva[rr](?) r[æis]ti stæina þessa þrea ... ... ... §Q "Ansva[rr](?) r[æi]sti stæina þessa þrea ... [drott]in(?) hia[lp] and ha[ns].

§P Andsvarr(?) raised these three stones ... ... ... §Q Andsvarr(?) raised these three stones ... May the Lord(?) help his spirit.

Norunda hd - Ärentuna sn - Ärentuna k:a

Runes written on runsten, ljus kvartsrik granit. Date: V

ᛁᚬᛚᛘᚴᚽᛦ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛁᚡᛏᛁ[ᛦ ' ᛁᚢᛚᚡᛅᛋᛏ ' ᚢᚴ '] ᛋᚢᛅᚱᛏᚢᚡᚦᛅ ' ᛋᚢᚾᛁ ' ᛋᛁᚾᛅ '

iolmkeR ' lit ' raisa ' stain ' ifti[R ' iulfast ' uk '] suartufþa ' suni ' sina '

"HolmgæiRR/"HialmgæiRR let ræisa stæin æftiR "Igulfast(?) ok "Svarthofða, syni sina.

Holmgeirr/Hjalmgeirr had the stone raised in memory of Ígulfastr(?) and Svarthôfði, his sons.

Norunda hd - Ärentuna sn - Ärentuna k:a

Runes written on runsten, rödaktig granit. Date: V

ᛁᚬᚡᚢᚱ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛁᛏᛅ ' ᛋᛏᚽᚾ [' ᚤᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚤ](ᚱ)ᛁᚾ(ᚴ)[ᚢ] (ᚢ)ᚴ ' ᛁᚬᚡᛅᛋᛏᚢ ᛫ ᚴᚢᚾᚢ ᛫ ᛋᛁᚾᚾ

iofur ' lit ' rita ' sten [' yftiR * sun sin * y](r)in(k)[u] (u)k ' iofastu * kunu * sinn

"Iofurr let retta stæin æftiR sun sinn "Øringu(?) ok "Iofastu, konu sina.

Jôfurr had the stone erected in memory of his son Œring(?), and Jófasta(?), his wife.

Norunda hd - Ärentuna sn - Fjuckby

Runes written on runsten, ljus grovkornig granit. Date: V b 1000-t

§P ᛫ ᛚᛁᚢᛏᚱ ᛬ ᛋᛏᚢᚱᛁᛘᛅᚦᚱ ᛫ ᚱᛁᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛬ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛋᚢᚾᚢ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ ᛬ ᛋᛅ ᚼᛁᛏ ᛬ ᛅᚴᛁ ᛬ ᛋᛁᛘᛋ ᚢᛏᛁ ᚡᚢᚱᛋ ᛬ ᛋᛏᚢᚱᚦ(ᛁ) ᛫ -(ᚾ)ᛅᚱᛁ ᛫ ᚴᚢᛅᛘ ᛫᛬ ᚼᚾ ᚴᚱᛁᚴ᛫᛬ᚼᛅᚡᚾᛁᚱ ᛬ ᚼᛅᛁᛘᛅ ᛏᚢ ᛬ ...-ᛘᚢ-... ...(ᚴ)(ᛅ)(ᚱ)... (ᛁ)ᚢᚴ (ᚱ)(ᚢ)-(ᛅ) ᛫ ... §Q ᛫ ᛚᛁᚢᛏᚱ ᛬ ᛋᛏᚢᚱᛁᛘᛅᚦᚱ ᛫ ᚱᛁᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛬ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛋᚢᚾᚢ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ ᛬ ᛋᛅ ᚼᛁᛏ ᛬ ᛅᚴᛁ ᛬ ᛋᛁᛘᛋ ᚢᛏᛁ ᚡᚢᚱᛋ ᛬ ᛋᛏᚢᚱᚦ(ᛁ) ᛫ -(ᚾ)ᛅᚱᛁ ᛫ ᚴᚢᛅᛘ ᛫᛬ ᚼᚾ ᚴᚱᛁᚴ ᛫ ᛬ ᚼᛅᚡᚾᛁᚱ ᛬ ᚼᛅᛁᛘᛅ ᛏᚢ ᛬ ...-ᛘᚢ-... ...(ᚴ)(ᛅ)(ᚱ)... (ᛁ)ᚢᚴ (ᚱ)(ᚢ)-(ᛅ) ᛫ ...

§P * liutr : sturimaþr * riti : stain : þinsa : aftir : sunu * sina : sa hit : aki : sims uti furs : sturþ(i) * -(n)ari * kuam *: hn krik*:hafnir : haima tu : ...-mu-... ...(k)(a)(r)... (i)uk (r)(u)-(a) * ... §Q * liutr : sturimaþr * riti : stain : þinsa : aftir : sunu * sina : sa hit : aki : sims uti furs : sturþ(i) * -(n)ari * kuam *: hn krik * : hafnir : haima tu : ...-mu-... ...(k)(a)(r)... (i)uk (r)(u)-(a) * ...

§P "Liutr styrimaðr retti stæin þennsa æftiR sunu sina. Sa het "Aki, sem's uti fors. Styrði [k]nærri, kvam hann "GrikkhafniR, hæima do ... ... hiogg(?) ru[n]aR(?) ... §Q "Liutr styrimaðr retti stæin þennsa æftiR sunu sina. Sa het "Aki, sem's uti fors. Styrði [k]nærri, kvam hann "Grikkia. "HæfniR, hæima do ... ... hiogg(?) ru[n]aR(?) ...

§P Ljótr the captain erected this stone in memory of his sons. He who perished abroad was called Áki. (He) steered a cargo-ship; he came to Greek harbours; died at home ... ... cut the runes ... §Q Ljótr the captain erected this stone in memory of his sons. He who perished abroad was called Áki. (He) steered a cargo-ship; he came to Greece. Hefnir died at home ... ... cut the runes ...

Norunda hd - Ärentuna sn - Fjuckby

[ᚡᛅᛋᛏᚢᛚᚡᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚼᚢᛚᚡ]ᛅᛋᛏ [ᚱᚢᚾᛁᚱᛁᚦ ᛚᛁᛏ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚬᛋᛁᚼᛁᚴ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚢᚴ ᛫ ᛒᚱᚢ ᛫ ᚴᚱᛅ] ᛅᛚ ᛅ(ᛋ)[ᛚᛁ]ᚴᛋ --

[fastulfr * lit * rita * stin * iftiR * hulf]ast [runiriþ lit * iftiR * osihik * faþur sin uk * bru * kra] al a(s)[li]ks --

"FastulfR let retta stæin æftiR "Holmfast, "Runfrið(?) let æftiR "Aslæik(?), faður sinn, ok bro gæra "Aslæiks(?) ...

Fastulfr had the stone erected in memory of Holmfastr; Rúnfríðr(?) also had the bridge made in memory of Ásleikr(?), her father ... Ásleikr's(?) ...

Norunda hd - Ärentuna sn - Kolje

ᛅᚵᚬᛏᛁᚼᛁ ' ᚬᚴ ' ᛋᛅᚱᛏᚼᚢᚦ[ᛁᚼᛁ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᚽᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᚽ]ᚾ ' ᚤᚡᛏᛁᛦ ' ᚡᛅᚦᚢ ' ᛋᚾ ᛫ ᚼᛁᛅᛚᛘᚵᚽᚱ

agotihi ' ok ' sarthuþ[ihi * litu * reta * ste]n ' yftiR ' faþu ' sn * hialmger

"Aguti(?) ok "Svarthaufði letu retta stæin æftiR faður sinn "HialmgæiR.

Ágoti(?) and Svarthôfði had the stone erected in memory of their father Hjalmgeirr.

Norunda hd - Ärentuna sn - Kyrsta

Runes written on runsten, rödgrå gnejsgranit. Date: V

(ᛁ)ᚬ[ᛚ](ᛅ)ᛏᚱ ᛫ ᚬᚴ ᚼᛁᛘᛁᚴᚱ ᛫ ᛚᛁ(ᛏ)(ᚢ) ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚽᛏᛁᚡᛦ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋ[ᚾ ᛁᚼ]ᚢᛚᚡᛅᛋᛏ

(i)o[l](a)tr * ok himikr * li(t)(u) * rita * stain * etifR * faþur * s[n ih]ulfast

" ok "HæmingR letu retta stæin æftiR faður sinn "Igulfast.

and Hemingr had the stone erected in memory of their father Ígulfastr.

Norunda hd - Ärentuna sn - Kyrsta

Runes written on runsten, ljus granit svagt rödaktig. Date: V

[ᚴᚢ](ᚦ)ᚡᛅᛋᛏ[ᚱ] ᛫ ᛚᛁ[ᛏ] ᛫ [ᚱᛅᛁᛋᛅ] ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ... ᛫ ᚡᛅᛋᛏᚢᛚᚡᚱ ᛫᛫ ᚱᚢᛁ... ...[ᛋᛏ]ᛁ ᛫ ᛒᚱᚢ ᛫ ᛅᛋ[ᚢᚼ]ᚴ

[ku](þ)fast[r] * li[t] * [raisa] * stin ... * fastulfr ** rui... ...[st]i * bru * as[uh]k

"Guðfastr let ræisa stæin ... "FastulfR ... ... bro .

Guðfastr had the stone raised ... Fastulfr ... ... the bridge ...

Norunda hd - Ärentuna sn - Nederbacka (Rosta bro)

[ᚢᛁᚼᛒᛁᚱᚾ ᛫ ᛚ]ᛁᛏ ᛫ ᚱ[ᛅ]ᛁ[ᛋᛅ ᛋ... ... ᛁᚡ--ᛦ --ᚴ...]

[uihbirn * l]it * r[a]i[sa s... ... if--R --k...]

"Vigbiorn let ræisa s[tæin] ... æf[ti]R "...

Vígbjôrn had the stone raised ... in memory of ...

Norunda hd - Ärentuna sn - Storvreta

[ᚢᛁ]ᚴᚾ[ᛁ ᛫ ᛅ]ᚢᚴ ᛫ ᛅᛚᛏᚼᚱᚾ ᛫ ᚢᚴ ᛅᛁᛚᛁᚡᚱ ᛫ ᛅᚴᚼᚢᚾ ᛫ ᚱᚢᚾᚡᚱᛁᚦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛁᚡ(ᛏ)ᛁᛦ ᛁᛚᚼᚢ[ᛏᚡᛅ ᚴ]ᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᚢᛒ(ᛁ)(ᛦ) [᛫ ᚱ...ᛋᛏ...] (ᚱ)(ᚢ)(ᛅ)[ᛅ]

[ui]kn[i * a]uk * althrn * uk ailifr * akhun * runfriþ * litu * rita * stain * if(t)iR ilhu[tfa k]aþur * sin ub(i)(R) [* r...st...] (r)(u)(a)[a]

"Vigi(?) ok "Halfdan(?) ok "ÆilifR, "Hakon, "Runfrið letu retta stæin æftiR "Illuga(?), faður sinn. "ØpiR r[i]st[i] runaR.

Vígi(?) and Halfdan(?) and Eilífr (and) Hákon (and) Rúnfríðr had the stone erected in memory of Illugi(?), their father. Œpir carved the runes.

Norunda hd - Ärentuna sn - Vallby

[ᚴᛁᛅᛏᛁᛚᛒᚬᚱᚾ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᚡᛅᛋᛏᛅ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾᚾ ᛫ ᚽᛏᛁᛦ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᚾ ᛁᚱᚾᚡᛅᛏᚱ]

[kiatilborn * ok * fasta * litu × rita stainn * etiR * faþur sn irnfatr]

"Kætilbiorn ok "Fasta letu retta stæin æftiR faður sinn, "Ærnfastr.

Ketilbjôrn and Fasta had the stone erected in memory of their father Ernfastr.

Norunda hd - Ärentuna sn - Vaxmyra

ᛋᚽᛘᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᛚᛁ[ᛏ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋ](ᛏ)ᚽᚾ ' ᚤᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᛏᚽᚾᚴᛁᛋᛚ [᛫] ᛘᛅᚼ [᛫] ᛋᛁᚾ

semuntr * li[t * rita * s](t)en ' yftiR * stenkisl [*] mah [*] sin

"Sæmundr let retta stæin æftiR "Stæingisl, mag sinn.

Sæmundr had the stone erected in memory of Steingísl, his kinsman-by-marriage.

Norunda hd - Ärentuna sn - Vaxmyra

[ᛅᚾᚢᚾᛏᚱ ' ᚢᚴ ' ᚦᚬᚱᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᛚᛁ-ᚢ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛁᛏᚾ ᚤᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᛅᛏᚽᛚᛘᚢᚾᛏ ᛫ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ]

[anuntr ' uk ' þorbiarn ' li-u * rita sitn yftiR * katelmunt * bruþur]

"Anundr ok "Þorbiorn le[t]u retta stæin æftiR "Kætilmund, broður.

Ônundr and Þorbjôrn had the stone erected in memory of Ketilmundr, (their) brother.

Norunda hd - Lena sn - Lena k:a

ᛒᚱᛅᚾᛏᚱ ' ᚢᚴ ' ᛋᛁᚼᚢᛁᚦᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛁᚾ ' ᛅᛏ ' ᛘᚢᚾᛏᛅ ' ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ

brantr ' uk ' sihuiþr ' litu ' risa ' stin ' at ' munta ' broþur

"Brandr ok "Sigviðr letu ræisa stæin at "Munda, broður.

Brandr and Sigviðr had the stone raised in memory of Mundi, (their) brother.

Norunda hd - Lena sn - Lena k:a

...[(ᚾ) '] ᚢᚴ ' ᛁᚼᚢᛚ ' ᚢᚴ ' ᚵᛁᛋᛚ ' ᚢᛁᛏᚱ ' ᛚᛁ... ...

...[(n) '] uk ' ihul ' uk ' gisl ' uitr ' li... ...

"... ok "Igull ok "Gisl, "Øyndr(?) le[tu] ...

... and Ígull and Gísl (and) Eyndr(?) had ...

Norunda hd - Lena sn - Lena k:a

... ᛅᛋᛒᛁᚢᚱᚾ ᛫ (ᛅ)ᚢᚴ ᛁ[ᚾ]-... ... ...--[ᚴ](ᚢ)ᚱ(ᚢ)... ...---...ᚾᛅ-... ...ᛅᚾᛏᛁ ᚴᚢᚦ ᛋᚢᛁᚴᛁ ᛫ ᚦᛅ ᛁᛦ ᚼ[ᛅ] ᛋᚢᛁ[ᚴ]ᚢ

... asbiurn * (a)uk i[n]-... ... ...--[k](u)r(u)... ...---...na-... ...anti kuþ suiki * þa iR h[a] sui[k]u

... "Asbiorn ok "... ... ... ... "...[l]andi(?). "Guð sviki þa, eR hann sviku.

... Ásbjôrn and ... ... ... ... ...-land(?) May God betray those who betrayed him.

Norunda hd - Lena sn - Björnhammar

[-ᛅᛘᛁ-ᛏᚢᚱᚢ ᛫ ᛚᛁᛏ ᚴᛁᚱᛅ ᛘᛅᚱᚴᛅ| |ᛅᛏ ᛫ ᛁᚱᛘᚢᚾᛏ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᚴᛅᚽᚱᛁ]

[-ami-turu * lit kira marka| |at * irmunt sun sin kaeri]

"<-ami-turu> let gæra mærki at "Ærnmund, sun sinn .

<-ami-turu> had the landmark made in memory of Ernmundr, his dear son.

Norunda hd - Lena sn - Hånsta

[ᛋᛁᚼᛏᛁᛅ]ᚱᚡ ' ᛅᚢᚴ ᚼᚢᛘᛒᛁᚢᚱᚾ ' [ᛅᚢᚴ ᚦᚢᚱ](ᛒ)ᛁᚢᚱᚾ ' ᚦᛁᛦ ᛚᛁᛏ[ᚢ] ᚱ[ᛁ](ᛏ)ᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ᛅᚢᚴ ᛒ[ᚱᚢ ᛫ ᚴᛁᚱᛅ ᛅᛏ ᛁᚢ]ᚾ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ [ᛋᛁᚾ]

[sihtia]rf ' auk humbiurn ' [auk þur](b)iurn ' þiR lit[u] r[i](t)a stin þino auk b[ru * kira at iu]n faþur * [sin]

"SigdiarfR ok "Holmbiorn ok "Þorbiorn þæiR letu retta stæin þenna ok bro gæra at "Ion, faður sinn.

Sigdjarfr and Holmbjôrn and Þorbjôrn, they had this stone erected and the bridge made in memory of Jón, their father.

Norunda hd - Lena sn - Ånge

[ᛋᚢᛏᚼ]ᛁ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛁᚴᛁ[ᚡᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ] ᚱᛁᛏᛅ [ᛋᛏᛅᛁ]ᚾ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᛁᚴᛅᛚᛏ ' ᚢᚴ ' (ᚡ)[ᛏᛁᛦ ᛁᚴᚼᚢ]ᛅᚱ ᛫ ᚡᚽ[ᚦᚱ ᛋᛁ]ᚾᛅ ᛫ ᚴᚢᚦᛅ ᛫ ᛁ

[suth]i auk * iki[fastr * litu] rita [stai]n ' iftiR × ikalt ' uk ' (f)[tiR ikhu]ar * fe[þr si]na * kuþa * i

"Soti ok "Ingifastr letu retta stæin æftiR "Ingiald ok æftiR "Ingvar, fæðr sina goða.

Sóti and Ingifastr had the stone erected in memory of Ingjaldr and in memory of Ingvarr, their good fathers ...

Norunda hd - Lena sn - Årby

§A ᚾᛅᛋᛁ × ᛅᚢᚴ ᛬ ᚦᛅᛁᚱ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚱ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᛋᛅ × §B ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛁᛅᚱᛚ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚢᚦᛅᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛒᚱᚢ ᛬ ᚴᚢᛋ ᛬ ᚦᛅᚴᛅ × ᚴᛁᛅᚱᚦᚢ ×

§A nasi × auk : þair : bruþr : raistu : stain : þisa × §B aftir : iarl : faþur : sin : kuþan : auk : bru : kus : þaka × kiarþu ×

§A "Nasi/"Næsi ok þæiR brøðr ræistu stæin þennsa §B æftiR "Iarl, faður sinn goðan, ok bro "Guðs þakka gærðu.

§A Nasi/Nesi and his brothers raised this stone §B in memory of Jarl, their good father, and made the bridge as thanks to God.

Norunda hd - Tensta sn - Tensta k:a

ᚦᚬᚱᛒᛁᛅ(ᚱ)ᚾ ' ᛅᚢᚴ ' ᚦᚬᚱᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᛋᛏᚤᚱᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚽᚡᛏᛁᛦ ' ᚦᚬᚱᚡᛅᛋᛏ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚤᛒᛁᚱ ᚱᛁᛋᛏᛁ

þorbia(r)n ' auk ' þorstain ' uk ' styrbiarn ' litu raisa stain ' eftiR ' þorfast ' faþur sin ybir risti

"Þorbiorn ok "Þorstæinn ok "Styrbiorn letu ræisa stæin æftiR "Þorfast, faður sinn. "ØpiR risti.

