A Runic Inscription
  Bookmark and Share
Index
 

This page contains runes with verbs from the region of Gotland. Click a link in the Runic Swedish text to conjugate the verb

The text is represented in the following ways:

  • Rune
  • Transliterated rune
  • Text normalized to Runic Swedish (AKA Runic Danish); click a link in Runic Swedish to conjugate the verb.
  • Translation in English

Gotland

Grötlinge ting - Grötlingbo sn - Grötlingbo k:a

ᛒᚬᛏᚢᛅᛏ(ᚱ) ᛫ ----(ᚴ) ᛬ ᚼᚽᚱᚢᚦᚱ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦᚽᚾᛅ ᛬ (ᚽ)(ᚡ)... ...ᚢᚦ ᛬ (ᛘ)... ...

botuat(r) * ----(k) : heruþr : litu : stain : þena : (e)(f)... ...uþ : (m)... ...

"Bothvatr ... "Hærrøðr letu stæin þenna æf[tiR] "... m[oður] ...

Bóthvatr ... Herrøðr had this stone ... in memory of ... mother ...

Fardhems ting - Linde sn - Linde k:a

ᛋ(ᛏ)ᛅᛁᚾ ᛚᛁᛏ × ᛒᚬᛏ[ᚢᛚ](ᚡ) × ᛋᛏᛅᚡᛅ × [ᛘᚽᚱᚴᛁ × ᛁ]... ... [ᚼᛁ-ᛁᛦ] × ᛅ(ᛏ) × ᚢᚾᚢᛅ(ᛚ)(ᛏ) × ᚢᚾᛁᛏ ...(ᛚ)(ᛁ) ᚴ(ᚢ)ᛘ[ᛚ ᛫ ᚦᛁ]... ... ᛋᛁᛅᛚᚢ ᚼᛅᚾᛋ

s(t)ain lit × bot[ul](f) × stafa × [merki × i]... ... [hi-iR] × a(t) × unua(l)(t) × unit ...(l)(i) k(u)m[l * þi]... ... sialu hans

Stæin let "BotulfR stafa mærki ... ... ha[f]iR at "Unvald(?) unnit(?) ... kumbl þe[tta](?) ... sialu hans.

Bótulfr ... had the stone ... has granted(?) this(?) monument to Unnvaldr(?) ... his soul.

Burs ting - Närs sn - Mickelgårds

Runes written on runsten i bildstensform, sandsten. Date: V 1000-1150

ᛋᛅᛁᛚᛅᚡᚱ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚴᚢᛘᛚ ᛬ ᚤᚡ-------

sailafr : lit : kuml : yf-------

"SælafR let kumbl(?) ...

Sælafr had the monument ...

Garda ting - Alskogs sn - Tjängvide

Runes written on bildsten med runor, kalksten. Date: V

§A ᚡᚢᚦᚬᚱᚴᚼᚾ... ...ᚡᚢᚦᚱ-... §B ... (ᚱ)ᛅᛁᛋᛏᛁ ᛋᛏᛅᛁᚾᛁᚾ ᛅᚡᛏ ᛁᚢᚱᚢᛚᚡ ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ÷ ᛋᛁᚴᚢᛁᚡ(ᛁ)ᚱ(ᛏ)(ᚢ)(ᛅ)(ᚾ)ᚴ(ᛁ)ᛋᛁᚡᛁᛚ

§A fuþorkhn... ...fuþr-... §B ... (r)aisti stainin aft iurulf bruþur sin ÷ sikuif(i)r(t)(u)(a)(n)k(i)sifil

§A ... §B ... ræisti stæininn æftiR "Hiorulf/"Iorulf, broður sinn ...

§A ... §B ... raised the stone in memory of Hjôrulfr/Jórulfr, his brother ...

Kräklinge ting - Ardre sn - Ardre k:a

Runes written on runsten i bildstensform, grå sandsten. Date: V ca 1100-1130

ᛋᛁᛒᛅ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᚱᚬᚦᛁᛅᚢᚦ ᛬ ᚴᚢᚾᚢ ᛬ ᛋᛁᚾᛅ ᛬ ᛏᚬᛏᚢᚱ ᛬ ᚱᚬᚦᚴᛅᛁᛋ ᛬ ᛁ ᛬ ᛅᚾᚴᚢᛘ ᛬ ᛏᚬ ᛬ ᚢᚾᚴ ᚡᚱᛅᚾ ᛬ ᚬᚡᚢᚱᛘᛅᚵᚢᛘ

siba : raisti : stain : eftir : roþiauþ : kunu : sina : totur : roþkais : i : ankum : to : unk fran : ofurmagum

"Sibba(?)/"Simpa(?) ræisti stæin æftiR "Hroðþiuð, konu sina, dottur "HroðgæiRs i "Angum/"Anga. Do ung fran oformagum.