Þorbjôrn and Þorsteinn and Styrbjôrn had the stone raised in memory of Þorfastr, their father. Œpir carved.

Norunda hd - Tensta sn - Tensta k:a

...ᚴᛁᛅᛏ ᛅᚢᚴ ... ...ᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ| |ᛅᚡᛏᛁᛦ ᚴᚢᛁᚼ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛋᛁ[ᚴᚱ]ᛁᚦᚱ ᛅᛏ ᛒᚢᛅᚾᛏᛅ ᛋᛁ...

...kiat auk ... ...u rita stin þina| |aftiR kuih faþur sin si[kr]iþr at buanta si...

"... ok ... [let]u retta stæin þenna æftiR "Kvig, faður sinn, "Sigriðr at boanda si[nn].

... and ... had this stone erected in memory of Kvígr, their father; Sigríðr in memory of her husbandman.

Norunda hd - Tensta sn - Tensta k:a

ᛋᛁᚼᚢᛅᛋᛏᚱ ' ᚢᚴ ' ᛒᚱᛅᛏᚱ ' ᚢᚴ ' ᚢᛁᚴᛁᛏᛁᛚ ᚽᛚᚼᛅ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᛅᚾᚼᚢᛁᛏ ' ᛋᚢᚾ ' ᛋᛁᚾ ' ᛋᚢᛘ ' ᛏᛅᚢᚦᚱ ' ᚼᚢᛁᛏᛅ'ᚼᚢᛅᚦᚢᛘ ' (ᚴ)ᚱᛁᛋᛏᚱ ' ᛁᛅᛚᛒᛁ ' ᛋᛁᛅᛚ ' ᛅᚾᛏᚢᛁᛏᛅ

sihuastr ' uk ' bratr ' uk ' uikitil elha ' lit ' rita stin iftiR ' anhuit ' sun ' sin ' sum ' tauþr ' huita'huaþum ' (k)ristr ' ialbi ' sial ' antuita

"Sigfastr ok "Brandr ok "Vikætill. "Hælga let retta stæin æftiR "Andvett, sun sinn, sum [vaR] dauðr [i] hvitavaðum. "Kristr hialpi sial "AndvettaR.

Sigfastr and Brandr and Véketill. Helga had the stone erected in memory of Andvéttr, her son, who died in christening robes. May Christ help Andvéttr's soul.

Norunda hd - Tensta sn - Tensta k:a

[... ᛚᛁᛏ ᚼᛅᚴᚢᛅ ... ...ᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚾᚬᛅ... ... ᚢᛋᛏᚢᚱ- ᛫ ...ᛅᚴᛅ...]

[... lit hakua ... ...fast * faþur * sin * noa... ... ustur- * ...aka...]

... let haggva ... "...fast, faður sinn ... ... ...

... had ... cut ...-fastr, his father ... ... ...

Norunda hd - Tensta sn - Altomta

[ᚼᛁᚦᛁᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛅᛏ ᛅᛚᛅᚼ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛚ--ᚴᛁᚱᛁ...ᚱᚾ ᚼᛁᛅ]

[hiþibiarn * lit * raisa * stain × at alah broþur sin l--kiri...rn hia]

"Heðinbiorn let ræisa stæin at "Ala/"Alla, broður sinn ...

Heðinbjôrn had the stone raised in memory of Áli/Alli, his brother ...

Norunda hd - Tensta sn - Bräcksta

§A ᛋᛏᚼᚬᛏᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᛅᚢᚴ ᛁᛋᛏᛅᛁᚾ ' (ᚱ)ᛁᛏᚢ ᛋᛁᛁᚾ ' ᚤᚡᛏᛁᛦ ' ᚡᚾᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚴᚢᛚᛅ ' ᛘᚽᛋᚴᚢ ' ᚵ|ᛁ|ᚱ|ᛁ| |ᚵ|ᛁ|ᚱ|ᛁᛋᛏᚱ [ᛚᛁ](ᛏ)ᛁᚾ ᛫ ᛋᛅᚼᛚᚢ ᚼᚬᛋ §B ᚴᛁᚢᛚᛁᚾ ' ᚱᛁᛋᛏᛁᛦ ' ᚱᚢᚾᚬ ' ᚦᛅᛋ ' ᚴᛁᛏᛁᛚᚢᚼᛅ ' ᚼᛁᛏ ' ᚴᚢᛁᚾᚬ ' ᚼᛅᛋ ' ᛅᚢᚴ ' ᚢᛁᚽᛚᚡ/ᚢᛁᚽᛚᚡ=ᚱ

§A sthotbiarn ' auk istain ' (r)itu siin ' yftiR ' fnþur sin kula ' mesku ' g|i|r|i| |g|i|r|istr [li](t)in * sahlu hos §B kiulin ' ristiR ' runo ' þas ' kitiluha ' hit ' kuino ' has ' auk ' uielf/uielf=r

§A "Stoðbiorn(?) ok "Øystæinn/"Æistæinn rettu stæin æftiR faður sinn "Gulla(?). Miskunn gæri(?) "Kristr, lettin salu hans. §B "Kiuli(?) ristiR runaR þasi. "Kætillaug/"Kætillauga het kvena hans, ok "Viælf/"ViælfR.

§A Stóðbjôrn(?) and Eysteinn erected the stone in memory of their father Gulli(?). May Christ have mercy(?), relieve his soul. §B Kjúli(?) carved these runes. His wife was called Ketillaug/Ketillauga. And Véelfr.

Norunda hd - Tensta sn - Fasma

Runes written on runsten, grovkornig granit. Date: V

ᚡᚢᛏᛅᚾ ' ᛚᛁᛏ ᚱᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛁᚾ ᚤᚡᛏᛁᛦ ' ᛋᚴ| |ᚴᚬᚢᛁᚴᚬᚾ ' ᚬᛋᚾ--... ' ᚴᛁ-ᛁᛚᛘᚢᛏᚱ ' ᚴᛁᚢᛚᛁ ᚱᛋᛏᛁ

futan ' lit risa ' stin yftiR ' sk| |kouikon ' osn--... ' ki-ilmutr ' kiuli rsti

"Fundinn let ræisa stæin æftiR sik kvikvan ... "Kæ[t]ilmundr. "Kiuli(?) risti.

Fundinn had the stone raised in memory of himself while alive ... Ketilmundr. Kjúli(?) carved.

Norunda hd - Tensta sn - Golvasta

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᛁᛅᚼᛒᛅᚦᚱ ' ᚬᚴ ' ᛁᚾᚴᛁᚴᛁᚽᚦᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛏᛅ ᛋᚽᚾᛅ ᛁᚡᛏᛦ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ' ᚱᚢᚾᚡᛅᛋᛏᚱ ' ᚬᚴ ' ᛁᚡᛏᛦ ' ᚱᚢᚾᚢ ' ᛘᚬᚦᚢᚱ ᛋᚽᚾᛅ ' ᛁᚴᚢᛚᚡᚱ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢᚾᛁ ᛅᚼᛒᛅᚦᚱ ᚴᛁᛅᚦᛁ ᛒᚱᚬ ᛫

iahbaþr ' ok ' inkikieþr ' litu ' rita sena iftR faþur sin ' runfastr ' ok ' iftR ' runu ' moþur sena ' ikulfr ' risti runi ahbaþr kiaþi bro *

"Hagbarðr ok "Ingigærðr letu retta stæina æftiR faður sinn "Runfast ok æftiR "Runu, moður sina. "IngulfR risti runaR. "Hagbarðr gærði bro.

Hagbarðr and Ingigerðr had the stones erected in memory of their father Rúnfastr and in memory of Rúna, their mother. Ingulfr carved the runes. Hagbarðr made the bridge.

Norunda hd - Tensta sn - Källbo, Lugnet

ᚱᛁᚴᛅᛏᚱ ' ᛚᛁᛏ ᚱ[ᚽ]ᛋᛅ ' ᛋᛏ[ᚽᚾ ᚤᚡᛏᛦ ᛫ ᛒᛁᚢᚱ ᛫ ᚡᛅᚦᚢ ᛋᚾ ᚬᚢᚴ ᛘᚦᚢᚱ ᛋᛁᚡᚱᛁᚦ ᛫ ᚢᛋᚾᛁᚴᛁᚾ] ' ᚴᚢᛚᛁ ᚱᛁᛋᛏᛁ ' ᚱᚢᚾ

rikatr ' lit r[e]sa ' st[en yftR * biur * faþu sn ouk mþur sifriþ * usnikin] ' kuli risti ' run

"Rikhvatr let ræisa stæin æftiR "Biorn/"Biur, faður sinn, ok moður [sina] "Sigrið. "Osnikinn. "Kiuli(?) risti runaR.

Ríkhvatr had the stone raised in memory of Bjôrn/Bjórr, his father, and his mother Sigríðr. Ósníkinn. Kjúli(?) carved the runes.

Norunda hd - Tensta sn - Onslunda

Runes written on runsten, rödgrå granit. Date: V

ᚢ[ᛚᚡᚱ ᛫] ᛅᚢᚴ ' ᚴᚢᚦᚡᛅᛋᛏᚱ ' ᛅᚢᚴ| |ᚴᚢᚦ[ᛘᚢᚾᛏᚱ ' ᚦ-... ...ᛁᛏ]ᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ᚢᚡᛁᚼ ' ᚡᛅ[ᚦ]ᚢᚱ ᛋ(ᛁ)ᚾ ' ᚴᚢᚦ ᚼᛁᚾᛚᛒᛁ ᚬᚾᛏ (ᚼ)-ᚾᛋ

u[lfr *] auk ' kuþfastr ' auk| |kuþ[muntr ' þ-... ...it]u rita stin þino ' aftiR ufih ' fa[þ]ur s(i)n ' kuþ hinlbi ont (h)-ns

"UlfR ok "Guðfastr ok "Guðmundr þ[æiR l]etu retta stæin þenna æftiR "Ofæig, faður sinn. "Guð hialpi and h[a]ns.

Ulfr and Guðfastr and Guðmundr, they had this stone erected in memory of Ófeigr, their father. May God help his spirit.

Norunda hd - Tensta sn - Onslunda

[ᚴᛁᛏᛁᛚ ᛫ ᛚᛁᛏ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏ...] ... ...ᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚴ[ᚢᛚᚼᛅ| |ᛅᛏ ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ]

[kitil * lit raisa st...] ... ...þur sin k[ulha| |at bonta sin]

"Kætill let ræisa st[æin] ... [fa]ður sinn, "Gulla at bonda sinn.

Ketill had the stone raised ... his father; Gulla in memory of her husbandman.

Norunda hd - Björklinge sn - Björklinge k:a

' ᛒᛁᛅᚱᚾᛅᚡᚡᚦᛁ ' ᛚᛁᛏ ' ᚼᛅᚴᚢᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛅᛏ ' ᛒᛁᛅᚱᚾᛅᚡᚦᛅ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ -ᛅᚴ-- ' ᛋ...- ' ᛅᛏ '

' biarnaffþi ' lit ' hakua ' stain ' at ' biarnafþa ' faþur ' sin -ak-- ' s...- ' at '

"Biarnhofði let haggva stæin at "Biarnhofða, faður sinn ... ... .

Bjarnhôfði had the stone cut in memory of Bjarnhôfði, his father ... ...

Norunda hd - Björklinge sn - Björklinge k:a

...ᛁᚴᛅᛁᛦ ᛚᛁᛏ ᚱᚽᛋᛅ ᛋᛏᚽᚾ ᛅᚢᚴ ' ᚴᚽᚱᛅ ' ᛒᚢᚱᚬ ' ᚽᚡᛏᛁᛦ ' ᛋᛁᛁᛏᚽᚱᚡ ᛫ ᛒᚢᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ

...ikaiR lit resa sten auk ' kera ' buro ' eftiR ' siiterf * buroþur * sin

"...gæiRR let ræisa stæin ok gæra bro æftiR "Sædiarf/"Sigdiarf, broður sinn.

...-geirr had the stone raised and the bridge made in memory of Sædjarfr/Sigdjarfr, his brother.

Norunda hd - Björklinge sn - Björklinge k:a

ᛅᚤᚴᛅ-ᛦ ' ᛅᚢᚴ ' ᚴᛁᛏᛁᛚᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᛅᚢᚴ ' ᚴᚽᛁᛋᛚ ' ᛅᚢᚴ ' ᛁᚼᚢᛚ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᚽᚾ ' ᚽᚡᛏᛁᛦ ᚼᚤᛒᛁᛅᚱᚾ ᚡᛅᚦ ' ᛋᛁᚾ '

ayka-R ' auk ' kitilbiarn ' auk ' keisl ' auk ' ihul ' litu ' rita sten ' eftiR hybiarn faþ ' sin '

"Øygæ[i]RR ok "Kætilbiorn ok "Gisl(?) ok "Igull letu retta stæin æftiR "Øybiorn, faður sinn.

Eygeirr and Ketilbjôrn and Gísl(?) and Ígull had the stone erected in memory of Eybjôrn, their father.

Norunda hd - Björklinge sn - Björklinge k:a

ᚴᛁᛚᛅᚢᚴ ' ᛚᛁᛏ ' ᚼᛅᚴᚢᛅ ' ᛅᛏ ' ᛁ(ᚬ)ᚱᚢᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ' (ᛏ)ᚬ ' ᛁ ᚼᛅᛁᚦᛅᛒᚤ

kilauk ' lit ' hakua ' at ' i(o)rut * sun sin ' (t)o ' i haiþaby

"Gillaug let haggva at "Iorund, sun sinn, do i "Hæiðaby.

Gillaug had (the stone) cut in memory of Jôrundr, her son. (He) died in Hedeby.

Norunda hd - Björklinge sn - Björklinge k:a

[...ᛁ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ...]

[...i * lit * rita * ...]

"... let retta ...

... had erected ...

Norunda hd - Björklinge sn - Björklinge k:a

ᚼᚢᛚᛘᚴᛅᛁᚱ ' ... ...ᛁᛏᚢ ᚼ--ᚢᛅ ᛅ[ᛏ] ' ᛅ(ᛁ)ᛋ[ᛏ] ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

hulmkair ' ... ...itu h--ua a[t] ' a(i)s[t] faþur sin

"HolmgæiRR ... [l]etu h[agg]va at "Æist, faður sinn.

Holmgeirr ... had ... cut in memory of Eistr, their father.

Norunda hd - Björklinge sn - Prästgården

ᚡᛅᛋᛏᚢᛚᚡᚱ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛅᚾ ᚽᛏᛦ ' ᛋᚢᛅᚱ ᛋᛁᚾ ' ᚬᚴ ' ᛁᚬᚡᛅᛋᛏ ' ᚽᚡᛏᛦ ' ᚢᛁᚼᛘᛏ ' ᚡᛅᚦᚢ ᛋᚽᚾ

fastulfr ' lit ' rita stan etR ' suar sin ' ok ' iofast ' eftR ' uihmt ' faþu sen

"FastulfR let retta stæin æftiR svær sinn, ok "Iofast æftiR "Vigmund, faður sinn.

Fastulfr had the stone erected in memory of his father-in-law and Jófast in memory of Vígmundr, her father.

Norunda hd - Björklinge sn - Axlunda

Runes written on runsten, ljus nästan vit granit. Date: V

ᚴᚽᚡᛁᛅᛚᛏᚱ ' ᚬᚴ ᛭ ᛒᚬᚱᚡᛅᛋ[ᛏᚱ ' ᚬᚴ ' ᛅᚾᛁᛏᚢᛁᛏᚱ ×] (ᚬ)ᚴ ᛭ ᚦᚽᛚᚡᛁ ᛭ ᚦᛅᛦ ' [ᛚᛁᛏᚢ] ᛭ ᚱᛁᛏᛅ ᛭ ᛋᛏᛁᚾ ᛭ ᚽᛏᛁᛦ ᛭ ᛁᚬᚾ ᛭ ᚡᚱᚽᛏᛅ ᛭ ᛋᛁᚾ ᛁᚴᚢᛚᚡᚱ ' ᛁᚬᚴ ' ᛋᛏᛁᚾ ' ᚦᚽᛚᚡᛁ ᛭ ᛁᚬᚴ ᛋᛏᚽᚾ

kefialtr ' ok + borfas[tr ' ok ' anituitr ×] (o)k + þelfi + þaR ' [litu] + rita + stin + etiR + ion + freta + sin ikulfr ' iok ' stin ' þelfi + iok sten

"Gefialdr ok "Borgfastr ok "Andvettr ok "Þialfi þæiR letu retta stæin æftiR "Ion, frænda sinn. "IngulfR hiogg stæin. "Þialfi hiogg stæin.

Gjafaldr and Borgfastr and Andvéttr and Þjalfi, they had the stone erected in memory of Jón, their kinsman. Ingulfr cut the stone. Þjalfi cut the stone.

Norunda hd - Björklinge sn - Hammarby

Runes written on runsten, ljus finkornig granit. Date: V

[ᚴᛅᛏᛚ ᛫ ᚬᚴ ᛁᚴᚢ]ᛚᚽᚡ ᚦᛅᚬᚾ ᛚᛏᚢ ᚴᚽᛅ ᛘᚱᚴᛁ ᛁᚡᛏᛦ ᚴᚢᛚ ᛋᚢᚾ ᛋᛁ[ᚾ (ᚬ)ᚴ ᛫ ᚴᚽᛏᛁᛚᛘᚢᚾ]

[katl * ok iku]lef þaon ltu kea mrki iftR kul sun si[n (o)k * ketilmun]

"Kætill ok "Ingilæif þaun letu gæra mærki æftiR "Kul(?), sun sinn, ok "Kætilmund.

Ketill and Ingileif, they had the landmark made in memory of Kolr(?), their son, and Ketilmundr.

Norunda hd - Björklinge sn - Ramsjö

ᚢᛁᛋᚽᛏᛁ ' ᛅᚢᚴ ' ᛁᚢᚡᚢᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᚬᚡᛅᚼᛁ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛅᛁ

uiseti ' auk ' iufur ' litu ' raisa ' stain eftiR ofahi ' faþur * sai

"Viseti ok "Iofurr letu ræisa stæin æftiR "Ofæig, faður sinn.

Véseti and Jôfurr had the stone raised in memory of Ófeigr, their father.

Norunda hd - Björklinge sn - Sandbro

ᛋᛁ(ᛒ)... ... ...-ᛋᛅ ' ᛋᛏᛁᚾᚬ ᚤᚡᛏᛁᛦ ' ᛋᚽᚾ

si(b)... ... ...-sa ' stino yftiR ' sen

"... ... [ræi]sa stæina æftiR sinn

... ... the stones raised in memory of his.

Norunda hd - Björklinge sn - Sandbro

[ᚴᛅᚼᚢ ᚬᚴ ᚢᚼᛁ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᚢ ᚱᚢᚾᛅ... ...]

[kahu ok uhi * ristu runa... ...]

"KagR(?)/"GagR(?) ok "Hugi ristu runa[R] ...

Kagr(?)/Gagr(?) and Hugi carved the runes ...

Norunda hd - Björklinge sn - Såpebo, Möboda

Runes written on runsten, blågrå grovkornig granit. Date: V

... ...ᛁᛏ ' ᚱ-... ... [ᛋᛁᚦ]ᛘᛁ...

... ...it ' r-... ... [siþ]mi...

... [l]et r[etta] ... ...

... had ... erected ...

Norunda hd - Björklinge sn - Tibble

ᚼᚢᛚᛘᚴᛅᛁᚱ ... [ᚴᛅᚱᛚ ᛫ ᛚᛁᛏ]ᚢ ' ᚼ(ᛅ)[(ᚴ)](ᚢ)ᛅ ' ᛅᛁᛋᛏ ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ

hulmkair ... [karl * lit]u ' h(a)[(k)](u)a ' aist faþur ' sin

"HolmgæiRR [ok] "Karl letu haggva [at] "Æist, faður sinn.

Holmgeirr and Karl had (the stone) cut in memory of Eistr, their father.

Norunda hd - Viksta sn - Dalboda, Heden

Runes written on runsten, finkornig granit. Date: V

ᚴᛅᚴᚢᛚᚡᚱ ' ᚬᚴ ᛒᚽᚾᚢᛁᚦᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛏᛅ ' ᛋᛏᚽᚾ ' ᛁᚡᛏᛦ ᚬᚬᚦᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᛋᚢᚾ ᛁᚾ

kakulfr ' ok benuiþr ' litu ' rita ' sten ' iftR ooþbiarn ' sun in

"GangulfR(?) ok "Bæinviðr letu retta stæin æftiR "Auðbiorn, sun sinn.

Gangulfr(?) and Beinviðr had the stone erected in memory of Auðbjôrn, their son.

Norunda hd - Viksta sn - Källslätt

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᛋᛏ[ᚤᚾ]ᚡᚱᛁᚦ ' (ᛅ)ᚢ(ᚴ) ' ᚼᚢᛚᛘᚡᚱᛁᚦ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ (ᚦ)... ...(ᛅ)ᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ᛫ --... ...[ᚱᚢᚾᛁᚱ] ᚤᛒᛁᛦ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢᚾᛅ

st[yn]friþ ' (a)u(k) ' hulmfriþ : litu : raisa : stain : eftiR : (þ)... ...(a)þur ' sin * --... ...[runir] ybiR risti runa

"Stynfrið/"Stæinfrið ok "Holmfrið letu ræisa stæin æftiR ... [f]aður sinn ... "[Io]rundr(?). "ØpiR risti runaR.

Stynfríðr/Steinfríðr and Holmfríðr had the stone raised in memory of ... their father ... Jôrundr(?) Œpir carved the runes.

Norunda hd - Viksta sn - Nyvalla

[ᛒᛁᛅ... ... ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᚾ ... ...ᛒᛁ ᛭ ᛅᚾᛏ ᛭ ... ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᛫ ᚦᛁᛋᚱ]

[bia... ... raisa + sten ... ...bi + ant + ... risti runaR * þisr]

"Bia[rn](?) ... ræisa stæin ... [hial]pi and ... risti runaR þessaR.

Bjôrn(?) ... the stone raised ... may help (his) spirit ... carved these runes.

Norunda hd - Viksta sn - Rångsta

Runes written on runsten, rödgrå grovkornig granit. Date: V

ᚱᚢᚾᚢᛁᚦᚱ ' ᛚᛁᛏ ᚱᛁᛋᛅ ' ᛋᛁᚾ ᚤᚡᛏᛦ ' ᛋᚢᛅᛁᚾ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ...ᛁᚾ ᚴ(ᛚ)ᛋ-ᛁ ᛁᚢᚡᚢᚱ ' ᚬᚴ ' ᚡᚢᚴᛋ ' ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛋᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚤᚡᛏᛁᛦ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚴᛅᚱᛅ

runuiþr ' lit risa ' sin yftR ' suain ' faþur sin ...in k(l)s-i iufur ' ok ' fuks ' litu risa stin yftiR faþur sin kara

"Runviðr let ræisa stæin æftiR "Svæin, faður sinn ... "Iofurr ok "Fuks letu ræisa stæin æftiR faður sinn "Kara.

Rúnviðr had the stone raised in memory of Sveinn, his father ... Jôfurr and Foks had the stone raised in memory of their father Kári.

Bälinge hd - Åkerby sn - Åkerby k:a

᛬ ᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬᛬ ᚦᚢᚱᚴᛁᛚ ᛬ ᚦᛁᛦ ᛬ ᚱᛁᛋ(ᛏ)ᚢ ᛭ ᚴᚢᛘᛒᛚ ᛬ ᚦᛁᛋᛁ ᛬ ᛅᛚ ᛬ ᛁᛦᚢ ᛬᛬ ᚴᛁᚦᛒᛁ- ᛬ ᛅ ᛬

: biurn : auk :: þurkil : þiR : ris(t)u + kumbl : þisi : al : iRu :: kiþbi- : a :

"Biorn ok "Þorkell þæiR ræistu kumbl þessi all .

Bjôrn and Þorkell, they raised all these monuments ...

Bälinge hd - Åkerby sn - Åkerby k:a

¤ (ᚢ)ᛏᛅᛚᚡᚱᛁᚦᛦ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᛭ ᚦᛁᛋᛅ ᛅ-ᛏᛦ ᛫ ᛋᛏᚤᚱ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛫ (ᚴ)...ᚦ ᚼᛁᛚᛒᛁ ᛫ ᛅᚾᛏ ᚦᛁᚱᛅ ᛒᚱᛅᛏᚱ ᚼᛁᚢᚴ ᚱᚢᚾ-ᛦ

¤ (u)talfriþR : raisti * staina + þisa a-tR * styr * faþur : sin * (k)...þ hilbi * ant þira bratr hiuk run-R

"Oðalfriðr/"Oðalfreðr ræisti stæina þessa æ[f]tiR "Styr, faður sinn. "G[u]ð hialpi and þæiRa. "Brandr hiogg run[a]R.

Óðalfríðr/Óðalfreðr raised these stones in memory of Styrr, her/his father. May God help their spirits. Brandr cut the runes.

Bälinge hd - Åkerby sn - Berga

ᛁᚬᛚᚡᛅᛋᛏ ᛭ ᛚᛁᛏ ᛭ ᚱᛁᛏᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᚤᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᛋᚬᚾ ᛋᛁᚾ ᛭ ᛅᛋᛅ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᚽᚱᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᚤᚡᛏᛁᚱ ᚱᚢᛚ(ᚢ)ᚱ

iolfast + lit + rita + sten + yftiR + son sin + asa + auk + ersten + yftir rul(u)r

"Igulfastr/"Hialmfastr let retta stæin æftiR sun sinn "Asa ok "Ærnstæinn æftiR ".

Ígulfastr/Hjalmfastr had the stone erected in memory of his son Ási; and Ernsteinn in memory of ...

Bälinge hd - Åkerby sn - Kroksta

ᛏᛅᛏᚱ ' ᛅᚢᚴ ' ᚴᛅᛘᛅᛚ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛏᛅ ' ᛋᛏᛁ[ᚾ ' ᛁᚡᛏᛁ]ᛦ ' ᚦᚬᚱᚦ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

tatr ' auk ' kamal ' litu ' rita ' sti[n ' ifti]R ' þorþ ' faþur sin

" ok "Gamall letu retta stæin æftiR "Þorð, faður sinn.

and Gamall had the stone erected in memory of Þórðr, their father.

Bälinge hd - Bälinge sn - Bälinge k:a

ᚦᚬᚱᚴᛅ- ' -(ᚢ)- ' -(ᚢ)--- ' (ᛒ)(ᚱ)(ᛅ)ᚾ(ᛏ)(ᚱ) ' ---... ᚾ-...- ' ... ' ᚤᛒᛁᚱ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ

þorka- ' -(u)- ' -(u)--- ' (b)(r)(a)n(t)(r) ' ---... n-...- ' ... ' ybir ' risti

"Þorke[ll] o[k] ... "Brandr ... ... ... "ØpiR risti.

Þorkell and ... Brandr ... ... ... Œpir carved.

Bälinge hd - Bälinge sn - Bälinge k:a

[ᛁᚢᚡᚢᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛋᛏᚬᚦᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ... ... ...ᚴᛁᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ×]

[iufur * uk stoþbiarn * litu ... ... ...kifast * faþur * sin ×]

"Iofurr ok "Stoðbiorn letu ... [æftiR] "[In]gifast, faður sinn.

Jôfurr and Stóðbjôrn had ... in memory of Ingifastr, their father.

Bälinge hd - Bälinge sn - Bälinge k:a

[ᛅᛋᚡᚱᛁᚦ --- ᚼᛅᚴᚢᛅ × ᛋᛏᛅᚾ × ᛅᛏ × ᛏᛁᚽᚱᚡ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚾᛅᛋᛁ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛚᛁᚴᛒᛁᛅᚱᚾ ᚼᛁᛅᚴ ᛭ ᛘᚽᚱᚴᛁ]

[asfriþ --- hakua × stan × at × tierf * sun * sin * nasi * at * broþur * sin likbiarn hiak + merki]

"Asfriðr [let] haggva stæin at "Diarf, sun sinn, "Nasi/"Næsi at broður sinn. "Likbiorn hiogg mærki.

Ásfríðr had the stone cut in memory of Djarfr, her son; Nasi/Nesi in memory of his brother. Líkbjôrn cut the landmark.

Bälinge hd - Bälinge sn - Bälinge k:a

[ᚢᛚᛁᚡᚱ × ᚬᚴ ᛫ ᚦ--ᛋ-ᛅᚾ ᛭ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱ... ... ...ᛦ ᛫ ᚴᚢᚾᛅᚱ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛁᚴᚢᛚᚡᚱ ᛫]

[ulifr × ok * þ--s-an + litu * r... ... ...R * kunar faþur * sin * ikulfr *]

"OlæifR ok "Þ[or]s[t]æinn letu r[etta stæin æfti]R "Gunnar, faður sinn. "IngulfR.

Óleifr and Þorsteinn had the stone erected in memory of Gunnarr, their father. Ingulfr.

Bälinge hd - Bälinge sn - Bälinge k:a

[ᛅᚾᛏᚢᛁᛏᚱ ᛚᛁᛏ × ᚼᛅᚴᚢᛅ × ᛋᛏᚾᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛅ ᛭ ᛅᛏ ᛭ ᚴᚢᛏᛁ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ × ...ᚬ--]

[antuitr lit × hakua × stnin + þina + at + kuti * broþur * sin × ...o--]

"Andvettr let haggva stæin þenna at "Guta, broður sinn ...

Andvéttr had this stone cut in memory of Goti, his brother ...

Bälinge hd - Bälinge sn - Bälinge k:a

... ...(ᛁ)ᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛁᚡᛏ... ...

... ...(i)sa ' stain ' ift... ...

... [ræ]isa stæin æft[iR] ...

... the stone raised in memory of ...

Bälinge hd - Bälinge sn - Forkarby

[ᚡᛅᛋ](ᛏ)ᛁ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚼ(ᚱ)[ᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᚾ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫] (ᚡ)ᛅᛋᛏᚢᛁᚢ ᛫ ᚴᚢᚾ[ᚢ ᛋᛁ]ᚾᚼ

[fas](t)i * lit * h(r)[ita * stan eftiR *] (f)astuiu * kun[u si]nh

"Fasti let retta stæin æftiR "Fastviu, kunu sina.

Fasti had the stone erected in memory of Fastvé, his wife.

Bälinge hd - Bälinge sn - Forkarby

[ᛋᛁᚼᛅᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᛅᚱᛚ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏ... ᚽᚡᛏᛁ]ᛦ ᛫ ᚼᛅᛚᚡᛏᛅᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁ[ᚾ ᛫]

[sihatr * auk * karl litu * raisa st... efti]R * halftan * faþur si[n *]

"Sighvatr ok "Karl letu ræisa st[æin] æftiR "Halfdan, faður sinn.

Sighvatr and Karl had the stone raised in memory of Halfdan, their father.

Bälinge hd - Bälinge sn - Forkarby, Korsbacken

[ᛒ]ᚬᚱ[ᚡ]... ... ...[ᚡ]ᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛫ ᛅᛏ ᚴᚽᛏᛁᛚ[ᚡ]ᛅᛋᛏ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

[b]or[f]... ... ...[f]astr * litu hakua * at ketil[f]ast broþur * sin *

"Borgf[astr(?) ok] "...fastr letu haggva at "Kætilfast, broður sinn.

Borgfastr(?) and ...-fastr had (the stone) cut in memory of Ketilfastr, their brother.

Bälinge hd - Bälinge sn - Gysta

[ᛅᚱᛏᛅ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᚾᚽᚡᚴᛅᛁᚱ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᚼᛁᚦᛁᚾᚡᛅᛋᛏ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛁᚴ ᛫ ᚤᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛒᚱᚬᚦᚱᛅ ᛋᛁᚾ]

[arta * lit * hakua * stain * at * faþur * sin nefkair * ok * hiþinfast * at * bonta * sin ik * ystain * at broþra sin]

"Arta(?) let haggva stæin at faður sinn "NæfgæiR ok "Heðinfast at bonda sinn ok "Øystæinn at broður sinn.

Arta(?) had the stone cut in memory of his father Nefgeirr; and Heðinfast in memory of her husbandman; and Eysteinn in memory of his brother.

Bälinge hd - Bälinge sn - Hämringe

ᛅᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᚢᚴ ' ᛁᚾᚴᛁᛅᛚᛏᚱ ' ᚢᚴ ' ᚽᛘᛁᚾᚴᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛏᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ['] ᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᚡᛅᚦᚱ ' ᛋᛁᚾ '

abiarn ' uk ' inkialtr ' uk ' eminkr ' litu ' rita ' stain ' iftiR ['] biarn ' faþr ' sin '

"Abiorn ok "Ingialdr ok "HæmingR letu retta stæin æftiR "Biorn, faður sinn.

Ábjôrn and Ingjaldr and Hemingr had the stone erected in memory of Bjôrn, their father.

Bälinge hd - Bälinge sn - Högsta

ᚴᚢᛚᚽᚡᚱ ' ᚢ(ᚴ) ' ᛋ[ᛁ]ᚬᛚᛁ ' ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛋᛅ ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' ᛁᚴᛁᚡᛅᛋᛏ ' ᛋᚢᚾ [' ᛁ]ᛅᚱᚢᚾᛏᛅ

kulefr ' u(k) ' s[i]oli ' litu ' risa ' iftiR ' ikifast ' sun [' i]arunta

"GullæifR ok "Sioli letu ræisa æftiR "Ingifast, sun "IarundaR/"Iarunda.

Gulleifr and Sjóli had (the stone) raised in memory of Ingifastr, Jôrundr's/Jôrundi's son.

Bälinge hd - Bälinge sn - Högsta

[ᛁᚢᚡᚢᚱ × ᛚᛁᛏ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛅᛏ ᛫ ᚢᛁᚴᛒᛁᛅᚱᚾ ᚡᛅᚦᚢᚱ]

[iufur × lit raisa * stain at * uikbiarn faþur]

"Iofurr let ræisa stæin at "Vigbiorn, faður.

Jôfurr had the stone raised in memory of Vígbjôrn, (his) father.

Bälinge hd - Bälinge sn - Lövsta

[ᚡᛅᛋᛏᚢᛁ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᛅᚱᚦᛅᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚢᛏᛁᚱᛁᚴ ᛋᚢᚾᛁ ᛫ ᛋᛁᚾᚬ ᛫ ᚬᚾᛅᚱ ᚢᛅᚱᚦ ᛏᛅᚢᚦᚱ ᛁ ᚵᛁᚱᚴᛁᚢᛘ ᛫]

[fastui * lit * risa stain * iftiR * karþar * auk * utirik suni * sino * onar uarþ tauþr i girkium *]

"Fastvi let ræisa stæin æftiR "Gærðar ok "Otrygg, syni sina. Annarr varð dauðr i "Grikkium.

Fastvé had the stone raised in memory of Gerðarr and Ótryggr, her sons. The other (= the latter) died in Greece.

Bälinge hd - Bälinge sn - Lövsta

[ᛅᛘᚱᛁᚵᛅᚱ ᚬᛚᚾᚡᚢᛁᚱ ᛬ ᛅᚬᚴ ᚴᛅᛁᛏᛚᚢᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᛅᚬᚴ ᛫ ᚵᛅᛏᛁᛚᛦᚢᛏᚱ ᛫ ᛅᚬᚵ ᛫ ᛋᚾᚽᚱᛁᛒᛁᛅᚱ ᛭ -ᚦᚬᚾ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᚾ ...ᚢᚢ ᛋᛁᚾ]

[amrigar olnfuir : aok kaitluastr * aok * gatilRutr * aog * sneribiar + -þon * litu * risa stan ...uu sin]

... ... ok "Kætilfastr ok "Kætilmundr ok "Snærribiorn, þaun letu ræisa stæin ... sinn.

... ... and Ketilfastr and Ketilmundr and Snerribjôrn, they had the stone raised ... their.

Bälinge hd - Bälinge sn - Marsta

ᚢᛁᚼᛁ ' ᛚᛁᛏ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛁᚾᚴᛁᛅᛚᛏ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ᛁᚢᚡᚢᚱᚡᛅᛋ[ᛏ ']

uihi ' lit raisa stain eftiR inkialt ' faþur ' sin iufurfas[t ']

"Vigi let ræisa stæin æftiR "Ingiald, faður sinn. "Iofurfast.

Vígi had the stone raised in memory of Ingjaldr, his father. Jôfurfast.

Bälinge hd - Bälinge sn - Målsta

[...ᛁᚢᛅ-- ᛚᚾᛏᚢ ᛫ ᚼᛅᚴᚢᛅ ...(ᛏ) ᛭ ᚴᛚᚬᚦᛅ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᚽᚾ × -...]

[...iua-- lntu * hakua ...(t) + kloþa + faþur × sen × -...]

"... letu haggva at "Gloða, faður sinn ...

... had cut in memory of Glóði, their father ...

Bälinge hd - Bälinge sn - Nyvla

Runes written on runsten, ljusröd granit. Date: V

ᚬᛋᚾᛁᚴᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᚱᛅᚾᛏᛁ ' ᛚᛁᛏᚢ ÷ ᚱᛁᛋᛅ ÷ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ ' ᛅᛏ ' ᛋᛏᚬᚱᛅ

osnikin ' uk ' ranti ' litu ÷ risa ÷ stin þina ' at ' stora

"Osnikinn ok "Randi/"Randvi letu ræisa stæin þenna at "Stora.

Ósníkinn and Randvé had this stone raised in memory of Stóri.

Bälinge hd - Bälinge sn - Nyvla, Tingstukällan

Runes written on flyttblock, rödgrå granit med röda strimmor. Date: V

ᚡᚢᛚᚢᚼᛁ ᛬ ᚢᚴ ᛬ ᛅᛋᚴᚢᚾ ᛬ ᚦᛅᚢᚾ ᛬ ᚼᛁᚬᚾ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚼᛅᚴ...ᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛋᛁᚴ ᛬ ᚴᚢᛁᚴ ᛬ ᛒᛅᚦᛁ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛅᚾᛏ

fuluhi : uk : askun : þaun : hion : litu : hak...a : stain : eftiR : sik : kuik : baþi kuþ hialbi ant

"Fullugi ok "Asgunn þaun hion letu hagg[v]a stæin æftiR sik kvik baði. "Guð hialpi and.