Sibba(?)/Simpa(?) raised the stone in memory of Hróðþjóð, his wife, Hróðgeirr in Angr/Anga's daughter. (She) died young and under-age.

Kräklinge ting - Ardre sn - Ardre k:a

Runes written on runsten i bildstensform, grå sandsten. Date: V ca 1100-1130

ᛋᛁᛒᛅ ᛬ ᛚᛁᛏ × ᚴᚽᛅᚱᚢᛅ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚼᚽᛒᛏᛁᛦ × ᛏᚬᛏᚢᛦ × ᛋᛁᚾᛅ ᛅᚢᚴ × ᚱᚬᚦᛁᛅᚢᚦᛅᚱ

siba : lit × kearua × stain × hebtiR × totuR × sina auk × roþiauþar

"Sibba(?)/"Simpa(?) let gæra stæin æftiR dottur sina ok "HroðþiuðaR.

Sibba(?)/Simpa(?) had the stone made in memory of his and Hróðþjóð's daughter.

Kräklinge ting - Ardre sn - Ardre k:a

Runes written on runsten i bildstensform, grå sandsten. Date: V ca 1100-1130

§A ÷ ᚢᛏᛅᚱ ᛭ ᛅᚴ ᛭ ᚴᛅᛁᛦᚢᛅᛏᚱ ᛭ ᛅᚴ ᛭ ᛅᛁᚢᛅᛏᚱ ᛭ ᚦᛅᛦ ᛭ ᛋᚽᛏᚢ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛭ ᚽᛒᛏᛁᚱ ᛭ ᛚᛁᚴᚾᛅ(ᛏ) ᛭ ᚡᛅᚦᚢᚱ ÷ ᛋᚽᚾ ᛭ §B ÷ ᚱᛅᚦᛁᛅᛚᛒᚱ ᛭ ᛅᚴ ᛭ ᚴᛅᛁᛦᛅᛁᛅᚢ(ᛏ)- ᛭ ᚦᛅᛁᛦ ᚴᛁᛅᚱᚦᚢ ᛭ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛭ ᚴᚢᚦ ᛭ ᚢᛒᛏᛁᚱ ᛭ ᛘᛅᚾ ᛭ ᛋᛅᛅᚱᛅᚾ ÷ ᛚᛁᚴᚱᛅᛁᛒᚱ ᛭ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛭ ᚱᚢᚾᛅᛦ

§A ÷ utar + ak + kaiRuatr + ak + aiuatr + þaR + setu + stain + ebtir + likna(t) + faþur ÷ sen + §B ÷ raþialbr + ak + kaiRaiau(t)- + þaiR kiarþu + merki + kuþ + ubtir + man + saaran ÷ likraibr + risti + runaR

§A "Ottarr ok "GæiRhvatr ok "Æihvatr þæiR sattu stæin æftiR "Liknhvat, faður sinn. §B "RaðþialfR ok "GæiRniut[r] þæiR gærðu mærki goð æftiR mann snaran. "LiknræifR risti runaR.

§A Óttarr and Geirhvatr and Eihvatr, they placed the stone in memory of Líknhvatr, their father. §B Ráðþjalfr and Geirnjótr, they made the good landmark in memory of ... man. Líknreifr carved the runes.

Halla ting - Sjonhems sn - Sjonhems k:a

ᚱᚬᚦᚢᛁᛋᛚ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚱᚬᚦᛅᛚᚡ ᛬ ᚦᛅᚢ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᛋᚤ-... ... ᚦᚱᛁᛅ ᛬ ᚦᛁᚾᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᚱᚬᚦᚡᚬᛋ ᛬ ᚼᛅᚾ ᛬ ᛋᛁᚴᚢ ᛬ ᛒᛚᛅᚴᚢᛘᚽᚾ ᛬ ᛁ ᛬ ᚢᛏᚡᛅᚱᚢ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁᚾ ᛬ ᛋᛁᛅᛚ ᛬ ᚱᚬᚦᚡᚬᛅᛦ ᚴᚢᚦ ᛬ ᛋᚢᛁᚴᛁ ᛬ ᚦᛅ ᛬ ᛅᛦ ᛬ ᚼᛅᚾ ᛬ ᛋᚢᛁᚢ ᛬

roþuisl : auk : roþalf : þau : litu : raisa : staina : eftir : sy-... ... þria : þina : eftir : roþfos : han : siku : blakumen : i : utfaru kuþ : hialbin : sial : roþfoaR kuþ : suiki : þa : aR : han : suiu :

"Hroðvisl ok "HroðælfR þau letu ræisa stæina æftiR sy[ni sina] þria. Þenna æftiR "Hroðfoss. Hann sviku blakumenn i utfaru. "Guð hialpin sial "HroðfosaR. "Guð sviki þa, eR hann sviku.