Fullugi and Ásgunnr, this married couple had the stone cut in memory of themselves while both alive. May God help (their) spirits.

Bälinge hd - Bälinge sn - Rosta bro

[ᛒᚱᚢᛋᛁ ᛫ ᚬᚴ ᚦᚬᚱᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛒ...ᚢᚱᚾ × ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛅ(ᚾ)ᛏ ᚼᛅᚾᛋ]

[brusi * ok þorbiarn * litu * raisa * stain * eftir * faþur * sin * b...urn × kuþ hialbi a(n)t hans]

"Brusi ok "Þorbiorn letu ræisa stæin æftiR faður sinn "B[i]orn. "Guð hialpi and hans.

Brúsi and Þorbjôrn had the stone raised in memory of their father Bjôrn. May God help his spirit.

Bälinge hd - Bälinge sn - Rörby

Runes written on runsten, röd granit med vitfläckigt ytskikt. Date: V

ᛒᚽᛚ ᛭ ᛚᛁᛏ ᛭ ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛭ ᛅᛏ × ᚤᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᛁᚾ × ᚴᛁᛚᛅᚢᚴ × ᛅᛏ × ᛒᚬᚾᛏᛅ (ᛋ)ᛁᚾ × ᛚᛁᚴᛒᛁᛅᚱᚾ × ᚼᛁᛅᚴ ×

bel + lit + hakua + at × ystain × faþur + sin × kilauk × at × bonta (s)in × likbiarn × hiak ×

" let haggva at "Øystæin, faður sinn, "Gillaug at bonda sinn. "Likbiorn hiogg.

had (the stone) cut in memory of Eysteinn, his father; Gillaug in memory of her husbandman. Líkbjôrn cut.

Bälinge hd - Bälinge sn - Rörby

Runes written on runsten, granit med bruna fäckar. Date: V

ᚵᚢᚾᛁᛚᚡᚱ ' ᛚᛁᛏ ' ᚱᛅᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛅᛋᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᚢᚴ ' ᛅᛏ ' ᚴᚢᛏᛅ ' ᛋᚢᚾᛁ ' ᛋᛁᚾᛅ

gunilfr ' lit ' raisa ' stain ' eftiR asbiarn ' uk ' at ' kuta ' suni ' sina

"GunnælfR let ræisa stæin æftiR "Asbiorn ok at "Guta, syni sina.

Gunnelfr had the stone raised in memory of Ásbjôrn and in memory of Goti, her sons.

Bälinge hd - Bälinge sn - Sundbro

ᛅᚱᚦᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᚬᚴ ᛭ ᛁᚴᛁᛚᚽᚡ ᛭ ᚦᚬᚱᚢᚦᚱ ᛭ [ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁ]... ... (ᚢ)ᚴ ' ᚢᛚᚡᚱ[ᛁᚦ] ' ᛁᚡᛏᛁᛦ ' [ᛁ]ᚼᛘᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᛒ[ᚬᚾᛏᛅ] ᛋᛁ[ᚾ]

arþsten + ok + ikilef + þoruþr + [litu × ri]... ... (u)k ' ulfr[iþ] ' iftiR ' [i]hmuntr * b[onta] si[n]

"Harðstæinn ok "Ingilæif [ok] "Þoruðr letu ræi[sa] ... ok "Holmfrið(?) æftiR "Agmund, bonda sinn.

Harðsteinn and Ingileif and Þórunnr had raised ... and Holmfríðr(?) in memory of Agmundr, her husbandman.

Bälinge hd - Bälinge sn - Sundbro

§A [× ᛁᛅᚡᚢᚱᚡᚱᛁᚦ... ... ...ᚡᛅᛋᛏ ×] ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁ(ᛋ)[ᛅ × ᛋᛏᛅᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛅ §B ᛁᚡᛏᛦ × ᚡᛅᛋᛏᚢᛚᚡ × ᚡᛅ]ᚦᚢᚱ × ᛋ[ᛁᚾ × ᚴᚢᚦᛅᚾ ×]

§A [× iafurfriþ... ... ...fast ×] litu × rai(s)[a × stan + þina §B iftR × fastulf × fa]þur × s[in × kuþan ×]

§A "Iofurfrið[r] ... "...fast letu ræisa stæin þenna §B æftiR "Fastulf, faður sinn goðan.

Jôfurfríðr ... ...-fastr had this stone raised in memory of Fastulfr, their good father.

Bälinge hd - Bälinge sn - Sundbro

...(ᛅ) ᚦᚬᚱᚴᛁᚱ ᛫ ᛒᛅᚦ ᛫ ᚤᛒᛁᛦ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᚱ-...

...(a) þorkir * baþ * ybiR rista r-...

... "ÞorgæiRR/"Þorgærð(r) bað "ØpiR rista r[unaR].

... Þorgeirr/Þorgerð(r) ordered Œpir to carve the runes.

Bälinge hd - Bälinge sn - Svista

[ᚱᚢᛚᛁᚡᚱ × ᛅᚢᚴ ᛭ ᚵᚬᛋ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᚡᛅᛋᛚᛅᚢᚴ × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᚴᚢᛋᛏᛁᚾ × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ᛫ ᛋᛏᚢᚬᚦᚴᚽᛚ ᛭ ᛒᛅᚦ ᛫ ᚬᚦᚤᛅᚴᚽᚾ ᛅᚴᚢᛅ]

[rulifr × auk + gos + auk + faslauk × litu × risa * stain * eftiR + kustin × faþur × sin * stuoþkel + baþ * oþyaken akua]

"RolæifR ok "Gas ok "Fastlaug letu ræisa stæin æftiR "Guðstæin, faður sinn. "Stoðkell bað "Oþvagin haggva.

Hróðleifr and Gás and Fastlaug had the stone raised in memory of Guðsteinn, their father. Stóðkell ordered Óþveginn to cut.

Bälinge hd - Bälinge sn - Svista

[ᛒᛁᛅᚱᚾᚢᛚᚡᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚵᚽᚱᛅ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚦᚬᚱᚬᛏ ᛫]

[biarnulfr * lit * gera merki * at * þorot *]

"BiarnulfR let gærva mærki at "Þrond(?).

Bjarnulfr had the landmark made in memory of Þróndr(?).

Bälinge hd - Bälinge sn - Tuna

[ᚾᛁᛋ]ᚢᛁᚴᚽ[ᚱ] ' ᚬᚴ ᛫ ᚵᚤᚱᛁᚦ ᛫ ᚦᚬ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛘᚽ(ᚱ)ᛁ ᛫ ᚤᛏᛁ ᛫ ᛋᛁ[ᚴ]ᛁᛋ ᛫ ᛋᚢᛏᚢ ᛫ ᚾᛅᛋᛁ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᚴᛁᛏᛁᛚ ᛫ -ᚽ- ' ᛁᚬᚵᚢ ᚱᚢ(ᚾ)ᛁᚱ ᛅ ᛫ ᚦᛁᛋᛅ...

[nis]uike[r] ' ok * gyriþ * þo litu * rita me(r)i * yti * si[k]is * sutu * nasi * ok * kitil * -e- ' iogu ru(n)ir a * þisa...

"Næs-VigæiRR ok "Gyriðr þau letu retta mærki æftiR "SiggæiR(?) "Nasi/"Næsi ok "Kætill [þ]æi[R] hioggu runaR a þessa[R].

Nes-Végeirr and Gyríðr, they had the landmark erected in memory of Síkr, who died from sickness. Nasi/Nesi and Ketill, they cut the runes on this.

Bälinge hd - Bälinge sn - Åloppe

[... ᛫ ᛚᛁᛏ ... ... (ᛋ)ᛁᚵᚡᛅᛋᛏ ᛭ ᚡᛅ᛭ᚦᚢᚱ ...]

[... * lit ... ... (s)igfast + fa+þur ...]

... let ... ... "Sigfast, faður ...

... had ... ... Sigfastr, (his) father ...

Bälinge hd - Bälinge sn - Äskelunda

Runes written on runsten, ljus granit. Date: V

ᛁᚢᚱᚢᚾ[ᛏᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫] ᛒᚱᚤᚾᛁᚢᛚᚡᚱ ' ᛁᚴᛁᚡᛅᛋᛏᚱ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛁᚾ ÷ ᛅᛏ ' ᛅᛋᛒᛁᛅᚱᚾ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚤᛒᛁᛦ ᚱᛁᛋᛏᛁ

iurun[tr * uk *] bryniulfr ' ikifastr litu risa ' stin ÷ at ' asbiarn ' faþur sin ybiR risti

"Iorundr ok "BryniulfR, "Ingifastr letu ræisa stæin at "Asbiorn, faður sinn. "ØpiR risti.

Jôrundr and Brynjulfr (and) Ingifastr had the stone raised in memory of Ásbjôrn, their father. Œpir carved.

Bälinge hd - Bälinge sn - Äskelunda

Runes written on runsten, ljusröd granit. Date: V

ᚵᛁᛚᚬᚴ ᛚᛁᛏ ᛭ ᚱ[ᛁᛏ]ᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᚾ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᛋᚢᚾ ᛋᚽᚾ ᛭ ᚡᛅᛋᛏᛅᚱ ᛭ ᛋᚴᛅᛚᛏᛁ ÷ ᛚᛁᛏ ' ᛋᚤᛋᛚᛅ (ᛘ)ᚽᚱᚴᛁ ' ᚢᚽᛚ ÷ ᚬᚴ ÷ ᚦᚬᚱᚦᚱ ' ᚬᚴ ' ᛅᚦᛁᛋ [᛭]

gilok lit + r[it]a + sten eftiR + sun sen + fastar + skalti ÷ lit ' sysla (m)erki ' uel ÷ ok ÷ þorþr ' ok ' aþis [+]

"Gillaug let retta stæin æftiR sun sinn "Fastar. "Skaldi let sysla mærki vel ok "Þorðr ok "Adis(?).

Gillaug had the stone erected in memory of her son Fastarr. Skaldi had the landmark arranged well, and Þórðr and Ádís (did?).

Bälinge hd - Skuttunge sn - Skuttunge k:a

[ᚴᛁᛏᛁᛚᛘᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᚢᚴ ᚢᚾ... ... -ᚽᚱᛅ ᛫ ᛒᚱᚬ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚴᛅᚴ ᛫ ᛋᚢᚾ ...ᛁ...]

[kitilmuntr * uk un... ... -era * bro * at * kak * sun ...i...]

"Kætilmundr ok "... [letu g]æra bro at "Kag(?)/"Gag(?), sun [s]i[nn].

Ketilmundr and ... had the bridge made in memory of Kagr(?)/Gagr(?), their son.

Bälinge hd - Skuttunge sn - Broddbo

Runes written on runsten, röd granit. Date: V

ᚼ[ᛁᚾᚢ]ᚾᛏᚱ ᛭ ᛚᛁᛏ ᚱ(ᛁ)ᛏᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᚴᚢᚦᚱᛁᚴᚱ [᛭ ᛋᚢᚽᚱ ' ᛋᛁᚾ ᛫]

h[inu]ntr + lit r(i)ta + sten + eftiR + kuþrikr [+ suer ' sin *]

" let retta stæin æftiR "GuðrikR, svær sinn.

had the stone erected in memory of Guðríkr, his father/brother-in-law.

Bälinge hd - Skuttunge sn - Eke

ᛅᚾᛋᚢᛅᚱ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᚦᚬᚱᛒᛁᛅᚱᚾ ᛭ ᛚᛁᛏᚬ ᛭ ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛭ ᛋᛏᛁᚾ ᛭ ᚤᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᚽᚾ ᛅᚢᚴ ᛭ ᛋᛏᚽᚾᛁᛚᛏᚱ ᛭ (ᛒ)ᚢᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ᛏᛅᛏᛅ

ansuar + auk + þorbiarn + lito + hakua + stin + yftiR + faþur + sen auk + steniltr + (b)unta sin tata

"Andsvarr ok "Þorbiorn letu haggva stæin æftiR faður sinn ok "Stæinhildr [æftiR] bonda sinn "Tata/"Tatta.

Andsvarr and Þorbjôrn had the stone cut in memory of their father; and Steinhildr in memory of her husbandman Tati/Tatti.

Bälinge hd - Skuttunge sn - Myrby

[ᚴᚽᛏᛁᛚ ᛚᛁᛏ ' ᚴᚽᚱᛅ ᛒᚱᚬ ᚽᚡᛏᛦ ' ᛋᚽᛚᚡᛅᚾ ᛋᛁᚴ ᚬᚴ ᚡᛅᛋᛏᚱ ᛭ ᛁᚡᛏᛦ ᛭ ᛁ... ...-ᛅᚦᛁ-... ... ᚱᚢᚾᚬᛦ ᚦᛁᛋᛅᛦ]

[ketil lit ' kera bro eftR ' selfan sik ok fastr + iftR + i... ...-aþi-... ... runoR þisaR]

"Kætill let gæra bro æftiR sialfan sik ok "Fastr(?) æftiR ... ... ... runaR þessaR.

Ketill had the bridge made in memory of himself; and Fastr(?) in memory of ... ... ... these runes.

Bälinge hd - Skuttunge sn - Norrby

[ᚼᚢᛁᛏᚱ ᚬᚴ| |ᚴᛅᚱᛚ ᚬᚢᚴ ᚢᛚᚡ ᛚ...ᚢ ...ᚱᛁᛋ...]

[huitr ok| |karl ouk ulf l...u ...ris...]

"Hvitr ok "Karl ok "Ulf(?) l[et]u ...

Hvítr and Karl and Ulfr(?) had ...

Bälinge hd - Skuttunge sn - Skuttunge by

[ᚢᛁᛒᛁᛅᚱᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛋᚴᚢᛏᛚᛅᚴᚱ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚱᚢᛚᚽᚡᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚾᚽᛏᛁᛚ ᛫ ᛚᛁᛏᚬ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛋᛏᚽᚾ ᛫ ᚾᚡᛏᛁᛦ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᚽᚾ ᛫ ᚾᚽᚡᚴᚽᚦ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛁᚡᚱᛁᚦ ᛫ ᚬᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛒᚬᚾᛅ ᛋᚽᚾ ᚴᚢᚦᚡᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᚼᛁᚬᚴ ᛋᛏᚽᚾ]

[uibiarn × auk × skutlakr + auk * rulefr * auk * netil * lito * rita * sten * nftiR faþur * sen * nefkeþ * auk * ifriþ * oftiR * bona sen kuþfastr * hiok sten]

"Vibiorn ok "SkutlakR(?) ok "RolæifR ok " letu retta stæin æftiR faður sinn "NæfgæiR(?) ok "Afriðr æftiR bonda sinn. "Guðfastr hiogg stæin.

Vébjôrn and Skotlakr(?) and Hróðleifr and had the stone erected in memory of their father Nefgeirr(?); and Áfríðr in memory of her husbandman. Guðfastr cut the stone.

Bälinge hd - Skuttunge sn - Örke

ᚢᚡᚱᛁᚱ ᛫ ᚬᚴ ᚴᛁᛋᛚ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛋᚢ[ᛅᚱᛏ] ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ

ufrir * ok kisl * litu * hakua * stain * at su[art] * broþur * sin

"Ofriðr ok "Gisl letu haggva stæin at "Svart, broður sinn.

Ófriðr and Gísl had the stone cut in memory of Svartr, their brother.

Bälinge hd - Skuttunge sn - Örke

[ᚱᛅᚾᛅ ᛭ ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛏᛅ × ᛋᛏᛁᚾ ×] ᚤᚡᛏᛁᛦ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋ[ᛁᚾ × ᚢᚦᚢᛅᚼᛁᚾ]

[rana + lit × rita × stin ×] yftiR + faþur s[in × uþuahin]

"Ragna(?) let retta stæin æftiR faður sinn "Oþvagin.

Ragna(?) had the stone erected in memory of her father Óþvegin.

Bälinge hd - Skuttunge sn - Örke

[...ᛁᚢ × ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᛏᛅᛁᛋᛏ ᛫ ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛁ...]

[...iu × lit * raisa × stain * eftiR * taist * bonta * sin sun * i...]

"... let ræisa stæin æftiR ", bonda sinn, sun "...

... had the stone raised in memory of , her/his husbandman, son ...

Olands hd - Stavby sn - Stavby k:a

ᛋᚢᛅᛁᚾ ᛅᚢᚴ ' ᛋᛁᛒᛁ ' ᚵᚢᚾᛅᚱ ' ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᚽᛋᛅ ' ᛋᛏᚽᚾ ' ᛅᛏ ᚼᚽᛘᚴᛁᛚ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚴᛁᚱᛁᛋᛏ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ' ᛋᛁᛅᛚ ÷ ᚽᛘᚴᚽᛚᛋ

suain auk ' sibi ' gunar ' litu * resa ' sten ' at hemkil faþur sin kirist hialbi ' sial ÷ emkels

"Svæinn ok "Sibbi, "Gunnarr letu ræisa stæin at "Hæmkel/"Hæimkel, faður sinn. "Krist hialpi sial "Hæmkels/"Hæimkels.

Sveinn and Sibbi (and) Gunnarr had the stone raised in memory of Hemkell/Heimkell, their father. May Christ help Hemkell's/Heimkell's soul.

Olands hd - Tuna sn - Tuna k:a

Runes written on runsten, röd granit. Date: V

... [...(ᚢ)]ᚼ[ᛁ] ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ' ᚱᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᛁᚡ[ᛏ]ᛁᛦ [ᚬ](ᛏ)ᚴ[ᛅ]ᛁᛦ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

... [...(u)]h[i] * litu ' risa stain ' if[t]iR [o](t)k[a]iR ' faþur sin

... "...hugi letu ræisa stæin æftiR "OddgæiR, faður sinn.

... ...-ugi had the stone raised in memory of Oddgeirr, their father.

Olands hd - Alunda sn - Alunda k:a

ᚡᛅᛋᛏᛁ ' ᛅᚴ ' ᛁᚢᚴᛁᛦ ' ᚦᛁ| |ᛁᛚᛏᚢ ᚱᛁᛋ| |ᛋᛏᛁᚾ ᛅᚡᛏᛁᛦ ᛒᚱᚢ(ᚦ) ᛋᛁᚾ ' ᚦᚢᚱᚬᛏ

fasti ' ak ' iukiR ' þi| |iltu ris| |stin aftiR bru(þ) sin ' þurot

"Fasti ok "IogæiRR þæiR letu ræisa stæin æftiR broður sinn "Þrond.

Fasti and Jógeirr, they had the stone raised in memory of their brother Þróndr.

Olands hd - Alunda sn - Alunda k:a

[ᚦᛁᛚᚡᚱ ᛭ ᛚᛁᛏ ᛭ ᚱᛁᛋᛅ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᛅᛏ ᛭ ᛋᛏᛁᛒᚴᛅᚱᛚ ᛭ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᛁᚾ ᛭ ᚢᚴ ᛭ ᛋᛚᚢᚦ ᛭ ᛁᚴᚢ ᛭]

[þilfr + lit + risa + stain + at + stibkarl + broþur + sin + uk + sluþ + iku +]

"ÞolfR(?) let ræisa stæin at ", broður sinn ok .