Hróðvísl and Hróðelfr, they had the stones raised in memory of (their) three sons. This (one) in memory of Hróðfúss. Black men betrayed him on a voyage. May God help Hróðfúss' soul. May God betray those who betrayed him.

Halla ting - Sjonhems sn - Sjonhems k:a

[ᚦᛁᚾᛅ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᚱ ᛬ ᚼᛅᛁᚱ᛬-ᚬᛋ ᛬ ᚼᛅᚾ ᛬ ᛏᚬ ᛬ ᚼᛅᛁᛘᛅ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᛏᛁ ᛬ ᛏᚬᛏᚢᚱ ᛬ ᛅᛁᚾᛅ ᛬ ᚼᛅᚾ ᛬ ᚼᛅᛁᛏᛁᛦ ᛬ ᚼᛅᛁᛚᛁ ᛬ ᚢᛏᚱ ᛬ ᚢᛅᛚᛏᛁᚴᛅ ᛬ ᚵᛁᚽᚱᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾᛅ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚢᛅᛒ ᛬ ᚴᚢᛋᛏᛅᛦ ᛬ ᛘᛅ... ᛏᛅᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛒᚬᛏᛒᛁᚽᚱᚾ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛬]

[þina : iftir : hair:-os : han : to : haima : auk : ati : totur : aina : han : haitiR : haili : utr : ualtika : gierþi : staina : auk : uab : kustaR : ma... tan : auk : botbiern : ristu :]

Þenna æftiR "Hæil[f]os(?). Hann do hæima ok atti dottur æina. Hon hæitiR "Hæilvi. "Uddr "Valdinga gærði stæina ok vaR(?) kostaR ma[ðr]. "Dan ok "Botbiærn ristu.

This (is placed) in memory of Heilfúss(?) He died at home and owned (=had) one daughter. She is called Heilvé. Uddr of Valdinga made the stones and he funded the monument. Dan and Bótbjôrn carved.

Halla ting - Halla sn - Halla k:a

...ᚱᛏᛁ ᛬ ᛚᚽ(ᚵ)ᛁᛦ ᛬ ᚴᚬᚦ(ᚱ) ᛬ ---... ...-ᚾᛅ ᛬ ᚼᛅᛋ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚱᛁᛋᛏ ᛬ ᚴᚢᛘᛚ ᛬ ᛅ- ᛬ (ᚴ)ᛅᛁᛦᛁᚽᛚᛘᛦ ᛬ ... ᛬ ᛅᛁᚾᛁᚴᛅ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛬ ᚦᛅᛁᛦᛅ ᛫᛬ ᛏᚱᛅᛒᚢ ᛬ ᛚᚽᚤᛒᛁᚴᛅ- ᛬ ... ...ᚾᛅᛦ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᚡᚽᚦᚱᚴᛅ ᛬ ᛒᛅᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ -(ᚽ)... ...

...rti : le(g)iR : koþ(r) : ---... ...-na : has : lit : rist : kuml : a- : (k)aiRielmR : ... : ainika : sun : þaiRa *: trabu : leybika- : ... ...naR : at : feþrka : baþa : kuþ : -(e)... ...

... lækiR(?) goðr ... [ko]na hans let rista/ræisa kumbl a[t] "GæiRhialm ... æiniga sun þæiRa drapu leybika[R] ... [stæi]naR(?) at fæðrga baða. "Guð [hi]a[lpi] ...

... good doctor(?) ... his wife had the monument raised/carved in memory of Geirhjalmr ... people from Lübeck killed their only son ... stones in memory of both their both, father and son. May God help ...