Þólfr(?) had the stone raised in memory of , his brother and ...

Olands hd - Alunda sn - Klev

[ᛋᛏ...ᛋᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᛏᛁᛅᚱᚡᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛒᚢ...ᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛒᚱᛅ...ᚢᚱ ᛫ ᛚᛁᚴᚢ ᛫ ᚦᛅᛦ ᛭]

[st...str * auk * atiarfr * litu * raisa * stain * at * bu...ur * sin * bra...ur * liku * þaR +]

"St[yrfa]str(?)/"St[æinfa]str(?) ok "AdiarfR letu ræisa stæin at br[oð]ur sinn ... <þaR>.

Styrfastr(?)/Steinfastr(?) and Ádjarfr had the stone raised in memory of their brother ...

Olands hd - Alunda sn - Långörn

[ᛁᚢᚡᚢᚱ ᛫ ᚱ... ᛋᛏᛅᚾ ᛫ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛫ ᚡᚢᛚᚢᚴᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ]

[iufur * r... stan * aftir * fuluka * faþur * sin]

"Iofurr r[æisti] stæin æftiR "Fullhuga, faður sinn.

Jôfurr raised the stone in memory of Fullugi, his father.

Olands hd - Skäfthammars sn - Gimo

᛬ ᛚᛁᚢᛏᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚦᚱᚬᛏᛁ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚬᚦᚢᛁᚦᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛏᛅ ᛫ ᛁ(ᚡ)ᛁᛏᛦ × [ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ᛬ ᛒᛅᚬᚱᚾ ᛫ ᚡᛅᛋᛏᛁ]ᚦᛁ ᛬ ᛘᚬᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚬᚦᛘᚬᚾᛏᚱ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚱ...ᚾᛅᛦ ᛫

: liutr * uk * þroti * uk * oþuiþr * uk * þaiR * litu * rita * i(f)itR × [faþur × sin : baorn * fasti]þi : moþur * sin : oþmontr * risti * r...naR *

"Liutr ok "Þrotti ok "Auðviðr ok þæiR letu retta æftiR faður sinn "Biorn [ok] "Fasthæiði, moður sina. "Auðmundr risti r[u]naR.

Ljótr and Þrótti and Auðviðr and they had (the stone) erected in memory of their father Bjôrn and Fastheiðr, their mother. Auðmundr carved the runes.

Olands hd - Morkarla sn - Norrby

[ᛅᚼᚢᛁᚦᚱ ᛫ ᛚᛁᛏ ᚴᛁᛅᚱᛅ ᛫ ᛒᚱᚬ ᛫ ᚤᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᛅᚱᛚᚢᚴ ᚬᚴ ᛫ ᚴᚢᚦᚢᛅᚱᚢ]

[ahuiþr * lit kiara * bro * yftiR * karluk ok * kuþuaru]

"Agviðr let gæra bro æftiR "Karlung ok "Guðvaru.

Agviðr had the bridge made in memory of Karlungr and Guðvôr.

Olands hd - Morkarla sn - Söderby

ᛅᚼᚢᛁᚦᚱ ᛫ ᛚ[ᚽᛏ ...--... ...ᛚᚢ ᛫ ᚴᚢᚾᚢ] ᛋᛁᚾᛅ ᛫ ᚬᚴ -ᚴᚢ(ᛚ) [᛫ ᛋᚢᚾ ᛋᚽᚾ]

ahuiþr * l[et ...--... ...lu * kunu] sina * ok -ku(l) [* sun sen]

"Agviðr let ... "... kunu sina ok "<-kul>, sun sinn.

Agviðr had ... ... his wife and <-kul> his son.

Olands hd - Hållnäs sn - Hållen, Runhällsbacken (Storgransbotten)

...ᚾ... ᚱᛅᛁᛋ... ...(ᛏ)... ...ᛁᚾᛋᛅ × ᛅᛒᛏᛁᛦ × ᚢᛁ--... ...ᚾ ᛋᛁᚾ ...(ᚾ)... ...--ᛚ × ᛅ... ...ᛅᛁ... ...ᚢ--... ...-ᚱ- × ᚢ----ᚾ... ...-ᛅᛚᛘᚢᚾᛏᛅ=ᚱ- × ᛒᚱᚤᚦᛦ × ---ᚦ- × -ᚢ------ × ᛘᛅᚱᛅᚴ...

...n... rais... ...(t)... ...insa × abtiR × ui--... ...n sin ...(n)... ...--l × a... ...ai... ...u--... ...-r- × u----n... ...-almunta=r- × bryþR × ---þ- × -u------ × marak...

... ræis[a] [s]t[æin] [þ]ennsa æftiR "... [su]n sinn ... ... ... ... ... ... ... ... brøðr ... ... mark[aði](?).

... raised this stone in memory of ... his son ... ... ... ... ... ... ... ... brothers ... ... marked.

Olands hd - Hållnäs sn - Ängvreta

§P ᚼᚢᛋᚴᛅᚱᛚ ' ᛅᚢᚴ ᛏᛁᚢᛦᛁ ' ᚡᛅᚦᚱᚴᛅᛦ ᛏᚢᛅᛁᛦ ᚱᛅᛋᛏᚢ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ| |ᛅᚡᛏᛁᛦ ' ᛏ=ᚱᛁᚢᛦᚴᛅᛁᛦ (ᛒ)ᚱᚢᚦᚢᚱ ᚼᚢᛋᚴᛅᚱᛚᛋᛅ ' ᛅᚢᚴ ᛋᚢᚾ ᛏᛁᚢᛦᛅ ᛁᚾ ᚡᛅᛋᚦᛁᚴᚾ ᚱᛅᛁᛋᛏ ᛅ ᚱᚢᚾᚬᛦ ᚦᛁᛋᛅᛦ ᚦᛅᛁᛦ --- §Q ᚼᚢᛋᚴᛅᚱᛚ ' ᛅᚢᚴ ᛏᛁᚢᛦᛁ ' ᚡᛅᚦᚱᚴᛅᛦ ᛏᚢᛅᛁᛦ ᚱᛅᛋᛏᚢ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ| |ᛅᚡᛏᛁᛦ ' ᛏ=ᚱᛁᚢᛦᚴᛅᛁᛦ (ᛒ)ᚱᚢᚦᚢᚱ ᚼᚢᛋᚴᛅᚱᛚᛋᛅ ' ᛅᚢᚴ ᛋᚢᚾ ᛏᛁᚢᛦᛅ ᛁᚾ ᚡᛅᛋᚦᛁᚴᚾ ᚱᛅᛁᛋᛏᛅ ᚱᚢᚾᚬᛦ ᚦᛁᛋᛅᛦ ᚦᛅᛁᛦ ---

§P huskarl ' auk tiuRi ' faþrkaR tuaiR rastu stain þina| |aftiR ' t=riuRkaiR (b)ruþur huskarlsa ' auk sun tiuRa in fasþikn raist a runoR þisaR þaiR --- §Q huskarl ' auk tiuRi ' faþrkaR tuaiR rastu stain þina| |aftiR ' t=riuRkaiR (b)ruþur huskarlsa ' auk sun tiuRa in fasþikn raista runoR þisaR þaiR ---

§P "Huskarl ok "DiuRi, fæðrgaR tvæiR, ræistu stæin þenna æftiR "DiuRgæiR, broður "Huskarls ok sun "DiuRa. En "Fastþegn ræist a runaR þessaR þæiR ... §Q "Huskarl ok "DiuRi, fæðrgaR tvæiR, ræistu stæin þenna æftiR "DiuRgæiR, broður "Huskarls ok sun "DiuRa. En "Fastþegn ræist runaR þessaR þæiR ...

§P Húskarl and Djúri, the father and son twosome, raised this stone in memory of Djúrgeirr, Húskarl's brother and Djúri's son. And Fastþegn carved these runes on - they ... §Q Húskarl and Djúri, the father and son twosome, raised this stone in memory of Djúrgeirr, Húskarl's brother and Djúri's son. And Fastþegn carved these runes they ...

Örbyhus hd - Vendels sn - Burunge

ᚡᛅᛋᛏᚴᛅᛁᛦ ᚡᛅᛋᛏᛚᛅᚢᚴ ᛅᛏ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛚᛁᛏᚢ (ᚼ)ᛅᚴᚢᛅ ᛅᛏ ᚾᚽᚡᚴᛅᛁᚱ

fastkaiR fastlauk at sun sin litu (h)akua at nefkair

"FastgæiRR, "Fastlaug at sun sinn letu haggva, at "NæfgæiR.

Fastgeirr (and) Fastlaug had (the stone) cut in memory of Nefgeirr, in memory of their son.

Örbyhus hd - Vendels sn - Åbyggeby

ᚡᛅᛋᛏᚢᛚᚡᚱ ᛚᛁᛏ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾᚬ ' ᛅᛒᛏᛁᛦ ' ᚼᚢᛁᛏ'ᚼᛅᚢᚡᚦᛅ ' ᚡᛅᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ' ᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ| |ᚱᛁᛋᛏᛁ ['] ᚢᚴ ᚢᛁᚼᛘᛅᚱ ᛭

fastulfr lit rita stino ' abtiR ' huit'haufþa ' fauþur sin ' osmuntr| |risti ['] uk uihmar +

"FastulfR let retta stæina æftiR "Hvithofða, faður sinn. "Asmundr risti ok "Vigmarr.

Fastulfr had the stones erected in memory of Hvíthôfði, his father. Ásmundr carved and Vígmarr.

Örbyhus hd - Tierps sn - Tierps k:a

Runes written on runsten, mörkblå granit. Date: V

[ᚴᛚᛁᚾᛏᚱ ᛅᚢᚴ ᛒᛚᛁᚴᚱ × ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛋᛁ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᚴᚢᚾᚢ(ᛁ)ᚦ] × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ᛭ ᚼᛅᚾ [× ᚡᚬᛦ ᛒᚬᚱᛏ ᛘᛁᚦ (ᛁ)ᚴᚢᛅᚱᛁ ᛭ ᚴᚢᚦ ᛏᚱᚢᛏᛁᚾ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚬᚾᛏ ...](ᚱ)[ᛅ ᛫] ᚴᚱᛁᛋᛏᛁᚾ[ᛅ ᚦᚢᚱᛁᛦ ᛭ ᛏ]ᚱ(ᚬ)(ᚾ)[ᛁ × ᚱᛁ]ᛋ[ᛏᛁ ᛭]

[klintr auk blikr × ristu stin × þinsi * iftiR kunu(i)þ] × faþur × sin + han [× foR bort miþ (i)kuari + kuþ trutin hialbi ont ...](r)[a *] kristin[a þuriR + t]r(o)(n)[i × ri]s[ti +]

"Klintr(?) ok "BlæikR ræistu stæin þennsi æftiR "Gunnvið, faður sinn. Hann for bort með "Ingvari. "Guð drottinn hialpi and [ald]ra kristinna. "ÞoriR "Trani risti.

Klettr(?) and Bleikr raised this stone in memory of Gunnviðr, their father. He travelled away with Ingvarr. May Lord God help the spirits of all Christians. Þórir the Crane carved.

Örbyhus hd - Tierps sn - Tierps k:a

' ᚴᛅᛁᛦᚡᛅᛋᛏ(ᚱ) [ᛅᚢᚴ ᚼᚢᚾᛁᚡᚱᛅᛦ ᛅᚢᚴ ᚼᚱᛅᚡᚾ] ' ᛅᚢᚴ ' ᚡᚢᛚᚴᛒᛁᚢᚱᚾ ' ᛅᚢᚴ ᚦᚢᚱᛁᛦ ' ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾᚬ ' ᛅᚡᛏᛁᛦ ' ᚴᛅᛁᛦ[ᛅ] ᚡ[ᛅ]ᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ' ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ (ᛅ)ᚾ- ᚼ(ᚬ)ᚾᛋ ' ᚬᛋᛘᚢᚾᛏᚱ| |ᚱᛁᛋᛏᛁ ' ᚢᚴ ᚼᛁᚱᛁᛅᛦ '

' kaiRfast(r) [auk hunifraR auk hrafn] ' auk ' fulkbiurn ' auk þuriR ' litu rita stino ' aftiR ' kaiR[a] f[a]þur sin ' kuþ hialbi (a)n- h(o)ns ' osmuntr| |risti ' uk hiriaR '

"GæiRfastr ok "HonæfR ok "Hrafn ok "Folkbiorn ok "ÞoriR letu retta stæina æftiR "GæiRa, faður sinn. "Guð hialpi an[d] hans. "Asmundr risti ok "HæriaRR(?).

Geirfastr and Hónefr and Hrafn and Folkbjôrn and Þórir had the stones erected in memory of Geiri, their father. May God help his spirit. Ásmundr carved and Herjarr(?).

Örbyhus hd - Tierps sn - Yttrö

᛬ ᚱ(ᛁ)ᚴᚱ ' ᛚᛁᛏ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ' ᛅᛒᛏᛁᛦ ᚡᛅᛋᛏᛅ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛅᚢᚴ ᚦᛅᚢᚼ ᚴᚢᚾᚦᚱᚢᚦᚱ ' ᚴ[ᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚ]ᛒᛁ ᚼᚬᚾᛋ| |ᛋᛅᛚᚢ| |ᚢᚴ| |ᚴᚢᚦᛋ ᛘᚢᚦᛁᛦ

: r(i)kr ' lit raisa stain þino ' abtiR fasta faþur sin auk þauh kunþruþr ' k[uþ hial]bi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiR

"RikR let ræisa stæin þenna æftiR "Fasta, faður sinn, ok þau "Gunnþruðr. "Guð hialpi hans salu ok "Guðs moðiR.

Ríkr had this stone raised in memory of Fasti, his father, and Gunnþrúðr (also raised). May God and God's mother help his soul.

Örbyhus hd - Älvkarleby sn - Älvkarleby k:a

[...-ᚾᛋᛁ ᛫ ᚢᚼᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛅᚱᚡᚢᚾᛏᚱ ᛅᚢᚴ ᚴᚢᚦᚡᛅᛋᛏᚱ ᛅᚢᚴ ᛭ ᛋᚴᛅ--... ...-ᚾᚦ(ᚴ)... ᛋᛁᚾ ᚼᛅᚾ ᚢᛅᛋ ᛫ ᛋᚢᛁᚴᚾ ...ᛅᚾᛋ]

[...-nsi * uha * auk arfuntr auk kuþfastr auk + ska--... ...-nþ(k)... sin han uas * suikn ...ans]

... " ok "Armundr ok "Guðfastr ok "... ... sinn. Hann vas svikinn ...

... and Arnmundr and Guðfastr and ... their ... He was betrayed ...

Örbyhus hd - Älvkarleby sn - Fleräng

Runes written on runsten, röd gävlesandsten. Date: V m 1000-t

ᚦᚢᚱᛒᛁᚢᚱᚾ ' ᛅᚢᚴ| |ᚴᚾᚢᛏᚱ ' ᚦᛅᛁᛦ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ=ᚢ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ| |ᚬᚡᛏᛁᛦ ' ᚴᛅᛁᛦᛘᚢᚾᛏᛅ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᚼᚬᚾᛋ| |ᛋᛅᛚᚢ| |ᚢᚴ| |ᚴᚢᚦᛋ ᛘᚢᚦᛁᛦ ' ᛋᚢᛅᛁᚾ ᚬᚢᚴ ᚬᛋᛘᚢᚾᚱᛏ ᛘᛅᚱᚴᛅᚦᚢ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ

þurbiurn ' auk| |knutr ' þaiR litu rita=u stain þino| |oftiR ' kaiRmunta faþur sin kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiR ' suain ouk osmunrt markaþu stin þino

"Þorbiorn ok "Knutr þæiR letu retta stæin þenna æftiR "GæiRmunda/"GæiRmund, faður sinn. "Guð hialpi hans salu ok "Guðs moðiR. "Svæinn ok "Asmundr markaðu stæin þenna.

Þorbjôrn and Knútr, this had this stone erected in memory of Geirmundi/Geirmundr, their father. May God and God's mother help his soul. Sveinn and Ásmundr marked this stone.

Simtuna hd - Frösthults sn - Brunnby

Runes written on runsten, blågrå granit. Date: V

× ᚼᛅᚦᛁᚾᛏᛁᛋ × ᛚᛅ- ...ᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚦᛅᚾᛅ × ᛅᚡᛏᛁᚱ × ᚼᚢᛚᛘᚡᛅᛋᛏ ᛭ ᛒᚢᛏᛅ × ᛋᛁᚾ × ᛅᚢᚴ × ᛅᛏ × ᛅᚴᛚᛅ × ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦ ᛭ ᚼᛁᛅ-ᛒᛁ × ᚬᛏ × ᚦᛅᛁᚱᛅ ×

× haþintis × la- ...sa × stain × þana × aftir × hulmfast + buta × sin × auk × at × akla × sun sin × kuþ + hia-bi × ot × þaira ×

"Heðindis le[t ræi]sa stæin þenna æftiR "Holmfast, bonda sinn, ok at "Ængla/"Ægla, sun sinn. "Guð hia[l]pi and þæiRa.

Heðindís had this stone raised in memory of Holmfastr, her husbandman, and in memory of Engli/Egli, her son. May God help their spirits.

Simtuna hd - Frösthults sn - Brunnby

Runes written on runsten, granit. Date: V

᛭ ᚽᚱᛚᚤᚵ ᛭ ᛚᚽᛏ ᛅᚴᚢᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᛦᚡᛏᛁ ᚦᚢᚱᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᛒᚢᚬᚾᛏᛅ ᛋᚽᚾ ᛭ ᛚᛁᚡᛋᛏᚽᚾ ᛭

+ erlyg + let akua + sten + Rfti þursten + buonta sen + lifsten +

"Ærnlaug let haggva stæin æftiR "Þorstæin, boanda sinn. "Lifstæinn.

Ernlaug had the stone cut in memory of Þorsteinn, her husbandman. Lífsteinn.

Simtuna hd - Simtuna sn - Bärby

[ᚢᚾᚢ...ᚱ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛭ ᛋᛏᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛅ ᛭ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛭ ᚴᛅᛘᛅᛚ ᛭ ᛒᚢᚱᚢᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᛁᚾ]

[unu...r + raisti + stin + þina + aftir + kamal + buruþur + sin]

"Unnu[lf]R(?) ræisti stæin þenna æftiR "Gamal, broður sinn.

Unnulfr(?) raised this stone in memory of Gamall, his brother.

Simtuna hd - Simtuna sn - Forsby

ᚡᚱᚢᚴᛅᚦᚱ × ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ × ᛋᛏᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛅ ᛭ (ᛅ)ᚡᛏᛁᚱ ᛭ ᛁᚼᚢᛚ ᛭ ᛒᚢᛅᛏᛅ ᛋᛁᚾ

frukaþr × raisti × stin + þina + (a)ftir + ihul + buata sin

"Frøygærðr ræisti stæin þenna æftiR "Igul, boanda sinn.