Banda ting - Mästerby sn - Mästerby k:a

[... ᛅᚢᚴ × ᛒᚬᛏᛅᛁᚦᚱ × ᚦᛅᚢᚾ ᛚᛁᛏᚢ × ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛋ... ... ᚼᛅᛁᛏᚬ × ᛘᛁᚱᚴᛁ ᛘᛁᚱᛚᛅᚴᛏ ᚽᚡᛏᛁᚱ ᛘᛅᚾ ᚴᚬᚦ-ᚾ ᛫ ᚴᛁᛅᚱᚾ] [ᚢᛅᛦ × ᚼᛅᚾᚾ ᛅᚱᛚᛅ × ᛅ × ᚴᚢᚦ ᛏᚱᚬᛅ × ᚱᚢᛘᛋᚼᛅᚡᚦ ×] ᚱᛅᚦ(ᚽ)ᛏ × ᛘᛁᚦ ᚱ(ᚽ)ᛏᚢ ᛘ[ᛁᚢᚵ × ᛏᚤᚱᛚᛅᚴ × ᛏᛅ ᛫ ᛏᛅ × ᚢᛅᛘ ᛫ ᛚᛅ ᛫ ᚱᚽᚴᛋᚦᚽ... ...](ᛒ)ᛁᚾ × ᛋᛁᛅᛚᚢ ᚼ-... [ᛚᛁᛏ × ᚴᛁᛅᚱᚦᛁ ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚢᛅᛏᛅᚱᚢᚽᚴ...]

[... auk × botaiþr × þaun litu × raisa s... ... haito × mirki mirlakt eftir man koþ-n * kiarn] [uaR × hann arla × a × kuþ troa × rumshafþ ×] raþ(e)t × miþ r(e)tu m[iug × tyrlak × ta * ta × uam * la * reksþe... ...](b)in × sialu h-... [lit × kiarþi stain × uataruek...]

... ok "Bothæiðr þaun letu ræisa s[tæin] ... hæitu(?) mærki mærkiligt/mærilikt æftiR mann goð[a]n. Giarn vaR hann arla a "Guð troa ... ... ... ... miok(?) dyrlik ... ... ... ... ... [hial]pin sialu h[ans]. ... gærði stæin ...

... and Bótheiðr, they had the stone raised ... called(?) (it) a monumental/praiseworthy landmark in memory of a good man. Gladly he early had belief in God ... ... very(?) splendid ... ... may help his soul. ... made this stone ...

Stenkumla ting - Atlingbo sn - Atlingbo k:a

ᚢᚾᛁ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚼᛅᚴᚾᚢᛁᚦᚱ ᛬ ᛅᚱᚡᛅᛦ ᛬ ᚱᛅᚴᚾᛅ ᛬ ᚦᛅᛁᛦ ... ...(ᚼ)ᛁᚾ ᛬ ᛅᛅᛁᛚ ᛬ ᚢᛁ ᛬ ᚴᚢ-... ...(ᛦ)ᛘᚢᚦ ᛬ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛬ ᛋᚬᚢᛚ ᛬ ᛋᚢᚾᛏᛅ᛬ᛚᛅᚢᛋᛁ ᛬ ᚴᚱᛁᛋ-... ...ᛏ ᛬ ᛅᚢᚦᚢᛅᛚᛏᚱ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱ--...

uni : auk : haknuiþr : arfaR : rakna : þaiR ... ...(h)in : aail : ui : ku-... ...(R)muþ : hialbi : soul : sunta:lausi : kris-... ...t : auþualtr risti r--...

"Uni/"Unni ok "Hagnviðr, arfaR "Ragna, þæiR ... ... ... ... ... "[Gæi]Rmoð(?). Hialpi sial syndalausi "Kris[tr] ... "Auðvaldr risti r[uniR].

Uni/Unni and Hagnviðr, Ragni's heirs, they ... Geirmóðr(?). May the sinfree Christ help the soul ... Auðvaldr carved the runes.

Stenkumla ting - Hogräns sn - Hogräns k:a

Runes written on runsten i bildstensform, kalksten. Date: V ca 1100

§A ᛋᛁᚵᛘᚢᛏᚱ ᛚᚽᛏ ᚱᛅᛋᛅ ᛋᛅᛁᚾ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛒᚱᚢᚦᚱ ᛬ ᛋᛁᚾᛅ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛒᚱᚬ ᛬ ᚴᛁᚽᚱᚢᛅ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᛋᛁᚴᛒᛁᚽᚱᚾ ᛬ ᛋᛅᚾᛏᛅ ᛘᛁᚴᛅᛚ ᚼᛁᚽ[ᛚᛒᛁ] ... ...ᛅᚾᛋ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᛒᚬᛏᚱᛅᛁᚡ ᛅᚢᚴ ᛅᛏ ᛋᛁᚵᚱᛅᛁᚡ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛅᛏ ᛅᛁᛒᛁᚽᚱᚾ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᚦᛅᛁᛦᛅ ᛬ ᛅᛚᛏᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛒᛁᚴᚢᛁ ᚼᛅᚾ ᛬ ᛁ ᛒᚤ ᛬ ᛋᚢᚾᛅᚱᛋᛏ ᚴᛅᛁᛦᚢᛁᚦᚱ ᛚᚽᚴᚦᛁ ᚬᚱᛘᛅᛚᚢᛦ ᚾᚽᛘᛦ ᛬ ᛁᚾ[ᛏ]ᛁ ᚢᛦ §B ᛋᛁᚴᛘᚢᛏᚱ [--ᚡᛁᛦ ᛬] ᛋᛚᛁᚴᚢ ᛬ ᚢᚾᛁᛏ ᚴᚢᛘᛚ §C ᚴᛅᚱᛘᛅᚾᚢᛘ ᛬ ᚦᚽᛏ ᛅᛦ [᛬] ... ᚴᚢᚾ ᛬ ᚼᛁᚽᚱ ᛬ ᛘᚢᚾ ᛬ ᛋᛏᛅᚾᛏᛅ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᛅ[ᛏ] ᛬ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛒᛁᚽᛏᚱ ᛅ ᛬ ᛒᛁᚽᚱᚴᛁ ᛁᚾ ᛒᚱᚬ ᚡᚢᚱᛁᛦ §D ᚱᚬᚦ(ᛒ)ᛁᚽᚱᚾ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᚱᚢᚾ(ᛁ)ᛦ [ᚦ]ᚽᛋᛅ ᚴᛅᛁᛦᛚ-ᛁᚡᛦ ᛋᚢᛘᛅᛦ ᛅᛦ ᚴᛅᚱᛚᛅ ᚴᛅᚾ

§A sigmutr let rasa sain eftiR bruþr : sina : auk : bro : kierua : eftiR : sikbiern : santa mikal hie[lbi] ... ...ans auk : at : botraif auk at sigraif : auk : at aibiern : faþur þaiRa : altr : auk bikui han : i by : sunarst kaiRuiþr lekþi ormaluR nemR : in[t]i uR §B sikmutr [--fiR :] sliku : unit kuml §C karmanum : þet aR [:] ... kun : hier : mun : stanta stain : a[t] : merki bietr a : bierki in bro furiR §D roþ(b)iern risti run(i)R [þ]esa kaiRl-ifR sumaR aR karla kan

§A "Sigmundr let ræisa stæin æftiR brøðr sina ok bro gæra æftiR "Sigbiærn, sankta "Mikael hialpi [sial h]ans, ok at "Botræif ok at "Sigræif ok at "Æibiærn, faður þæiRa allra, ok byggi hann i by sunnarst. "GæiRviðr lagði ormaluR, "NæmR/næmR innti uR. §B "Sigmundr [ha]fiR sliku unnit kumbl. §C Karlmannum þet eR ... kunn. Hiar mun standa stæinn at mærki, biærtr a bergi, en bro fyriR. §D "Hroðbiærn risti runiR þessaR, "GæiRl[æ]ifR sumaR, eR gørla kann.

§A Sigmundr had the stone raised in memory of his brothers, and the bridge made in memory of Sigbjôrn - may saint Michael help his soul - and in memory of Bótreifr and in memory of Sigreifr and in memory of Eibjôrn, father of them all, and he lived in the most southern estate. Geirviðr laid the snake-loop(?), Næmr sorted them out. / skilful he sorted them out. §B Sigmundr has thus granted the monument. §C The men, who could ... Here may the stone stand as a landmark, clearly on the hill, and the bridge before it. §D Hróðbjôrn carved these runes, Geirleifr some, which ... can.

Stenkumla ting - Stenkumla sn - Stenkumla k:a

ᛒᚢᛏᛘᚢᚾᛏᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛒᚢᛏᚱᛅᛁᚡᛦ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᚢᚾᚢ[ᛅᚱ ᛬ ᚦᛅᛁᛦ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ...ᛅᚱᚦᛁ ᛬ ᚴᛅᚱᚦ] ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛋᚢᚾᛅᚱᛚᛅ ᛬ ᛋᛅᛏ ᛬ ᛘᛁᚦ ᛬ ᛋᚴᛁᚾᚢᛘ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚼᛅᚾ ᛬ ᚽᚾᛏᛅᚦᛁᛋ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᚢᛚᚡᛋᚼᛅᛚᛅ ᛬ ᚦᛅ ᛬ [ᚼᛅᚾ ᛬ ᚼᛁᛚ(ᚴ)(ᛁ)...]

butmuntr : auk : butraifR : auk : kunu[ar : þaiR : raistu : stain ...arþi : karþ] : auk : sunarla : sat : miþ : skinum : auk : han : entaþis : at : ulfshala : þa : [han : hil(k)(i)...]