Freygerðr raised this stone in memory of Ígull, her husbandman.

Simtuna hd - Simtuna sn - Hjälteberga

ᚼᚢᚱᚢᛚᚡᚱ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᛒᛅᚼᚱᛏᚱ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛭ ᚱᛅᛋᚴᚢᛚᚡ ᛭ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛚᛒᛁ ᛭ ᛅᚾᛏ ᛭ ᚼᛅᚾᛋ

hurulfr + auk + bahrtr + raistu + stain + aftir + raskulf + kuþ hilbi + ant + hans

"HrolfR ok "Biartr(?) ræistu stæin æftiR "Raskulf. "Guð hialpi and hans.

Hrólfr and Bjartr(?) raised the stone in memory of Raskulfr. May God help his spirit.

Simtuna hd - Simtuna sn - Hjälteberga

ᛋᚾᚬᚱ[ᛁ]ᚱ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᚴᚢᚱᚢᚴᚱ × ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᚾ[ᛅ] ᛭ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛭ ᚼᛅᚱᛁᚢᛚᚡ × ᛅᚡᛏᛁᚱ × ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᛁᛁ

snor[i]r + auk + kurukr × raistu + stain + þin[a] + aftir + hariulf × aftir × faþur + sii

"SnorriR/"SnærriR ok "KrokR ræistu stæin þenna æftiR "Hæriulf, æftiR faður sinn.

Snorrir/Snerrir and Krókr raised this stone in memory of Herjulfr, in memory of their father.

Simtuna hd - Simtuna sn - Isby

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᚦᚢᚱᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚦᛁᚾᛅ ᛭ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛭ ᚼᛅᛚᚡᛏᛅᚾ × ᚴᚢᚦ ᚼᛅᛚᛒᛁ ᛭ ᛅᚾᛏ × ᚼᛅᚾᛋ

þurstain + raisti + stain + þina + aftir + halftan × kuþ halbi + ant × hans

"Þorstæinn ræisti stæin þenna æftiR "Halfdan. "Guð hialpi and hans.

Þorsteinn raised this stone in memory of Halfdan. May God help his spirit.

Simtuna hd - Simtuna sn - Stora Salfors

᛬ ᚴᚢᛁᛋᚦᚽᚾ ᛬ ᚤᚵ ᛬ ᚽᛋᛏᚱ ᛬ ᚤᚵ ᛬ ᚢᛁᚾ... ᛬ ᚤᚴ ᛬ ᛅᚴᛁ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᚾ ᛬ ᚡᚱᚤᚴᚽ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᚽ ᛬ ᛚᚡᛋᛏᚽᚾ ᛬ ᛁᚢᚴ ᛬ ᚱᚢᚾᛁ ᛬ ᚦᛋᛅ ᛬

: kuisþen : yg : estr : yg : uin... : yk : aki : litu : risa : stn : fryke : faþur se : lfsten : iuk : runi : þsa :

"Guðstæinn(?) ok "Æistr ok "... ok "Aki letu ræisa stæin [æftiR] "FrøygæiR, faður sinn. "Lifstæinn hiogg runaR þessa.

Guðsteinn(?) and Eistr and ... and Áki had the stone raised in memory of Freygeirr, their father. Lífsteinn cut these runes.

Simtuna hd - Simtuna sn - Skensta, Marstallen

ᛚᛅᚡᛋᛁ ᛅᚢᚴ ' ... ᚢᚴ ' ᚦᚬᚱᛒᛁᚬᚱᚾ ÷ ᚢᚴ ÷ ᚢᛚ(ᚡ)... ...- ' ᚢᚴ ' ᚡᛅᛋᛏᛒᛁᛅᚱᚾ ÷ ᚦᛁᛦ ' ᛚᛁᛏᚢ ÷ ᛅᚴᚢᛅ ' -... (ᚡ)ᛅᚦᚢᚱ ÷ ᛋᛁᚾ ' ᛁᚾ ÷ ᚤᛒᛁ(ᛦ) ...

lafsi auk ' ... uk ' þorbiorn ÷ uk ÷ ul(f)... ...- ' uk ' fastbiarn ÷ þiR ' litu ÷ akua ' -... (f)aþur ÷ sin ' in ÷ ybi(R) ...

"Lafsi ok ... ok "Þorbiorn ok "Ulf.../"Ulf[R] ... ok "Fastbiorn, þæiR letu haggva ... faður sinn. En "ØpiR ...

Lafsi and ... and Þorbjôrn and Ulf-.../Ulfr ... and Fastbjôrn, they had ... cut ... their father. And Œpir ...

Simtuna hd - Simtuna sn - Ändersta

ᛚᛁᚦᛋᛘᚬᚦᚱ ᛭ ᛚᛁᛏ ᛭ ᛅᚴᚢᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᛦᚡᛏᛁ ᛭ ᛁᚤᛚᛒᚢᚱᚾ ᛭ ᚡᛅᚦ

liþsmoþr + lit + akua + sten + Rfti + iylburn + faþ

"Liðsmaðr let haggva stæin æftiR "Igulbiorn(?), faður.

Liðsmaðr had the stone cut in memory of Ígulbjôrn(?), (his) father.

Simtuna hd - Altuna sn - Altuna k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V

§A ᚢᛁᚡᛅᛋᚦᛏᚱ ᛭ ᚡᚢᛚᚴᛅᚼᚦᚱ ᛭ ᚴᚢᚦᛅᚱ ᛭ ᛚᛁᛏᚢ ᛭ ᚱᚽᛋᛅ ᛭ ᛋᚦᛏᚽᚾ ᛭ ᛦᚦᛏᛁ ᛭ ᛋᚽᚾ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛭ ᚢᛚᚡᛅᛋᚦ ᛭ ᛅᚱᚡᛅᛋᛏ §BP ᛒᚽᚦᛁ ᛭ ᚡᚽᚦᚱᚴᛅᚵ ᛭ ᛒᚢᚱᚾᚢ ᛭ ᚽ(ᚾ) ...(ᛦ) ᛭ ᛒᛅᛚᛁ ᛭ ᚡᚱᚽᛋᚦᚽᚾ ᛭ ᛚᛁᚦ ᛭ ᛚᛁᚡᛋᚦᚽᚾ... ... §BQ ᛒᚽᚦᛁ ᛭ ᚡᚽᚦᚱᚴᛅᚵ ᛭ ᛒᚢᚱᚾᚢ ᛭ ᚽ(ᚾ) ... ᛭ ᛒᛅᛚᛁ ᛭ ᚡᚱᚽᛋᚦᚽᚾ ᛭ ᛚᛁᚦ ᛭ ᛚᛁᚡᛋᚦᚽᚾ

§A uifasþtr + fulkahþr + kuþar + litu + resa + sþten + Rþti + sen + faþur + ulfasþ + arfast §BP beþi + feþrkag + burnu + e(n) ...(R) + bali + fresþen + liþ + lifsþen... ... §BQ beþi + feþrkag + burnu + e(n) ... + bali + fresþen + liþ + lifsþen

§A "Vifastr, "Folkaðr, "Guðvarr(?) letu ræisa stæin æftiR sinn faður "Holmfast, "Arnfast. §BP BaðiR fæðrgaR brunnu, en [þæi]R "Balli, "Frøystæinn, lið "Lifstæin[s ristu]. §BQ BaðiR fæðrgaR brunnu, en [þæiR] "Balli, "Frøystæinn, lið "Lifstæinn.

§A Véfastr, Folkaðr, Guðvarr(?) had the stone raised in memory of their father Holmfastr, (and in memory of) Arnfastr. §BP Both father and son were burned, and Balli (and) Freysteinn, of Lífsteinn's retinue, carved. §BQ Both father and son were burned, and Balli (and) Freysteinn (and) Lífsteinn (carved?).

Simtuna hd - Altuna sn - Buska

ᛒᛁᛅᚱᚾ ÷ ᚢᚴ ' ᚼᛅᛚᛏᛁᚾ ÷ ᛚᛁᛏᚢ -...ᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛁᚾ ' ᛅᛏ ÷ ᚬᛋᚢᚱ ' ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᚢᚴ ÷ ᚦᚬᚱᚢᚾ ÷ ᛒᚬᚾᛏ-

biarn ÷ uk ' haltin ÷ litu -...isa ' stin ' at ÷ osur ' faþur ' uk ÷ þorun ÷ bont-

"Biorn ok "Halfdan letu [ræ]isa stæin at "Assur, faður, ok "Þorunn [at] bond[a].

Bjôrn and Halfdan had the stone raised in memory of Ôzurr, (their) father; and Þórunnr in memory of (her) husbandman.

Simtuna hd - Altuna sn - Drävle

Runes written on runsten, granit. Date: V s 1000-t

ᚢᛁᚦᛒᛁᚢᚱᚾ × ᚬᚴ ᛬ ᚴᛅᚱᛚᚢᚾᚴᚱ ᛬ ᚬᚴ × ᚽᚱᛁᚾᚴᚽᚱ ᛬ ᚬᚴ × ᚾᛅᛋ(ᛁ) × ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᛁ × ᚦᛁᚾᛅ × ᚽᚡᛏᛁᚱ × ᚽᚱᛁᛁᛒᛁᚢᚾ × ᚡ[ᛅᚦᚢ]ᚱ × ᛋᛁᛁ × ᛋᚾᚽᛚᛅᚾ

uiþbiurn × ok : karlunkr : ok × erinker : ok × nas(i) × litu × risa × stii × þina × eftir × eriibiun × f[aþu]r × sii × snelan

"Viðbiorn ok "KarlungR ok "ÆringæiRR/"Æringærðr ok "Nasi/"Næsi letu ræisa stæin þenna æftiR "Ærinbiorn, faður sinn sniallan.

Viðbjôrn and Karlungr and Eringeirr/Eringerðr and Nasi/Nesi had this stone raised in memory of Erinbjôrn, their able father.

Simtuna hd - Västerlövsta sn - Stora Runhällen

Runes written on runsten, granit med ljusgula inslag. Date: V

᛭ ᚽᚱᛚᚤᚵ ᛭ ᛚᛁᛏ ᛭ ᛅᚴᚢᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᚤᚡᛏᛁ ᛭ ᚢᚾ... ...ᚽ... ᛭ ᛋᚽᚾ ᛭ ᛚᛁᚡᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᛁᚤᚴ ᛭ ᚱᚢᚾᛁ ᛭

+ erlyg + lit + akua + sten + yfti + un... ...e... + sen + lifsten + iyk + runi +

"Ærnlaug let haggva stæin æftiR "... ... sinn. "Lifstæinn hiogg runiR.

Ernlaug had the stone cut in memory of ... her ... . Lífsteinn cut the runes.

Torstuna hd - Härnevi sn - Rotbrunna

Runes written on runsten, granit med ljusröda inslag. Date: V

ᚼᛁᛅᛚᛘᛏᛁᛋ × (ᛅ)ᚢᚴ × ᚦᚢᚱᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛅ(ᛁ)ᚾᛅ × -...-- -ᚡᛏᛁᚱ × ᚾᚢᚴᛅ ᛭ <ᛅᛁᚱᛁᚴᚱ> ᛭ ᚼᛁᚢᚴ

hialmtis × (a)uk × þurstain × raistu × sta(i)na × -...-- -ftir × nuka + + hiuk

"Hialmdis ok "Þorstæinn ræistu stæina [þessa æ]ftiR "Nokka. "ÆirikR hiogg.

Hjalmdís and Þorsteinn raised these stones in memory of Nokki. Eiríkr cut.

Torstuna hd - Torstuna sn - Ekeby

Runes written on runsten, ljus granit. Date: V

-ᚢᚱᛏᚱ ᛫ ᛚᚽᛏ ' ᚱᛏᛅ × ...-...-...--(ᚢ)---... ...(ᚴ)-ᛚ(ᚡ)-... ...ᚱ-----...- ' -ᛏᚾᛦ (ᚡ)(ᛅ)-ᚢ ' ᚱᚢᚾᛘ ' ᚼᚢᚡᚽᚾ ' ᚦᛘ ' ᚱᛅᚦᛅ ' ᚴᛅᚾ '

-urtr * let ' rta × ...-...-...--(u)---... ...(k)-l(f)-... ...r-----...- ' -tnR (f)(a)-u ' runm ' hufen ' þm ' raþa ' kan '

"<-urtr> let retta ... ... ... <-tnR> runum þæim raða kann.

... had erected ... ... ... runes ... who can interpret them.

Torstuna hd - Österunda sn - Österunda k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V

...ᚢ(ᛁ)ᛏᚱ × ᛅᚢᚴ × ᚴᛁᛋᛚ(ᛅ)ᚢᛁᚵ × ᚦᛅᚢᚾ × ᛚᛏᛁ ᛋᛅ × ᛁᚽᚱᚢᚾᛏ × ᛋ(ᚢ)- ...-...-...- × ᚱᛁᛋᛏᛁ × ᛅᛏ ...

...u(i)tr × auk × kisl(a)uig × þaun × lti sa × ierunt × s(u)- ...-...-...- × risti × at ...

"<...uitr> ok "Gislaug þaun letu ræisa(?) [at] "Iærund su[n] ... risti at ...

<...uitr> and Gíslaug, they had (the stone) raised(?) in memory of Jôrundr, (their) son ... carved in memory of ...

Torstuna hd - Vittinge sn - Holm, Sveden

ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛭ ᛅᚢᚴ ᛭ ᚦᛅᛁᚱ ᛭ ᛒᛁᚱᚢᚦᚱ ᛭ ᚱᛅᛋᛏᚢ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚦᛁᚾᛅ × ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛭ ᛋᛁᚼᛒᛁᛅᚱᚾ ᛁ ᚼᚢᛘᛁ

biarn + auk + þair + biruþr + rastu + stain × þina × aftir + sihbiarn i humi

"Biorn ok þæiR brøðr ræistu stæin þenna æftiR "Sigbiorn i "Holmi.

Bjôrn and his brothers raised this stone in memory of Sigbjôrn of Holmr.

Torstuna hd - Vittinge sn - Lilla Ramsjö

' ᛅᚱᛁ ᛭ ᚱᛅᛋᛏᛁ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛭ (ᚼ)ᛁᛅᛚᛘ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛭ ᚴᚢᚦ ᛭ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛭ ᛅᚾᛏ ᚼᛅᚾᛋ

' ari + rasti + stain + aftir + (h)ialm + faþur sin + kuþ + hialbi + ant hans

"Ari ræisti stæin æftiR "Hialm, faður sinn. "Guð hialpi and hans.

Ari raised the stone in memory of Hjalmr, his father. May God help his spirit.

Torstuna hd - Vittinge sn - Stora Ramsjö

ᚴᚢᚾ(ᚢ)-- ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛒᛁᛅᚱᚾᚴᛁᚱ ᛫᛬ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅ(ᚴ) ...(ᛒ)ᚱᚾ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛫ -ᚢ--- -----ᛋᛁᚾ ᛫ --

kun(u)-- * lit * risa * stin * þina * at * biarnkir *: sun * sin * a(k) ...(b)rn faþur sin * -u--- -----sin * --

"Gunn... let ræisa stæin þenna at "BiarngæiR, sun sinn, ok "..., faður sinn ... ... ...

Gunn-... had this stone raised in memory of Bjarngeirr, his son, and ... his father ... ... ...

Våla hd - Huddunge sn - Huddunge by

ᚴᛁᛚᛅᚢᚴ ' ᚢᚴ ' ᚡᚢᚾᛏᛁᚾ ' ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛋᛅ ' ᛋᛏᛁᚾ ' ᛅᛏ ' ᚦᚬᚱᛁ ' ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ÷ ᛋᛁᚾ ÷ ᚢᚴ ÷ ᛁᛚᚽᚡᚱ ' ᚢᚴ ' ᛘᛅᚴ

kilauk ' uk ' funtin ' litu risa ' stin ' at ' þori ' broþur ÷ sin ÷ uk ÷ ilefr ' uk ' mak

"Gillaug ok "Fundinn letu ræisa stæin at "Þori, broður sinn, ok "ÆilifR/"ÆilæifR at(?)/ok mag.

Gillaug and Fundinn had the stone raised in memory of Þórir, their brother, and Eileifr in memory of(?) his / also (in memory of his) kinsman-by-marriage.

Våla hd - Harbo sn - Hässelby

ᛅᛋᚴᛁᛦ ÷ ᚢᚴ ÷ ᛘᚽᚵᛁᚾᛒᛁᛅᚱᚾ ÷ ᚢᚴ ' ᛚᛁᛏᛚᛁ ÷ ᛚᛁᛏᚢ ÷ ᚱᛁᛋᛅ ÷ ᛋᛏᛁᚾ ÷ ᛅᛏ ' ᛏᚢᛒᛅ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ÷ ᛅᛋᚴᛁᛅᚱᚦ ÷ ᚤᛒᛁᛦ ' ᚱᛁᛋᛏᛁ

askiR ÷ uk ÷ meginbiarn ÷ uk ' litli ÷ litu ÷ risa ÷ stin ÷ at ' tuba * faþur ÷ askiarþ ÷ ybiR ' risti

"AsgæiRR ok "Mæginbiorn ok "Litli letu ræisa stæin at "Tobba/"Tubba, faður "AsgærðaR. "ØpiR risti.

Ásgeirr and Meginbjôrn and Litli had the stone raised in memory of Tobbi/Tubbi, Ásgerðr's father. Œpir carved.

Våla hd - Nora sn - Lilla Runhällen, Råsbo

...-(ᛁ) × ᛚᛁᛏ × (ᛅ)ᚴᚢᛅ ... ...[ᚴ × ᛋᛅ](ᛚ)ᚡᛅᚾ × ᚽᚴ-...ᚾᛋ᛫ᚡᛅᚱᛁ ' ᛅ(ᚡ)ᛁ × ᚴᚢᚾᚢ-ᛋ ᛫

...-(i) × lit × (a)kua ... ...[k × sa](l)fan × ek-...ns*fari ' a(f)i × kunu-s *

"... let haggva ... [si]k sialfan, "Æng[la]ndsfari, afi .

... had (the stone) cut ... (in memory of) himself, traveller to England, grandfather of .

Sollentuna hd - Spånga sn - Husby

... ---(ᚢ) ---ᚾ ᛫ ---(ᚢ)ᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁ(ᛦ) ...--...

... ---(u) ---n * ---(u)a * ifti(R) ...--...

... [let]u [stæi]n [hagg]va æftiR ...

... had the stone cut in memory of ...

Sjuhundra hd - Skederids sn - Finsta

... ...-ᚬᚾᛏᛦ ᛋᛏᛅ... ...ᚢᛅᛁᛋᚺᛅ... ...-ᚱᚢᛗ...

... ...-ontR sta... ...uaisHa... ...-ruM...

... [st]andr stæ[inn] ... ...

... stands the stone ... ...

Seminghundra hd - Skånela sn - Skånela k:a

... ...ᚢ ᛫ ᚱ... ... ᚬᚾᛏ ᛫ ...

... ...u * r... ... ont * ...

... [let]u r[æisa](?) ... and ...

... had raised(?) ... spirit ...