"Botmundr ok "BotræifR ok "Gunnvarr þæiR ræistu stæin ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann ændaðis at "Ulfshala/"Ulvshale ... ... ...

Bótmundr and Bótreifr and Gunnvarr, they raised the stone ... farm and sat in the south with the skins (= traded fur). And he met his end at Ulfshala/Ulvshale ...

Stenkumla ting - Stenkumla sn - Stenkumla k:a

[ᛒ]ᚢ[ᛏ]ᛘᚢᚾᛏᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛒᚢᛏᚱᛅᛁᚡᛦ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᚢᚾᚢᛅ[ᚱ ᛬ -]... ...ᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᚦ... ... ...[ᛅᛏ ᛬ ᚡᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁ]ᚾ ᛬ ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼ(ᛁ)ᛅᛚᛒᛁ ᛬ (ᛋ)ᚽᛚᚢ ᛬ ᚼᛅᚾᛋ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᚢᛋ ᛬ ᛘᚢᚦᛁᛦ ᛬ (ᛒ)ᚽᛏᚱ ᛬ ᚦᚽᚾ ᛬ ᚢᛁᛦ ᛬ ᛒᛁᚦᛁᛅ ᛬ ᚴᚢᚾᛁᚾ ᛫ -(ᛅ)...(ᛅ)-(ᚾ) ÷

[b]u[t]muntr : auk : butraifR : auk : kunua[r : -]... ...tu : stain : þ... ... ...[at : faþur : si]n : kuþ : h(i)albi : (s)elu : hans : auk : kus : muþiR : (b)etr : þen : uiR : biþia : kunin * -(a)...(a)-(n) ÷

"Botmundr ok "BotræifR ok "Gunnvarr [þæiR ræis]tu stæin þ[enna] ... "...[hv]at(?), faður sinn. "Guð hialpi selu hans ok "Guðs moðiR bætr þæn viR biðia kunnin ...

Bótmundr and Bótreifr and Gunnvarr they raised this stone ... ...-hvatr(?), their father. May God and God's mother help his soul better than we could pray ...

Dede ting - Follingbo sn - Hallfrede

... ...ᛏᚴᛅᛁᛦ ᛬ ᛅᛦ ᛬ ᛏᚬ ᛁ ᛬ ᚼᚢᛚᛘᚴᛅ-... ...ᛁᚦ(ᛁ) ᛬ -...

... ...tkaiR : aR : to i : hulmka-... ...iþ(i) : -...

... "[U]ddgæiR/"[Bo]tgæiR. ER do i "Holmga[rði] ... ...

... Oddgeirr/Bótgeirr. He died in Holmgarðir ...

Bro ting - Lokrume sn - Lokrume k:a

Runes written on bildsten med runinskrift. Date: V m 800-t

...(ᚱ)ᛒ(ᚢ)(ᚦ)--...
... ᛋᚢᚾᛁᛦ ᚱᛅᛁᛋᚦᚢ [᛬] ᚴᚢᛒᛚᚢ ᛬ ᚦᛅᚢ ᛅ(ᚡ)- [÷] ᚡᛅᚦᚢᚱ [᛬ ᚢᚴ] ᛬ ᚴᚢᚦᚢᛁᚢ [᛬] (ᛅ)(ᚡ) (ᚢ)[ᛁᚱ] ...

...(r)b(u)(þ)--...
... suniR raisþu [:] kublu : þau a(f)- [÷] faþur [: uk] : kuþuiu [:] (a)(f) (u)[ir] ...

... ... syniR ræi[s]tu kumbl þau af[t](?) faður, ok(?) "Guðviu aft(?) ver(?) ...

... ... sons raised these monuments in memory of(?) (their) father, [and] Gudvé in memory of(?) (her) husband(?) ...