Seminghundra hd - Skånela sn - Skånela k:a

§A ... ...ᚾᛁ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ -... ᛘᚢᚾ ᛫ ᚡᛅᛚᛅ ᛫ -... §B ...ᚾᛅᚾ ᛫ ᚡᚢᚦ-... ᛫ ᚦᛅᚾ ᛫ -...

§A ... ...ni * stin * -... mun * fala * -... §B ...nan * fuþ-... * þan * -...

§A ... [þe]nna(?) stæin ... mun falla ... §B "Nann(?)/[frøk]nan(?) fað[ur](?)/føð[iR](?) þan/þann ...

§A ... this(?) stone ... will fall ... §B Nann(?)/brave(?) father(s)(?)/ gives birth to(?) ...

- Sigtuna - Sigtuna, Malmen, kv. Granhäcken

§A ᚦᚢᚱ/ᚦᚢᚱᛋ| × |ᛋᛅᚱᚱᛁᚦᚢ × ᚦᚢᚱᛋᛅ ᛏᚱᚢᛏᛁᚾ ᚡᛚᛁᚢ ᚦᚢ ᚾᚢ=| |=ᚡᚢᚾᛏᛁᚾ ᛁᛋ §B ᛅᚡ ᚦᛁᛦ ᚦᚱᛁᛅᛦ ᚦᚱᛅᛦ ᚢᛚᚡ ×
ᛅᚡ ᚦᛁᛦ ᚾᛁᚢ ᚾᚬᚦᛁᛦ ᚢᛚᚡᚱ ᛁᛁᛁ
ᛁᛋᛁᛦ ᚦᛁᛋ ᛁᛋᛁᛦ ᛅᚢᚴ ᛁᛋ ᚢᚾᛁᛦ ᚢᛚᚡᚱ ᚾᛁᚢᛏ ᛚᚢ

ᚡᛁᛅ

§A þur/þurs| × |sarriþu × þursa trutin fliu þu nu=| |=funtin is §B af þiR þriaR þraR ulf ×
af þiR niu noþiR ulfr iii
isiR þis isiR auk is uniR ulfr niut lu

fia

§A Þor/Þurs sarriðu, þursa drottinn! Fliu þu nu! Fundinn es[tu]. §B Haf þæR þriaR þraR, UlfR! Haf þæR niu nauðiR, UlfR! , UlfR. Niut lyfia!

§A Boil/Spectre of the wound-fever, lord of the giants! Flee now! You are found. §B Have for yourself three pangs, Wolf! Have for yourself nine needs, Wolf! , Wolf. Make good use of the healing(-charm)!

Danderyds skeppslag - Täby sn - Fällbro

Runes written on berghäll. Date: V

§P ᛫ ᚢᛁᚴᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚢᛏᚱᚤᚴ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛒᛅᛚᛁ ᛫ ᛚᛅᛏᛅ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛘᛁᚱᚴᛁ ᛫ ᛁᚡᛏᛦ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᚾ ᛫ ᚱᛅᚢᚦᚴᛅᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛋᚴᛁᛒ ᛫ ᚦᚢ-- ᛫ -ᛁ-ᛅ-----ᛁ-ᛁᛏᛁ ᛫ ᚢᚴ ---... ᛋᚴᛁᛒ ᛫ ᚡᛅ-ᛏ §Q ᛫ ᚢᚾᛁ(ᛘ)ᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚢᛏᚱᚤᚴ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛒᛅᛚᛁ ᛫ ᛚᛅᛏᛅ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛘᛁᚱᚴᛁ ᛫ ᛁᚡᛏᛦ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛋᚾ ᛫ ᚱᛅᚢᚦᚴᛅᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛋᚴᛁᛒ ' ᚦᚢ-ᛁᛚᛁᛅ-- (ᚢ)ᛁᛋᛁᛏᛁ ᛫ (ᚱ)ᛁ(ᛋ)ᛏᛁ ᛋᚴᛁᛒᛁ ᛫ ᚡᛅ(ᛋ)ᛏᛁ

§P * uikr * uk * utryk * uk * bali * lata * raisa * mirki * iftR * faþur sn * rauþkar * uk skib * þu-- * -i-a-----i-iti * uk ---... skib * fa-t §Q * uni(m)r * uk * utryk * uk * bali * lata * raisa * mirki * iftR * faþur sn * rauþkar * uk skib ' þu-ilia-- (u)isiti * (r)i(s)ti skibi * fa(s)ti

§P "VigR ok "OtryggR ok "Balli lata ræisa mærki æftiR faður sinn "HroðgæiR ok skip(?) ... ... ok ... skip(?) §Q "OnæmR ok "OtryggR ok "Balli lata ræisa mærki æftiR faður sinn "Rauðkar ok skip(?) ... "Viseti risti, skip(?) .

§P Vígr and Ótryggr and Balli have raised the landmark in memory of their father Hróðgeirr and the ship(?) ... ... and ... ship(?) ... §Q Ónæmr and Ótryggr and Balli have raised the landmark in memory of their father Rauðkárr and the ship(?) ... Véseti carved, ship(?) ...

Ärlinghundra hd - Alsike sn - Alsike k:a

ᛋᛁᛒᛁ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛁᚴᚱᛁᚦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛫ ᚵ-ᚼᛅ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚼᛅᚱᚦ ᛫ ᛋᚢᚾᛁ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ ᛫ ᛋᛁᚼᛁᛘᚢᚾᛏᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛋᛁᚼᛁᚴᚡᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᛒᚱᚤᚦᚱ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ ᚤᛒᛁᚱ ᚱᛁᛋᛏᛁ

sibi * uk * ikriþ * litu * raisa * stain * iftiR * g-ha * uk * at * harþ * suni * sina * sihimuntr * uk * sihikfastr * bryþr * sina ybir risti

"Sibbi ok "Ingrið letu ræisa stæin æftiR "G[a]ga(?) ok at "Harð, syni sina, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brøðr sina. "ØpiR risti.

Sibbi and Ingríðr had the stone raised in memory of Gagi(?) and in memory of Harðr, their sons; Sigmundr and Sigfastr in memory of their brothers. Œpir carved.

Sollentuna hd - Sollentuna sn - Helenelund

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᚽᛚᚴᛅ ' ᛚᛁᛏ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚽᚡᛏᛁᛦ ' ᛋᚢᛅ=ᚱᛏᛁᚴ ' ᛒ... ... ... -ᛏ ' ᚽᚤᛋᛏᛅᛁᚾ ' ᚢᚴ ' ᛅᛏ ' ᚽᛘᛁᚾᚴ ' ᛋᚢᚾᛁ ÷ ᛋᛁᚾᛅ ' ᛁᚾ ' ᛁᚴᚢᛚᚡᛅᛋᛏᚱ

elka ' lit raisa stain ' eftiR ' sua=rtik ' b... ... ... -t ' eystain ' uk ' at ' emink ' suni ÷ sina ' in ' ikulfastr

"Hælga let ræisa stæin æftiR "Sværting, b[onda] ... ... [a]t "Øystæin/"Æistæin ok at "Hæming, syni sina. En "Igulfastr [risti].

Helga had the stone raised in memory of Svertingr, (her) husbandman ... ... in memory of Eysteinn and in memory of Hemingr, her sons. And Ígulfastr carved.

Sollentuna hd - Spånga sn - Spånga k:a

Runes written on runsten, granit. Date: V s 1000-t

ᛏᛅᚤᚱ ᛬ ᚴᚾᚢᛏᚱ ᛬ ᛅᚬᚴ ᛬ ᚦᚬᚱᚴᛁᛋᛚ ᛬ ᛅᚬᚴ ᛬ ᛅᚤᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᛁᛦ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛬᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬᛬ ᛋᚾᛅᚱᛁ ᛬ ᛁᛅᚵ ᛬

tayr : knutr : aok : þorkisl : aok : aystin : þaiR : raistu : stain : eftiR : biarn :: faþur : sin :: snari : iag :

" "Knutr ok "Þorgisl ok "Øystæinn þæiR ræistu stæin æftiR "Biorn, faður sinn. "Snari hiogg.

, Knútr and Þorgísl and Eysteinn, they raised the stone in memory of Bjôrn, their father. Snari cut.

Seminghundra hd - Skånela sn - Skånela k:a

Runes written on fragment av runsten, granit. Date: V

... ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ × ...ᛅ(ᚼ)...

... lit × raisa × staina × ...a(h)...

... let ræisa stæina ...

... had the stones raised ...

Ärlinghundra hd - S:t Pers sn - Billby soldattorp

ᚴᚢᚦᚱᛁᚴᚱ × ᛅᚢ... ᚴᛁᛚᛅᚢᚴ × ᚱᛅᛁᛋ(ᛏ)(ᚢ) (ᛋ)(ᛏ)(ᛅ)(ᛁ)(ᚾ) × ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚦᚬᚱᚴᛁᛚ × ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ × ᚴᚢᚦ × ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛅᚾᛏ ᚼᛅᚾᛋ

kuþrikr × au... kilauk × rais(t)(u) (s)(t)(a)(i)(n) × iftiR × þorkil × sun × sin × kuþ × hialbi ant hans

"GuðrikR o[k] "Gillaug ræistu stæin æftiR "Þorkel, sun sinn. "Guð hialpi and hans.

Guðríkr and Gillaug raised the stone in memory of Þorkell, their son. May God help his spirit.

- Sigtuna - S:t Lars ruin

Runes written on runsten, granit. Date: V m 1000-t

× ...ᚾᚢᚾᛏᚱ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᛅ × ᛅᛏ × ᛋ(ᛁ)(ᚴ) × ᚴᚢᛁᚴ-...ᚾ ×

× ...nuntr × lit × raisa × stain þina × at × s(i)(k) × kuik-...n ×

"[A]nundr let ræisa stæin þenna at sik kvik[va]n.

Ônundr had this stone raised in memory of himself while alive.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Hammarby

ᛋᛁᚴᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚽᚱᛁᚾ... ...ᛁᛏᚢ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛫ ᛅᛁᛚ-... ... ...

sikstain * auk * erin... ...itu stain * hkua * eftR * ail-... ... ...

"Sigstæinn ok "Ærin[vi l]etu stæin haggva æftiR "Æil[æif, sun sinn].

Sigsteinn and Erinvé had the stone cut in memory of Eileifr, their son.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Hammarby k:a

× ᚴᚱ(ᚽ)ᛋᛏᛁᚾ × ᛚᚽᛏ × ᚵᛁᛅᚱᛅ × ᛘᚽᚱᚴᛁ × ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛋᚢᚾ ᛋᚽᚾ × ᚼᚢᛁᚱ ᛋᚢᛘ ᚱᚢᚾᚢᛘ ᚱᛁᚦᚱ × ᚼᛅᚡᛁ ᛒᚤᚾᛁᛦ × ᚡᛁᚱᛁᛦ × ᛅᛚᛅᚼ ᛋᛁᛅᛚ × ᛋᚢᚾᛁ ÷ ᚢᛅᛦ ᚡᛅᚦᛁᛦ ᛅᛚᛅ ×

× kr(e)stin × let × giara × merki × eftiR × sun sen × huir sum runum riþr × hafi byniR × firiR × alah sial × suni ÷ uaR faþiR ala ×

"Kristin let giæra mærki æftiR sun senn. Hværr sum runum raðr hafi bøniR fyriR "Ala/"Alla sial. "Suni vaR faðiR "Ala/"Alla.

Kristin had the landmark made in memory of her son. Everyone who interprets the runes have prayers for Áli's/Alli's soul. Soni was the father of Áli/Alli.

Vallentuna hd - Fresta sn - Fresta k:a

... ᛚᛁᛏ ' ᛅᛏ ' ᚡᛅ(ᚦ)... ...

... lit ' at ' fa(þ)... ...

... let at fað[ur] ...

... had in memory of father ...

Frötuna och Länna skeppslag - Länna sn - Österlisa

... ---ᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ...

... ---u rita stin ...

... [let]u retta stæin ...

... had the stone erected ...

Håbo hd - Skoklosters sn - "Flasta mur", kyrkoruin

Runes written on fragment av runsten, sandsten (f-nr 1-20). Date: V

...ᛦ ᛬ ᛚᚽᛏᚢ ᛬ --ᛅᚱᚢ... ...

...R : letu : --aru... ...

... letu [g]ærv[a] ...

... had made ...

Vallentuna hd - Össeby-Garns sn - Össeby ödekyrka

Runes written on 2 fragment av runsten, sandsten. Date: V

...ᚢᛁᚦᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚴᚢᚾᛅᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚴᚽᚱᛅ ᛫ (ᛘ)... ... ... ᛋᛁᚾᛅ ...

...uiþr * uk * kunaR * litu * kera * (m)... ... ... sina ...

"...viðr ok "Gunnarr letu gæra m[ærki] ... ... sina ...

...-viðr and Gunnarr had the landmark made ... ... their ...

Vallentuna hd - Hammarby sn - Lilla Vilunda

' ᚴᚬᚦᛚᛅᚢᚼ ' ᚱᚽᛁᛋᛏᛁ ' ᛅᚡᛦ ' ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛋᚾ

' koþlauh ' reisti ' afR ' bonta sn

"Guðlaug ræisti æftiR bonda sinn.

Guðlaug raised (the stone) in memory of her husbandman.

- Uppsala - Uppsala, kv. Torget

× ᛋᚴᛅᚼᛁ × ᛅ(ᚢ)- × --... ... ...- ᛫ ᚱᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛁᚾ × ᛅᚡᛏᛁᚱ × ᚡᚱᛅᛒᛁᚬᚱᚾ ×

× skahi × a(u)- × --... ... ...- * risa × stin × aftir × frabiorn ×

"Skagi o[k] ... ... ... ræisa stæin æftiR "Frøybiorn.

Skagi and ... ... ... the stone raised in memory of Freybjôrn.

Åsunda hd - Tillinge sn - Skinna

᛭ ᛅᚱᛅᛏᚱ ᛭ ᚤᚴ ᛭ ᚽᚱᚾᚴᛁᛋᛚ ᛭ ᚤᚴ ᛭ ᛅᛚᚡᛏᚬᚾ ᛭ ᚤᚴ ᛭ ᚡᚢᛏᚱᛅᚦᚱ ᛚᛁᛏᚢ ᛭ ᛅᚴᚢᛅ ᛭ ᛋᛏᚽᚾ ᛭ ᛦᚡᛏᛁ ᛭ ᚴᛁᛋᛚ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛭ ᛋᚽᚾ ᛭

+ aratr + yk + ernkisl + yk + alfton + yk + futraþr litu + akua + sten + Rfti + kisl + faþur + sen +

"Haraldr ok "Ærngisl ok "Halfdan ok "Fotraðr letu haggva stæin æftiR "Gisl, faður sinn.

Haraldr and Erngísl and Halfdan and Fótráðr had the stone cut in memory of Gísl, their father.

- Uppsala - Uppsala domkyrka

...(ᚦ)ᚱ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᚬ ... ...ᛏᛅᚢᛅᚦᚢᛘ × ᛁ... ...ᚦᛁᛦ ᛅᛁᚼᛁ ᚤᛁᚱᚦᛅ ᛫ ᛘᛁᚦᛅᚾ ᛋᛏ...ᚾ- ...

...(þ)r * litu rita stain þino ... ...tauaþum × i... ...þiR aihi yirþa * miþan st...n- ...

... letu retta stæin þenna ... [hvi]tavaðum ... ... æigi verða, meðan st[æi]n[aR](?) ...

... had this stone erected ... christening robes ... no ... will be while the stones(?) ...

Seminghundra hd - Orkesta sn - Borresta

...---... ...-- -ᚼᚢᛚᚡ(ᚱ)ᛁᚦ/ᚼᚢᛚᚡ(ᚱ)ᛁᚦ ᚱᛁᛋ-- (ᛋ)ᛏ- × ᛁᚡᛏᛁᛦ ᚢᛏᚱ × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋ...-

...---... ...-- -hulf(r)iþ/hulf(r)iþ ris-- (s)t- × iftiR utr × bruþur s...-

... ... "[I]gulfriðr/"Holmfriðr ræis[ti] st[æin] æftiR "Utr, broður s[inn].

... ... Ígulfríðr/Holmfríðr raised the stone in memory of Otr, her brother.

Danderyds skeppslag - Täby sn - V. Arninge

ᚢᚦᚴᛁᛅᚱᚦ ᛭ ᛚᛁᛏ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᛫ ᛁᚡᛏᛦ ᚡᛁᚾ ᛫ ᛒᚬᚾᛏᛅ ᛋᛁᚾ ᚢᚴ ᛫ ᛅᛏ ᛭ ᛁᚦᛁᚾ ᛭ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ

uþkiarþ + lit rista * runaR * iftR fin * bonta sin uk * at + iþin + sun sin

"Auðgærð let rista runaR æftiR "Finn, bonda sinn, ok at "Heðin, sun sinn.

Auðgerðr had the runes carved in memory of Finnr, her husbandman, and in memory of Heðinn, her son.

- Uppsala - Uppsala domkyrka

Runes written on runsten, granit. Date: V

ᚱᛁᚴᚱ ᛫ ᚬᚴ ᛫ ᚼᚢᛚᛏᛁ ᛫ ᚡᛅᛋᛏᚴᛅᛁᚱ ᛫ ᚦᛅᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ...ᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚢᛁᚴᛘᛅᚱ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛋᛏᚤᚱᛁᛘᛅᚾ ᛫ ᚴᚬᚦᛅᚾ ᛬ ᛚᛁᚴᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ

rikr * ok * hulti * fastkair * þaiR * litu * ...a stain * at * uikmar * faþur * sin * styriman * koþan : likbiarn * risti

"RikR/"RinkR/"RingR ok "Hulti [ok] "FastgæiRR þæiR letu ... stæin at "Vigmar, faður sinn, styrimann goðan. "Likbiorn risti.

Ríkr/Rekkr/Hringr and Holti and Fastgeirr, they had ... the stone in memory of Vígmarr, their father, a good captain. Líkbjôrn carved.

- Uppsala - Uppsala domkyrka

Runes written on runsten, granit. Date: V

...-ᛅᚱᚾ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᛒᚱᛅᚾᛏᚱ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚴᛅᚱᛚᚢᚴ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛁᚾ ᛫ ᚴᛁᛏᛁᛚᛒᛁᛅᚱᚾ ᛅᛏ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᚤᛒᛁᚱ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢᚾ

...-arn * uk * brantr litu * risa * stin * at * karluk * faþur * sin in * kitilbiarn at * broþur ybir risti run

"...[bi]orn(?) ok "Brandr letu ræisa stæin at "Karlung, faður sinn, en "Kætilbiorn at broður. "ØpiR risti runaR.

...-bjôrn and Brandr had the stone raised in memory of Karlungr, their father; and Ketilbjôrn in memory of (his) brother. Œpir carved the runes.

Lyhundra hd - Husby-Sjuhundra sn - Husby-Sjuhundra k:a

... ...ᚢ ÷ ᚴᛁᛅ(ᚱ)... ...

... ...u ÷ kia(r)... ...

... [let]u gær[a] ...

... had made ...