Forsa ting - Boge sn - Boge k:a

... [ᚴ]ᚢᚾᛅᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚴᚢᚾᛏᚱᛅᛁᚡᚱ ᛬ ᚱᛅᛁᛋ... ... ...ᚡᛏᛁᚱ ᛫ ᚱᚬᚦᚢᛅᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛬ ---ᚢᛅᛏᛅᚱ ᛬ ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ ᛬
ᚼᛅᛁᛚ------... ᚴᚢᚦ ᛬ ᚼᚽᛁᛚᛒᛁ ᛬ ᛅᚾ... ᚼᛅᛋ
ᛅᛚᛏᚢᛁᚦᚱ ᛬ ᛚᛁᛒᛁ ᛬ ᛅᛁᚾᛅᚱ ᚱᛁᛋᛏᚢ

... [k]unar : auk : kuntraifr : rais... ... ...ftir * roþuat * sun : ---uatar : broþur :
hail------... kuþ : heilbi : an... has
altuiþr : libi : ainar ristu

... "[G]unnarr(?) ok "Gunnræifr ræis[ti] ... [æ]ftiR "Hroðhvat, sun "...hvataR, broður "Heil... "Guð hialpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi/"Lippi, "Æinarr ristu.

... Gunnarr and Gunnreifr raised (the stone) in memory of Hróðhvat, ...-hvat's sun, Heil-...'s brother. May God help his spirit. Aldviðr, Libbi / Aldviðr Lip, Einarr carved.

Forsa ting - Hangvars sn - Hangvars k:a

ᛚᚽᛁᚴᚾᛅᚱ × ᚱᛅᛁᛋᛏ[ᛁ × ᛋᛏᛅᛁᚾ × ᚬᚴ × ᛒᚱᚬ × ᚵ]ᛁᚽᚱᚦᛁ × [-ᛒ]ᛏᛁᚱ × ᛚᚽᛁᚴ(ᚢ) × ᚡᛅᚦᚢᚱ × ᛋᛁᛁᚾ × ᚬᚴ × ᚤᛒ[ᛏ]ᛁᚱ × ᛚᛁᚾᚴᚬᚱᛘ × ᛒᚱᚬᚦᚢᚱ × ᛋᛁᛁᚾ × ᚬᚴ × ᚤᛒᛏᛁᚱ × ᛒᚬᛏᚢ...- × ᛋᛁᛁᚾ ...

leiknar × raist[i × stain × ok × bro × g]ierþi × [-b]tir × leik(u) × faþur × siin × ok × yb[t]ir × linkorm × broþur × siin × ok × ybtir × botu...- × siin ...

"Læiknarr ræisti stæin ok bro gærði [æ]ftiR "Læiku(?), faður sinn, ok æftiR "Lingorm, broður sinn, ok æftiR "Bot... sinn ...

Leiknarr raised the stone and made the bridge in memory of Leiku(?), his father, and in memory of Lingormr, his brother, and in memory of Bót-... , his ...

Rute ting - Rute sn - Valla

× ᚱᚬᛚᛅᚢ... ᛬ -ᚽᛏ ᛬ ᚱᚽᛁᛋᛅ ᛬ ... ...ᛒᛏᛁᚱ ᛬ ᚡᚱᛁᚦ᛬ᛒᚽᚬᚾ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛋᛁ- ...

× rolau... : -et : reisa : ... ...btir : friþ:beon : sun si- ...

"Roðlau[g] [l]et ræisa ... [æ]ftiR "Friðbiorn, sun si[nn].

Hróðlaug had ... raised in memory of Friðbjôrn, her son.

- Visby - S:t Hans kyrkoruin

Runes written on runsten i bildstensform. Date: V 1000-1150

ᛘᚢᚾᚴᛅᛁᚱ × ᛅᚢᚴ ...ᚾᚴᛅᛁᚱ × ᚦᛅ-ᛦ × -(ᛅ)-...----- -ᛅᚦᚢᚱ × -...-...-(ᚴ) × ᛅ... ...ᚢᚾ...ᛦ × ᛅᛚ × ᚱᚢᛋᛏᛅ × ᛅᚢᚴ × ᚱᛅᛁᛋᛅ × ᛋᛏᛅ(ᛁ)... -...-ᛁᛦ × ᚴ... ...ᚦᚢᚱ × ᚢᛁᚾᛅ

munkair × auk ...nkair × þa-R × -(a)-...----- -aþur × -...-...-(k) × a... ...un...R × al × rusta × auk × raisa × sta(i)... -...-iR × k... ...þur × uina

"MungæiRR ok "[Æi]ngæiRR(?) þæ[i]R ... [f]aður(?) ... ... [r]un[a]R allaR(?) rista(?) ok ræisa stæin [æft]iR ... ...

Mungeirr and Eingeirr they ... father(?) ... ... had all the runes carved and the stone erected in memory of ... ... ...

- Visby - S:t Hans kyrkoruin

Runes written on gravhäll, kalksten. Date: V 1000-1150

§A ...ᚾ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛬ ᚴᚢᛒᛚ ᛬ ᚽᚡᛏᛁᛦ ᛬ ᚼᛅᛁᛚᚴᛅᛁᛦ ᛬ ᚡᛅ... ...
(ᚴ)-... ... -ᛅᚢᛚᚢ ᛬ ᚼᛅᚾᛋ ᛬ ᚽᚢ ᛬ ᛘᛁᚦᛅᚾ ᛬ ᚢᛅᚱᛅᛚᛏ ᛬ ᚢᛅᚴᛁᛦ ᛬ ᛚᛁᚵᛦ ᛬ ᛘᚽᚱᚴᛁ ᛬ ᚼᛁᚽᚱ ᛬ ᚤᚡᛁᛦ ᛬ ᛘᛅᚾᛁ ᛬ ᚦᛅᛁᛘ ᛬ ᛅᛦ ᛬ ᚽᚱᚡᛁᚴᛁ ᛬ ᛁᚡᛏᛁᛦ -ᚽᚱᚦᛁ
... ᛅᚢᚴ ᛬ ᚦᚬᚱᛚᛅᛁᚡᛦ ᛬ ᚦᛅᚢ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᚢ ᛋᛏᛅᛁᚾ §B ᚡ-------...

§A ...n : raisti : kubl : eftiR : hailkaiR : fa... ...
(k)-... ... -aulu : hans : eu : miþan : uaralt : uakiR : ligR : merki : hier : yfiR : mani : þaim : aR : erfiki : iftiR -erþi
... auk : þorlaifR : þau : ristu stain §B f-------...

§A ... ræisti kumbl æftiR "HæilgæiR fa[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]alu hans. Æi meðan verald vakiR, liggR mærki hiar yfiR manni þæim, eR ærfingi æftiR [g]ærði ... ok "ÞorlæifR þau ristu stæin. §B ...

§A ... raised the monument in memory of Heilgeirr (his/her) father(?) ... God(?) ... his soul. Ever while the world is awake, lies the landmark here over that man, whose heirs made in memory of ... and Þorleifr, they carved the stone. §B ...

- ? - ?

...-ᚾᛦᛏ × ᛅᛏᚱᛁᚴᛦ × ᚱᛁᛋᛏᛁ

...-nRt × atrikR × risti

... "OtryggR(?) risti.

... Ótryggr carved.

Hablinge ting - Hablingbo sn - Hablingbo k:a

ᚢᛅᛏᛅᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᚼᛁᛚᚴᛅᛁᛦ ᛬ ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛁᚡᛏᛁᚱ ᚼᛅᛁᛚᚴᛅ ᚡ-ᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚼᚾ ᛬ ᚢᛅᚼᛦ -ᛁᛋᛏᚱ ᛬ ᚡᛅᚱᛁᚾ ᛘᛁᚦ ᚢᛁᚴᛁᚴᚢᛘ

uatar : auk hilkaiR : raistu : stain iftir hailka f-þur : sin : hn : uahR -istr : farin miþ uikikum

"Hvatarr(?) ok "HæilgæiRR(?)/"HallgæiRR(?) ræistu stæin aftiR "Hæilga, f[a]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með vikingum.

Hvatarr(?) and Heilgeirr(?)/Hallgeirr(?) raised the stone in memory of Helgi, their father. He travelled to the west with the Vikings.

Hejde ting - Klinte sn - Tyrvalds

ᛅᚢᚦᛁ × ᚱᛁᛋᛏᛁ × ᚱᚢᚾᛅᛦ × ᛅ ᚢᛁᚱ-- × ᛒᚤᚦᚾᚢᚤᛅᛦ

auþi × risti × runaR × a uir-- × byþnuyaR

"Auði risti runaR a ... "BøðnyaR.

Auði carved the runes on ... Bøðný.

- Visby - Visby, kv. Apoteket 4

§A ᛁᚴᛅᚾᚱᚢ ᚢᚾᚴᛅ
ᚱᛁᛋᛏ ᛫ ᚦᚢ ᛫ ᚡᚤᚱᛁ- §B ᛘᛁᚱ ᛫ ᚼᚽᛚᛋᚾᛁᚴᛅᚱ ᛫ ᚱᚢᚾᛅᚱ

§A ikanru unka
rist * þu * fyri- §B mir * helsnikar * runar

§A ... ... rist þu fyri[R] §B meR hæl-snikaR(?) runaR.

§A ... ... Carve you for me, hell-stingy(?) runes.