Seminghundra hd - Skepptuna sn - Stora Ullentuna

...ᛘ × ᚬᚾ × ᛚᛁ(ᛏ) × ᚱᛁ... ...(ᛏ)ᛁᚾ × ᚦᛁ-... ...ᛅᚾ × ᛋᛅᛦ × -... ...(ᛚ)ᛒᛁ × (ᛅ)ᚾᛋ ...ᚢ ...

...m × on × li(t) × ri... ...(t)in × þi-... ...an × saR × -... ...(l)bi × (a)ns ...u ...

... Hann let ræi[sa s]tæin þe[nna] ... saR ... [hia]lpi hans [sal]u ...

... He had this stone raised ... He ... May ... help his soul ...

Seminghundra hd - Skånela sn - Skånela k:a

...ᚢ(ᛒ)... ...ᛏ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋ... ...(ᛦ) × ᛋ-...ᛅᚱ- ... ...-(ᚾ) ᛫ -... ...(ᛏ)ᛁ

...u(b)... ...t × raisa × s... ...(R) × s-...ar- ... ...-(n) * -... ...(t)i

"[I]ob[iorn le]t ræisa s[tæina] [æfti]R "S[igbi]ar[n]/"S[øybi]ar[n, faður si]nn. "... [ris]ti.

Jóbjôrn had the stones raised in memory of Sigbjôrn/Seybjôrn, his father. ... carved.

Ärlinghundra hd - S:t Pers sn - Bärmö

× ᚾᚽᛋᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ (ᛚ)ᛁᛏ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛅ-ᚾ ᛬ ᚦᚽᚾᛋᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ (ᚬ)ᛚᛅᛁᚡ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚼᛁᛅᚱ ᛬ ᛋᚴᛅᛚ ᛬ ᛋᛏᛅᚾᛏᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᛅ ᛬ ᛚ(ᛅ)(ᛁ)...ᛅᚢ...

× nesbiurn : (l)it : raisa : sta-n : þensa : eftiR : (o)laif : sun : sin : hiar : skal : stanta : stain * a : l(a)(i)...au...

"Næsbiorn let ræisa stæ[i]n þennsa æftiR "Olæif, sun sinn. Hiar skal standa stæinn a ...

Nesbjôrn had this stone raised in memory of Óleifr, his son. Here the stone will stand on ...

- Sigtuna - Sigtuna, kv. Humlegården

᛬ ᚦᛅ ᛬ ᚼᚽᛁᛁᚱᛁᚱ ᛬ ᚦᚢ ᛬ ᚼᚱᛅᚡᚾᛅ ×
ᚵᛁᛅᛚᛅ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛏᛅᚢᚦᚱ ᛬ ᛋᛏᚬᚦᛅᚾ
ᚱᚢᚾᚢᛘ × ᛅᚾᚦ- ᛫ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫ ᚴᚢᚦ ᛫ ᚼᛁᛅ-...
ᛅᚾᛏ ᛫ ᚼᛅᚾ-

: þa : heiirir : þu : hrafna ×
giala : at : tauþr : stoþan
runum × anþ- * risti * kuþ * hia-...
ant * han-

Þa høyriR þu hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn runum. "Ann[a](?) risti. "Guð hia[lpi] and han[s].

You hear then the raven shriek at the deceased(?). Steadied by runes. Anna(?) carved. May God help her spirit.

- Lidingö - Bo gård

ᛅᛋᛘᚢ-ᛏᚱ ... ᚱᛁᛋ-- ᛫ ᚱᚢᚾᛅᛦ ᛫ ᚽᚡᛏᛁᛦ × ᛋᛏᚽᛁᚾ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱᛋ᛫ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᛒᛅ ᛫ ᚬᚴ × ᚵᚽᛁᛦᛒᛁᛅᚱᚾᛅᛦ × ᛅᚬᚴ ... ᚢᛚᚡᛋ ᛫ ᚽᛅᛦ ᛫ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛫ ᛘᛁᚴᛁᛏ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛘᛅᚾ ᛫ ᚴᚬᚦᛅᚾ ×

asmu-tr ... ris-- * runaR * eftiR × stein * faþurs*faþur * sin * auk * faþur * siba * ok × geiRbiarnaR × aok ... ulfs * eaR * merki * mikit * at * man * koþan ×

"Asmu[n]dr ris[ti] runaR æftiR "Stæin, faðursfaður sinn, ok faður "Sibba ok "GæiRbiarnaR ok "Ulfs. HiaR mærki mykit at mann goðan.

Ásmundr carved the runes in memory of Steinn, his father's father, and the father of Sibbi and Geirbjôrn and Ulfr. Here (stands) a great landmark in memory of a good man.

Ärlinghundra hd - Norrsunda sn - Rosersberg

ᚴᛁᛏᛁᛚ| |ᛚᛁᛏ ' ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛋᛏᛁᚾ ' ᚦᛁᚾᚬ ' ᛁᚡᛏᛁ(ᛘ) ' ᛁᚾᚴᚢ-- ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ' ᛋᛁᚾ ' ᚬ-... ...- ᚼᛁᚱᛁ(ᛅ)ᛦ ' ᛘᛅᚱᚴᛅᚦᚢ ᛫

kitil| |lit ' hakua stin ' þino ' ifti(m) ' inku-- * faþur ' sin ' o-... ...- hiri(a)R ' markaþu *

"Kætill let haggva stæin þenna æftiR "Ing[ulf](?)/"Ing[var](?), faður sinn. "A[smundr ok] "HæriaRR(?) markaðu.

Ketill had this stone cut in memory of Ingulfr/Ingvarr(?), his father. Ásmundr and Herjarr(?) marked.

- Uppsala - Uppsala, sjukhuset

§A ... ...-ᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ᚦᚬᚱᛅ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ...-ᚱᛁ-... ... §B ᚢᛅᚦ... ...

§A ... ...-biarn * uk * þora * litu * ...-ri-... ... §B uaþ... ...

§A ... "Biorn/"...biorn ok "Þora letu ... ... §B ... ...

§A ... ...-bjôrn/Bjôrn and Þóra had ... ... §B ... ...

Rasbo hd - Funbo sn - Ärnevi

ᛋᛏᛅᚴᛁ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚦᛁ-ᚡᛁ ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛁᛋᛏ- ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁ-ᛅ ᛫ ᛁ-ᛏᛁᚱ ᛫ ᚼᛁᛘᛁᚴ ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᚾ ᛫

staki auk * þi-fi * litu * rist- * stain * þi-a * i-tir * himik + faþur × sin *

"Staki(?) ok "Þi[al]fi letu rist[a] stæin þe[nn]a æ[f]tiR "Hæming, faður sinn.

Staki(?) and Þjalfi had this stone carved in memory of Hemingr, their father.

Ärlinghundra hd - Husby-Ärlinghundra sn - Husby-Ärlinghundra k:a

ᛋᛁᚴᚡᛅᛋᛏᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛋᛁᚼᚡᚢ... ...ᛅᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᚾᛋᛁ (ᛅ)ᚢᚴ ... -ᛁ(ᚦ)...ᚡᚱᛁ(ᚦ)ᛅ ᛬ ᛅᚡᛏᛦ ᛬ ᚢᛁᚡᛅᛋᛏ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᛅ ᛬ ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛬ ᚾᚢᚴ ᛬ ᛫ ᚴᚢ(ᚦ)... ... ᛅᛏ ᚼᛅᚾᛋ ... ᚼᛁᚢᚴ= ᛫ =ᛋᛏᛁᚾ

sikfastr : auk : sihfu... ...aistu : stin : þansi (a)uk ... -i(þ)...fri(þ)a : aftR : uifast : faþur : sia : kuþ hialbi : nuk : * ku(þ)... ... at hans ... hiuk= * =stin

"Sigfastr ok "Sigfu[ss r]æistu stæin þannsi ok "[H]ið[in]friða(?) æftiR "Vifast, faður sinn. "Guð hialpi ok "Guð[s moðiR(?)] and hans ... hiogg stæin.

Sigfastr and Sigfuss raised this stone and Heðinfríða(?) in memory of Véfastr, their father. May God and God's mother(?) help his spirit. ... cut the stone.

Ärlinghundra hd - Husby-Ärlinghundra sn - Arlanda, Måby ägor

Runes written on runsten, ljusgrå finkornig granit. Date: V

× ᚴᚢᚾᛅᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ × ᚦᚢᚱᚴᚱᛁᛘᚱ × ᚱᛅ-... ...ᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᛏ ᚦᚢᚱᛋᛏ... × ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛁᛋ ᚢᛅᛋ ᛅᚢᛋᛏᚱ ᛬ ᛏᛅᚢᚦᚱ ᛫ ᛘ... ...ᛅᚱᛁ × ᛅᚢᚴ × ᚴᛅᚱᚦ... ...ᚢ ᚦᛁᛋᛁ

× kunar : auk biurn : auk × þurkrimr × ra-... ...tain : þina * at þurst... × bruþur sin : is uas austr : tauþr * m... ...ari × auk × karþ... ...u þisi

"Gunnarr ok "Biorn ok "ÞorgrimR ræ[istu s]tæin þenna at "Þorst[æin] broður sinn, es vas austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gærð[u br]o þessi.

Gunnarr and Bjôrn and Þorgrímr raised this stone in memory of Þorsteinn, their brother, who was dead in the east with Ingvarr, and made this bridge.

- Sigtuna - Sigtuna, kv. Trädgårdsmästaren

§A ᚡᚢᚦᚬᚱᚴᚼᚾᛁᛅᛋᛏᛒᛘᛚ §B ᚡᚢᚦᚬᚱᚴᚼᚾᛁᛅᛋᛏᛒᛘᛚᛦ §C ᛒᚢᚱᚴᛅ ᛅ ᚾᛅᛁᚴᛚ ᚦᛁᚾᛅ ᚴᚢᚦᚢᛋᚢᛏᚱ ᚱᛁᛏᛁ

§A fuþorkhniastbml §B fuþorkhniastbmlR §C burka a naikl þina kuþusutr riti

§A §B §C "Borga a nagl(?) þenna. "Guðmundr(?) risti(?).

§A §B §C Borga owns this nail(?) Guðmundr(?) carved(?).

Närdinghundra hd - Ununge sn - Berga

... ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ × ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ ᛋᛒᚱᛅᚴᛅ × ᛋᚢᚾ ...--ᛁ × ᚴᚢᚦᛅᚾ

... raisti × stain þinsa * iftiR sbraka × sun ...--i × kuþan

... ræisti stæin þennsa æftiR "Spraka, sun ... goðan.

... raised this stone in memory of Spraki, ... good son.

Seminghundra hd - Frösunda sn - Frösunda kyrkogård

ᚼᚢ(ᛚ)ᚱ-... ... ᛒᛁ(ᚽ)ᚱ-/...ᛒᛁ(ᚽ)ᚱ- × ᚦᛁᚱ ᛚ(ᛁ)ᛏᚢ ᚴᛁᚱᛅ ᛫ (ᛘ)-ᚱᚴᛁ ᛫ ᛁᚡᛏᛁᛦ × ᚡᚢ(ᛚ)ᚾ(ᚽ) ᛫ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ

hu(l)r-... ... bi(e)r-/...bi(e)r- × þir l(i)tu kira * (m)-rki * iftiR × fu(l)n(e) * faþur * sin

" ... "Bior[n]/"...bior[n] þæiR letu gæra m[æ]rki æftiR "Fulni(?), faður sinn.

... Bjôrn/...-bjôrn they had this landmark made in memory of Fulnir, their father.

Vallentuna hd - Hammarby sn - Hammarby kyrkogård

...ᛘᛁᚴᛦ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛁᚡᛏᛦ ᛋ-... ᛋᛁᚾ ᚴᚬᚦᛅᚾ

...mikR * lit * hkua * stain iftR s-... sin koþan

"[Hæ]mingR let haggva stæin æftiR s[un] sinn goðan.

Hemiongr had the stone cut in memory of his good sun.

- Uppsala - Uppsala, kv. Torget

ᛅᛚᛁ ᚢ... ...--ᛁ ᛅᚢᚴ ᛁᚾᚴᛁᚡᛅᛋᛏ × ᚦ(ᛅ)(ᚢ)- -ᛁᛏᚢ ᚱᛁᛏᛅ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᛁᚾ- ...ᛅᛦ...

ali u... ...--i auk inkifast × þ(a)(u)- -itu rita stin þin- ...aR...

"Ali/"Alli ok ... ok "Ingifast þau[n] [l]etu retta stæin þenn[a] ...

Áli/Alli and ... and Ingifast they had this stone raised ...

- Sigtuna - Sigtuna, kv. Professorn 4

§A ... ᛁᚬᚱᛁᛚᛋ × ᚬᚢᚱᛁᚦ × ᚢᛅᚴᛋᚾᛅᚢᚱ ᛬ ᚴᚱᚬᚴᚽ × ᛒᛅᛏ ᚼᛅᚾ × ᚱᛁᚦᚢ × ᛒᛅᚱ-...
???????? §B ᚼᛅᚾ ᛬ ᚱᛁᚦᚢ × ᛅᚬᚴ × ᛋᛁᚦᛅ × ᛋᛅᚱᚦ × ᛋᛅᚱᛅᚱᛅᚾ×ᚢᛅᚱᛅ × ᚼᛅᚡᛁᚱ × ᚡᚢᛚᛏ
ᚡᛁᚴᛁᛏ × ᚡᛚᚤ ᛬ ᛒᚱᛅᚬᛏ ᚱᛁᚦᛅ

§A ... iorils × ouriþ × uaksnaur : kroke × bat han × riþu × bar-...
???????? §B han : riþu × aok × siþa × sarþ × sararan×uara × hafir × fult
fikit × fly : braot riþa

§A ... batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu sararan-vara hafiR fullt fængit, fly braut riða.

§A ... he bound the fever, fought ... §B he the fever ... has fully seized the house of the fluid of the wounds (= the boil); flee away, fever!

- Sigtuna - Sigtuna, kv. Tryckaren

§A ... ᚦᚽᛁᚱ ᛬ ᚡ--... ... §B ... §C ... ...- ᚱᚽᛁᛋᛅ (᛬) -... ...

§A ... þeir : f--... ... §B ... §C ... ...- reisa (:) -... ...

§A ... þæiR ... ... §B ... §C ... [letu] ræisa ... ...

§A ... they ... ... §B ... §C ... had raised ... ...

Vaksala hd - Gamla Uppsala sn (nu: Uppsala) - Kungsgården

ᚢᛁᚴᚢᛚᛅ ᛬ ᛅ ᛋᚴᛅᛚ ᛒᛁᚱᚾᚢᛚᚡᚱ ᛋᚴᚽᚴᛁ

uikula : a skal birnulfr skeki

"Vigulla a skal. "BiarnulfR .

Végulla owns the bowl. Bjarnulfr .

Vallentuna hd - Vada sn - Skesta

ᚢᛚᛅᚢᚼ × ᛚᛁᛏ × ᚱᛁᛏᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᛁᚡᛏᛁᛦ ᚼᚢᛚᛘᛅ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ

ulauh × lit × rita × stain × iftiR hulma sun sin

"Olaug let retta stæin æftiR "Holma, sun sinn.

Ólaug had the stone erected in memory of Holmi, her son.

Sollentuna hd - Spånga sn - Granby

Runes written on berghäll. Date: V

ᛁᚴᛁᛚᛅᚢᚼ × ᛚᛁᛏ ᛭ ᚼᛅᚴᚢᛅ ᛫ ᚽᛚᛁ ᚦᛋᛅ ᛫ ᚽᚡᛏᛦ ᛭ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ × ᛋᛁᚼᚡᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ -ᛁᚼᛁᛚᛏ ᛫ ᛒᚱᚬᚦᛁᛦ ᚼᛅᚾᛋ ᛫ ᚦ-ᚢ ᛘᚢᚦᚱᚴᚢᚾ ᛒᚢᛅ ᛁ ᚼᚢ-ᚢᛘ

ikilauh × lit + hakua * eli þsa * eftR + sun sin × sihfastr * auk * -ihilt * broþiR hans * þ-u muþrkun bua i hu-um

"Ingilaug let haggva hælli þessa æftiR sun sinn "Sigfastr, ok "<-ihilt>, broðiR hans. Þ[a]u møðrgin/møðrgyn bua i "Hu[s]um(?).

Ingilaug had this rock-slab cut in memory of her son Sigfastr(?) and ... <-ihilt>, his brother. The mother and son, they live in Húsar(?)

Vallentuna hd - Vallentuna sn - Näle, Mellangården

[... ᚱᛅᚾᚴᛅᚱ ᛫ ᛅᛏᚱ ᛫ ᚢᚴ ᛫ ... ᛫ ᛚᛁᛏᚢ ᛫ ᚱᛅᛋᛅ ᛫ ᛏᛋᛅᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛋᚢᛏᛅ ᛫ ...]

[... rankar * atr * uk * ... * litu * rasa * tsan * at * suta * ...]

... "Ragnarr(?) "Hattr(?) ok ... letu ræisa stæin at "Sota, ...

... Ragnarr(?) Háttr(?) and ... had the stone raised in memory of Sóti, ...

Danderyds skeppslag - Täby sn - Kvarntorp, Roslags-Näsby

Runes written on berghäll. Date: V

ᛁᛋᛅ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᚼᚴᚢᛅ ᛫ ᛁᚡᛏᛦ ᛫ ᛋᛏᛁᚢᛒ- ᛋᛁᚾᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᚼᛚᚴᛅ ᛚᛁ... ...ᛅ ᛫ ᛁᚡᛦ ᛫ ᛋᚢᚾᛁ ᛫ ᛋᛁᚾᛅ ᛏᛅᚾ ᛫ ᛋᚢᛅᛁᚾ

isa * lit * stain hkua * iftR * stiub- sina * auk hlka li... ...a * ifR * suni * sina tan * suain

" let stæin haggva æftiR stiup[a] sina ok "Hælga le[t haggv]a æftiR syni sina "Dan [ok] "Svæin.

had the stone cut in memory of his stepsons; and Helga had (the stone) cut in memory of her sons Danr and Sveinn.

Danderyds skeppslag - Täby sn - Hagby skog

[ᚱᛅᚼᚾᚡᛅᛋᛏᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛁᚴᛅ ᛫ ᛅᚢ(ᚴ) ... ...ᚢ ᛫ ᛅᚴᚢᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛒᚱᚢ ᛫ ᚴᛁᚱᛅ ᛫ ᛅᚡᛏᛁᚱ ᛫ ᚦᚢᚱᛋᛏᛁᚾ ... ᛋᛁᚾ ᛫ ᚼ(ᛅ)ᚾ ᛫ ᚡ(ᛁ)(ᛚ) ... ...ᛏ ᛫ ᛅᚾᛋ ᛫]

[rahnfastr * auk * ika * au(k) ... ...u * akua * stin * þinsa * auk * bru * kira * aftir * þurstin ... sin * h(a)n * f(i)(l) ... ...t * ans *]

"Ragnfastr ok "Inga ok ... [let]u haggva stæin þennsa ok bro gæra æftiR "Þorstæin, ... sinn. Hann fioll(?) ... [an]d hans.

Ragnfastr and Inga and ... had this stone cut and the bridge made in memory of Þorsteinn, their ... He fell(?) ... his spirit.